Boekhoudplaza.nl

Rapportages met RGS-codes

RGS Rapportages > Rapportages met van toepassing zijnde RGS-codes

Filter
ZZP
Eenmanszaak / VOF
BV (Micro en klein)
Stichting / vereniging
MKB alles (bovenstaand)
ALLE RGS codes


[ 1 ] tot [ 44 ] van totaal [ 44 ] RGS codes
Naam rapportageregel en ID RGS code Naam ZZP EZ BV SV Branche
Activa / jenv-bw2-i:Assets BIva - Immateriële vaste activa J J J J N.v.t.
BMva - Materiële vaste activa J J J J N.v.t.
BVas - Vastgoedbeleggingen N.v.t.
BFva - Financiële vaste activa J J J N.v.t.
BEff - Effecten (kortlopend) J J N.v.t.
BLim - Liquide middelen J J J J N.v.t.
BVor - Vorderingen J J J J N.v.t.
BVrd - Voorraden J J J J N.v.t.
BPro - Onderhanden projecten (activa) J J J J N.v.t.
Vlottende activa / jenv-bw2-i:AssetsCurrent BEff - Effecten (kortlopend) J J N.v.t.
BLim - Liquide middelen J J J J N.v.t.
BVor - Vorderingen J J J J N.v.t.
BVrd - Voorraden J J J J N.v.t.
BPro - Onderhanden projecten (activa) J J J J N.v.t.
Overige vlottende activa / jenv-bw2-i:AssetsCurrentOther BEff - Effecten (kortlopend) J J N.v.t.
BLim - Liquide middelen J J J J N.v.t.
BVor - Vorderingen J J J J N.v.t.
BVrd - Voorraden J J J J N.v.t.
BPro - Onderhanden projecten (activa) J J J J N.v.t.
Vaste activa / jenv-bw2-i:AssetsNoncurrent BIva - Immateriële vaste activa J J J J N.v.t.
BVas - Vastgoedbeleggingen N.v.t.
BMva - Materiële vaste activa J J J J N.v.t.
BFva - Financiële vaste activa J J J N.v.t.
Overige vaste activa / jenv-bw2-i:AssetsNoncurrentOther BMva - Materiële vaste activa J J J J N.v.t.
BVas - Vastgoedbeleggingen N.v.t.
BFva - Financiële vaste activa J J J N.v.t.
BIvaKoo - Kosten van ontwikkeling J J J J N.v.t.
BIvaBou - Bouwclaims Wonen
BIvaCev - Concessies, vergunningen en intellectuele eigendom J J J J N.v.t.
BIvaGoo - Goodwill J J J N.v.t.
BIvaVoi - Vooruitbetalingen op immateriële vaste activa J J J J N.v.t.
BIvaOiv - Overige immateriële vaste activa N.v.t.
Opgevraagde stortingen van geplaatst kapitaal / jenv-bw2-i:CalledUpShareCapital BVorVao - Van aandeelhouders opgevraagde stortingen J N.v.t.
Kosten die verband houden met de oprichting en met de uitgifte van aandelen / jenv-bw2-i:CostsIncorporationShareIssue BIvaKou - Kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen J N.v.t.
Eigen vermogen / jenv-bw2-i:Equity BEiv - Groepsvermogen - Eigen vermogen - Kapitaal J J J J N.v.t.
Passiva / jenv-bw2-i:EquityAndLiabilities BEiv - Groepsvermogen - Eigen vermogen - Kapitaal J J J J N.v.t.
BVrz - Voorzieningen J J J J N.v.t.
BLas - Langlopende schulden J J J J N.v.t.
BSch - Kortlopende schulden J J J J N.v.t.
Schulden / jenv-bw2-i:Liabilities BLas - Langlopende schulden J J J J N.v.t.
BSch - Kortlopende schulden J J J J N.v.t.
Schulden met een looptijd langer dan een jaar / jenv-bw2-i:LiabilitiesMaturityExceedingOneYear BLas - Langlopende schulden J J J J N.v.t.
Schulden met een looptijd van ten hoogste een jaar / jenv-bw2-i:LiabilitiesMaturityLessThanOneYear BSch - Kortlopende schulden J J J J N.v.t.
Voorzieningen / jenv-bw2-i:Provisions BVrz - Voorzieningen J J J J N.v.t.