Boekhoudplaza.nl

Rapportages met RGS-codes

RGS Rapportages > Rapportages met van toepassing zijnde RGS-codes

Filter
ZZP
Eenmanszaak / VOF
BV (Micro en klein)
Stichting / vereniging
MKB alles (bovenstaand)
ALLE RGS codes


[ 1 ] tot [ 300 ] van totaal [ 537 ] RGS codes
Naam rapportageregel en ID RGS code Naam ZZP EZ BV SV Branche
Huisvestingskosten fiscaal / bd-i:AccommodationCostsFiscal WBedHui - Huisvestingskosten J J J J N.v.t.
Schulden aan leveranciers en handelskredieten / bd-i:AccountsPayableSuppliersTradeCreditors BSchCre - Schulden aan leveranciers en handelskredieten J J J J N.v.t.
Boekwinst op activa fiscaal / bd-i:AssetsBookProfitsFiscal WAfsRvi - Winsten of verliezen die ontstaan als gevolg van de buitengebruikstelling of afstoting van een immaterieel vast actief J J J J N.v.t.
WAfsRvm - Winsten of verliezen die ontstaan als gevolg van de buitengebruikstelling of afstoting van een materieel vast actief J J J J N.v.t.
WAfsDaeDow - Doorberekende waardeveranderingen doorberekende afschrijvingen en waardeveranderingen N.v.t.
WAfsDaeDve - Doorberekende verkoopresultaten doorberekende afschrijvingen en waardeveranderingen N.v.t.
WAfsDaeDfw - Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling afschrijvingen en waardeveranderingen N.v.t.
Totaal activa fiscaal / bd-i:AssetsTotalAmountFiscal BIva - Immateriële vaste activa J J J J N.v.t.
BMva - Materiële vaste activa J J J J N.v.t.
BFva - Financiële vaste activa J J J N.v.t.
BEff - Effecten (kortlopend) J J N.v.t.
BLim - Liquide middelen J J J J N.v.t.
BVor - Vorderingen J J J J N.v.t.
BVrd - Voorraden J J J J N.v.t.
BPro - Onderhanden projecten (activa) J J J J N.v.t.
BVasSvi - Vastgoedbeleggingen in exploitatie N.v.t.
BVasCviVvp - Kostprijs Niet-Daeb- vastgoed in exploitatie Wonen
BVasCviAkpDda - Afstotingen Wonen
BVasCviAkpOmv - Omrekeningsverschillen commercieel vastgoed in exploitatie Wonen
BVasCviAkp - Actuele kostprijs Niet-Daeb- vastgoed in exploitatie Wonen
BVasCviAkpHcv - Herclassificaties van en naar vastgoed verkocht onder voorwaarden Wonen
BVasCviAkpUne - Uitgaven na eerste waardering Wonen
BVasCviAkpDes - Desinvesteringen commercieel vastgoed in exploitatie Wonen
BVasCviAkpOve - Overboekingen commercieel vastgoed in exploitatie Wonen
BVasCviAkpBeg - Beginbalans commercieel vastgoed in exploitatie Wonen
BVasCviAkpIna - Initiële verkrijgingen Wonen
BVasCviAkpHcd - Herclassificaties van en naar vastgoed Daeb Wonen
BVasCviAkpOvm - Overige mutaties commercieel vastgoed in exploitatie Wonen
BVasCviCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen Niet-Daeb-vastgoed in exploitatie Wonen
BVasCviCuh - Cumulatieve herwaarderingen Niet-Daeb-vastgoed in exploitatie Wonen
BVasOzv - Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden Wonen
Saldo fiscale winstberekening / bd-i:BalanceProfitCalculationForTaxPurposesFiscal WPer - Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen J J J N.v.t.
WAfs - Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa J J J J N.v.t.
WBwv - Overige waardeveranderingen J J N.v.t.
WBed - Overige bedrijfskosten J J J J N.v.t.
WFbe - Financiële baten en lasten J J J J N.v.t.
WKpr - Kostprijs van de omzet J J J J N.v.t.
WOmz - Netto-omzet J J J J N.v.t.
WOvb - Overige bedrijfsopbrengsten J J J J N.v.t.
WWviWvi - Waardeveranderingen van immateriële vaste activa J J J J N.v.t.
WWviWvm - Waardeveranderingen van materiële vaste activa J J J J N.v.t.
WWvvOwv - Overige waardeveranderingen van vastgoedportefeuille Wonen
WWvvNwp - Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van vastgoedportefeuille Wonen
WWvvNwv - Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden Wonen
WWvvNwb - Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van vastgoedportefeuille bestemd voor verkoop Wonen
WAkfAkf - Algemene beheerskosten N.v.t.
WWivWgp - Wijziging in voorraden gereed product J J J J N.v.t.
WWivWow - Wijziging in voorraden onderhanden werk J J J J N.v.t.
WWivWop - Wijziging in onderhanden projecten in opdracht van derden J J J J N.v.t.
WWivGpv - Geactiveerde productie voor het eigen bedrijf J J J J N.v.t.
WWivWav - Wijziging agrarische voorraden Agrarisch
WWivWva - Waardeveranderingen van agrarische voorraden Agrarisch
WOvtRofRvi - Rentebaten vorderingen overige verbonden maatschappijen binnenland opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten N.v.t.
WOvtRofRvu - Rentebaten vorderingen overige verbonden maatschappijen buitenland opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten N.v.t.
WOvtRofRov - Rentebaten overige vorderingen opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten J J N.v.t.
WOvtRofRor - Rentebaten overige rekeningen-courant N.v.t.
WWfaBwvFva - Bijzondere waardeverminderingen van financiële vaste activa J J N.v.t.
Gebouwen en terreinen fiscaal / bd-i:BuildingsAndLandFiscal BMvaTer - Terreinen J J J J N.v.t.
BMvaBeg - Bedrijfsgebouwen J J J J N.v.t.
BMvaVer - Verbouwingen J J J J N.v.t.
BVasSvi - Vastgoedbeleggingen in exploitatie N.v.t.
BVasCviVvp - Kostprijs Niet-Daeb- vastgoed in exploitatie Wonen
BVasCviAkpDes - Desinvesteringen commercieel vastgoed in exploitatie Wonen
BVasCviAkpUne - Uitgaven na eerste waardering Wonen
BVasCviAkpHcv - Herclassificaties van en naar vastgoed verkocht onder voorwaarden Wonen
BVasCviAkpAdo - Aankopen door overnames commercieel vastgoed in exploitatie Wonen
BVasCviAkpOmv - Omrekeningsverschillen commercieel vastgoed in exploitatie Wonen
BVasCviAkpDda - Afstotingen Wonen
BVasCviAkpOvm - Overige mutaties commercieel vastgoed in exploitatie Wonen
BVasCviAkpHcd - Herclassificaties van en naar vastgoed Daeb Wonen
BVasCviAkpIna - Initiële verkrijgingen Wonen
BVasCviAkpBeg - Beginbalans commercieel vastgoed in exploitatie Wonen
BVasCviAkpOve - Overboekingen commercieel vastgoed in exploitatie Wonen
BVasCviCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen Niet-Daeb-vastgoed in exploitatie Wonen
BVasCviCuh - Cumulatieve herwaarderingen Niet-Daeb-vastgoed in exploitatie Wonen
BVasOzv - Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden Wonen
Afschrijving gebouwen ter belegging fiscaal / bd-i:BuildingsForInvestmentPurposesDepreciationFiscal WAfsAfv - Afschrijvingen vastgoed N.v.t.
Gebouwen ter belegging fiscaal / bd-i:BuildingsForInvestmentPurposesFiscal BVasSvi - Vastgoedbeleggingen in exploitatie N.v.t.
BVasCvi - Niet -Daeb-vastgoed in exploitatie Wonen
Aanschafkosten gebouwen ter belegging fiscaal / bd-i:BuildingsForInvestmentPurposesPurchaseCostsFiscal BVasSviVvp - Kostprijs vastgoedbeleggingen in exploitatie N.v.t.
BVasSviAkp - Actuele kostprijs vastgoedbeleggingen in exploitatie N.v.t.
BVasCviVvp - Kostprijs Niet-Daeb- vastgoed in exploitatie Wonen
BVasCviAkp - Actuele kostprijs Niet-Daeb- vastgoed in exploitatie Wonen
Gebouwen en terreinen afschrijvingen fiscaal / bd-i:BuildingsLandDepreciationFiscal WAfsAmvAft - Afschrijvingen Terreinen J J J J N.v.t.
WAfsAmvBeg - Afschrijvingen Bedrijfsgebouwen J J J J N.v.t.
WAfsAmvVeb - Afschrijvingen Verbouwingen J J J J N.v.t.
WAfsAfv - Afschrijvingen vastgoed N.v.t.
Afschrijving gebouwen in eigen gebruik fiscaal / bd-i:BuildingsOwnUseDepreciationFiscal WAfsAmvBeg - Afschrijvingen Bedrijfsgebouwen J J J J N.v.t.
WAfsAmvVeb - Afschrijvingen Verbouwingen J J J J N.v.t.
Gebouwen in eigen gebruik fiscaal / bd-i:BuildingsOwnUseFiscal BMvaBeg - Bedrijfsgebouwen J J J J N.v.t.
BMvaVer - Verbouwingen J J J J N.v.t.
BVasOzv - Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden Wonen
Aanschafkosten gebouwen in eigen gebruik fiscaal / bd-i:BuildingsOwnUsePurchaseCostsFiscal BMvaBegVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs bedrijfsgebouwen J J J J N.v.t.
BMvaBegAkp - Actuele kostprijs bedrijfsgebouwen N.v.t.
BMvaVerVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs verbouwingen J J J J N.v.t.
BMvaVerAkp - Actuele kostprijs verbouwingen N.v.t.
BVasOzvVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs onroerende zaken verkocht onder voorwaarden Wonen
BVasOzvAkp - Actuele kostprijs onroerende zaken verkocht onder voorwaarden Wonen
Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal / bd-i:BusinessAssetsExcludingTaxReservesFiscal BEivKap - Eigen vermogen onderneming natuurlijke personen J J N.v.t.
BEivKa2 - Eigen vermogen firmant 2 J N.v.t.
BEivKa3 - Eigen vermogen firmant 3 J N.v.t.
BEivKa4 - Eigen vermogen firmant 4 J N.v.t.
BEivKa5 - Eigen vermogen firmant 5 J N.v.t.
Totaal bedrijfslasten fiscaal / bd-i:BusinessExpenditureFiscalTotal WPer - Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen J J J N.v.t.
WBwv - Overige waardeveranderingen J J N.v.t.
WAfs - Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa J J J J N.v.t.
WBed - Overige bedrijfskosten J J J J N.v.t.
WKpr - Kostprijs van de omzet J J J J N.v.t.
WWviWvi - Waardeveranderingen van immateriële vaste activa J J J J N.v.t.
WWviWvm - Waardeveranderingen van materiële vaste activa J J J J N.v.t.
WAkfAkf - Algemene beheerskosten N.v.t.
Totaal financiële baten en lasten fiscaal / bd-i:BusinessFinanciaResultFiscalTotal WFbe - Financiële baten en lasten J J J J N.v.t.
WOvtRofRvi - Rentebaten vorderingen overige verbonden maatschappijen binnenland opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten N.v.t.
WOvtRofRvu - Rentebaten vorderingen overige verbonden maatschappijen buitenland opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten N.v.t.
WOvtRofRov - Rentebaten overige vorderingen opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten J J N.v.t.
WOvtRofRor - Rentebaten overige rekeningen-courant N.v.t.
WWfaBwvFvaOvm - Overige vorderingen N.v.t.
Totaal bedrijfsopbrengsten fiscaal / bd-i:BusinessRevenuesFiscalTotal WOmz - Netto-omzet J J J J N.v.t.
WOvb - Overige bedrijfsopbrengsten J J J J N.v.t.
WWvvOwv - Overige waardeveranderingen van vastgoedportefeuille Wonen
WWvvNwp - Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van vastgoedportefeuille Wonen
WWvvNwv - Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden Wonen
WWvvNwb - Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van vastgoedportefeuille bestemd voor verkoop Wonen
WWivWgp - Wijziging in voorraden gereed product J J J J N.v.t.
WWivWow - Wijziging in voorraden onderhanden werk J J J J N.v.t.
WWivWop - Wijziging in onderhanden projecten in opdracht van derden J J J J N.v.t.
WWivGpv - Geactiveerde productie voor het eigen bedrijf J J J J N.v.t.
WWivWav - Wijziging agrarische voorraden Agrarisch
WWivWva - Waardeveranderingen van agrarische voorraden Agrarisch
Geactiveerde productie eigen bedrijf fiscaal / bd-i:CapitalizedProductionOwnBusinessFiscal WWivGpv - Geactiveerde productie voor het eigen bedrijf J J J J N.v.t.
Auto- en transportkosten fiscaal / bd-i:CarAndTransportCostsFiscal WBedAut - Autokosten J J J J N.v.t.
WBedTra - Transportkosten N.v.t.
Afschrijving bedrijfsterreinen fiscaal / bd-i:CompanySitesEtcDepreciationSpecificationAmountFiscal WAfsAmvAft - Afschrijvingen Terreinen J J J J N.v.t.
Bedrijfsterreinen fiscaal / bd-i:CompanySitesFiscal BMvaTer - Terreinen J J J J N.v.t.
Kosten aanschaf bedrijfsterreinen fiscaal / bd-i:CompanySitesPurchaseCostsFiscal BMvaTerVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs terreinen J J J J N.v.t.
BMvaTerAkp - Actuele kostprijs terreinen N.v.t.
Andere kosten fiscaal / bd-i:CostOtherFiscal WBedEem - Exploitatie- en machinekosten J J J J N.v.t.
WBedKan - Kantoorkosten J J J J N.v.t.
WBedOrg - Organisatiekosten J J J N.v.t.
WBedAss - Assurantiekosten J J J J N.v.t.
WBedAea - Accountants- en advieskosten J J J J N.v.t.
WBedAdl - Administratieve lasten J J J J N.v.t.
WBedKof - Kosten fondsenwerving Wonen
WBedKse - Kosten stamrecht en lijfrentes N.v.t.
WBedDvr - Dotaties en vrijval (fiscale) reserves N.v.t.
WBedDvv - Dotaties en vrijval voorzieningen J J J J N.v.t.
WBedAlk - Andere kosten J J J J N.v.t.
WBedBno - Baten uit niet-ondernemingsactiviteiten N.v.t.
WBedLno - Lasten uit niet-ondernemingsactiviteiten N.v.t.
WAkfAkfAkf - Algemene beheerskosten N.v.t.
Bijzondere waardevermindering van vlottende activa / bd-i:CurrentAssetsSpecialValuationDecreaseAmount WBwv - Overige waardeveranderingen J J N.v.t.
Kosten egalisatiereserve fiscaal / bd-i:EqualizationReserveCostsFiscal BEga - Egalisatierekening Wonen
BEivOkcKeg - Kosten egalisatiereserve fiscaal (alleen in BD-VPB) J N.v.t.
Eigen vermogen/fiscaal ondernemingsvermogen / bd-i:EquityCapitalBusinessAssetsTotalFiscal BEiv - Groepsvermogen - Eigen vermogen - Kapitaal J J J J N.v.t.
Totaal financiële vaste activa fiscaal / bd-i:FinancialFixedAssetsTotalFiscal BFva - Financiële vaste activa J J J N.v.t.
Andere vaste bedrijfsmiddelen fiscaal / bd-i:FixedAssetsOtherFiscal BMvaHuu - Huurdersinvesteringen N.v.t.
BMvaVli - Vliegtuigen N.v.t.
BMvaSch - Schepen N.v.t.
BMvaTev - Automobielen en overige transportmiddelen J J J J N.v.t.
BMvaObe - Andere vaste bedrijfsmiddelen J J J J N.v.t.
BMvaBei - Inventaris J J J J N.v.t.
BMvaVbi - Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering N.v.t.
BMvaVmv - Vooruitbetalingen op materiële vaste activa J J J J N.v.t.
BMvaNad - Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa N.v.t.
BMvaOrz - Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie Wonen
BMvaMep - Meerjaren plantopstand J J J Agrarisch
BMvaGeb - Gebruiksvee J J J Agrarisch
Andere vaste bedrijfsmiddelen aanschafwaarde fiscaal / bd-i:FixedAssetsOtherPurchaseCostsFiscal BMvaHuuVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs huurdersinvesteringen N.v.t.
BMvaHuuAkp - Actuele kostprijs huurdersinvesteringen N.v.t.
BMvaVliVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs vliegtuigen N.v.t.
BMvaVliAkp - Actuele kostprijs vliegtuigen N.v.t.
BMvaSchVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs schepen N.v.t.
BMvaSchAkp - Actuele kostprijs schepen N.v.t.
BMvaTevVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs automobielen en overige transportmiddelen J J J J N.v.t.
BMvaTevAkp - Actuele kostprijs automobielen en overige transportmiddelen N.v.t.
BMvaObeVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs andere vaste bedrijfsmiddelen J J J J N.v.t.
BMvaObeAkp - Actuele kostprijs andere vaste bedrijfsmiddelen N.v.t.
BMvaBeiVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs inventaris J J J J N.v.t.
BMvaBeiAkp - Actuele kostprijs inventaris N.v.t.
BMvaVbiVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering N.v.t.
BMvaVbiAkp - Actuele kostprijs vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering N.v.t.
BMvaVmvVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs vooruitbetalingen op materiële vaste activa J J J J N.v.t.
BMvaVmvAkp - Actuele kostprijs vooruitbetalingen op materiële vaste activa N.v.t.
BMvaNadVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa N.v.t.
BMvaNadAkp - Actuele kostprijs niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa N.v.t.
BMvaOrzVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs ten dienste van de exploitatie Wonen
BMvaOrzAkp - Actuele kostprijs ten dienste van de exploitatie Wonen
BMvaMepVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs meerjaren plantopstand J J J Agrarisch
BMvaGebVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs gebruiksvee J J J Agrarisch
Goodwill afschrijvingen fiscaal / bd-i:GoodwillDepreciationFiscal WAfsAivGoo - Afschrijvingen goodwill - fiscaal aftrekbaar - afschrijvingen op immateriële vaste activa J J J N.v.t.
Goodwill fiscaal / bd-i:GoodwillFiscal BIvaGoo - Goodwill J J J N.v.t.
Kosten aanschaf goodwill fiscaal / bd-i:GoodwillPurchaseCostsFiscal BIvaGooVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs goodwill J J J N.v.t.
BIvaGooAkp - Actuele kostprijs goodwill N.v.t.
Overige immateriële vaste activa afschrijvingen / bd-i:IntangibleFixedAssetsOtherDepreciation WAfsAivOek - Afschrijvingen kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen afschrijvingen op immateriële vaste activa J N.v.t.
WAfsAivKoe - Afschrijvingen kosten van ontwikkeling afschrijvingen op immateriële vaste activa J J J J N.v.t.
WAfsAivCev - Afschrijvingen concessies, vergunningen en intellectuele eigendom afschrijvingen op immateriële vaste activa J J J J N.v.t.
WAfsAivViv - Afschrijvingen vooruitbetalingen op immateriële vaste activa afschrijvingen op immateriële vaste activa N.v.t.
WAfsAivOiv - Afschrijvingen overige immateriële vaste activa afschrijvingen op immateriële vaste activa N.v.t.
WAfsAivBou - Afschrijvingen bouwclaims Wonen
WAfsAivDfw - Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling afschrijvingen op immateriële vaste activa N.v.t.
WAfsDaeDafDai - Doorberekende afschrijvingen immateriële vaste activa doorberekende afschrijvingen en waardeveranderingen N.v.t.
Overige immateriële vaste activa fiscaal / bd-i:IntangibleFixedAssetsOtherFiscal BIvaKoo - Kosten van ontwikkeling J J J J N.v.t.
BIvaBou - Bouwclaims Wonen
BIvaCev - Concessies, vergunningen en intellectuele eigendom J J J J N.v.t.
BIvaVoi - Vooruitbetalingen op immateriële vaste activa J J J J N.v.t.
BIvaOiv - Overige immateriële vaste activa N.v.t.
Aanschaf/voortbrengingskosten overige immateriële vaste activa fiscaal / bd-i:IntangibleFixedAssetsOtherPurchaseOrProductionCostsFiscal BIvaKooVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs kosten van ontwikkeling J J J J N.v.t.
BIvaKooAkp - Actuele kostprijs kosten van ontwikkeling N.v.t.
BIvaBouVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs bouwclaims Wonen
BIvaBouAkp - Actuele kostprijs bouwclaims Wonen
BIvaCevVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs concessies, vergunningen en intellectuele eigendom J J J J N.v.t.
BIvaCevAkp - Actuele kostprijs concessies, vergunningen en intellectuele eigendom N.v.t.
BIvaVoiVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs vooruitbetalingen op immateriële vaste activa J J J J N.v.t.
BIvaVoiAkp - Actuele kostprijs vooruitbetalingen op immateriële vaste activa N.v.t.
BIvaOivVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs overige immateriële vaste activa N.v.t.
BIvaOivAkp - Actuele kostprijs overige immateriële vaste activa N.v.t.
Totaal immateriële vaste activa fiscaal / bd-i:IntangibleFixedAssetsTotalFiscal BIva - Immateriële vaste activa J J J J N.v.t.
Kosten schulden, rentelasten etc. fiscaal / bd-i:InterestExpenditureEtcCostsDebtsFiscal WFbeRls - Rentelasten en soortgelijke kosten J J J J N.v.t.
WFbeOrl - Overige rentelasten J J J J N.v.t.
WFbeKvbKvb - Kosten van beleggingen rentelasten en soortgelijke kosten J J N.v.t.
WFbeKbaKba - Kosten van beheer en administratie rentelasten en soortgelijke kosten N.v.t.
WFbeDfbDrl - Doorberekende financiële lasten doorberekende financiële baten en lasten N.v.t.
WFbeDer - Derivaten Wonen
WFbeAad - (Amortisatie van) agio en disagio N.v.t.
WFbeNol - Negatieve verschil tussen het ontvangen bedrag en de bij het aangaan van de lening als schuld erkende hoofdsom N.v.t.
WFbeNhp - Negatieve herwaarderingen van puttable financiële instrumenten N.v.t.
WFbeAlp - Aflossingspremies N.v.t.
WFbeEmk - Emissiekosten J J N.v.t.
WFbeKva - Kosten bij vervroegde aflossing (eenmalig) J J J J N.v.t.
WFbeBkf - Bijkomende kosten ter afsluiting van een financiering J J J J N.v.t.
WFbeVlr - Valutaverschillen op leningen voor zover zij als een correctie van de verschuldigde rentekosten kunnen worden aangemerkt N.v.t.
WFbeRfl - Rentekosten begrepen in de leasetermijn in geval van financiële leasing J J J J N.v.t.
Totaal passiva fiscaal / bd-i:LiabilitiesTotalFiscal BEiv - Groepsvermogen - Eigen vermogen - Kapitaal J J J J N.v.t.
BEga - Egalisatierekening Wonen
BVrz - Voorzieningen J J J J N.v.t.
BLas - Langlopende schulden J J J J N.v.t.
BSch - Kortlopende schulden J J J J N.v.t.
Liquide middelen fiscaal / bd-i:LiquidAssetsTotalFiscal BLim - Liquide middelen J J J J N.v.t.
Overige langlopende schulden / bd-i:LongTermDebtsOther BLasNeg - Negatieve goodwill J J J N.v.t.
BLasAcl - Achtergestelde schulden (langlopend) J J J J N.v.t.
BLasCol - Converteerbare leningen (langlopend) N.v.t.
BLasAoe - Obligatieleningen, pandbrieven en andere leningen (langlopend) N.v.t.
BLasFlv - Financiële lease verplichtingen (langlopend) J J J J N.v.t.
BLasSag - Schulden aan groepsmaatschappijen (langlopend) J N.v.t.
BLasSao - Schulden aan overige verbonden maatschappijen (langlopend) N.v.t.
BLasSap - Schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen (langlopend) J J N.v.t.
BLasBep - Belastingen en premies sociale verzekeringen (langlopend) N.v.t.
BLasSuh - Schulden uit hoofde van belastingen (langlopend) J J J J N.v.t.
BLasStz - Schulden ter zake van pensioenen (langlopend) J J J N.v.t.
BLasVob - Vooruit ontvangen op bestellingen (langlopend) N.v.t.
BLasSal - Schulden aan leveranciers en handelskredieten (langlopend) J J J J N.v.t.
BLasTbw - Te betalen wissels en cheques (langlopend) N.v.t.
BLasVhz - Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden (langlopend) Wonen
BLasSoh - Schulden aan overheid (langlopend) Wonen
BLasOls - Overige schulden (Langlopend) J J J J N.v.t.
BLasOdv - Oudedagsverplichting J N.v.t.
BLasOvp - Overlopende passiva (Langlopend) Wonen
BLasPar - Participaties (geclassificeerd als vreemd vermogen) (langlopend) J N.v.t.
Totaal langlopende schulden / bd-i:LongTermDebtsTotal BLas - Langlopende schulden J J J J N.v.t.
Afschrijving machines en installaties fiscaal / bd-i:MachineryDepreciationFiscal WAfsAmvMei - Afschrijvingen Machines en installaties J J J J N.v.t.
Kosten aanschaf machines fiscaal / bd-i:MachineryPurchaseCostsFiscal BMvaMeiVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs machines en installaties J J J J N.v.t.
BMvaMeiAkp - Actuele kostprijs machines en installaties N.v.t.
Machines en installaties fiscaal / bd-i:MachinesAndInstallationsFiscal BMvaMei - Machines en installaties J J J J N.v.t.
Onderhoud overige materiële vaste activa fiscaal / bd-i:MaintenanceOtherTangibleFixedAssetsFiscal WBedEemDvi - Dotatie voorziening groot onderhoud inventaris exploitatie- en machinekosten N.v.t.
WBedEemVoi - Vrijval voorziening groot onderhoud inventaris exploitatie- en machinekosten N.v.t.
WBedEemRom - Reparatie en onderhoud machines exploitatie- en machinekosten J J J J N.v.t.
WBedEemOme - Onderhoud machines en installaties exploitatie- en machinekosten N.v.t.
WBedEemDvm - Dotatie voorziening groot onderhoud machines exploitatie- en machinekosten J J J N.v.t.
WBedEemVgo - Vrijval voorziening groot onderhoud machines exploitatie- en machinekosten J J J N.v.t.
WBedEemDkm - Dotatie kostenegalisatiereserve groot onderhoud machines exploitatie- en machinekosten J J J N.v.t.
WBedEemVkm - Vrijval kostenegalisatiereserve groot onderhoud machines exploitatie- en machinekosten J J J N.v.t.
Resultaat gewone bedrijfsuitoefening fiscaal / bd-i:NormalBusinessActivitiesBusinessResultTotalFiscal WPer - Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen J J J N.v.t.
WBwv - Overige waardeveranderingen J J N.v.t.
WAfs - Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa J J J J N.v.t.
WBed - Overige bedrijfskosten J J J J N.v.t.
WFbe - Financiële baten en lasten J J J J N.v.t.
WKpr - Kostprijs van de omzet J J J J N.v.t.
WOmz - Netto-omzet J J J J N.v.t.
WOvb - Overige bedrijfsopbrengsten J J J J N.v.t.
WWviWvi - Waardeveranderingen van immateriële vaste activa J J J J N.v.t.
WWviWvm - Waardeveranderingen van materiële vaste activa J J J J N.v.t.
WWvvOwv - Overige waardeveranderingen van vastgoedportefeuille Wonen
WWvvNwp - Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van vastgoedportefeuille Wonen
WWvvNwv - Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden Wonen
WWvvNwb - Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van vastgoedportefeuille bestemd voor verkoop Wonen
WAkfAkf - Algemene beheerskosten N.v.t.
WWivWgp - Wijziging in voorraden gereed product J J J J N.v.t.
WWivWow - Wijziging in voorraden onderhanden werk J J J J N.v.t.
WWivWop - Wijziging in onderhanden projecten in opdracht van derden J J J J N.v.t.
WWivGpv - Geactiveerde productie voor het eigen bedrijf J J J J N.v.t.
WWivWav - Wijziging agrarische voorraden Agrarisch
WWivWva - Waardeveranderingen van agrarische voorraden Agrarisch
WOvtRofRvi - Rentebaten vorderingen overige verbonden maatschappijen binnenland opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten N.v.t.
WOvtRofRvu - Rentebaten vorderingen overige verbonden maatschappijen buitenland opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten N.v.t.
WOvtRofRov - Rentebaten overige vorderingen opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten J J N.v.t.
WOvtRofRor - Rentebaten overige rekeningen-courant N.v.t.
WWfaBwvFva - Bijzondere waardeverminderingen van financiële vaste activa J J N.v.t.
Fiscale oudedagsreserve / bd-i:OldAgeTaxAllowanceFiscal BEivFirFor - Fiscale oudedagsreserve eigen vermogen onderneming natuurlijke personen J J N.v.t.
Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten fiscaal / bd-i:OutsourcedWorkCostsAndOtherExternalCostsFiscal WKprKuw - Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten J J J J N.v.t.
Schulden aan kredietinstellingen fiscaal / bd-i:PayablesCreditInstitutionFiscal BLasSak - Schulden aan banken (langlopend) J J J J N.v.t.