Boekhoudplaza.nl

Rapportages met RGS-codes

RGS Rapportages > Rapportages met van toepassing zijnde RGS-codes

Filter
ZZP
Eenmanszaak / VOF
BV (Micro en klein)
Stichting / vereniging
MKB alles (bovenstaand)
ALLE RGS codes


[ 1 ] tot [ 300 ] van totaal [ 1232 ] RGS codes
Naam rapportageregel en ID RGS code Naam ZZP EZ BV SV Branche
Activa / jenv-bw2-i:Assets BIva - Immateriële vaste activa J J J J N.v.t.
BMva - Materiële vaste activa J J J J N.v.t.
BVas - Vastgoedbeleggingen N.v.t.
BFva - Financiële vaste activa J J J N.v.t.
BEff - Effecten (kortlopend) J J N.v.t.
BLim - Liquide middelen J J J J N.v.t.
BVor - Vorderingen J J J J N.v.t.
BVrd - Voorraden J J J J N.v.t.
BPro - Onderhanden projecten (activa) J J J J N.v.t.
Vlottende activa / jenv-bw2-i:AssetsCurrent BEff - Effecten (kortlopend) J J N.v.t.
BLim - Liquide middelen J J J J N.v.t.
BVor - Vorderingen J J J J N.v.t.
BVrd - Voorraden J J J J N.v.t.
BPro - Onderhanden projecten (activa) J J J J N.v.t.
Vaste activa / jenv-bw2-i:AssetsNoncurrent BIva - Immateriële vaste activa J J J J N.v.t.
BVas - Vastgoedbeleggingen N.v.t.
BMva - Materiële vaste activa J J J J N.v.t.
BFva - Financiële vaste activa J J J N.v.t.
Opgevraagde stortingen van geplaatst kapitaal / jenv-bw2-i:CalledUpShareCapital BVorVao - Van aandeelhouders opgevraagde stortingen J N.v.t.
Liquide middelen / jenv-bw2-i:CashAndCashEquivalents BLim - Liquide middelen J J J J N.v.t.
Waardeveranderingen van vaste activa / jenv-bw2-i:ChangesInValueAssetsNoncurrent WWviWvi - Waardeveranderingen van immateriële vaste activa J J J J N.v.t.
WWviWvm - Waardeveranderingen van materiële vaste activa J J J J N.v.t.
WWviWvb - Wijziging in de reële waarde van vastgoedbeleggingen N.v.t.
WWfaBwvOef - Bijzondere waardeverminderingen van effecten waardeveranderingen van financiële vaste activa en van effecten J J N.v.t.
WWfaBwvWse - Bijzondere waardestijgingen van effecten waardeveranderingen van financiële vaste activa en van effecten J J N.v.t.
WWfaBwvTwe - Terugneming van bijzondere waardeverminderingen van effecten waardeveranderingen van financiële vaste activa en van effecten J J N.v.t.
WWfaBwvOvp - Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille Verkoop Onder Voorwaarden Wonen
WWfaBwvTok - Toegerekende organisatiekosten Verkoop Onder Voorwaarden Wonen
WWfaBwvLsc - Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille mbt Verkoop Onder Voorwaarden Wonen
WWfaBwvVvk - Verkoopkosten (makelaar, notaris e.d.) mbt Verkoop Onder Voorwaarden Wonen
WWfaBwvVbm - Verkoopbevorderende maatregelen mbt Verkoop Onder Voorwaarden Wonen
Waardeveranderingen van immateriële vaste activa / jenv-bw2-i:ChangesInValueIntangibleAssets WWviWvi - Waardeveranderingen van immateriële vaste activa J J J J N.v.t.
WAfsDaeDowDwi - Doorberekende waardeveranderingen immateriële vaste activa doorberekende afschrijvingen en waardeveranderingen N.v.t.
Waardeveranderingen van immateriële en materiële vaste activa / jenv-bw2-i:ChangesInValueIntangibleAssetsPropertyPlantEquipment WWviWvi - Waardeveranderingen van immateriële vaste activa J J J J N.v.t.
WWviWvm - Waardeveranderingen van materiële vaste activa J J J J N.v.t.
WAfsDaeDow - Doorberekende waardeveranderingen doorberekende afschrijvingen en waardeveranderingen N.v.t.
WWviWvi - Waardeveranderingen van immateriële vaste activa J J J J N.v.t.
WWviWvm - Waardeveranderingen van materiële vaste activa J J J J N.v.t.
WWviWvbBwv - Bijzondere waardeverminderingen van vastgoedbeleggingen waardeveranderingen van vastgoedbeleggingen N.v.t.
WWviWvbTbw - Terugneming van bijzondere waardeverminderingen van vastgoedbeleggingen waardeveranderingen van vastgoedbeleggingen N.v.t.
WWviWvbDfw - Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling wijziging in de reële waarde van vastgoedbeleggingen N.v.t.
WAfsDaeDow - Doorberekende waardeveranderingen doorberekende afschrijvingen en waardeveranderingen N.v.t.
Waardeveranderingen van materiële vaste activa / jenv-bw2-i:ChangesInValuePropertyPlantEquipment WWviWvm - Waardeveranderingen van materiële vaste activa J J J J N.v.t.
WWviWvbBwv - Bijzondere waardeverminderingen van vastgoedbeleggingen waardeveranderingen van vastgoedbeleggingen N.v.t.
WWviWvbTbw - Terugneming van bijzondere waardeverminderingen van vastgoedbeleggingen waardeveranderingen van vastgoedbeleggingen N.v.t.
WWviWvbDfw - Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling wijziging in de reële waarde van vastgoedbeleggingen N.v.t.
WAfsDaeDowDwm - Doorberekende waardeveranderingen materiële vaste activa doorberekende afschrijvingen en waardeveranderingen N.v.t.
Wijzigingen in de waarde van financiële vaste activa en van de effecten die tot de vlottende activa behoren / jenv-bw2-i:ChangesValueFinancialAssetsSecurities WWfa - Waardeveranderingen van financiële vaste activa en van effecten J J N.v.t.
Wijzigingen in de waarde van de financiële vaste activa en van de effecten die tot de vlottende activa behoren op groepsmaatschappijen / jenv-bw2-i:ChangesValueFinancialAssetsSecuritiesGroupCompanies WWfaBwvFvaDgr - Waardeveranderingen groepsmaatschappijen N.v.t.
Waardeveranderingen van niet op netto-vermogenswaarde e.d. gewaardeerde deelnemingen / jenv-bw2-i:ChangesValueParticipatingInterestsNotValuedAtNetAssetValue WFbeWnn - Waardeveranderingen van niet op netto-vermogenswaarde e.d. gewaardeerde deelnemingen N.v.t.
Kosten die verband houden met de oprichting en met de uitgifte van aandelen / jenv-bw2-i:CostsIncorporationShareIssue BIvaKou - Kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen J N.v.t.
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa / jenv-bw2-i:DepreciationPropertyPlantEquipmentAmortisationIntangibleAssets WAfs - Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa J J J J N.v.t.
Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen / jenv-bw2-i:EmployeeBenefitsExpenses WPer - Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen J J J N.v.t.
WPer - Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen J J J N.v.t.
Eigen vermogen / jenv-bw2-i:Equity BEiv - Groepsvermogen - Eigen vermogen - Kapitaal J J J J N.v.t.
Groepsvermogen / jenv-bw2-i:EquityGroup BEiv - Groepsvermogen - Eigen vermogen - Kapitaal J J J J N.v.t.
Mutatie in het eigen vermogen gedurende de periode / jenv-bw2-i:EquityMovement BEivGokGeaUit - Uitgifte van aandelen N.v.t.
BEivGokGeaDiv - Dividenduitkeringen N.v.t.
BEivGokGeaInt - Intrekking van aandelen N.v.t.
BEivGokGeaOvm - Overige mutaties N.v.t.
BEivGokGeaVrk - Verkoop van eigen aandelen N.v.t.
BEivGokGeaInk - Inkoop van eigen aandelen N.v.t.
BEivGokGeaOve - Overboekingen N.v.t.
BEivGokWiaDiv - Dividenduitkeringen N.v.t.
BEivGokWiaInt - Intrekking van aandelen N.v.t.
BEivGokWiaOvm - Overige mutaties N.v.t.
BEivGokWiaVrk - Verkoop van eigen aandelen N.v.t.
BEivGokWiaInk - Inkoop van eigen aandelen N.v.t.
BEivGokWiaOve - Overboekingen N.v.t.
BEivGokWiaUit - Uitgifte van aandelen N.v.t.
BEivGokZeaUit - Uitgifte van aandelen N.v.t.
BEivGokZeaDiv - Dividenduitkeringen N.v.t.
BEivGokZeaInt - Intrekking van aandelen N.v.t.
BEivGokZeaOvm - Overige mutaties N.v.t.
BEivGokZeaVrk - Verkoop van eigen aandelen N.v.t.
BEivGokZeaInk - Inkoop van eigen aandelen N.v.t.
BEivGokZeaOve - Overboekingen N.v.t.
BEivGokPraOve - Overboekingen N.v.t.
BEivGokPraUit - Uitgifte van aandelen N.v.t.
BEivGokPraDiv - Dividenduitkeringen N.v.t.
BEivGokPraInt - Intrekking van aandelen N.v.t.
BEivGokPraOvm - Overige mutaties preferente aandelen N.v.t.
BEivGokPraVrk - Verkoop van eigen aandelen N.v.t.
BEivGokPraInk - Inkoop van eigen aandelen N.v.t.
BEivGokPriInt - Intrekking van aandelen N.v.t.
BEivGokPriOvm - Overige mutaties N.v.t.
BEivGokPriDiv - Dividenduitkeringen N.v.t.
BEivGokPriVrk - Verkoop van eigen aandelen N.v.t.
BEivGokPriOve - Overboekingen N.v.t.
BEivGokPriUit - Uitgifte van aandelen N.v.t.
BEivGokPriInk - Inkoop van eigen aandelen N.v.t.
BEivGokCvaOvm - Overige mutaties N.v.t.
BEivGokCvaVrk - Verkoop van eigen aandelen N.v.t.
BEivGokCvaInk - Inkoop van eigen aandelen N.v.t.
BEivGokCvaOve - Overboekingen N.v.t.
BEivGokCvaUit - Uitgifte van aandelen N.v.t.
BEivGokCvaDiv - Dividenduitkeringen N.v.t.
BEivGokCvaInt - Intrekking van aandelen N.v.t.
BEivGokEiaInt - Intrekking van aandelen N.v.t.
BEivGokEiaOvm - Overige mutaties N.v.t.
BEivGokEiaVrk - Verkoop van eigen aandelen N.v.t.
BEivGokEiaInk - Inkoop van eigen aandelen N.v.t.
BEivGokEiaOve - Overboekingen N.v.t.
BEivGokEiaUit - Uitgifte van aandelen N.v.t.
BEivGokEiaDiv - Dividenduitkeringen N.v.t.
BEivAgiAgiSta - Stortingen door aandeelhouders N.v.t.
BEivAgiAgiOve - Overboekingen N.v.t.
BEivAgiAgiRaf - Rechtstreekse mutatie als gevolg van afstotingen N.v.t.
BEivAgiAgiAvv - Aanzuivering van verliezen N.v.t.
BEivAgiAgiRov - Rechtstreekse mutatie als gevolg van overnames N.v.t.
BEivAgiAgiIve - Inkoop van eigen aandelen N.v.t.
BEivAgiAgiVve - Verkoop van eigen aandelen N.v.t.
BEivAgiAgiOvm - Overige mutaties N.v.t.
BEivAgiAgiRfh - Rechtstreekse mutatie als gevolg van foutherstel N.v.t.
BEivAgiAgiIva - Intrekking van aandelen N.v.t.
BEivHerHewHer - Herwaarderingen N.v.t.
BEivHerHewGhr - Gerealiseerde herwaarderingen via overige reserves N.v.t.
BEivHerHewOve - Overboekingen N.v.t.
BEivHerHewGva - Gevormde herwaarderingen via afgedekt activa of passiva N.v.t.
BEivHerHewBrh - Belastingeffecten op gerealiseerde herwaarderingen N.v.t.
BEivHerHewVrh - Vrijval herwaardering herwaarderingsreserve N.v.t.
BEivHerHewGvw - Gevormde herwaarderingen via winst- en verliesrekening N.v.t.
BEivHerHewGha - Gerealiseerde herwaarderingen via afgedekte activa of passiva N.v.t.
BEivHerHewOhe - Herwaarderingsreserve ongegerealiseerde herwaardering N.v.t.
BEivHerHewGhw - Gerealiseerde herwaarderingen via winst- en verliesrekening N.v.t.
BEivHerHewOvm - Overige mutaties N.v.t.
BEivHerHewGvr - Gevormde herwaarderingen via overige reserves N.v.t.
BEivHerHewBvh - Belastingeffecten op gevormde herwaarderingen N.v.t.
BEivWerNbaOvm - Overige mutaties N.v.t.
BEivWerNbaOve - Overboekingen N.v.t.
BEivWerRlaOvm - Overige mutaties N.v.t.
BEivWerRlaAvh - Allocatie van het resultaat N.v.t.
BEivWerRviOvm - Overige mutaties N.v.t.
BEivWerRviOve - Overboekingen N.v.t.
BEivWerRviSta - Stortingen door aandeelhouders N.v.t.
BEivWerRviAvv - Aanzuivering van verliezen N.v.t.
BEivWerRvlOvm - Overige mutaties N.v.t.
BEivWerRvlAvv - Aanzuivering van verliezen N.v.t.
BEivWerRvlUia - Uitgeoefende aandelen(optie)regelingen N.v.t.
BEivWerRvlIva - Intrekking van aandelen N.v.t.
BEivWerRvlVve - Verkoop van eigen aandelen N.v.t.
BEivWerRvlOve - Overboekingen N.v.t.
BEivWerRvlSta - Stortingen door aandeelhouders N.v.t.
BEivWerRvlDiv - Dividenduitkeringen N.v.t.
BEivWerRvlUva - Uitgifte van aandelen N.v.t.
BEivWerRvlIve - Inkoop van eigen aandelen N.v.t.
BEivWerRvgUva - Uitgifte van aandelen N.v.t.
BEivWerRvgRom - Rechtstreekse mutatie als gevolg van omrekeningsverschillen N.v.t.
BEivWerRvgOvm - Overige mutaties reserve voor geactiveerde kosten van oprichting en uitgifte van aandelen N.v.t.
BEivWerRvgAvv - Aanzuivering van verliezen N.v.t.
BEivWerRvgVve - Verkoop van eigen aandelen N.v.t.
BEivWerRvgRtw - Rechtstreekse mutatie als gevolg van terugneming van bijzondere waardeverminderingen N.v.t.
BEivWerRvgRbw - Rechtstreekse mutatie als gevolg van bijzondere waardeverminderingen N.v.t.
BEivWerRvgIva - Intrekking van aandelen N.v.t.
BEivWerRvgUia - Uitgeoefende aandelen(optie)regelingen N.v.t.
BEivWerRvgRfi - Rechtstreekse mutatie als gevolg van financiële instrumenten N.v.t.
BEivWerRvgOve - Overboekingen N.v.t.
BEivWerRvgVar - Verleende aandelen(optie) regelingen N.v.t.
BEivWerRvgRov - Rechtstreekse mutatie als gevolg van overnames N.v.t.
BEivWerRvgRaf - Rechtstreekse mutatie als gevolg van afstotingen N.v.t.
BEivWerRvgHer - Herwaarderingen N.v.t.
BEivWerRvgSta - Stortingen door aandeelhouders N.v.t.
BEivWerRvgRfh - Rechtstreekse mutatie als gevolg van foutherstel N.v.t.
BEivWerRvgIve - Inkoop van eigen aandelen N.v.t.
BEivWerRgkHer - Herwaarderingen N.v.t.
BEivWerRgkRom - Rechtstreekse mutatie als gevolg van omrekeningsverschillen N.v.t.
BEivWerRgkOvm - Overige mutaties reserve voor geactiveerde kosten van onderzoek en ontwikkeling N.v.t.
BEivWerRgkRtw - Rechtstreekse mutatie als gevolg van terugneming van bijzondere waardeverminderingen N.v.t.
BEivWerRgkRbw - Rechtstreekse mutatie als gevolg van bijzondere waardeverminderingen N.v.t.
BEivWerRgkRfi - Rechtstreekse mutatie als gevolg van financiële instrumenten N.v.t.
BEivWerRgkOve - Overboekingen N.v.t.
BEivWerRgkRov - Rechtstreekse mutatie als gevolg van overnames N.v.t.
BEivWerRgkRaf - Rechtstreekse mutatie als gevolg van afstotingen N.v.t.
BEivWerRgkRfh - Rechtstreekse mutatie als gevolg van foutherstel N.v.t.
BEivWerRedHer - Herwaarderingen N.v.t.
BEivWerRedRfh - Rechtstreekse mutatie als gevolg van foutherstel N.v.t.
BEivWerRedOve - Overboekingen N.v.t.
BEivWerRedRom - Rechtstreekse mutatie als gevolg van omrekeningsverschillen N.v.t.
BEivWerRedRaf - Rechtstreekse mutatie als gevolg van afstotingen N.v.t.
BEivWerRedRtw - Rechtstreekse mutatie als gevolg van terugneming van bijzondere waardeverminderingen N.v.t.
BEivWerRedDot - Dotatie reserve deelnemingen N.v.t.
BEivWerRedOnt - Onttrekking reserve deelnemingen N.v.t.
BEivWerRedRfi - Rechtstreekse mutatie als gevolg van financiële instrumenten N.v.t.
BEivWerRedOvm - Overige mutaties reserve deelnemingen N.v.t.
BEivWerRedRov - Rechtstreekse mutatie als gevolg van overnames N.v.t.
BEivWerRedDiv - Dividenduitkeringen N.v.t.
BEivWerRedRbw - Rechtstreekse mutatie als gevolg van bijzondere waardeverminderingen N.v.t.
BEivWerRvoDot - Dotatie reserve voor omrekeningsverschillen N.v.t.
BEivWerRvoOvm - Overige mutaties N.v.t.
BEivWerRvoOnt - Onttrekking reserve voor omrekeningsverschillen N.v.t.
BEivWerRvoRom - Rechtstreekse mutatie als gevolg van omrekeningsverschillen N.v.t.
BEivWerKoeRtw - Rechtstreekse mutatie als gevolg van terugneming van bijzondere waardeverminderingen N.v.t.
BEivWerKoeHer - Herwaarderingen N.v.t.
BEivWerKoeRbw - Rechtstreekse mutatie als gevolg van bijzondere waardeverminderingen N.v.t.
BEivWerKoeRom - Rechtstreekse mutatie als gevolg van omrekeningsverschillen N.v.t.
BEivWerKoeOvm - Overige mutaties N.v.t.
BEivWerKoeRfh - Rechtstreekse mutatie als gevolg van foutherstel N.v.t.
BEivBerBerTad - Toevoegingen aan de bestemmingsreserve N.v.t.
BEivBerBerOad - Onttrekkingen aan de bestemmingsreserve N.v.t.
BEivStrStrAvv - Aanzuivering van verliezen N.v.t.
BEivStrStrOve - Overboekingen N.v.t.
BEivStrStrRfh - Rechtstreekse mutatie als gevolg van foutherstel N.v.t.
BEivStrStrAvh - Allocatie van het resultaat N.v.t.
BEivStrStrDiv - Dividenduitkeringen N.v.t.
BEivStrStrOvm - Overige mutaties statutaire reserve N.v.t.
BEivOvrAlrHer - Herwaarderingen N.v.t.
BEivOvrAlrVve - Verkoop van eigen aandelen N.v.t.
BEivOvrAlrRtw - Rechtstreekse mutatie als gevolg van terugneming van bijzondere waardeverminderingen N.v.t.
BEivOvrAlrRfh - Rechtstreekse mutatie als gevolg van foutherstel N.v.t.
BEivOvrAlrIve - Inkoop van eigen aandelen N.v.t.
BEivOvrAlrAvh - Allocatie van het resultaat N.v.t.
BEivOvrAlrUia - Uitgeoefende aandelen(optie)regelingen N.v.t.
BEivOvrAlrRgo - Rechtstreekse mutatie als gevolg van goodwill N.v.t.
BEivOvrAlrOvm - Overige mutaties N.v.t.
BEivOvrAlrDiv - Dividenduitkeringen N.v.t.
BEivOvrAlrVar - Verleende aandelen(optie) regelingen N.v.t.
BEivOvrAlrRov - Rechtstreekse mutatie als gevolg van overnames N.v.t.
BEivOvrAlrRbw - Rechtstreekse mutatie als gevolg van bijzondere waardeverminderingen N.v.t.
BEivOvrAlrIva - Intrekking van aandelen N.v.t.
BEivOvrAlrSta - Stortingen door aandeelhouders N.v.t.
BEivOvrAlrRfi - Rechtstreekse mutatie als gevolg van financiële instrumenten N.v.t.
BEivOvrAlrOve - Overboekingen N.v.t.
BEivOvrAlrAvv - Aanzuivering van verliezen N.v.t.
BEivOvrAlrUva - Uitgifte van aandelen N.v.t.
BEivOvrAlrRom - Rechtstreekse mutatie als gevolg van omrekeningsverschillen N.v.t.
BEivOvrAlrRaf - Rechtstreekse mutatie als gevolg van afstotingen N.v.t.
BEivOvrOrsRov - Rechtstreekse mutatie als gevolg van overnames N.v.t.
BEivOvrOrsRbw - Rechtstreekse mutatie als gevolg van bijzondere waardeverminderingen N.v.t.
BEivOvrOrsIva - Intrekking van aandelen N.v.t.
BEivOvrOrsSta - Stortingen door aandeelhouders N.v.t.
BEivOvrOrsRfi - Rechtstreekse mutatie als gevolg van financiële instrumenten N.v.t.
BEivOvrOrsOve - Overboekingen N.v.t.
BEivOvrOrsAvv - Aanzuivering van verliezen N.v.t.
BEivOvrOrsUva - Uitgifte van aandelen N.v.t.
BEivOvrOrsRom - Rechtstreekse mutatie als gevolg van omrekeningsverschillen N.v.t.
BEivOvrOrsRaf - Rechtstreekse mutatie als gevolg van afstotingen N.v.t.
BEivOvrOrsHer - Herwaarderingen N.v.t.
BEivOvrOrsVve - Verkoop van eigen aandelen N.v.t.
BEivOvrOrsRtw - Rechtstreekse mutatie als gevolg van terugneming van bijzondere waardeverminderingen N.v.t.
BEivOvrOrsRfh - Rechtstreekse mutatie als gevolg van foutherstel N.v.t.
BEivOvrOrsIve - Inkoop van eigen aandelen N.v.t.
BEivOvrOrsAvh - Allocatie van het resultaat N.v.t.
BEivOvrOrsUia - Uitgeoefende aandelen(optie)regelingen N.v.t.
BEivOvrOrsRgo - Rechtstreekse mutatie als gevolg van goodwill N.v.t.
BEivOvrOrsOvm - Overige mutaties N.v.t.
BEivOvrOrsDiv - Dividenduitkeringen N.v.t.
BEivOvrOrsVar - Verleende aandelen(optie) regelingen N.v.t.
BEivOreOvwRma - Rechtstreekse mutatie als gevolg van afstotingen N.v.t.
BEivOreOvwAll - Allocatie van het resultaat N.v.t.
BEivOreOvwRmw - Rechtstreekse mutatie als gevolg van bijzondere waardeverminderingen N.v.t.
BEivOreOvwRmf - Rechtstreekse mutatie als gevolg van foutherstel N.v.t.
BEivOreOvwHer - Herwaarderingen N.v.t.
BEivOreOvwRmo - Rechtstreekse mutatie als gevolg van overnames N.v.t.
BEivOreOvwOvm - Overige mutaties N.v.t.
BEivOreOvwRmv - Rechtstreekse mutatie als gevolg van omrekeningsverschillen N.v.t.
BEivOreOvwRmd - Rechtstreekse mutatie als gevolg van financiële instrumenten N.v.t.
BEivOreOvwDiv - Dividenduitkeringen N.v.t.
BEivOreOvwRmg - Rechtstreekse mutatie als gevolg van goodwill N.v.t.
BEivOreOvwOve - Overboekingen N.v.t.
BEivOreOvwRmt - Rechtstreekse mutatie als gevolg van terugneming van bijzondere waardeverminderingen N.v.t.
BEivOreRvhRmo - Rechtstreekse mutatie als gevolg van overnames N.v.t.
BEivOreRvhOvm - Overige mutaties N.v.t.
BEivOreRvhRmv - Rechtstreekse mutatie als gevolg van omrekeningsverschillen N.v.t.
BEivOreRvhRmd - Rechtstreekse mutatie als gevolg van financiële instrumenten N.v.t.
BEivOreRvhDiv - Dividenduitkeringen N.v.t.
BEivOreRvhRmg - Rechtstreekse mutatie als gevolg van goodwill N.v.t.
BEivOreRvhOve - Overboekingen N.v.t.
BEivOreRvhRmt - Rechtstreekse mutatie als gevolg van terugneming van bijzondere waardeverminderingen N.v.t.
BEivOreRvhRma - Rechtstreekse mutatie als gevolg van afstotingen N.v.t.
BEivOreRvhAll - Allocatie van het resultaat N.v.t.
BEivOreRvhRmw - Rechtstreekse mutatie als gevolg van bijzondere waardeverminderingen N.v.t.
BEivOreRvhRmf - Rechtstreekse mutatie als gevolg van foutherstel N.v.t.
BEivOreRvhHer - Herwaarderingen N.v.t.
BEivOreVdeOve - Overboekingen N.v.t.
BEivOreVdeDiv - Dividenduitkeringen N.v.t.
BEivOreVdeOvm - Overige mutaties N.v.t.
BEivOreVdeAll - Allocatie van het resultaat N.v.t.
BEivOreUpdDiv - Dividenduitkeringen N.v.t.
BEivOreUpdOvm - Overige mutaties N.v.t.
BEivOreUpdAll - Allocatie van het resultaat N.v.t.
BEivOreUpdOve - Overboekingen N.v.t.
BEivBefBefDot - Toevoegingen aan het bestemmingsfonds N.v.t.
BEivBefBefOnt - Onttrekkingen aan het bestemmingsfonds N.v.t.
BEivFijFijOvm - Overige mutaties statutaire reserve N.v.t.
BEivFijFijOve - Overboekingen N.v.t.
BEivSevStiOvm - Overige mutaties eigen vermogen N.v.t.
BEivSevStiKap - Kapitaalmutaties eigen vermogen N.v.t.
BEivSevStiKac - Kapitaalcorrecties eigen vermogen N.v.t.
BEivSevVnkKap - Kapitaalmutaties eigen vermogen onderneming natuurlijke personen N.v.t.
BEivSevVnkKac - Kapitaalcorrecties eigen vermogen onderneming natuurlijke personen N.v.t.
BEivSevVnkOvm - Overige mutaties eigen vermogen onderneming natuurlijke personen N.v.t.
BEivSevCooKac - Kapitaalcorrecties eigen vermogen participatie N.v.t.
BEivSevCooOvm - Overige mutaties eigen vermogen participatie N.v.t.
BEivSevCooKap - Kapitaalmutaties eigen vermogen participatie N.v.t.
BEivFirHerOve - Overboekingen eigen vermogen onderneming natuurlijke personen N.v.t.
BEivFirHerVal - Valutaomrekeningsverschillen eigen vermogen onderneming natuurlijke personen N.v.t.
BEivFirHerAaw - Afname ten gunste van het resultaat eigen vermogen onderneming natuurlijke personen N.v.t.
BEivFirHerKtl - Kosten ten laste van reserve eigen vermogen onderneming natuurlijke personen N.v.t.
BEivFirHerOvm - Overige mutaties eigen vermogen onderneming natuurlijke personen N.v.t.
BEivFirHerDot - Dotatie eigen vermogen onderneming natuurlijke personen N.v.t.