Boekhoudplaza.nl

RGS Niet ready: openstaande punten

RGS diverse boekingen

Plaatsingsdatum 09-04-2021
Berichtdatum 9 april 2021 (bijgewerkt)

Hieronder verzamelen we kleine boekhoudkundige aandachtspunten, zodat we hiervoor niet telkens een apart openstaand punt hoeven aan te maken. Bij aandachtspunten die opgelost zijn zullen we dat melden.

 1. Inkoopkortingen en bonussen (WKprLeb);
  Hieronder vinden we onder andere de  RGS-codes:
  - Inkoopkortingen en bonussen;
  - Inkoopprovisie.
  Met als indicatie D/C een "D".
  We vragen ons af of "inkoopkortingen en bonussen" inderdaad kostprijs verhogend werkt. Of dat dit bedoeld is voor korting en provisie achteraf aan de koper. Onze eerste ingeving is dat indicatie D/C een "C" moet zijn.

 2. Betalingskortingen (WKprBtk);
  Hieronder vinden we de volgende RGS-codes:
  - Betalingskorting debiteuren (WKprBtkBed);
  - Betalingskorting inkopen (WKprBtkBec);
  Met als indicatie D/C een "D".
  We vragen ons af of "Betalingskorting inkopen" inderdaad kostprijs verhogend werkt. Onze eerste ingeving is dat indicatie D/C een "C" moet zijn.
  Zie voor onderbouwing de toelichting op "RGS en Kostprijs van de omzet".

 3. Kortingen en bonussen en provisies (WOmzKeb);
  Opvallend is dat voor kortingen, bonussen en provisies niet op RGS niveau 4 maar 5 onderverdeeld worden naar:
  1. Productie;
  2  Handelsgoederen;
  3. Diensten;
  4. Overige; alleen voor kortingen en provisies.
  De omzet naar productie, handelsgoederen, diensten en overige zelf is verbijzonderd op RGS niveau 4.
  Niveau 4 en 5 worden hier dus door elkaar gebruikt.

  En de onderverdeling naar productie, handel, diensten en overig is niet consequent aangehouden: 
  Verleende kortingen (WOmzKebVek); verdeeld naar productie, handel, diensten en overig.
  Omzetbonificaties (WOmzKebOmz); verdeeld naar productie, handel, diensten. Hier mist overig.
  Provisies (WOmzKebPrv). verdeeld naar handel, productie, diensten en overig. Dus andere volgorde dan hiervoor.

 4. Mutatie omzetvorderingen (WKprMuo)
  Graag vernemen we uit de praktijk welke boekingen plaatsvinden op deze RGS-code Mutatie omzetvorderingen. Waarbij indicatie D/C dan op debet staat.
   
 5. Nog te betalen ... kosten (6-3-2021) 
  Nog te betalen servicekosten is niet opgenomen bij Vooruitbetaalde ... kosten.
   
 6. Vooruitbetaalde facturen (BVorOvaVof) (6-3-2021)
  Voor transitorische posten kennen we vooruitbetaalde kosten met de RGS-code BVorOvaVof (1104010) "Vooruitbetaalde facturen".
  Voor de tegenhanger nog te betalen kosten zou dan de RGS-code "Nog te betalen facturen" aanwezig moeten zijn. Dat laatste is niet het geval.

 7. Cumulatieve herwaarderingen kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen (BIvaKouCuh) (25-3-2021)
  Graag horen we vanuit de praktijk welke boeking plaatsvindt op deze RGS-code. Notariskosten en bankkosten emissie kunnen we ons voorstellen als kosten, maar niet om te herwaarderen.

  Reactie RGS beheergroep (13-4-2021)
  "De immateriële vaste activa moet gewaardeerd worden op basis van kostprijs of actuele waarde (art. 384 lid 1 BW 2). Bij waardering op actuele waarde moet er een herwaarderingsreserve worden opgenomen (art. 390 lid 1 BW 2).

  Maar wij kunnen ook geen concreet voorbeeld verzinnen waarbij een herwaardering van toepassing zal zijn bij "Kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen". Overigens kan dit wel het geval zijn bij andere onderdelen van de immateriële vaste activa. Wij gaan bekijken of we dit per immaterieel actief moeten herzien".  

 8. Ingehouden dividendbelasting BVorVbkInd (1102050) (25-3-2021)
  De RGS-code "Ingehouden dividendbelasting" staat in het RGS-schema ingesteld als debet boeking (D) onder de rubriek "Vorderingen uit hoofde van belastingen". Naar ons idee moet deze rekening ondergebracht worden onder de rubriek "Schulden op korte termijn" als credit boeking (C). Die laatste rekening is in het RGS-schema volgens ons alleen aanwezig als RGS-code op niveau 5 (mutatie). Met een omslagcode naar de RGS-code "Terug te vorderen Dividendbelasting" op RGS-niveau 4. 
     
 9. Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten WOvt (8400000) (5-4-2021)
  Op basis van de RGS codes vormt "Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten" een eigen hoofdgroep (WOvt) en gelijknamige subgroep (WOvtRof).

  Op basis van het RGS referentienummer vormt de subgroep 8401000 "Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten" onderdeel van de hoofdgroep 8400000 "Financiële baten en lasten". De indeling volgens RGS-code en RGS referentienummer is hierdoor niet overeenkomstig.
    
 10. Interne leningen is expliciet toegekend aan Woningcorporaties (5-4-2021). Is dat logisch m.b.t. bijvoorbeeld interne leningen aan personeel van andere organisaties? Nu lijkt alleen de rekening "Leningen u/g (langlopend)" aanwezig voor dit laatste.
    
 11. Overige reserves is onderverdeeld in Algemene reserve en overige reserves.met elk een zeer uitgebreide onderverdering op RGS mutatieniveau (5) die voor een behoorlijk deel overlapt. Volgens ons betekenen algemene- en overige reserves het zelfde en is één van de rekeningen overbodig.

 12. Rekening-courant bestuurders en aandeelhouders (9-4-2021)
  RC rekeningen staan onder Groep "Van aandeelhouders opgevraagde stortingen", via referentienummer 110329.
  Terwijl overige vordering referentienummer 1103000 is.
  Naamgeving rekeningen niet consequent en ook de volgorde van de rekeningen niet. 
    
 13. OPGELOST
  Kosten van personeel (WKprKvpKvp) (16-4-2021)
  Lange omschrijving is "Kosten van personeel kosten van grond- en hulpstoffen".
  Vetgedrukte is fout en overbodig.

 14. De rekening Rentelasten Belastingdienst heeft een omslagcode naaar Rentebaten Belastingdienst (17-4-2021).
  En vice versa. Een omslagcode tussen deze (en enkele andere renterekeningen) heeft geen zin. 
  Daarnaast zijn er ruim 150 RGS codes die gaan over rente. Zie je dan nog door de bomen het bos? 
  Binnen RGS MKB is een selectie gemaakt van ruim 20 rekeningen die gaan over Rente (alleen niveau 4). Ons inziens nog steeds er veel. Geadviseerd wordt waar mogelijk het aantal rekeningen m.b.t. rente te beperken. Onnodige omslagcodes laten vervallen heeft ook een positieve uitwerking op de renterekeningen.

  Een van de weinige rekeningen waar wel een omslagcode tot zijn recht kan komen zijn "valutaverschillen". Juist daar is géén omslagcode opgenomen.
      
Categorie(n) RGS Boekhoudkundig
Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED / Boekhoudplaza.nl
Internet URL http://www.boekhoudplaza.nl

Terug