Boekhoudplaza.nl

Begrippen > Besluit modellen jaarrekening

Wettelijk besluit tot vaststelling van modelschema's voor de inrichting van jaarrekeningen.
Volgens: Besluit modellen jaarrekening.

Nadere toelichting:

De balans van een naamloze of besloten vennootschap moet zijn ingericht overeenkomstig:
 • Model A; Verticale indeling. Activa en passiva onder elkaar. 
  of
 • Model B; Scontrovorm. Activa en passiva naast elkaar.

De winst- en verliesrekening overeenkomstig:

 • Model E; Categoriale indeling. Op basis van Netto-omzet en dan de kostensoorten.
  of
 • Model F; Functionele indeling. Op basis van Netto-omzet en dan functioneel.
  (Gericht op handelsbedrijven)
Bovenstaande modellen laten we verder buiten beschouwing.
 
Kleine ondernemingen
Voor kleine ondernemingen (zie ook artikel 396 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek) mogen de volgende vereenvoudigde modellen toegepast worden.
 
De balans overeenkomstig:
 • Model C; Verticale indeling. Activa en passiva onder elkaar.
  of
 • Model D; Scontrovorm. Activa en passiva naast elkaar.
De winst- en verliesrekening overeenkomstig:
 • Model I; Categoriale indeling. Op basis van bruto marge (Netto-omzet minus kostprijs) en dan de kostensoorten. Volgens ons meest gekozen.
  of
  Model J; Functionele indeling. Op basis van bruto marge (omzet minus kostprijs) en dan functioneel.
Micro onderneming
Voor een micro onderneming (volgens Artikel 395a Burgerlijk Wetboek Boek 2) zijn bovenstaande modellen niet van toepassing. 
Zie voor dit laatste Artikel 1 Besluit modellen jaarrekening (lid 3).

Web pagina's over [ Besluit modellen jaarrekening ]
RGS SBR rapportages
WIKI's over [ Besluit modellen jaarrekening ]
Functionele indeling winst- en verliesrekening en RGS

Volgens het Besluit modellen jaarrekening wordt de winst- en verliesrekening samengesteld via de categoriale indeling (Netto-omzet en dan de kostensoorten) of de functionele indeling (Netto-omzet (minus kostprijs van de omzet) en dan functioneel). In de meeste gevallen is sprake van een winst- en verliesrekening volgens de categoriale indeling. Bij handelsbedrijven kan sprake zijn van een winst- en verliesrekening volgens de functionele indeling. Als gewerkt wordt met een winst- en verliesrekening volgens de functionele indeling vindt vaak een overboeking plaats van categoriaal ingedeelde kosten naar de functionele indeling.

ReferentieGrootboekSchema RGS versie 3.0

RGS 2.0 lijkt een kort leven beschoren, want 2016 is nog niet voorbij of er wordt alweer gesproken over RGS 3.0.

RGS als decimaal rekeningschema gebruiken binnen je eigen organisatie

Standaard RGS kent naast de unieke RGS-codes, die bestaan uit letters (met soms een aanvulling van cijfers om een reeks aan te duiden), ook het grootboek referentienummer dat is opgebouwd uit cijfers. Zo zijn er voor de rekening "Debiteuren" de volgende coderingen:
- RGS-code: BVorDebHad.
- RGS-referentienummer: 1101010 (7-posities). Dit nummer blijkt echter niet consequent bijhouden en is daardoor niet geschikt om te gebruiken als decimaal rekeningschema..

Daarom is er vanuit RGS MKB het RGS-(grootboek)rekeningnummer geïntroduceerd voor alle standaard RGS-codes t/m niveau 4.
Voor de rekening "Debiteuren" levert dit de volgende codering op:
- RGS-rekeningnummer: 13011. Dit is een uniek rekeningnummer, conform een decimaal rekeningschema.
 

RGS en de Coöperatie / Bedrijfs- en Ondernemerscoöperatie in de boekhouding

Een coöperatie is een speciale vorm van een vereniging waarin (minimaal 2) personen samenwerken. Het doel is te profiteren van de voordelen van een collectief. Bijvoorbeeld gezamenlijke inkoop of marketing. De coöperatie bestaat, net als een gewone vereniging, uit leden en wordt aangemerkt als een rechtspersoon. 

RGS en de Kleine onderneming (Kleine rechtspersoon)

Een kleine rechtspersoon is een Besloten Vennootschap (BV) of Naamloze Vennootschap (NV). Een kleine rechtspersoon duiden we verder aan als kleine onderneming. Om te spreken van een kleine onderneming moet voldaan worden aan Artikel 396 Burgerlijk Wetboek Boek 2 (lid 1 en 2).

RGS en de Kleine onderneming > Toelichting jaarrekening

Voor een onderneming in de categorie klein heeft de wetgever een selectie gemaakt van gegevens die opgenomen worden in een jaarrekening. Het gaat hierbij om een balans en resultatenrekening met toelichting. Hier geven we inzicht in de specificatie die, met name volgens Artikel 396 Burgerlijk Wetboek Boek 2 opgenomen moet worden.

RGS en de Micro onderneming (Micro rechtspersoon)

Een microrechtspersoon is de kleinste rechtspersoon als het gaat om een Besloten Vennootschap (BV) of Naamloze Vennootschap (NV).  Als synoniemen worden onder andere 'micro entiteit' en 'micro onderneming' gebruikt. Wij hanteren verder de aanduiding 'micro onderneming'. Om te spreken van een micro onderneming moet voldaan worden aan Artikel 395a Burgerlijk Wetboek Boek 2 (lid 1 en 2).

RGS in relatie tot wet- en regelgeving voor ondernemingen

RGS is bedoeld als standaard rekeningschema voor het grootboek binnen met name de doelgroep MKB. 
RGS wordt ook ingezet worden om een vertaalslag te maken van de wet- en regelgeving op financieel en fiscaal gebied naar de boekhouding. Om daarmee de MKB financial (accountant, administrateur, belastingadviseur) te ondersteunen bij het voeren van de boekhouding, conform de eisen die door de wet- en regelgeving gesteld worden. Die wet- en regelgeving is voor een belangrijk deel gebaseerd op het juist afdragen van belastingen.

Sortering toegevoegd

Opgenomen vanaf RGS 3.0 door de RGS beheergroep met de volgende toelichting: 
“Een en ander conform BMJ (Besluit Modellen Jaarrekening), welke voor een groot deel ook gehanteerd wordt in de SBR taxonomieën (NT en BT)”. 
NT staat voor de Nederlandse Taxonomie en BT staat voor de Banken Taxonomie.

Waaruit bestaat het RGS MKB schema

Voor de doelstelling van RGS MKB verwijzen we naar RGS MKB Algemeen
RGS MKB bestaat enerzijds uit een selectie, c.q. subset, van het standaard RGS. Aangevuld met eigenschappen om het gebruik te optimaliseren. Beide gaan we hierna verder op in.

RGS-codes met [ Besluit modellen jaarrekening ]
Referentiecode Reknr Naam (lang) Nivo ZZP EZ BV SV Branche
WBedBno 46830 Baten uit niet-ondernemingsactiviteiten 3 N.v.t.
WBedLno 46840 Lasten uit niet-ondernemingsactiviteiten 3 N.v.t.