Disclaimer

 

In geen geval is GBNED aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de op een  website van GBNED beschikbare informatie of documenten. GBNED kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de inhoud van enige site die aan deze site via een link verbonden is.

Copyright GBNED

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door GBNED.

Graag verwijzen wij u ook naar ons Privacy statement.