Boekhoudplaza.nl

RGS Niet ready: openstaande punten

Onder de noemer "RGS Niet ready: openstaande punten" wordt onderstaand inzicht gegeven in openstaande punten. Punten die zijn opgelost en/of gearchiveerd blijven ook aanwezig om een compleet inzicht te bieden.

De ons bekende openstaande punten (die we door eigen analyse en mede uit de markt vernomen hebben) zijn de volgende:

Omslagcodes en te betalen loonheffing, te betalen pensioenpremies en te betalen overige sociale fondsen (14-10-2022)
De RGS-code "Te betalen Loonheffing belastingen en premies sociale verzekeringen" (BSchBepLhe) kent een omslagcode (BVorVbkTvl). De RGS-codes "Te betalen pensioenpremies" (BSchOvsStp) en "Te betalen overige sociale fondsen" (BSchSalOsf) kennen beide geen omslagcode. Graag uitleg hierover.

BWS subsidies niet allemaal toegewezen aan Wonen (04-09-2022)
RGS kent 28 RGS codes die vallen onder BFvaSub "Te vorderen BWS-subsidies". BWS staat in dit verband voor "Besluit woninggebonden subsidies". Slechts 7 van deze RGS-codes zijn (in RGS 3.4) toegewezen aan de branche "Woningcorporaties". De andere 21 codes zijn algemeen toepasbaar. Dit is volgens ons niet juist.

Stichtingen en verenigingen (meerdere openstaande punten) (04-09-2022)
Stichtingen en verenigingen kennen een eigen selectie van specifieke rekeningen in RGS. Onder verenigingen zijn ook Coöperaties opgenomen. Op deze website wordt dan gesproken over SVC (Stichting, vereniging en coöperatie). SVC is tevens een selectiecriterium bij het opvragen van RGS rekeningen. Hier worden openstaande punten behandeld m.b.t. SVC.

BTW rekeningen versus de BTW aangifte (03-09-2022)
Als je gebruik maakt van RGS niveau 5 is er een dubbelloop wat betreft de BTW rekening "Voorheffing" die is opgenomen op niveau 5 onder de rekening "Te betalen omzetbelasting" en de BTW rekening "Terug te vorderen Omzetbelasting" die is opgenomen op niveau 4. Ook blijkt er een dubbelloop tussen "Naheffingsaanslagen omzetbelasting" op niveau 5 en "Naheffing omzetbelasting" op RGS niveau 4.

RGS en deelnemingen (28-07-2022)
Deelnemingen zijn uitgewerkt in de Wiki "RGS en deelnemingen". De daaruit afgeleide openstaande punten zijn hier opgenomen.

Verkoopkosten in 4-rubriek en 8-rubriek, waar zit het verschil (01-07-2022)
Sinds RGS 3.3. is de groep Verkoopkosten opgenomen (WVkf) met slechts 1 post Verkoopkosten in de 8-rubriek. Verkoop gerelateerde kosten zijn opgenomen in de 4-rubriek en daar onderverdeeld naar meer dan 20 verschillende rekeningen, zoals reclame- en advertentiekosten, verkoopprovisie, commissies en vrachtkosten.

Incourante voorraad voorzieningen naar welke Winst en verliesrekeningen (24-06-2022)
Bij andere voorzieningen (denk met name aan groot onderhoud) kent RGS ook rekeningen voor "Dotatie voorziening" en "Vrijval voorziening" in de W&V-rekening. In het geval van voorraden zijn deze rekeningen niet aanwezig. Hoe is dit bedoeld in RGS wat betreft de W&V-rekening?

Vooruitbetaalde rente en nog te betalen rente verwijzen qua omslagcodes niet naar elkaar maar naar andere rekeningen (23-06-2022)
Waarom verwijst BVorOvaVbr "Vooruitbetaalde rente" niet naar de overeenkomstige rekening BSchOpaTbr "Nog te betalen rente" en vice versa?

Vooruitontvangen op bestellingen dubbel aanwezig (23-06-2022)
Vooruitontvangen op bestellingen (kortlopend) is onder kortlopende schulden aanwezig onder zowel BSchVob (1209040) Vooruit ontvangen op bestellingen als onder BSchCre (1203000) Schulden aan leveranciers en handelskredieten. Daarna ook nog eens aanwezig onder BLas (8) Langlopende schulden. Deze laatste gesplist in Hoofdsom en cumulatieve aflossing.

Pensioenpremies en pensioenuitkeringen en omslagcodes (22-06-2022)
Een viertal rekeningen op de balans met betrekking tot Pensioenpremies en pensioenuitkeringen bevatten de verkeerde of geen omslagcodes.

Voorziening op de balans versies dotatie en vrijval op WenV rekening (17-06-2022)
T/m RGS niveau 4 telt RGS 77 codes met als onderdeel van de naam "Voorziening". Deze rekeningen zijn deels keurig onderverdeeld naar balansrekeningen (C) en W&V-rekeningen. Waarbij deze laatste rekeningen zijn verdeeld naar dotatie (D) en vrijval (C). Maar voor een aantal rekeningen is deze onderverdeling er niet of op een ander niveau. De vraag is nu wat de reden is van dit laatste.

Analyse RGS door CBS en Belastingdienst (16-06-2022)
Dit document is opgesteld door het CBS en de Belastingdienst. Het doel is om op basis van onze praktijkervaringen met toepassingen obv RGS de dialoog aan te gaan met belanghebbende partijen die zich bezighouden met RGS.

Voorraad- en prijsverschillen ook voor halffabribaten (15-06-2022)
RGS kent een aparte rekening voor voorraadverschillen gereed product, maar niet voor halffabrikaten. Het zelfde geldt voor prijsverschillen. De vraag is nu wat hiervan de reden is. Bij halffabrikaten kan ook een voorraadverschil optreden en wellicht prijsverschillen.

Auto- en transportkosten zijn in RGS gesplitst met gelijke onderverdeling (16-05-2022)
Waarom zijn Auto- en transportkosten in RGS gesplitst met gelijke onderverdeling? De belastingdienst spreekt bijvoorbeeld ook over Auto- en transportkosten. Is dat niet logischer.

Lengte RGS-codes is ongelijk niveau 5 (29-04-2022)
Voor de volgende RGS-codes is de lengte ongelijk 13 (niveau 5): BLimBanRbaBg10 Lengte RGS-code is ongelijk niveau 5 BSchSakRbaBg10 Lengte RGS-code is ongelijk niveau 5

Branche aanduidining Woningcorporaties lijkt niet altijd consistent (29-04-2022)
In een aantal gevallen lijkt de branche aanduiding "Woningcorporaties" niet consistent doorgevoerd binnen RGS-codes.

Lange naam RGS codes in enkele gevallen niet consequent opgebouwd (18-04-2022)
In veel gevallen bevat de lange naam als suffix ook de naam van de bovenliggende groep of rekening. Dit is in enkele gevallen niet doorgevoerd. Zo hebben we "Nog te betalen assurantiekosten overlopende passiva", waarbij "Overlopende passiva" de naam is van de boven liggende groep. De rekening "Vooruitgefactureerde omzet" onder dezelfde groep kent genoemde suffix niet.

Overige sociale lasten restant vakantiedagen (16-04-2022)
Codes onder “Overige sociale lasten” (WPerSolOss) op niveau 5 waren al toegewezen aan RGS-Wonen. Alleen de nieuw opgenomen code “Restant vakantiedagen” (WPerSolOssRvd) is niet toegewezen aan RGS-Wonen.

Spaarloonregeling liep t/m 2011, nog steeds actief in RGS (14-04-2022)
De RGS-code WPerLesTls (Saarloon) is in RGS aanwezig en actief. De spaarloonregeling liep t/m 2011. Betreffende rekening kan volgens ons als "niet actief" of zelfs "vervallen" aangemerkt worden.

Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen terreinen (27-03-2022)
Fiscaal is het volgens ons niet toegestaan om af te schrijven over terreinen. In welke gevallen wordt dan wel op de rekening "Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen terreinen" geboekt? Afhankelijk van het antwoord zullen we deze rekening wel of niet aanwezig laten in RGS MKB.

RGS en Emballage (22-03-2022)
RGS bevat voor Emballage de gelijknamige voorraadgroep met daarbinnen een drietal rekeningen (voorraad, voorziening en herwaardering). Voor het verwerken van retouremballage in de boekhouding missen we de rekening Statiegeld. En ook uitgegeven emballage onder klanten is niet aanwezig. Voor het resultaat van afgekeurde emballage en niet retour gekomen emballage missen ook corresponderende RGS codes.

RGS en coöperaties (18-03-2022)
Binnen RGS zijn, grotendeels sinds RGS versie 3.3, enkele rekeningen opgenomen voor coöperaties. Over het gebruik van RGS voor coöperaties zijn nu enkele vragen voor de RGS beheergroep die we hier hebben verwoord.

RGS en filter afrekensystemen (09-03-2022)
RGS (3.4) bevat (net als vorige versies) filters. Zo is er een groep filters met de aanduiding "Filters - te vervallen c.q. te elimineren bij geen gebruik van … of indien geen …" en daarbinnen onder andere de filter "Afrekensystemen". Wij gaan er vanuit dat er bedoeld wordt dat RGS-codes die binnen dit filter vallen (met de waarde "!") niet van toepassing zijn buiten gebruik van "Afrekensystemen".

RGS en Handelsgoederen onderweg, zowel inkoop als verkoop tussenrekeningen niet juist (06-03-2022)
Tussenrekeningen in RGS om handelsgoederen onderweg te boeken zijn niet consequent opgenomen op RGS niveau 4 en 5 en bevatten fouten door toewijzen van Schulden op korte termijn aan Woningcorporaties en Vorderingen juist weer niet.

Actuele kostprijs: wat zijn de boekingen volgens RGS? (05-03-2022)
Graag uitleg balansrekeningen waarop 'actuele kostprijs" betrekking heeft, zoals: - Actuele kostprijs kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen; - Actuele kostprijs kosten van ontwikkeling; - Actuele kostprijs vooruitbetalingen op materiële vaste activa. Enz.

Vastgoed actuele waarde versus actuele kostprijs en Daeb (05-03-2022)
DAEB is een term die gebruikt wordt in RGS t.b.v. Woningcorporaties. We komen deze term ook tegen bij de volgende RGS codes die niet toegewezen zijn aan Woningcorporaties. En actuele waarde versus actuele kostprijs.

Overgang RGS 3.3 naar 3.4 en de releasenotes (22-02-2022)
Eind januari 2022 is de definitieve versie van RGS 3.4 beschikbaar gesteld door de RGS beheergroep. In januari is RGS 3.4 verwerkt op deze website Boekhoudplaza.nl en daarmee dus ook voor RGS MKB. Dat levert openstaande punten op wat betreft de conversie zelf en de meeste al gemelde openstaande punten blijken nog open te staan.

BTW rekening voorheffing en Terug te vorderen Omzetbelasting (30-12-2021)
De BTW rekening "Voorheffing" is opgenomen op niveau 5 onder de rekening "Te betalen omzetbelasting". De BTW rekening "Terug te vorderen Omzetbelasting" is opgenomen op niveau 4. Wanneer gebruik je de ene en wanneer de andere rekening? Hier lijkt sprake van een dubbelloop. Graag uitleg en een boekingsvoorbeeld?

Koppelschema CBS ontbreekt (23-12-2021)
Het CBS vraagt informatie voor de productie-Jaarstatistiek uit op basis van RGS. Het koppelschema dat toont welke RGS-codes uitgevraagd worden voor de productie-jaarstatistiek is nog niet vrijgegeven aan de markt.

Kosten egalisatiereserve fiscaal niet meegenomen in onderverdeling EV (10-12-2021)
RGS kent onder eigen vermogen ook Overige kapitaalcomponenten voor o.a. Kosten egalisatiereserve fiscaal. (Telt mee voor eigen vermogen, maar niet in de onderverdeling bij de relatie met SBR).

WWvi - WWvi (41) Waardeveranderingen van immateriële en materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen (08-12-2021)
De RGS-code heeft als Referentienummer 41.1? Waarom een punt en een 1? Volgorde loopt hiermee uit de pas. Tijdelijk WWvi even uitgezet in RGS MKB totdat hersteld.

WOvbSgb Bijdragen van donateurs. Omschrijving lang/kort wijkt af (04-12-2021)
De lange omschrijving van deze RGS-code luidt: Bijdragen van donateurs. De korte omschrijving van deze RGS-code luidt: Som van de (geworven) baten. Gevonden in RGS versie 3.3 van 8 december 2020 (Excel).

Erfpacht nog te betalen en vooruitbetaald (02-12-2021)
Erfpacht is opgenomen onder zowel overlopende activa als overlopende passiva. Alleen in beide gevallen is sprake van de naam "Vooruitbetaalde erfpacht". In plaats van Vooruitbetaalde erfpacht en Nog te betalen erfpacht". Deze laatste rekening is volgens ons alleen toegewezen aan "Wonen" filter. Dat zou betekenen dat Erfpacht standaard alleen beschikbaar is als overlopende activa.

Koppeling jaarrekening publicatiestukken KVK Micro met RGS-codes (18-11-2021)
We moeten nog de puntjes op de i zetten om de volgende rapportages voor micro te duiden qua gebruik en verschillen.

RGS nummer bevat fouten in de opbouw (18-11-2021)
Het RGS nummer is bedoeld om het RGS-schema weer te geven op volgorde van een decimaal rekeningschema. Binnen de codering zijn daartoe de nodige fouten aanwezig. Dit oplossen door het RGS-nummer dan maar te verwijderen (voorstel RGS beheergroep) is niet de oplossing. De oplossing die voorgesteld wordt vanuit RGS MKB bestaat feitelijk uit een korte- en lange termijnoplossing.

Huisvestingskosten gas, water en elektra (07-11-2021)
De rekening gas, water en elektra is als rekening opgenomen op niveau 4 en verbijzonderd op niveau 5 naar gas, water, elektra en netdiensten. De eerste 3 zijn echter toegewezen aan woningcorporaties. Netdiensten niet. Geadviseerd wordt de toewijzing aan woningcorporaties te laten vervallen.

RGS en rente boeken (26-10-2021)
RGS telt ruim 90 codes op niveau 3 en 4 waarin de tekst "rente" voorkomt. Onderverdeeld naar balans en winst & verliesrekening. En binnen de W&V onderverdeeld naar kosten van rente, rentelasten en rentebaten. Geadviseerd wordt per RGS-code te duiden waar betreffende rekening voor gebruikt wordt.

Exploitatie- en machinekosten, machines en installaties en inventaris (16-10-2021)
RGS kent "BMvaBei inventaris". Maar ook "WBedEem Exploitatie- en machinekosten", onderverdeeld in inventaris en machines. Bij dit laatste is deel de aanduiding "Machines en installaties" van toepassing. De vraag is of de onderverdeling in RGS juist is?

RGS en Negatieve Goodwill (15-10-2021)
BLasNegBrw (0705010) Bruto waarde negatieve goodwill staat als C(credet). BLasNegCbd (0705015) Cumulatief bedrag die ten gunste van de winst- en verliesrekening is gebracht staat ook als C(credit). Moet dit laatste geen D(ebet) zijn?

RGS Brugstaat (IB en VPB) versus RGS Taxonomie (14-10-2021)
In het najaar van 2019 is de RGS Brugstaat opgeleverd voor een koppeling tussen boekhoudsoftware en fiscale aangiftesoftware voor de winstaangifte IB en VPB. RGS codes worden daartoe (direct of indirect) gekoppeld aan de SBR-codes (in XBRL). Vanuit de RGS-beheergroep is al eerder een RGS-taxonomie opgeleverd met een koppeling tussen RGS-codes en SBR-codes (in XBRL). Deze koppeling blijkt niet juist in de praktijk.

RGS transportmiddelen, transportkosten en de fiets (12-10-2021)
Naast "Autokosten" kent RGS "Transportkosten". De eerste vraag is of Transportmiddelen een betere benaming is. Bij transportkosten denk we aan verzendkosten van goederen. Bij transportkosten is het de vraag welke andere transportkosten in het algemeen zijn bedoeld? Denk aan een aanhangwagen of een vrachtwagen. En boeken we een bestelbus als autokosten of transportkosten. Op welke boekingen hebben betreffende rekeningen in RGS dan betrekking?

RGS prive opname versus dotatie van de Fiscale oudedagsreserve (FOR) (12-10-2021)
Voor de vorming van een FOR is er de RGS code BEivFirFor (0510010) Fiscale oudedagsreserve eigen vermogen onderneming natuurlijke personen. Deze rekening wordt gecrediteerd als de FOR toeneemt. Dat lijkt ons goed uitgewerkt. Er is ook de RGS code BEivKapPro (0509040) Privé-opnamen met daaronder de RGS code BEivKapProFor (509040.10) ;Dotatie Fiscale Oudedags Reserve. Deze rekening wordt volgens het RGS schema gedebiteerd.

RGS privé gebruik versus kostprijs van de omzet (11-10-2021)
Privé-gebruik goederen (WKprPrg). Binnen RGS wordt dit credit geboekt onder de Kostprijs van de omzet. De kostprijs wordt als het ware verlaagd. Wij zien graag een voorbeeld van deze werkwijze, omdat we zelf uitgaan van het boeken van privé gebruik als opbrengst.

RGS en effecten (07-10-2021)
Volgorde referentienummer lijkt niet in orde bij Effecten. Opbrengst van effecten kent groep 45 (feitelijk rubriek 4), terwijl de onderverdeling in rubriek 8 zit.

VOF en o.a oudedagsreserve per vennoot (10-08-2021)
Voor de Vennootschap onder firma (VOF) is een aparte RGS Wiki opgenomen. Er zijn wat vragen over met name de oudedagsreserve per vennoot.

Abonnementskosten software (19-07-2021)
Vandaag de dag is het meer regel dan uitzondering om software via een abonnementsmodel af te nemen. Daarom adviseren wij standaard RGS uit te breiden met de code “Kosten abonnementen software”.

RGS en tussenrekeningen voorraden (19-07-2021)
Een tussenrekening voorraad kan bijvoorbeeld gebruikt worden bij voorraad onderweg. In de zin van bijvoorbeeld een ontvangen inkoopfactuur en nog te ontvangen voorraad. RGS kent tussenrekeningen voorraad in de 1 rubriek (vlottende activa) en in de 3 rubriek (voorraad).

RGS en de nieuwe EU-regeling btw e-commerce per 1-7-2021 (06-06-2021)
Bent u een Nederlandse ondernemer en levert u goederen in de EU aan klanten die geen btw-aangifte doen? Dan moet u die btw vanaf 1 juli 2021 meestal aangeven in het EU-land waar u levert. Voor deze leveringen kunt u het zogenoemde éénloketsysteem gaan gebruiken. Ook als u diensten levert in de EU.

RGS en Onderhanden projecten (05-05-2021)
De "RGS casus onderhanden projecten" leidt tot een aantal openstaande punten en vragen. Zoals het ontbreken van een RGS-code "Winstopslag geactiveerde kosten OHW" op het rekeningniveau (4) binnen RGS. Is nu alleen aanwezig op mutatieniveau (5) en gekenmerkt voor de bouwsector.

RGS diverse boekingen (09-04-2021)
Hieronder verzamelen we kleine boekhoudkundige aandachtspunten die open staan, zodat we hiervoor niet telkens een apart openstaand punt hoeven aan te maken. Bij aandachtspunten die opgelost zijn zullen we dat melden.

RGS en Ideal betalingen (08-04-2021)
Steeds meer ondernemers accepteren Ideal betalingen die lopen via een Payment Service Provider (PSP), zoals Adyen, Mollie, Buckaroo en Sisow. Dit maakt in de boekhouding het gebruik van een "Tussenrekening betalingen" nodig. RGS kent wel een dergelijke rekening, maar met een andere functie.

RGS en voorzieningen (07-04-2021)
De balansrekening "Handelsgoederen, voorziening incourante handelsgoederen" kent geen (tegen)rekening in de W&V-rekening. We zouden de rekening "Dotatie voorziening incourante handelsgoederen" verwachten of een soortgelijke rekening zoals "Afschrijvingskosten voorraad". En nog 2 punten.

RGS en subsidies in de boekhouding (05-04-2021)
De rekening "Loonkostensubsidie (LIV)" is aanwezig. Naast het Lage-inkomensvoordeel zijn er ook andere Loonkostensubsidies. Ons voorstel is de rekening "Loonkostensubsidie (LIV)" daarom aan te passen in "Loonkostensubsidie".

RGS Onderhanden werk versies Onderhanden projecten (08-03-2021)
Onderhanden werk (OHW) is opgenomen onder voorraden met daarbij de RGS-code "Gefactureerde termijnen onderhanden werk" en de RGS-code "Voorziening verliezen onderhanden werk". Kenmerk van OHW t.o.v. onderhanden projecten is dat OHW wordt voor eigen rekening en risico uitgevoerd en wordt als het gereed is als voorraad opgenomen op de balans.

RGS voor Zelfstandige Zonder Personeel (ZZP) (15-02-2021)
Het standaard RGS-schema kent al een filter voor ZZP. Van een aantal RGS-codes is de vraag waarom deze bij het filter zijn opgenomen of waarom juist niet. Verder zijn een aantal onvolkomenheden geconstateerd. Onderstaand onze constateringen bij het opzetten van het RGS MKB schema met als vertrekpunt het ZZP-filter in standaard RGS.

Releasenotes versie 3.3 van RGS (12-02-2021)
Er is duidelijkheid c.q. een nadere toelichting gewenst over de releasenotes van RGS versie 3.3 die op dit moment erg aan de beperkte kant is. Zeker gezien de ruim 700 nieuwe RGS codes en de meer dan 300 mutaties.

RGS vaste activa en afschrijvingen (15-11-2020)
Er is geen toelichting op de RGS-codes m.b.t. vaste activa en afschrijvingen. Een aantal codes spreken voor zich. Maar wat is bijvoorbeeld het verschil tussen 'desinvestering' en 'afstoting'. En wat is een voorbeeldboeking van 'omrekeningsverschillen', 'overboekingen' en 'overige mutaties'?

RGS en Salarissen, meerdere punten (14-11-2020)
De RGS casus Lonen, salarissen en personeelskosten is tot stand gekomen in overleg met praktijkervaring vanuit de accountancy en een salaris softwareleverancier. De casus zal nog wel even in beweging blijven. Enerzijds zal dat wellicht leiden tot oplossing van een aantal genoemde punten en anderzijds tot andere aandachtspunten. Er zijn volgens ons een aantal onvolkomenheden die sowieso aandacht verdienen vanuit de RGS beheergroep.

BTW aanduiding omzetrekeningen niet aanwezig voor gefactureerde termijnen (10-11-2020)
Bij de omzet, zoals "1a. Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen belast met hoog tarief", is de BTW-rubriek "1a" opgenomen in de naam van de RGS-code. Bij Gefactureerde termijnen is de BTW-rubriek niet opgenomen in de naam de van de RGS-code.

Omslagcodes in RGS (ReferentieGrootboekSchema) niet optimaal geïmplementeerd (22-08-2020)
Dat bij bepaalde RGS codes via de omslagslag verwezen kan worden naar een andere balansrubriek (zoals Kortlopende schulden in plaats van Liquide middelen) lijkt ons zinvol. Maar waarom is dat niet alleen opgeven in plaats van extra rekeningen c.q. RGS-codes in het leven te roepen.

RGS, netto-omzet en intercompany transacties (WOmzOit) (09-08-2020)
Netto-omzet is binnen RGS verdeeld naar omzetgroepen voor: Geproduceerde goederen (eigen productie), Handelsgoederen en Diensten. Hierbinnen onderverdeeld naar BTW regeling. Daarnaast kent RGS omzetgroepen voor onder andere Intercompany transacties.

RGS en de BTW margeregeling (09-08-2020)
Het ReferentieGrootboekSchema (RGS) kent de volgende specifieke RGS-codes met betrekking tot de margeregeling: Marge-inkopen (WOmzNohMai) en Marge-verkopen (WOmzNohOmr).

Bouwsector in standaard RGS-schema: betekenis RGS-codes ontbreekt (01-01-2020)
Het RGS-schema bevat specifiek voor de bouwsector 39 RGS-codes op niveau 5 (mutaties). De bovenliggende RGS-codes op niveau 4 (rekeningen) zijn echter NIET specifiek toegewezen aan de bouwsector. De vraag is nu of er een toelichting kan komen waarom de rekeningen op niveau 4 niet bouwspecifiek zijn en op niveau 5 wel? Zo mogelijk met voorbeelden.

RGS-codes op niveau 5 in de boekhouding, door wie en waarvoor (30-11-2019)
Kunnen we met 1.000 RGS-codes uit de voeten i.p.v. de huidige 4.000 RGS-codes. Het alleen kunnen werken met niveau 4 kan wellicht helpen bij de verdere adoptie van RGS.

Gebruik omslagcode voor bankrekeningen (30-10-2019)
De RGS-code BLimBanRba "Rekening-courant bank" (op niveau 4 – grootboekrekening) kent GEEN omslagcode. Dit zou betekenen dat je altijd verplicht bent niveau 5 te gebruiken, ook al werk je maar met één bankrekening. Want op niveau 4 is geen omslagcode aanwezig in de huidige situatie van RGS.

RGS in de Auditfile FInancieel (XAF) (30-07-2019)
De RGS code kan meegegeven worden in de XML Auditfle Financieel op het niveau van grootboekrekeningen. In de praktijk wordt dit door softwareleveranciers op 2 verschillende manieren geïmplementeerd. Er moet duidelijkheid komen over de bedoelde implementatiewijze inclusief daarbij behorende documentatie (met een voorbeeld).

RGS versus SBR op basis van XBRL (30-06-2019)
RGS is (in elk geval wat betreft niveau 4) direct gekoppeld aan het grootboek. Vanuit het RGS project (onderdeel van het SBR project) is een relatie gelegd tussen het RGS-schema en meerdere rapportages op basis van SBR. De uitwerking mist echter een simpele brugstaat tussen RGS en de diverse SBR-rapportages.

RGS en het boeken van BTW op niveau 4 (30-06-2019)
Het is nu niet mogelijk de af te dragen, te verrekenen en afgedragen BTW te boeken op niveau 4. De rekening "afgedragen BTW" ontbreekt op niveau 4. Een alternatief is te werken met de crediteur "Belastingdienst" als dat ondersteund wordt door het boekhoudpakket.

Grootboekrekening vraagposten ontbreekt in RGS op niveau 4 en dubbel op niveau 5 (30-06-2019)
Accountants- en administratiekantoren werken met de rekening "vraagposten" als klanten zelf boeken en ze kunnen een bepaalde boeking zelf niet kwijt. De grootboekrekening vraagposten biedt dan uitkomst. Nu kent RGS vele tussenrekeningen, maar niet expliciet de rekening "vraagposten".

Branche- of sectorspecifieke RGS uitbreidingen: hoe hiermee om te gaan binnen het RGS-schema (30-06-2019)
In de praktijk blijkt er soms behoefte aan branche- of sectorspecifieke uitbreidingen. Een voorbeeld hiervan is de Woningcorporatiesector waarvoor RGS is uitgebreid met een aantal mutaties, rekeningen en zelfs rekeninggroepen. Bij elkaar meer dan 500 RGS-codes (bij alleen al de overgang van RGS 3.0 naar 3.1). Het is natuurlijk de vraag of dit het RGS wel ten goede komt.

RGS en het gebruik van extensies (01-01-2019)
Extensies zijn bedoeld om naar eigen inzicht uitbreidingen toe te voegen aan RGS, zonder de basis aan te tasten c.q te hoeven uitbreiden. Als bepaalde rekeningen meerdere keren voor komen kan worden gewerkt met extensies. De referentiecode wordt dan voorzien van een “.” (punt) met daarachter de extensie. Bijvoorbeeld voorraadcodes of opbrengstcodes.

In het ARCHIEF vindt u alle berichten van de soort RGS Niet ready: openstaande punten.

Mocht u zelf een openstaand punt hebben dan kunt u dat mailen aan rgsready@gbned.nl
Mocht u de oplossing voor een openstaand punt hebben of een fout constateren dan horen we dat natuurlijk ook graag.