Boekhoudplaza.nl

Begrippen > Besluit modellen jaarrekening

Wettelijk besluit tot vaststelling van modelschema's voor de inrichting van jaarrekeningen.
Volgens: Besluit modellen jaarrekening.

Nadere toelichting:

De balans van een naamloze of besloten vennootschap moet zijn ingericht overeenkomstig:
 • Model A; Verticale indeling. Activa en passiva onder elkaar. 
  of
 • Model B; Scontrovorm. Activa en passiva naast elkaar.

De winst- en verliesrekening overeenkomstig:

 • Model E; Categoriale indeling. Op basis van Netto-omzet en dan de kostensoorten.
  of
 • Model F; Functionele indeling. Op basis van Netto-omzet en dan functioneel.
  (Gericht op handelsbedrijven)
Bovenstaande modellen laten we verder buiten beschouwing.
 
Kleine ondernemingen
Voor kleine ondernemingen (zie ook artikel 396 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek) mogen de volgende vereenvoudigde modellen toegepast worden.
 
De balans overeenkomstig:
 • Model C; Verticale indeling. Activa en passiva onder elkaar.
  of
 • Model D; Scontrovorm. Activa en passiva naast elkaar.
De winst- en verliesrekening overeenkomstig:
 • Model I; Categoriale indeling. Op basis van bruto marge (Netto-omzet minus kostprijs) en dan de kostensoorten. Volgens ons meest gekozen.
  of
  Model J; Functionele indeling. Op basis van bruto marge (omzet minus kostprijs) en dan functioneel.
Micro onderneming
Voor een micro onderneming (volgens Artikel 395a Burgerlijk Wetboek Boek 2) zijn bovenstaande modellen niet van toepassing. 
Zie voor dit laatste Artikel 1 Besluit modellen jaarrekening (lid 3).

Web pagina's over [ Besluit modellen jaarrekening ]
RGS SBR rapportages
WIKI's over [ Besluit modellen jaarrekening ]
Functionele indeling winst- en verliesrekening en RGS

Volgens het Besluit modellen jaarrekening wordt de winst- en verliesrekening samengesteld via de categoriale indeling (Netto-omzet en dan de kostensoorten) of de functionele indeling (Netto-omzet (minus kostprijs van de omzet) en dan functioneel). In de meeste gevallen is sprake van een winst- en verliesrekening volgens de categoriale indeling. Bij handelsbedrijven kan sprake zijn van een winst- en verliesrekening volgens de functionele indeling. Als gewerkt wordt met een winst- en verliesrekening volgens de functionele indeling vindt vaak een overboeking plaats van categoriaal ingedeelde kosten naar de functionele indeling.

ReferentieGrootboekSchema RGS versie 3.0

RGS 2.0 lijkt een kort leven beschoren, want 2016 is nog niet voorbij of er wordt alweer gesproken over RGS 3.0.

RGS als decimaal rekeningschema gebruiken binnen je eigen organisatie

Standaard RGS kent naast de unieke RGS-codes, die bestaan uit letters (met soms een aanvulling van cijfers om een reeks aan te duiden), ook het grootboek referentienummer dat is opgebouwd uit cijfers. Zo zijn er voor de rekening "Debiteuren" de volgende coderingen:
- RGS-code: BVorDebHad.
- RGS-referentienummer: 1101010 (7-posities). Dit nummer blijkt echter niet consequent bijhouden en is daardoor niet geschikt om te gebruiken als decimaal rekeningschema..

Daarom is er vanuit RGS MKB het RGS-(grootboek)rekeningnummer geïntroduceerd voor alle standaard RGS-codes t/m niveau 4.
Voor de rekening "Debiteuren" levert dit de volgende codering op:
- RGS-rekeningnummer: 13011. Dit is een uniek rekeningnummer, conform een decimaal rekeningschema.
 

RGS en de Kleine onderneming (Kleine rechtspersoon)

Een kleine rechtspersoon is een Besloten Vennootschap (BV) of Naamloze Vennootschap (NV). Een kleine rechtspersoon duiden we verder aan als kleine onderneming. Om te spreken van een kleine onderneming moet voldaan worden aan Artikel 396 Burgerlijk Wetboek Boek 2 (lid 1 en 2).

RGS en de Micro onderneming (Micro rechtspersoon)

Een microrechtspersoon is de kleinste rechtspersoon als het gaat om een Besloten Vennootschap (BV) of Naamloze Vennootschap (NV).  Als synoniemen worden onder andere 'micro entiteit' en 'micro onderneming' gebruikt. Wij hanteren verder de aanduiding 'micro onderneming'. Om te spreken van een micro onderneming moet voldaan worden aan Artikel 395a Burgerlijk Wetboek Boek 2 (lid 1 en 2).

RGS Sortering toegelicht

Opgenomen vanaf RGS 3.0 door de RGS beheergroep met de volgende toelichting.

“Een en ander conform BMJ (Besluit Modellen Jaarrekening), welke voor een groot deel ook gehanteerd wordt in de SBR taxonomieën (NT en BT)”.

NT staat voor de Nederlandse Taxonomie en BT staat voor de Banken Taxonomie.

Tot RGS versie 3.0 werd het RGS referentienummer ingezet als sortering (c.q. indeling) conform een decimaal rekeningschema.

Prima natuurlijk om RGS output te kunnen sorteren conform de indeling van de jaarrekening. Maar om daarmee het RGS rerentienummer in de ban te doen vinden wij een onjuist besluit. Wij zien het RGS referentienummer bijvoorbeeld als de mogelijkheid om het RGS te kunnen inzetten als eigen decimaal rekeningschema. Sorteren conform de indeling van de jaarrekening en wellicht andere rapportages (winstaangifte IB en VPB, kredietrapportage, CBS opgaven, etc.) zien wij als een extra sorteermogelijkheid. Zonder dat daarmee afbreuk wordt gedaan aan een decimaal rekeningschema. 

 

RGS-codes met [ Besluit modellen jaarrekening ]
Referentienr Referentiecode Naam (lang) Nivo ZZP EZ BV Branche
4216000 WBedBno Baten uit niet-ondernemingsactiviteiten 3
4216100 WBedLno Lasten uit niet-ondernemingsactiviteiten 3