Boekhoudplaza.nl

RGS Niet ready: openstaande punten

Releasenotes versie 3.3 van RGS

Plaatsingsdatum 12-02-2021
Berichtdatum 25 januari 2021

Update 7-5-2021
Na conversie is gebleken dat zo'n 30 codes, opgegeven als wijziging, geen wijziging zijn. 
Verder zijn onderstaande RGS-codes specifiek als Wonen aangemerkt, maar zijn het volgens ons standaard RGS-codes:
BVorDebTus (1101050) Tussenrekening ontvangsten debiteuren (ontvangsten onderweg)
BSchTusTov (1229000) Tussenrekeningen overig
Beide codes zijn in gebruik bij RGS MKB.

Op dit moment (25 januari 2021) zijn er nog de nodige vragen over de releasenotes van RGS-versie 3.3 (PDF). Deze releasenotes van RGS versie 3.3 zijn op dit moment erg aan de beperkte kant. Zeker gezien de ruim 700 nieuwe RGS codes en de meer dan 300 mutaties.
De vragen zijn gericht aan de voorztitters van de RGS-regiegroep, RGS-beheergroep en RGS-implementatiegroep via onderstaande mail:

 • In de release notes tel ik 305 mutaties; in de Excel sheet krijg ik 341 rijen als ik filter op kolom R (mutaties).
  Volgens mij is er ook geen filter op soort mutatie.
  Hoe kan ik eenvoudig de 305 mutaties automatisch filteren en ook op soort mutatie?
  Dan kan er ook achteraf een controle uitgevoerd worden. Vanuit compliancy/audit oogpunt niet onbelangrijk lijkt me.
  Wellicht een bepaalde handigheid in de Excel die ik effe niet zie.
     
 • Ik begreep vanuit de beheergroep dat er geen onderhoud wordt gepleegd op het Referentienummer dat op een aantal plaatsen niet in orde is.
  Ik zag echter wel 3 mutaties op het Referentienummer. Kon niet direct afleiden welke dat dan wel zijn.
  Wat is de reden om deze door te voeren en andere inconsistenties niet?
    
 • “Op verzoek van de markt zijn onderdelen van de “Financiële vaste activa” en “Langlopende schulden” verder uitgebreid”, zo lees ik. 
  Is er een nadere onderbouwing van deze uitbreiding met praktijkvoorbeelden vanuit het grootboek (en de boekhouding) voor gebruikers. En wie heeft deze uitbreiding dan aangevraagd, met welk doel en voor welke doelgroep(en)?
    
 • “Er zijn RGS codes toegevoegd om het RGS schema ook dekking te kunnen geven voor rapportages over Coöperatie - Organisaties zonder winststreven – Fondsenwervende organisaties”, zo lees ik.
  In de definitieve versie van RGS is de kolom “OZW-Coop-Sticht-FWO” opgenomen.
  In de praktijk ken ik zelf (naast de BV natuurlijk) een Coöperatie, Vereniging en Stichting.
  Een Coöperatie ken ik als een vereniging die een winstoogmerk mag hebben. Zo ken ik een inkoopcoöperatie voor technische bedrijven.
  Nu op één hoop gegooid binnen RGS lijkt het.
  Waarom niet 2 of 3 aparte filters?
  In hoeverre kan nu een kleine vereniging of stichting eenvoudig gebruik maken van RGS en snel zien welke RGS-codes van toepassing zijn?
  Ik neem nu aan dat vanuit eisen van Woco’s (Woningcorporaties) de kolom “OZW-Coop-Sticht-FWO” is opgenomen, c.q. uitgebreid?
  Mijn advies is om dat uit te werken voor de gehele markt en met name voor het MKB (oftewel kleine organisaties – zie ook verderop).
    
 • Kan het zijn dat ik een toelichting mis in de release notes op een aantal kolommen in de Excel sheet “RGS 3.3 versus RGS 3.2”?
  Met name “Filters - te vervallen c.q. te elimineren bij geen gebruik van … of indien geen …”.
  Of zie ik dat over het hoofd.
     
 • “Om betere en volledige dekking en behandeling te kunnen geven aan een W&V op basis van “en of” Functioneel en Categoriaal zijn de RGS codes uitgebreid”. Zo lees ik.
  Is er een specificatie van de RGS codes die daartoe zijn opgenomen met aanduiding voor welke indelingen deze dan speciaal zijn opgenomen?
  Zelf ga ik er vanuit dat de indeling van een grootboek c.q. RGS schema los staat van de gekozen indeling van een balans of resultatenrekening. Is mijn inziens een presentatievorm binnen SBR.

Vorig jaar heb ik al eens geadviseerd een uitgebreidere toelichting te geven op de nieuwe RGS codes en de door te voeren mutaties.
Dat met het oog op de gebruikers van RGS en een zo optimaal mogelijke implementatie daarvan.

Mijn advies is om tijdens de RGS expertgroep volgende week ook aandacht te besteden aan de overgang naar RGS 3.3. Uiteraard kan deze mail gedeeld worden met alle betrokkenen.

Ik moet nog bestuderen welke eerder doorgegeven foutjes en aandachtspunten vanuit RGS Ready en andere onderzoeken nu in RGS 3.3. zijn opgelost.
Hoop dat de meeste zijn verholpen en kijk daar naar uit tijdens de implementatie van RGS 3.3. op Boekhoudplaza.nl.
Uiteraard hoor ik graag wanneer de andere punten opgepakt zijn (zie www.boekhoudplaza.nl voor een opsomming).

Ik begreep dat op de website www.referentiegrootboekschema.nl ook de openstaande punten worden bijgehouden. Mail me nog even de juiste link, dan kijk ik even.

RGS en MKB
Uitgaande van de release notes heeft opnieuw een groot deel van de mutaties betrekking op grote(re) organisaties en dan een significant deel op Woningcorporaties.
Zelf ben ik altijd in de veronderstelling geweest dat RGS primair bedoeld is voor het MKB.
Met name de afgelopen paar jaar is RGS behoorlijk uitgegroeid van versie 2.0 met 2528 RGS codes in 2016 naar versie 3.3 met ruim 4.500 RGS codes eind 2020. Bijna een verdubbeling in 5 jaar.
Met daarbij het issue dat RGS-codes voor Woningcorporaties nooit als extensie zijn behandeld, maar dwars door het standaard RGS schema heen lopen.

Er is al vaker geopperd om voor het MKB alleen niveau 4 van RGS te hanteren. Niet voor niets zijn er meerdere leveranciers van MKB boekhoudsoftware die RGS alleen t/m niveau 4 ondersteunen wat betreft de koppeling met het grootboek.
Een werkwijze waar ik achter sta en van harte ondersteun. Echter vanuit de RGS beheergroep is tot heden nog geen invulling gegeven aan bepaalde rekeningen die dan van niveau 5 naar niveau 4 verplaatst moeten worden. Dat laatste geldt bijvoorbeeld ook voor omslagcodes bij bankrekening(en). Vraagposten is een bekende rekening die alleen op niveau 5 aanwezig is (misschien opgelost in versie 3.3), alsmede bepaalde rekeningen voor de BTW. Ook is er geen filter voor een kleine MKB’er. Alle BV’s worden nu over één kam geschoren. Van klein tot multinational.

Ik heb de vraag welke concrete plannen jullie op dit moment hebben met RGS op korte termijn t.b.v. het MKB segment? Waaronder natuurlijk ook de eenmanszaak (waaronder zzp) en de VOF.
Zo heeft de huidige sorteercode die jullie een paar jaar geleden in het leven hebben geroepen op basis van BW2 titel 9, geen betrekking op de eenmanszaak, maar alleen op de BV volgens mij.
Inclusief het aangeven van het gebruik en een voorbeeldboeking via het boekhoudpakket bij iedere RGS-code.

RGS Ready
Hebben jullie al duidelijkheid over het verder kunnen oppakken van RGS Ready? Mijn vorige mail hierover is wellicht door de drukte (nog) niet beantwoord.
Vanuit enkele softwareleveranciers heb ik daar vragen over gehad en aangegeven dat ik op jullie antwoord wacht.
Wat mij betreft zetten we die trein weer in gang als jullie zover zijn met RGS, zeker gezien de positieve ontwikkelingen bij het CBS. Wat is bijvoorbeeld status van de XAF op dit moment?

Altijd bereid e.e.a. toe te lichten.

Hoor graag van jullie.

Gerard Bottemanne, Onderzoeksbureau GBNED.

Categorie(n) RGS (technisch) beheer
Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED / Boekhoudplaza.nl
Internet URL https://www.boekhoudplaza.nl

Terug