Boekhoudplaza.nl

RGS Niet ready: openstaande punten

RGS en Salarissen, meerdere punten

Plaatsingsdatum 14-11-2020
Berichtdatum 14 november 2020

De RGS casus Lonen, salarissen en personeelskosten is tot stand gekomen in overleg met praktijkervaring vanuit de accountancy en een salaris softwareleverancier. De casus zal nog wel even in beweging blijven. Enerzijds zal dat wellicht leiden tot oplossing van een aantal genoemde genoemde punten en anderzijds tot andere aandachtspunten. Er zijn volgens ons een aantal onvolkomenheden die sowieso aandacht verdienen vanuit de RGS beheergroep.

 1. We missen een RGS-code voor “Vergoeding werknemersbijdrage personeelsvereniging (als werknemers geen aanspraak hebben op uitkeringen uit de pv)”. Volgens ons is die RGS-code van toepassing als de vergoeding door de werkgever max. 50% bedraagt van de bijdrage door de werknemer.
 2. RGS bevat de code “Uitkering/verstrekking uit een personeelsfonds” (WBedWkrWkvUue) onder de “Werkkosten geen of vrijgesteld loon”. Volgens ons wordt een uitkering of verstrekking geboekt op de RGS-code “Personeelsfonds” (BSchSalPer). We vragen ons af waar de eerstgenoemde RGS-code betrekking op heeft.
 3. Voor kilometervergoeding zijn 2 codes aanwezig in relatie tot de werkkostenregeling, te weten: WBedWkrWkfVrh (KM-vergoeding > 19 cent) en WBedWkrWkgVro (KM-vergoeding < 19 cent).
  RGS kent ook “Autokosten” (WBedAut) met RGS-code: “Kilometervergoeding” (WBedAutKil). De vraag is nu wanneer de loonjournaalpost gebruik moeten maken van deze laatste RGS-code en waarvoor deze RGS-code anders bedoeld is?
 4. Voor boetes zijn 2 codes aanwezig in relatie tot de werkkostenregeling, te weten:
  WBedWkrWkbGbu (geldboetes buitenlandse autoriteiten) en WBedWkrWkbGbi (geldboetes binnenlandse autoriteiten).
  RGS kent ook “Autokosten” (WBedAut) met RGS-code: “Boetes en bekeuringen” (WBedAutBeb). De vraag is nu wanneer de loonjournaalpost gebruik moeten maken van deze laatste RGS-code en waarvoor deze RGS-code anders bedoeld is?
 5. Voor parkeerkosten zijn er meerdere RGS-codes aanwezig onder de WKR, onder andere: “Parkeer-, veer- en tolgelden (niet zijnde auto van de zaak)” (WBedWkrWkfPvn) en “Parkeer-, veer- en tolgelden (auto van de zaak)” (WBedWkrWkiPva).
  RGS kent ook “Autokosten” (WBedAut) met RGS-code: “Parkeerkosten auto's” (WBedAutPar). De vraag is nu wanneer de (loon)journaalpost gebruik moeten maken van deze laatste RGS-code en waarvoor deze RGS-code anders bedoeld is?
 6. Hoofdstuk ”2.5 Uitkering van verlofdagen en verlofuren” kent een aantal specifieke RGS-codes voor vakantie. Van onderstaande RGS-codes is niet duidelijk waarvoor deze precies gebruikt worden:
  - Vakantie bijslag restant verlofuren (WPerLesVagVlu);
  - Overige sociale lasten restant verlofuren (WPerSolOssRvl).
  Graag uitleg hierover.
 7. Overige personeelsgerelateerde kosten;
  Indeling uitzendkrachten e.d. in RGS
  De vraag is welke indeling is gehanteerd bij de onderverdeling van “Uitzendkrachten” t/m “Overig ingeleend personeel”. En wanneer wordt geboekt op “Uitzendkrachten” en wanneer op “Uitzendbedrijven”?
 8. Overige personeelsgerelateerde kosten;
  Er worden enkele dotaties genoemd, direct gevolgd door vrijval. Alleen bij “Dotatie AOV” en Dotatie jubileumvoorziening” volgt de vrijval niet direct in beide gevallen (volgorde BW2).
 9. Overige personeelsgerelateerde kosten;
  De post “Doorberekende overige personeelskosten” adviseren we qua volgorde (BW2) aan het einde te plaatsen. Dat laatste is wel het geval als het RGS-nummer als volgorde wordt gehanteerd.
 10. Het Referentienummer op niveau 5 binnen RGS kent voor de WKR geen punt en is gecodeerd overeenkomstig niveau 4. Waarom is dit afwijkend gedaan van de rest van het RGS-schema?
 11. De vergoeding die de werkgever aan de werknemer geeft voor het aanvragen van een verklaring omtrent gedrag (VOG) valt voortaan onder de gerichte vrijstellingen. Deze vergoeding gaat dus niet meer af van uw vrije ruimte. De verruimingen van de WKR geldt vanaf 1 januari 2020. Waarom is deze vergoeding, net als de andere gerichte vrijstellingen, nog niet apart benoemd?
 12. De WKR kent in RGS zo’n 120 codes. Er is geen toelichting op deze codes en/of per code een verwijzing naar de bron. Het “Handboek loonheffing Belastingdienst” kent informatie over een (groot) deel van de WKR. Maar daar is ook geen 1 op 1 aansluiting te vinden met de RGS-codes voor de WKR. Wat is bron geweest van de WKR voor opname in RGS?
 13. Voor de WKR zijn vele codes opgenomen die vallen buiten de vrije ruimte van de werkkostenregeling. Zoals elementen die behoren tot het bruto (belastbaar) loon.
  Waarom zijn die in RGS opgenomen onder de WKR?
 14. De WKR kent onder andere de verdeling naar:
  Voordelen buiten de dienstbetrekking;
  B. Vrijgesteld loon.
  Waarom is dit de opgenomen onder de WKR groep “Werkkosten geen of vrijgesteld loon”? Terwijl in RGS de andere WKR groepen conform de WKR regeling zijn ingedeeld.
 15. In hoofdstuk 6 “De balans en tussenrekeningen” is dat deel van het RGS opgenomen dat betrekking heeft op Lonen en salarissen op de balans. In relatie tot de hiervoor genoemde journaalposten is per RGS-code een vinkje gezet als deze is thuis te brengen in een boeking. Dit laatste vanuit de salaris- en loonadministratie of direct in de boekhouding. De vraag is nu wat de bronnen én voorbeelden van onderliggende boekingen zijn van de RGS-codes zonder vinkje?
 16. Wij pleiten ervoor RJ onderdelen op eenzelfde wijze openbaar beschikbaar te maken als het Burgerlijk Wetboek. En om bij alle betreffende RGS-codes een korte uitleg en link op te nemen naar BW en RJ. Zie ook “Pleidooi: RGS uitbouwen van codeschema naar taxonomie denken”.
 17. Bij “Lonen” op de W&V-rekening zijn de codes “Lonen vervanging” en “Lonen salariscorrecties” aanwezig. De vraag is wie deze RGS-codes in de praktijk toepast, vanuit welk bron en met welke boeking? (zie hoofdstuk 4, ad. 4).
 18. Sociale lasten (werkgeversdeel) wordt op een aparte RGS-code geboekt op de W&V-rekening. Wat betreft de balans maken deze sociale lasten onderdeel uit van de Loonheffing (sinds 2006). RGS kent echter nog een aparte code “Premies sociale verzekeringen” op de balans. De vraag is nu of deze rekening nog wel van toepassing is?
 19. Specifiek voor tantièmes is er de balansrekening “tantièmes” (zie 2.6 Tantièmes en gratificaties). Een dergelijke balansrekening ontbreekt voor gratificaties. De vraag is of deze laatste rekening ontbreekt of onderdeel uitmaakt van een andere balansrekening en zo ja, welke rekening?
 20. Er is de RGS-code “Uitkeringen bij beëindiging van het dienstverband van een bestuurder of commissaris” (WPerLesSldUbb). Maar ook de RGS-code “Uitkeringen bij beëindiging van het dienstverband van een commissaris” (WPerLesBvcUbc). De aanduiding commissaris lijkt bij de eerstgenoemde code onjuist.
 21. “Lasten in verband met op aandelen gebaseerde betalingen”. Over deze RGS-code (WPerLesLiv) hebben we geen duidelijke omschrijving en toelichting gevonden. Graag vragen we tekst en uitleg over deze RGS-code en een voorbeeld van een boeking.
 22. “Overige lonen en salarissen”; deze RGS-code is bedoeld voor loonkosten die niet elders zijn genoemd. Opmerkelijk is wel dat deze RGS-code ook is onderverdeeld naar onder andere enkele specifieke loonkosten. Het lijkt ons logischer om die specifieke loonkosten apart te benoemen en niet onder te brengen onder “Overige lonen en salarissen” op het niveau 5 van RGS. Met name “Wachtgeld” en “Stagevergoeding”, die toch regelmatig zullen voorkomen. Wij zouden dan eerder de hiervoor genoemde “Lasten in verband met op aandelen gebaseerde betalingen” hier onder “Overige lonen en salarissen” opnemen.
 23. De RGS-code “Overige lonen en salarissen kosten RVC niet salaris” is opgenomen onder “Overige lonen en salarissen”. Terwijl deze kosten juist niet betrekking hebben op salarissen. Waarom niet elders opgenomen?
 24. Wat is het verschil tussen:
  - Overige lonen en salarissen
  - Overige lonen en salarissen nb/bt.
 25. Er zijn meerdere soorten van loonkostensubsidies en dit zal in de loop van de jaren ook veranderen. De huidige RGS-code “Loonkostensubsidie (LIV)” heeft qua naamgeving alleen betrekking op de LIV. Dat laatste lijkt ons niet juist als op deze rekening ook andere loonkostensubsidies dan de LIV geboekt worden.
 26. “Overige sociale fondsen”; Dit is veelal CAO gebonden. Het werkgeversdeel van de premie wordt geboekt op de RGS-code “Overige sociale fondsen”. Een eventuele bijdrage door de werknemers maakt deel uit van de “Loonkosten” en verminderen het netto uit te keren loon aan de werknemers (zie 2.2. “De periodieke loonjournaalpost”). Voor het te betalen bedrag aan “overige sociale fondsen” is niet een aparte tussenrekening beschikbaar. Dit zou geboekt kunnen worden via de RGS-code “Overige reserveringen” (BSchSalOrn). Wij geven de voorkeur aan een aparte rekening “Te betalen overige sociale fondsen” die (nog) niet RGS aanwezig is.
 27. “Overige sociale lasten”. Graag ontvangen we uitleg en voorbeelden van hetgeen geboekt kan worden via deze RGS-codes.
 28. “Overige sociale lasten”. Met onder andere “Restant verlofuren” en “restant vakantiegeld”. We zouden hier dan ook “restant vakantiedagen” en “restant verlofdagen” verwachten.
 29. “Doorberekende sociale lasten”. Graag ontvangen we uitleg en voorbeelden van hetgeen geboekt kan worden via deze RGS-code.
 30. “Pensioenpremies PP en OVP”. RGS bevat geen toelichting van genoemde afkortingen PP en OVP. PP staat in de regel voor “Partnerpensioen”, zijnde een nabestaandenpensioen nemen wij aan. Bij OVP is dat minder duidelijk. Wellicht wordt bedoeld “Overlijdenspensioen”. Maar dat is het hiervoor genoemde PP in feite ook al. Voor wezen is er dan nog het Wezenpensioen. Wat volgens ons ontbreekt is het AP of AOP, te weten “Arbeidsongeschiktheidspensioen”.
  Uitleg over bovenstaande is dan ook wenselijk. De vraag hierbij is of het gewenst is een dergelijke onderverdeling op te nemen in het grootboekrekeningschema, oftewel in het RGS.
 31. Wij vragen ons af waarom wel een aparte RGS-code is opgenomen voor de “Aanvullende pensioenlasten WIA excedent” en idem voor PP. Maar bijvoorbeeld niet voor “Excedent pensioenregeling”.
 32. “Overige pensioenlasten”. Hier vinden we “Overige pensioenlasten FLOW”. Wij hebben geen idee wat hiermee bedoeld wordt. Uitleg is welkom.
 33. RGS Kent de groep Kortlopende schulden > Salarisverwerking (BSchSal).
  Waarom is “Te betalen pensioenpremies” hier niet opgenomen, maar onder Kortlopende schulden > Overig?
 34. Op een aantal plaatsen zijn percentages en bedragen opgenomen in het RGS-schema, zoals: Vergoeding reiskosten (tot € 0,19) per kilometer (WBedWkrWkgVro / 4006010). Dit betekent dat als het percentage wijzigt er een nieuwe RGS-code moet komen of dat de naam van de RGS-code aangepast moet worden. Beiden lijken ongewenst gezien het bijkomende onderhoud door gebruikers.
  Wat is de reden van opname van bijvoorbeeld de aanduiding (tot € 0,19) in plaats van bijvoorbeeld “Tot vrijgesteld tarief”? Bij analyse bepaalt het jaartal (of periode) welk percentage van toepassing is en niet de RGS-code.
 35. Doorgekregen via Forum van Aedes (Woningcorporaties): Indien de werkgever aan een werknemer een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering verstrekt, is dit een aanspraak die tot het loon behoort. Dit loon kan de werkgever ook aanwijzen als eindheffingsloon. Zie ook https://www.hr-kiosk.nl/hoofdstuk/beloningscomponenten/verzekeringen.   

Oplossingen zijn meer dan welkom.
  

Categorie(n) RGS (technisch) beheer, RGS Boekhoudkundig
Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED / Boekhoudplaza.nl
Internet URL http://www.boekhoudplaza.nl

Terug