Boekhoudplaza.nl

Rapportages met RGS-codes

RGS Rapportages > Rapportages met van toepassing zijnde RGS-codes

Filter
ZZP
Eenmanszaak / VOF
BV (Micro en klein)
MKB alles (bovenstaand)
ALLE RGS codes


Download gekozen rapportage
Jaarrekening inrichtingsmodel micro
in CSV m.u.v. branchegericht.
[ 1 ] tot [ 147 ] van totaal [ 147 ] RGS codes
Naam rapportageregel RGS code Naam ZZP EZ BV Branche
Activa BIva - Immateriële vaste activa J J J N.v.t.
BMva - Materiële vaste activa J J J N.v.t.
BVas - Vastgoedbeleggingen N.v.t.
BFva - Financiële vaste activa J J N.v.t.
BEff - Effecten (kortlopend) J N.v.t.
BLim - Liquide middelen J J J N.v.t.
BVor - Vorderingen J J J N.v.t.
BVrd - Voorraden J J J N.v.t.
BPro - Onderhanden projecten (activa) J J J N.v.t.
Vlottende activa BEff - Effecten (kortlopend) J N.v.t.
BLim - Liquide middelen J J J N.v.t.
BVor - Vorderingen J J J N.v.t.
BVrd - Voorraden J J J N.v.t.
BPro - Onderhanden projecten (activa) J J J N.v.t.
Overige vlottende activa BEff - Effecten (kortlopend) J N.v.t.
BLim - Liquide middelen J J J N.v.t.
BVor - Vorderingen J J J N.v.t.
BVrd - Voorraden J J J N.v.t.
BPro - Onderhanden projecten (activa) J J J N.v.t.
Vaste activa BIva - Immateriële vaste activa J J J N.v.t.
BVas - Vastgoedbeleggingen N.v.t.
BMva - Materiële vaste activa J J J N.v.t.
BFva - Financiële vaste activa J J N.v.t.
Overige vaste activa BMva - Materiële vaste activa J J J N.v.t.
BVas - Vastgoedbeleggingen N.v.t.
BFva - Financiële vaste activa J J N.v.t.
BIvaKoo - Kosten van ontwikkeling J J J N.v.t.
BIvaCev - Concessies, vergunningen en intellectuele eigendom J J J N.v.t.
BIvaGoo - Goodwill J J J N.v.t.
BIvaVoi - Vooruitbetalingen op immateriële vaste activa J J J N.v.t.
BIvaOiv - Overige immateriële vaste activa N.v.t.
Opgevraagde stortingen van geplaatst kapitaal BVorVao - Van aandeelhouders opgevraagde stortingen J N.v.t.
Kosten die verband houden met de oprichting en met de uitgifte van aandelen BIvaKou - Kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen J N.v.t.
Kosten van grond- en hulpstoffen WKpr - Kostprijs van de omzet J J J N.v.t.
Afschrijvingen op en waardeverminderingen van activa WAfs - Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa J J J N.v.t.
WWvi - Waardeveranderingen van immateriële en materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen J J J N.v.t.
WBwv - Overige waardeveranderingen J N.v.t.
Eigen vermogen BEiv - Groepsvermogen - Eigen vermogen - Kapitaal J J J N.v.t.
Lasten WPer - Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen J J N.v.t.
WWvi - Waardeveranderingen van immateriële en materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen J J J N.v.t.
WAfs - Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa J J J N.v.t.
WBwv - Overige waardeveranderingen J N.v.t.
WBed - Overige bedrijfskosten J J J N.v.t.
WWfa - Waardeveranderingen van financiële vaste activa en van effecten J N.v.t.
WKpr - Kostprijs van de omzet J J J N.v.t.
WFbeRls - Rentelasten en soortgelijke kosten J J J N.v.t.
WFbeOrl - Overige rentelasten J J J N.v.t.
WFbeWis - Wisselkoersverschillen J J J N.v.t.
WFbeKvb - Kosten van beleggingen J N.v.t.
WFbeKba - Kosten van beheer en administratie N.v.t.
WFbeDfb - Doorberekende financiële baten en lasten N.v.t.
WFbeAad - (Amortisatie van) agio en disagio N.v.t.
WFbeNol - Negatieve verschil tussen het ontvangen bedrag en de bij het aangaan van de lening als schuld erkende hoofdsom N.v.t.
WFbeNhp - Negatieve herwaarderingen van puttable financiële instrumenten N.v.t.
WFbeAlp - Aflossingspremies N.v.t.
WFbeEmk - Emissiekosten N.v.t.
WFbeKva - Kosten bij vervroegde aflossing (eenmalig) J J J N.v.t.
WFbeBkf - Bijkomende kosten ter afsluiting van een financiering J J J N.v.t.
WFbeVlr - Valutaverschillen op leningen voor zover zij als een correctie van de verschuldigde rentekosten kunnen worden aangemerkt N.v.t.
WFbeRfl - Rentekosten begrepen in de leasetermijn in geval van financiële leasing J J J N.v.t.
Andere lasten WWfa - Waardeveranderingen van financiële vaste activa en van effecten J N.v.t.
WPerLesLiv - Op aandelen gebaseerde betalingen opgenomen onder lonen en salarissen N.v.t.
WPerSol - Sociale lasten J J N.v.t.
WPerPen - Pensioenlasten J J N.v.t.
WPerOlu - Overige lasten uit hoofde van personeelsbeloningen N.v.t.
WKprKuw - Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten J J J N.v.t.
WKprTvlAla - Andere lasten N.v.t.
WFbeRls - Rentelasten en soortgelijke kosten J J J N.v.t.
WFbeOrl - Overige rentelasten J J J N.v.t.
WFbeWis - Wisselkoersverschillen J J J N.v.t.
WFbeKvb - Kosten van beleggingen J N.v.t.
WFbeKba - Kosten van beheer en administratie N.v.t.
WFbeDfb - Doorberekende financiële baten en lasten N.v.t.
WFbeAad - (Amortisatie van) agio en disagio N.v.t.
WFbeNol - Negatieve verschil tussen het ontvangen bedrag en de bij het aangaan van de lening als schuld erkende hoofdsom N.v.t.
WFbeNhp - Negatieve herwaarderingen van puttable financiële instrumenten N.v.t.
WFbeAlp - Aflossingspremies N.v.t.
WFbeEmk - Emissiekosten N.v.t.
WFbeKva - Kosten bij vervroegde aflossing (eenmalig) J J J N.v.t.
WFbeBkf - Bijkomende kosten ter afsluiting van een financiering J J J N.v.t.
WFbeVlr - Valutaverschillen op leningen voor zover zij als een correctie van de verschuldigde rentekosten kunnen worden aangemerkt N.v.t.
WFbeRfl - Rentekosten begrepen in de leasetermijn in geval van financiële leasing J J J N.v.t.
Baten WOvt - Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten J N.v.t.
WVhe - Vrijval herwaarderingsreserve J N.v.t.
WFbe - Financiële baten en lasten J J J N.v.t.
WOmz - Netto-omzet J J J N.v.t.
WWiv - Wijziging voorraden J J J N.v.t.
WOvb - Overige bedrijfsopbrengsten J J J N.v.t.
WRed - Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen J N.v.t.
Andere baten WOvt - Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten J N.v.t.
WVhe - Vrijval herwaarderingsreserve J N.v.t.
WFbe - Financiële baten en lasten J J J N.v.t.
WWiv - Wijziging voorraden J J J N.v.t.
WRed - Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen J N.v.t.
WOvbOnm - Ontvangen managementvergoeding N.v.t.
WOvbOdp - Ontvangen doorbelasting personeelskosten N.v.t.
WOvbBue - Baten en giften uit fondsenwerving N.v.t.
WOvbBug - Baten uit gezamenlijke acties N.v.t.
WOvbBua - Baten uit acties van derden N.v.t.
WOvbVez - Verzekeringsuitkeringen N.v.t.
WOvbHuo - Huurontvangsten N.v.t.
WOvbOps - Opbrengsten servicecontracten N.v.t.
WOvbNvv - Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille N.v.t.
WOvbCcl - College-, cursus-, les- en examengelden N.v.t.
WOvbBwi - Baten werk in opdracht van derden N.v.t.
WOvbOvo - Overige opbrengsten J J J N.v.t.
WOvbSgb - Bijdragen van donateurs N.v.t.
Belastingen over de winst of het verlies WBel - Belastingen J N.v.t.
Schulden met een looptijd van ten hoogste een jaar BSch - Kortlopende schulden J J J N.v.t.
Netto-omzet WOmz - Netto-omzet J J J N.v.t.
Overige bedrijfskosten WBed - Overige bedrijfskosten J J J N.v.t.
Overige bedrijfsopbrengsten WOvb - Overige bedrijfsopbrengsten J J J N.v.t.
Voorzieningen BVrz - Voorzieningen J J J N.v.t.
Resultaat na belastingen WPer - Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen J J N.v.t.
WAfs - Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa J J J N.v.t.
WWvi - Waardeveranderingen van immateriële en materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen J J J N.v.t.
WBwv - Overige waardeveranderingen J N.v.t.
WBed - Overige bedrijfskosten J J J N.v.t.
WOvt - Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten J N.v.t.
WVhe - Vrijval herwaarderingsreserve J N.v.t.
WWfa - Waardeveranderingen van financiële vaste activa en van effecten J N.v.t.
WFbe - Financiële baten en lasten J J J N.v.t.
WBel - Belastingen J N.v.t.
WKpr - Kostprijs van de omzet J J J N.v.t.
WVkf - Verkoopkosten N.v.t.
WAkf - Algemene beheerskosten N.v.t.
WOmz - Netto-omzet J J J N.v.t.
WWiv - Wijziging voorraden J J J N.v.t.
WOvb - Overige bedrijfsopbrengsten J J J N.v.t.
WRed - Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen J N.v.t.
WLbe - Ledenbetalingen (inclusief reeds betaalde voorschotten) N.v.t.
Resultaat voor belastingen WPer - Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen J J N.v.t.
WBwv - Overige waardeveranderingen J N.v.t.
WWvi - Waardeveranderingen van immateriële en materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen J J J N.v.t.
WAfs - Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa J J J N.v.t.
WBed - Overige bedrijfskosten J J J N.v.t.
WOvt - Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten J N.v.t.
WVhe - Vrijval herwaarderingsreserve J N.v.t.
WWfa - Waardeveranderingen van financiële vaste activa en van effecten J N.v.t.
WFbe - Financiële baten en lasten J J J N.v.t.
WKpr - Kostprijs van de omzet J J J N.v.t.
WOmz - Netto-omzet J J J N.v.t.
WAkf - Algemene beheerskosten N.v.t.
WVkf - Verkoopkosten N.v.t.
WWiv - Wijziging voorraden J J J N.v.t.
WOvb - Overige bedrijfsopbrengsten J J J N.v.t.
Lonen WPerLes - Lonen en salarissen J J N.v.t.