Boekhoudplaza.nl

RGS Niet ready: openstaand en opgelost

Onder de noemer "RGS Niet ready" wordt onderstaand inzicht gegeven in openstaande punten. Punten die zijn opgelost en/of gearchiveerd blijven ook aanwezig om een compleet inzicht te bieden.

De ons bekende openstaande punten (die we door eigen analyse en mede uit de markt vernomen hebben) zijn de volgende:

RGS en vereniging van eigenaren VvE (17-08-2023)
Vanuit RGS MKB is een jaarrekening samenstel voor Vereniging van Eigenaren (VvE) en een relatie gelegd met onderliggende RGS codes. Hier melden we enkele aandachtspunten in relatie tot standaard RGS. Verder horen we graag uit de praktijk of deze indeling van de jaarrekening voor een VvE juist en volledig is.

BSchAos Aflossingsverplichtingen van langlopende leningen (31-07-2023)
Betreft het wel/niet apart boeken op rekeningen binnen de groep BSchAos Aflossingsverplichtingen van langlopende leningen.

Vragen aan de Raad voor de Jaarverslaggeving - RJ (25-07-2023)
De RJ richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving zijn een welkome aanvulling als kennisbron voor RGS MKB. Af en toe zijn er vragen in relatie over de RJ richtlijnen in relatie tot de implementatie van RGS. Enkele van deze vragen aan de RJ zijn hieronder gebundeld. Eventuele antwoorden vanuit de RJ worden dan ook gemeld.

Jaarrekening en organisaties zonder winststreven (OZW) en Leden (15-07-2023)
In relatie tot de Jaarrekening OZW is Ledenbetalingen toegevoegd in RGS 3.3 op een andere plaats dan mogelijk verwacht. Uitleg van de RGS beheergroep lijkt nodig.

Jaarrekening en Fondswervende organisaties model klein (14-07-2023)
Jaarrekening Fondswervende organisaties klein (en groot) uit de NL Taxonomie ontbreekt in de RGS Taxonomie volgens ons. Terwijl er wel rekeningen voor deze organisaties zijn opgenomen in RGS door de RGS beheergroep (versie 3.3 2020). Ook ontbreken RGS codes die wel in de jaarrekening en/of toelichting staan, ook volgens de RJK.

RGS en jaarrekeningmodellen voor verengingen en stichtingen (10-07-2023)
We hebben begrepen dat modellen voor de jaarrekening opgenomen zijn in de Nederlandse Taxonomie (NL Taxonomie) onder verantwoordelijkheid van de KVK. Waarbij de RJ zorgdraagt voor een verwijzing naar relevante wetgeving per post.

Relatie RGS en Winstaangifte IB (28-06-2023)
Op 26 juni 2023 is de relatie tussen RGS en de Winstaangifte IB opgeleverd in de vorm van een rapportage. Dit heeft tevens geleid tot enkele vragen en opmerkingen over deze relatie aan de Belastingdienst.

RGS MKB Final V1: nieuwe RGS codes en mutaties ter beoordeling (12-06-2023)
Voor de doelgroep MKB wordt al een tijd gewerkt aan een werkbare subset van het omvangrijke RGS onder de noemer RGS MKB. Bij de laatste loodjes horen ook enkele nieuwe RGS codes en mutaties op bestaande RGS codes. Uitgewerkt in een tweetal overzichten. Met het verzoek aan alle betrokkenen deze overzichten te beoordelen en reacties te melden.

Overlopende activa en passiva herstellen binnen RGS (04-06-2023)
Overlopende activa en passiva. Met een wat duurder woord Transitorische posten die onderverdeeld worden naar uitstelposten en anticipatieposten. Niet echt ingewikkelde materie als je even de tijd neemt. Maar volgens ons wel met onvolkomenheden in het huidige RGS schema. Vandaar nu een uitgewerkt voorstel tot herstel.

Ontbrekende uitleg RGS-codes nog niet in gebruik door RGS MKB (06-05-2023)
Op 30 maart 2023 is het voorstel "Hoe verder met RGS MKB: op weg naar een werkbare en toekomstbestendige standaard" uitgebracht. Met onder andere het verzoek aan de staande SBR organisatie om uitleg te geven, zoveel mogelijk met toelichting en boekingsvoorbeelden, over de op dit moment niet door RGS MKB gebruikte standaard RGS-codes op niveau 4.

Pensioen en oudedagsvoorziening: enkele aandachtspunten obv nieuwe Wiki (05-05-2023)
Vandaag (5-5-2023) is de Wiki "RGS Pensioen en Oudedagsvoorziening in de boekhouding" opgeleverd. Met name gericht op het MKB. Dat levert tot enkele aandachtspunten die we hier noemen.

Aangeleverde RGS rekeningen CBS Productie jaarstatistiek versus RGS MKB (04-04-2023)
Het CBS ontvangt voor de Productie jaarstatistiek grootboeksaldi op basis van RGS. Er is nu door het CBS een overzicht gemaakt van RGS codes die minimaal 10 maal zijn aangeleverd en nog niet voorkwamen in RGS MKB. Het gaat hierbij uitsluitend om Winst- en verliesrekeningen. Het gaat om totaal 20 RGS codes. Een waardevol overzicht om RGS MKB verder te verbeteren.

Herwaardering vastgoedbelegging. W&V voor ongerealiseerd resultaat (28-03-2023)
Bij de herwaardering van een vastgoedbelegging is sprake van een uitgebreide boekingen die we hebben uitgewerkt met inbreng van een deskundige financial controller. Dit begint met een cumulatieve herwaardering op de balans die meteen op de W&V wordt geboekt als "ongerealiseerd resultaat". In dit geval dit geval dus ongerealiseerd resultaat herwaardering vastgoedbelegging. Maar welke W&V-rekening hoor hier dan bij?

Waarop boeken we werkkleding en opleiding c.q. cursus ZZPer (28-03-2023)
Een ZZP'er kan te maken hebben met opleiding c.q. cursuskosten. En met werkkleding voor bijvoorbeeld de beveiligingsbranche, horeca en bouw. De vraag is nu welke RGS codes gebruikt kunnen worden voor deze 2 zaken. Kan dit onder de bestaande rekeningen "werkkleding" en "opleidingskosten" die vallen over 'Overige personeel gerelateerde kosten" of moet dit elders opgenomen worden in RGS?

Grond- en hulpstoffen en halffabrikaten binnenland buitenland (17-03-2023)
RGS kent rekeningen voor kostprijs verkopen. Alleen voor grond- en hulpstoffen is dat gesplitst naar ingekocht binnenland en buitenland. De logica daarachter is niet vermeld. Wij adviseren de splitsing binnenland / buitenland achterwege te laten. Elders is al de vraag gesteld of dezelfde rekeningen voor halffabrikaten wel terecht zijn.

Reiskostenvergoeding belast en onbelast: hoe zit dat in RGS (08-03-2023)
Al dan niet vanuit de salarisadministratie kennen we standaard de rekeningen "Reiskostenvergoeding belasting" en "Reiskostenvergoeding" onbelast. Hoe zit dat eigenlijk in RGS met het registreren van reiskostenvergoedingen en kan dat beter?

Voorzieningen en openstaande punten (08-03-2023)
In maart 2023 is de Wiki "RGS en Voorzieningen in de boekhouding" samengesteld. Daar is een tabel opgenomen met voorzieningen binnen RGS (niveau 4 - grootboekrekeningen). Dat heeft geleid tot enkele vragen en opmerkingen. We verwijzen daarvoor naar betreffende Wiki.

Tussenrekening voorraden 4x aanwezig (08-03-2023)
BSchTusTvr Tussenrekening voorraden, BVorTusTvr Tussenrekening voorraden, BVrdHanTus Tussenrekening voorraden, BVrdGehTus Tussenrekening voorraden. Waarom 4 maal aanwezig? Graag per tussenrekening een voorbeeld.

Export- en risico reserve onder natuurlijke personen (08-03-2023)
Onder Fiscale reserves is opgenomen BEivFirExp "Exportreserve eigen vermogen onderneming natuurlijke personen", BEivFirRis "Risicoreserve eigen vermogen onderneming natuurlijke personen" en BEivFirTer "Terugkeerreserve eigen vermogen onderneming natuurlijke personen". Graag nadere uitleg van deze rekeningen met elk een voorbeeldboeking.

Onderhanden projecten - meerdere punten (24-02-2023)
Als we kijken naar de inrichting van het Referentie Grootboekschema (RGS) zien we dat bij RGS 3.4 (2021) de volgende uitbreidingen zijn doorgevoerd onder leiding van de NBA (RGS beheergroep en RGS expertgroep) en toezicht van het SBR programma waarin o.a. NBA, SRA en de Belastingdienst deelnemen.

Dubbele RGS-code Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen (17-02-2023)
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen is dubbel aanwezig.

Conversie 3.4 naar 3.5 binnen boekhoudplaza.nl (17-01-2023)
Dit zijn aandachtspunten, naar voren gekomen bij de conversie van RGS 3.4 naar RGS 3.5 in boekhoudplaza.nl.

Koppelingen tussen RGS en SBR rapportages (13-01-2023)
Afgelopen periode is software afgerond om de relatie tussen een aantal SBR rapportages en RGS leesbaar weer te geven voor gebruikers op het niveau van RGS MKB. Hiertoe was al eerder informatie vanuit de RGS Taxonomie beschikbaar gesteld via een JSON-tabel vanuit Logius/Belastingdienst. Deze JSON-tabel is ingelezen in relatie tot RGS MKB en zijn met name sorteerelementen toegevoegd om de leesbaar te vergroten.

RGS MKB niveau 4 hersteld en aangevuld (29-12-2022)
Op RGS niveau 4 (rekeningen) ontbreken een aantal grootboekrekeningen. Onderzoeksbureau GBNED heeft met medewerking van NOAB een inventarisatie gemaakt van RGS codes waarvan het bijzonder zinvol wordt geacht deze op te nemen op RGS niveau 4.

WFbeRlmRil (84151) Rentebaten interne lening en WONEN (24-12-2022)
De RGS code WFbeRlmRil (84151) Rentebaten interne lening kent GEEN branchecode (WONEN), maar wel de omslagcode WFbeRlsRil Rentelasten interne lening met WEL WONEN.

Stichtingen en verenigingen (meerdere openstaande punten) (04-09-2022)
Stichtingen en verenigingen kennen een eigen selectie van specifieke rekeningen in RGS. Onder verenigingen zijn ook Coöperaties opgenomen. Op deze website wordt dan gesproken over SVC (Stichting, vereniging en coöperatie). SVC is tevens een selectiecriterium bij het opvragen van RGS rekeningen. Hier worden openstaande punten behandeld m.b.t. SVC.

BTW rekeningen versus de BTW aangifte (03-09-2022)
Als je gebruik maakt van RGS niveau 5 is er een dubbelloop wat betreft de BTW rekening "Voorheffing" die is opgenomen op niveau 5 onder de rekening "Te betalen omzetbelasting" en de BTW rekening "Terug te vorderen Omzetbelasting" die is opgenomen op niveau 4. Ook blijkt er een dubbelloop tussen "Naheffingsaanslagen omzetbelasting" op niveau 5 en "Naheffing omzetbelasting" op RGS niveau 4.

RGS en deelnemingen (28-07-2022)
Deelnemingen zijn uitgewerkt in de Wiki "RGS en deelnemingen". De daaruit afgeleide openstaande punten zijn hier opgenomen.

Incourante voorraad voorzieningen naar welke Winst en verliesrekeningen (24-06-2022)
Bij andere voorzieningen (denk met name aan groot onderhoud) kent RGS ook rekeningen voor "Dotatie voorziening" en "Vrijval voorziening" in de W&V-rekening. In het geval van voorraden zijn deze rekeningen niet aanwezig. Hoe is dit bedoeld in RGS wat betreft de W&V-rekening?

Vooruitbetaalde rente en nog te betalen rente en omslagcodes (23-06-2022)
Waarom verwijst BVorOvaVbr "Vooruitbetaalde rente" niet naar de overeenkomstige rekening BSchOpaTbr "Nog te betalen rente" en vice versa?

Vooruitontvangen op bestellingen dubbel aanwezig (23-06-2022)
Vooruitontvangen op bestellingen (kortlopend) is onder kortlopende schulden aanwezig onder zowel BSchVob (1209040) Vooruit ontvangen op bestellingen als onder BSchCre (1203000) Schulden aan leveranciers en handelskredieten. Daarna ook nog eens aanwezig onder BLas (8) Langlopende schulden. Deze laatste gesplist in Hoofdsom en cumulatieve aflossing.

Voorziening op de balans versies dotatie en vrijval op WenV rekening (17-06-2022)
T/m RGS niveau 4 telt RGS 77 codes met als onderdeel van de naam "Voorziening". Deze rekeningen zijn deels keurig onderverdeeld naar balansrekeningen (C) en W&V-rekeningen. Waarbij deze laatste rekeningen zijn verdeeld naar dotatie (D) en vrijval (C). Maar voor een aantal rekeningen is deze onderverdeling er niet of op een ander niveau. De vraag is nu wat de reden is van dit laatste.

Auto- en transportkosten zijn in RGS gesplitst met gelijke onderverdeling (16-05-2022)
Waarom zijn Auto- en transportkosten in RGS gesplitst met gelijke onderverdeling? De belastingdienst spreekt bijvoorbeeld ook over Auto- en transportkosten. Is dat niet logischer.

Lange naam RGS codes in enkele gevallen niet consequent opgebouwd (18-04-2022)
In veel gevallen bevat de lange naam als suffix ook de naam van de bovenliggende groep of rekening. Dit is in enkele gevallen niet doorgevoerd. Zo hebben we "Nog te betalen assurantiekosten overlopende passiva", waarbij "Overlopende passiva" de naam is van de boven liggende groep. De rekening "Vooruitgefactureerde omzet" onder dezelfde groep kent genoemde suffix niet.

RGS en Emballage (22-03-2022)
RGS bevat voor Emballage de gelijknamige voorraadgroep met daarbinnen een drietal rekeningen (voorraad, voorziening en herwaardering). Voor het verwerken van retouremballage in de boekhouding missen we de rekening Statiegeld. En ook uitgegeven emballage onder klanten is niet aanwezig. Voor het resultaat van afgekeurde emballage en niet retour gekomen emballage missen ook corresponderende RGS codes.

RGS en coöperaties (18-03-2022)
Binnen RGS zijn, grotendeels sinds RGS versie 3.3, enkele rekeningen opgenomen voor coöperaties. Over het gebruik van RGS voor coöperaties zijn nu enkele vragen voor de RGS beheergroep die we hier hebben verwoord.

RGS en filter afrekensystemen (09-03-2022)
RGS (3.4) bevat (net als vorige versies) filters. Zo is er een groep filters met de aanduiding "Filters - te vervallen c.q. te elimineren bij geen gebruik van … of indien geen …" en daarbinnen onder andere de filter "Afrekensystemen". Wij gaan er vanuit dat er bedoeld wordt dat RGS-codes die binnen dit filter vallen (met de waarde "!") niet van toepassing zijn buiten gebruik van "Afrekensystemen".

Vastgoed actuele waarde versus actuele kostprijs en Daeb (05-03-2022)
DAEB is een term die gebruikt wordt in RGS t.b.v. Woningcorporaties. We komen deze term ook tegen bij de volgende RGS codes die niet toegewezen zijn aan Woningcorporaties. En actuele waarde versus actuele kostprijs.

Erfpacht nog te betalen en vooruitbetaald (02-12-2021)
Erfpacht is opgenomen onder zowel overlopende activa als overlopende passiva. Alleen in beide gevallen is sprake van de naam "Vooruitbetaalde erfpacht". In plaats van Vooruitbetaalde erfpacht en Nog te betalen erfpacht". Deze laatste rekening is volgens ons alleen toegewezen aan "Wonen" filter. Dat zou betekenen dat Erfpacht standaard alleen beschikbaar is als overlopende activa.

RGS en Negatieve Goodwill (15-10-2021)
BLasNegBrw (0705010) Bruto waarde negatieve goodwill staat als C(credet). BLasNegCbd (0705015) Cumulatief bedrag die ten gunste van de winst- en verliesrekening is gebracht staat ook als C(credit). Moet dit laatste geen D(ebet) zijn?

RGS Brugstaat (IB en VPB) versus RGS Taxonomie (14-10-2021)
In het najaar van 2019 is de RGS Brugstaat opgeleverd voor een koppeling tussen boekhoudsoftware en fiscale aangiftesoftware voor de winstaangifte IB en VPB. RGS codes worden daartoe (direct of indirect) gekoppeld aan de SBR-codes (in XBRL). Vanuit de RGS-beheergroep is al eerder een RGS-taxonomie opgeleverd met een koppeling tussen RGS-codes en SBR-codes (in XBRL). Deze koppeling blijkt niet juist in de praktijk.

RGS privé gebruik versus kostprijs van de omzet (11-10-2021)
Privé-gebruik goederen (WKprPrg). Binnen RGS wordt dit credit geboekt onder de Kostprijs van de omzet. De kostprijs wordt als het ware verlaagd. Wij zien graag een voorbeeld van deze werkwijze, omdat we zelf uitgaan van het boeken van privé gebruik als opbrengst.

RGS en voorzieningen (07-04-2021)
De balansrekening "Handelsgoederen, voorziening incourante handelsgoederen" kent geen (tegen)rekening in de W&V-rekening. We zouden de rekening "Dotatie voorziening incourante handelsgoederen" verwachten of een soortgelijke rekening zoals "Afschrijvingskosten voorraad". En nog 2 punten.

RGS en subsidies in de boekhouding (05-04-2021)
De rekening "Loonkostensubsidie (LIV)" is aanwezig. Naast het Lage-inkomensvoordeel zijn er ook andere Loonkostensubsidies. Ons voorstel is de rekening "Loonkostensubsidie (LIV)" daarom aan te passen in "Loonkostensubsidie".

Ingehouden dividendbelasting (25-03-2021)
De RGS-code "Ingehouden dividendbelasting" staat in het RGS-schema ingesteld als debet boeking (D) onder de rubriek "Vorderingen uit hoofde van belastingen". Naar ons idee moet deze rekening ondergebracht worden onder de rubriek "Schulden op korte termijn" als credit boeking (C). Die laatste rekening is in het RGS-schema volgens ons alleen aanwezig als RGS-code op niveau 5 (mutatie).

RGS Onderhanden werk versies Onderhanden projecten (08-03-2021)
Onderhanden werk (OHW) is opgenomen onder voorraden met daarbij de RGS-code "Gefactureerde termijnen onderhanden werk" en de RGS-code "Voorziening verliezen onderhanden werk". Kenmerk van OHW t.o.v. onderhanden projecten is dat OHW wordt voor eigen rekening en risico uitgevoerd en wordt als het gereed is als voorraad opgenomen op de balans.

RGS voor Zelfstandige Zonder Personeel (ZZP) (15-02-2021)
Het standaard RGS-schema kent al een filter voor ZZP. Van een aantal RGS-codes is de vraag waarom deze bij het filter zijn opgenomen of waarom juist niet. Verder zijn een aantal onvolkomenheden geconstateerd. Onderstaand onze constateringen bij het opzetten van het RGS MKB schema met als vertrekpunt het ZZP-filter in standaard RGS.

Releasenotes versie 3.3 van RGS (12-02-2021)
Er is duidelijkheid c.q. een nadere toelichting gewenst over de releasenotes van RGS versie 3.3 die op dit moment erg aan de beperkte kant is. Zeker gezien de ruim 700 nieuwe RGS codes en de meer dan 300 mutaties.

RGS in de Auditfile FInancieel (XAF) (30-12-2020)
De RGS code kan meegegeven worden in de XML Auditfle Financieel op het niveau van grootboekrekeningen. In de praktijk wordt dit door softwareleveranciers op 2 verschillende manieren geïmplementeerd. Er moet duidelijkheid komen over de bedoelde implementatiewijze inclusief daarbij behorende documentatie (met een voorbeeld).

RGS en Salarissen, meerdere punten (14-11-2020)
De RGS casus Lonen, salarissen en personeelskosten is tot stand gekomen in overleg met praktijkervaring vanuit de accountancy en een salaris softwareleverancier. De casus zal nog wel even in beweging blijven. Enerzijds zal dat wellicht leiden tot oplossing van een aantal genoemde punten en anderzijds tot andere aandachtspunten. Er zijn volgens ons een aantal onvolkomenheden die sowieso aandacht verdienen vanuit de RGS beheergroep.

RGS, netto-omzet en intercompany transacties (WOmzOit) (09-08-2020)
Netto-omzet is binnen RGS verdeeld naar omzetgroepen voor: Geproduceerde goederen (eigen productie), Handelsgoederen en Diensten. Hierbinnen onderverdeeld naar BTW regeling. Daarnaast kent RGS omzetgroepen voor onder andere Intercompany transacties.

Branchespecifieke RGS uitbreiding: hoe hiermee om te gaan (30-06-2020)
In de praktijk blijkt er soms behoefte aan branche- of sectorspecifieke uitbreidingen. Een voorbeeld hiervan is de Woningcorporatiesector waarvoor RGS is uitgebreid met een aantal mutaties, rekeningen en zelfs rekeninggroepen. Bij elkaar meer dan 500 RGS-codes (bij alleen al de overgang van RGS 3.0 naar 3.1). Het is natuurlijk de vraag of dit het RGS wel ten goede komt.

RGS en het gebruik van extensies (01-01-2020)
Extensies zijn bedoeld om naar eigen inzicht uitbreidingen toe te voegen aan RGS, zonder de basis aan te tasten c.q te hoeven uitbreiden. Als bepaalde rekeningen meerdere keren voor komen kan worden gewerkt met extensies. De referentiecode wordt dan voorzien van een “.” (punt) met daarachter de extensie. Bijvoorbeeld voorraadcodes of opbrengstcodes.

In het ARCHIEF vindt u alle berichten van de soort RGS Niet ready: openstaand en opgelost.

Mocht u zelf een openstaand punt hebben dan kunt u dat mailen aan rgsready@gbned.nl
Mocht u de oplossing voor een openstaand punt hebben of een fout constateren dan horen we dat natuurlijk ook graag.