Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS Dashboard > RGS Codes

Selectie (Alles aan)
Balans
Winst en Verlies

Niveau 3 tonen
Niveau 3 en 4 tonen

Extra:
Niveau 3, 4 en 5 tonen

RGS-code tonen
RGS-nummer tonen
Sortering BW2 tonen
Omslagcode tonen
D/C tonen
Filter
ZZP
Eenmanszaak
BV (micro/klein)

Totaal aantal geselecteerde RGS codes [ 42 ]

RGS-code Omschrijving RGS-nr Nv BW2 Omslagcode D/C ZZP EZ BV Branche
BIva Immateriële vaste activa 1 2 A     J J J N.v.t.
BMva Materiële vaste activa 2 2 B     J J J N.v.t.
BVas Vastgoedbeleggingen 2.1 2 C     N.v.t.
BFva Financiële vaste activa 3 2 D     J J N.v.t.
BEff Effecten (kortlopend) 4 2 H     J N.v.t.
BEiv Groepsvermogen - Eigen vermogen - Kapitaal 5 2 J     J J J N.v.t.
BEga Egalisatierekening 6 2 J.Z.B     Wonen
BVrz Voorzieningen 7 2 K     J J J N.v.t.
BLas Langlopende schulden 8 2 L     J J J N.v.t.
BLim Liquide middelen 10 2 I     J J J N.v.t.
BVor Vorderingen 11 2 G     J J J N.v.t.
BSch Kortlopende schulden 12 2 M     J J J N.v.t.
BVrd Voorraden 30 2 E     J J J N.v.t.
BPro Onderhanden projecten (activa) 35 2 F     J J J N.v.t.
WPer Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen 40 2 S     J J N.v.t.
WAfs Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 41 2 T     J J J N.v.t.
WWvi Waardeveranderingen van immateriële en materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen 41.1 2 U     J J J N.v.t.
WBwv Overige waardeveranderingen 41.2 2 V     J N.v.t.
WBed Overige bedrijfskosten 42 2 W     J J J N.v.t.
WOok Overige organisatiekosten 44 2 O.O     Wonen
WOvt Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten 45 2 X     J N.v.t.
WVhe Vrijval herwaarderingsreserve 46 2 Y     J N.v.t.
WWfa Waardeveranderingen van financiële vaste activa en van effecten 47 2 Z     J N.v.t.
WFbe Financiële baten en lasten 50 2 Z.02     J J J N.v.t.
WBel Belastingen 60 2 Z.03     J N.v.t.
WKpr Kostprijs van de omzet 70 2 Q     J J J N.v.t.
WOmz Netto-omzet 80 2 O     J J J N.v.t.
WRev Netto resultaat exploitatie van vastgoedportefeuille 80.1 2 O.J     Wonen
WRvi Netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling 80.2 2 O.K     Wonen
WRgr Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille 80.3 2 O.L     Wonen
WWvv Waardeveranderingen vastgoedportefeuille 80.4 2 O.M     Wonen
WNoa Netto resultaat overige activiteiten 80.5 2 O.N     Wonen
WKol Kosten omtrent leefbaarheid 80.6 2 O.P     Wonen
WVkf Verkoopkosten 80.8 2 O.T     N.v.t.
WAkf Algemene beheerskosten 80.9 2 O.U     N.v.t.
WWiv Wijziging voorraden 81 2 P     J J J N.v.t.
WOvb Overige bedrijfsopbrengsten 82 2 R     J J J N.v.t.
WRed Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen 84 2 Z.04     J N.v.t.
WLbe Ledenbetalingen (inclusief reeds betaalde voorschotten) 88 2 Z.06     N.v.t.
WAad Aandeel derden 89 2 Z.07     N.v.t.
WNer Nettoresultaat 90 2 Z.08     J N.v.t.
WMfo Mutatie fiscale oudedagsreserve 95 2 Z.09     N.v.t.