Boekhoudplaza.nl

Rapportages met RGS-codes

RGS Rapportages > Rapportages met van toepassing zijnde RGS-codes

Filter
ZZP
Eenmanszaak / VOF
BV (Micro en klein)
Stichting / vereniging
MKB alles (bovenstaand)
ALLE RGS codes


[ 1 ] tot [ 153 ] van totaal [ 153 ] RGS codes
Naam rapportageregel RGS code Naam ZZP EZ BV SV Branche
Activa BIva - Immateriële vaste activa J J J J N.v.t.
BMva - Materiële vaste activa J J J J N.v.t.
BVas - Vastgoedbeleggingen N.v.t.
BFva - Financiële vaste activa J J J N.v.t.
BEff - Effecten (kortlopend) J J N.v.t.
BLim - Liquide middelen J J J J N.v.t.
BVor - Vorderingen J J J J N.v.t.
BVrd - Voorraden J J J J N.v.t.
BPro - Onderhanden projecten (activa) J J J J N.v.t.
Vlottende activa BEff - Effecten (kortlopend) J J N.v.t.
BLim - Liquide middelen J J J J N.v.t.
BVor - Vorderingen J J J J N.v.t.
BVrd - Voorraden J J J J N.v.t.
BPro - Onderhanden projecten (activa) J J J J N.v.t.
Vaste activa BIva - Immateriële vaste activa J J J J N.v.t.
BVas - Vastgoedbeleggingen N.v.t.
BMva - Materiële vaste activa J J J J N.v.t.
BFva - Financiële vaste activa J J J N.v.t.
Opgevraagde stortingen van geplaatst kapitaal BVorVao - Van aandeelhouders opgevraagde stortingen J N.v.t.
Liquide middelen BLim - Liquide middelen J J J J N.v.t.
Kosten die verband houden met de oprichting en met de uitgifte van aandelen BIvaKou - Kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen J N.v.t.
Eigen vermogen BEiv - Groepsvermogen - Eigen vermogen - Kapitaal J J J J N.v.t.
Financiële vaste activa BFva - Financiële vaste activa J J J N.v.t.
Som der herwaarderingen die betrekking hebben op de financiële vaste activa BFvaDigCuh - Cumulatieve herwaarderingen deelnemingen in groepsmaatschappijen J N.v.t.
BFvaDioCuh - Cumulatieve herwaarderingen deelnemingen in overige verbonden maatschappijen N.v.t.
BFvaAndCuh - Cumulatieve herwaarderingen overige deelnemingen J J N.v.t.
BFvaOveCuh - Cumulatieve herwaarderingen overige effecten (langlopend) N.v.t.
BFvaVogCuh - Cumulatieve herwaarderingen vorderingen op groepsmaatschappijen N.v.t.
BFvaVopCuh - Cumulatieve herwaarderingen vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen N.v.t.
BFvaVovCuh - Cumulatieve herwaarderingen vorderingen op overige verbonden maatschappijen N.v.t.
Reserve omrekeningsverschillen BEivWerKoe - Reserve omrekeningsverschillen N.v.t.
Immateriële vaste activa BIva - Immateriële vaste activa J J J J N.v.t.
Som der herwaarderingen die betrekking hebben op de immateriële vaste activa BIvaKouCuh - Cumulatieve herwaarderingen kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen N.v.t.
BIvaKooCuh - Cumulatieve herwaarderingen kosten van ontwikkeling J J N.v.t.
BIvaBouCuh - Cumulatieve herwaarderingen bouwclaims Wonen
BIvaCevCuh - Cumulatieve herwaarderingen concessies, vergunningen en intellectuele eigendom J J N.v.t.
BIvaGooCuh - Cumulatieve herwaarderingen goodwill N.v.t.
BIvaVoiCuh - Cumulatieve herwaarderingen vooruitbetalingen op immateriële vaste activa N.v.t.
BIvaOivCuh - Cumulatieve herwaarderingen overige immateriële vaste activa N.v.t.
Voorraden BVrd - Voorraden J J J J N.v.t.
Reserve voor inbreng op aandelen anders dan in geld BEivWerRvi - Wettelijke reserve voor inbreng in natura N.v.t.
Wettelijke reserve voor kosten die verband houden met de oprichting en met de uitgifte van aandelen BEivWerRvg - Wettelijke reserve voor geactiveerde kosten van oprichting en uitgifte van aandelen J N.v.t.
Wettelijke reserve voor geactiveerde kosten van ontwikkeling BEivWerRgk - Wettelijke reserve voor geactiveerde kosten van ontwikkeling J N.v.t.
Niet-uitkeerbare reserve voor verstrekte lening ter verkrijging door anderen van aandelen in het kapitaal van de vennootschap of van certificaten daarvan BEivWerRvl - Wettelijke reserve voor financiering van transacties in eigen aandelen N.v.t.
Negatieve bijschrijvingsreserve als gevolg van de omrekening van het aandelenkapitaal van een naamloze vennootschap naar de euro BEivWerNba - Negatieve bijschrijvingsreserve als gevolg van de omrekening van het aandelenkapitaal van een naamloze vennootschap naar de euro wettelijke reserves N.v.t.
Wettelijke reserve deelnemingen BEivWerRed - Wettelijke reserve deelnemingen J N.v.t.
Andere wettelijke reserves BEivWer - Wettelijke reserves J N.v.t.
Niet-uitkeerbare reserve als gevolg van de omrekening van het aandelenkapitaal van een naamloze vennootschap naar de euro BEivWerRla - Niet-uitkeerbare reserve als gevolg van de omrekening van het aandelenkapitaal van een naamloze vennootschap naar de euro N.v.t.
Kortlopende schulden BSch - Kortlopende schulden J J J J N.v.t.
Materiële vaste activa BMva - Materiële vaste activa J J J J N.v.t.
Som der herwaarderingen die betrekking hebben op de materiële vaste activa BMvaTerCuh - Cumulatieve herwaarderingen terreinen J J N.v.t.
BMvaBegCuh - Cumulatieve herwaarderingen bedrijfsgebouwen J J N.v.t.
BMvaVerCuh - Cumulatieve herwaarderingen verbouwingen J J N.v.t.
BMvaHuuCuh - Cumulatieve herwaarderingen huurdersinvesteringen N.v.t.
BMvaMeiCuh - Cumulatieve herwaarderingen machines en installaties J J N.v.t.
BMvaVliCuh - Cumulatieve herwaarderingen vliegtuigen N.v.t.
BMvaSchCuh - Cumulatieve herwaarderingen schepen N.v.t.
BMvaTevCuh - Cumulatieve herwaarderingen automobielen en overige transportmiddelen N.v.t.
BMvaObeCuh - Cumulatieve herwaarderingen andere vaste bedrijfsmiddelen J J N.v.t.
BMvaBeiCuh - Cumulatieve herwaarderingen inventaris J J N.v.t.
BMvaVbiCuh - Cumulatieve herwaarderingen vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering N.v.t.
BMvaVmvCuh - Cumulatieve herwaarderingen vooruitbetalingen op materiële vaste activa N.v.t.
BMvaNadCuh - Cumulatieve herwaarderingen niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa N.v.t.
BMvaOrzCuh - Cumulatieve herwaarderingen ten dienste van de exploitatie Wonen
BMvaMepCuh - Cumulatieve herwaarderingen meerjaren plantopstand J J Agrarisch
BMvaGebCuh - Cumulatieve herwaarderingen gebruiksvee J J Agrarisch
Voorzieningen BVrz - Voorzieningen J J J J N.v.t.
Vorderingen BVor - Vorderingen J J J J N.v.t.
Kortlopende overige vorderingen BVorDeb - Vorderingen op handelsdebiteuren J J J J N.v.t.
BVorOvr - Overige vorderingen J J J J N.v.t.
BVorTsk - Te vorderen subsidies J J J J N.v.t.
BVorVog - Vorderingen op groepsmaatschappijen (kortlopend) J J N.v.t.
BVorVov - Vorderingen op overige verbonden maatschappijen (kortlopend) N.v.t.
BVorVop - Vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen (kortlopend) J J N.v.t.
BVorVao - Van aandeelhouders opgevraagde stortingen J N.v.t.
BVorVpk - Vorderingen uit hoofde van pensioenen J J J N.v.t.
BVorVbk - Vorderingen uit hoofde van belastingen J J J J N.v.t.
BVorLbv - Latente belastingvorderingen (kortlopend) J J N.v.t.
BVorOva - Overlopende activa J J J J N.v.t.
BVorOvh - Overheid Wonen
BVorTus - Tussenrekeningen J J J J N.v.t.
Fiscale herinvesteringsreserve BEivFirHer - Herinvesteringsreserve fiscaal eigen vermogen onderneming natuurlijke personen J J N.v.t.
Overige reserves BEivHer - Herwaarderingsreserves J J N.v.t.
BEivOvr - Overige reserves J J N.v.t.
BEivOreOvw - Niet verdeelde winst onverdeelde winst J J N.v.t.
BEivFij - Financiële instrumenten op basis van juridische vorm geclassificeerd als eigen vermogen N.v.t.
BEivFirHer - Herinvesteringsreserve fiscaal eigen vermogen onderneming natuurlijke personen J J N.v.t.
BEivFirOpw - Opwaarderingsreserve eigen vermogen onderneming natuurlijke personen N.v.t.
BEivFirRae - Reserve assurantie eigen risico eigen vermogen onderneming natuurlijke personen N.v.t.
BEivFirExp - Exportreserve eigen vermogen onderneming natuurlijke personen N.v.t.
BEivFirRis - Risicoreserve eigen vermogen onderneming natuurlijke personen N.v.t.
BEivFirTer - Terugkeerreserve eigen vermogen onderneming natuurlijke personen N.v.t.
BEivFirOfr - Overige fiscale reserves eigen vermogen onderneming natuurlijke personen J J N.v.t.
Wettelijke reserve omrekeningsverschillen voor omrekening van het geïnvesteerde vermogen en het resultaat van deelnemingen BEivWerRvo - Wettelijke reserve omrekeningsverschillen voor omrekening van het geïnvesteerde vermogen en het resultaat van deelnemingen N.v.t.
Resultaat na belastingen van het boekjaar BEivOreRvh - Resultaat van het boekjaar J J J J N.v.t.
BEivOreVde - Voorgestelde bedrag aan dividenduitkeringen aan houders van eigenvermogensinstrumenten (geclassificeerd als eigen vermogen) N.v.t.
BEivOreUpd - Uit te keren preferent dividend die in mindering wordt gebracht op het resultaat na belastingen N.v.t.
Niet verdeelde winsten BEivOreOvw - Niet verdeelde winst onverdeelde winst J J N.v.t.
Herwaarderingsreserves BEivHer - Herwaarderingsreserves J J N.v.t.
Mutatie in de herwaarderingsreserve gedurende de periode BEivHerHewGvw - Gevormde herwaarderingen via winst- en verliesrekening N.v.t.
BEivHerHewGha - Gerealiseerde herwaarderingen via afgedekte activa of passiva N.v.t.
BEivHerHewOhe - Herwaarderingsreserve ongegerealiseerde herwaardering N.v.t.
BEivHerHewGhw - Gerealiseerde herwaarderingen via winst- en verliesrekening N.v.t.
BEivHerHewOvm - Overige mutaties N.v.t.
BEivHerHewGvr - Gevormde herwaarderingen via overige reserves N.v.t.
BEivHerHewBvh - Belastingeffecten op gevormde herwaarderingen N.v.t.
BEivHerHewHer - Herwaarderingen N.v.t.
BEivHerHewGhr - Gerealiseerde herwaarderingen via overige reserves N.v.t.
BEivHerHewOve - Overboekingen N.v.t.
BEivHerHewGva - Gevormde herwaarderingen via afgedekt activa of passiva N.v.t.
BEivHerHewBrh - Belastingeffecten op gerealiseerde herwaarderingen N.v.t.
BEivHerHewVrh - Vrijval herwaardering herwaarderingsreserve N.v.t.
Belastingeffecten op gevormde herwaarderingen opgenomen in de herwaarderingsreserve BEivHerHewBvh - Belastingeffecten op gevormde herwaarderingen N.v.t.
Kortlopende effecten BEffAan - Aandelen J N.v.t.
BEffObl - Obligaties J J N.v.t.
BEffOve - Overige effecten J J N.v.t.
BEffOpt - Optierechten N.v.t.
BEffOpv - Optieverplichtingen N.v.t.
BEffDer - Derivaten Wonen
Gestort en opgevraagd aandelenkapitaal BEivGok - Aandelenkapitaal J N.v.t.
Agio BEivAgi - Agio J N.v.t.
Statutaire reserves BEivStr - Statutaire reserves N.v.t.
Aangepaste herwaarderingsreserve na herrekening als gevolg van stelselwijziging BEivHerHewSte - Stelselwijziging (correctie beginbalans) N.v.t.
BEivHerHewBvs - Belastingeffect van stelselwijzigingen (correctie beginbalans) N.v.t.
Onderhanden projecten (activa) BPro - Onderhanden projecten (activa) J J J J N.v.t.
Overige immateriële vaste activa BIvaKoo - Kosten van ontwikkeling J J J J N.v.t.
BIvaBou - Bouwclaims Wonen
BIvaCev - Concessies, vergunningen en intellectuele eigendom J J J J N.v.t.
BIvaGoo - Goodwill J J J N.v.t.
BIvaVoi - Vooruitbetalingen op immateriële vaste activa J J J J N.v.t.
BIvaOiv - Overige immateriële vaste activa N.v.t.
Vastgoedbeleggingen BVas - Vastgoedbeleggingen N.v.t.
Oudedagsverplichting BLasOdv - Oudedagsverplichting J N.v.t.
Overige fiscale reserves BEivFirOpw - Opwaarderingsreserve eigen vermogen onderneming natuurlijke personen N.v.t.
BEivFirRae - Reserve assurantie eigen risico eigen vermogen onderneming natuurlijke personen N.v.t.
BEivFirExp - Exportreserve eigen vermogen onderneming natuurlijke personen N.v.t.
BEivFirRis - Risicoreserve eigen vermogen onderneming natuurlijke personen N.v.t.
BEivFirTer - Terugkeerreserve eigen vermogen onderneming natuurlijke personen N.v.t.
BEivFirOfr - Overige fiscale reserves eigen vermogen onderneming natuurlijke personen J J N.v.t.
Mutatie in herwaarderingsreserve als gevolg van stelselwijzigingen BEivHerHewSte - Stelselwijziging (correctie beginbalans) N.v.t.
Mutatie in herwaarderingsreserve als gevolg van belastingeffect van stelselwijzigingen BEivHerHewBvs - Belastingeffect van stelselwijzigingen (correctie beginbalans) N.v.t.
Mutatie in herwaarderingsreserve als gevolg van belastingeffecten op gerealiseerde herwaarderingen BEivHerHewBrh - Belastingeffecten op gerealiseerde herwaarderingen N.v.t.
Mutatie in herwaarderingsreserve als gevolg van gerealiseerde herwaarderingen via afgedekte activa of passiva BEivHerHewGha - Gerealiseerde herwaarderingen via afgedekte activa of passiva N.v.t.
Mutatie in herwaarderingsreserve als gevolg van gerealiseerde herwaarderingen via winst-en-verliesrekening BEivHerHewGhw - Gerealiseerde herwaarderingen via winst- en verliesrekening N.v.t.
Mutatie in herwaarderingsreserve als gevolg van gerealiseerde herwaarderingen via overige reserves BEivHerHewOhe - Herwaarderingsreserve ongegerealiseerde herwaardering N.v.t.
BEivHerHewOvm - Overige mutaties N.v.t.
BEivHerHewGhr - Gerealiseerde herwaarderingen via overige reserves N.v.t.
BEivHerHewOve - Overboekingen N.v.t.
BEivHerHewVrh - Vrijval herwaardering herwaarderingsreserve N.v.t.
BEivHerHewHer - Herwaarderingen N.v.t.
Mutatie in herwaarderingsreserve als gevolg van gevormde herwaarderingen via afgedekte activa of passiva BEivHerHewGva - Gevormde herwaarderingen via afgedekt activa of passiva N.v.t.
Mutatie in herwaarderingsreserve als gevolg van gevormde herwaarderingen via winst-en-verliesrekening BEivHerHewGvw - Gevormde herwaarderingen via winst- en verliesrekening N.v.t.
Mutatie in herwaarderingsreserve als gevolg van gevormde herwaarderingen via overige reserves BEivHerHewGvr - Gevormde herwaarderingen via overige reserves N.v.t.