Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Balans rekeningen

RGS Dashboard > RGS Balans > Voorzieningen

Op de balans worden voorzieningen opgenomen tegen naar hun aard duidelijk omschreven verplichtingen die op de balansdatum als waarschijnlijk of als vaststaand worden beschouwd, maar waarvan niet bekend is in welke omvang of wanneer zij zullen ontstaan. Tevens kunnen voorzieningen worden opgenomen tegen uitgaven die in een volgend boekjaar zullen worden gedaan, voor zover het doen van die uitgaven zijn oorsprong mede vindt voor het einde van het boekjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal boekjaren.

In ieder geval worden afzonderlijk opgenomen:

  1. de voorziening voor belastingverplichtingen, die na het boekjaar kunnen ontstaan, doch aan het boekjaar of een voorafgaand boekjaar moeten worden toegerekend, met inbegrip van de voorziening voor belastingen die uit waardering boven de verkrijgings- of vervaardigingsprijs kan voortvloeien;
     
  2. de voorziening voor pensioenverplichtingen.

Totaal aantal geselecteerde RGS codes [ 24 ]

RGS-code Omschrijving Reknr ZZP EZ BV SV Nivo D/C Omslagcode Branchegericht
BVrzVvp Voorziening voor pensioenen 7100 3 C N.v.t.
BVrzVvpVpd  > Voorziening voor pensioenen directie in eigen beheer 7105 4 C N.v.t.
BVrzVvpBac  > Backserviceverplichting 7110 4 C N.v.t.
BVrzVvb Voorziening voor belastingen 7300 J+ J+ 3 C N.v.t.
BVrzVvbVlb  > Voorziening latente belastingverplichtingen 7305 J+ J+ 4 C N.v.t.
BVrzVvbVvb  > Voorziening belastingen 7310 4 C N.v.t.
BVrzOvz Overige voorzieningen 7500 J+ J+ J+ J+ 3 C N.v.t.
BVrzOvzVhe  > Voorziening herstelkosten 7501 J+ J+ J+ J+ 4 C N.v.t.
BVrzOvzVvo  > Voorziening opruiming milieuvervuiling 7505 J+ J+ J+ 4 C N.v.t.
BVrzOvzVuc  > Voorziening claims, geschillen en rechtsgedingen 7510 J+ J+ J+ J+ 4 C N.v.t.
BVrzOvzVvg  > Voorziening groot onderhoud 7515 J+ J+ J+ J+ 4 C N.v.t.
BVrzOvzVwp  > Voorziening verwijderingsverplichtingen 7520 J+ J+ J+ J+ 4 C N.v.t.
BVrzOvzVlc  > Voorziening voor verlieslatende contracten 7525 J+ J+ J+ J+ 4 C N.v.t.
BVrzOvzVir  > Voorziening reorganisaties 7530 J+ J+ 4 C N.v.t.
BVrzOvzVid  > Voorziening in verband met deelnemingen 7535 J+ J+ 4 C N.v.t.
BVrzOvzGar  > Garantievoorziening 7540 J+ J+ J+ J+ 4 C N.v.t.
BVrzOvzJub  > Jubileumvoorziening 7545 J+ J+ J+ 4 C N.v.t.
BVrzOvzArb  > Voorziening verzekering arbeidsongeschiktheidsrisico's 7550 4 C N.v.t.
BVrzOvzOvz  > Overige voorzieningen 7555 J+ J+ J+ J+ 4 C N.v.t.
BVrzOvzLob  > Loopbaan begeleiding voorziening 7560 J+ J+ J+ 4 C N.v.t.
BVrzOvzZoa  > Voorziening voor verzekering van ziekte of arbeidsongeschiktheid 7565 4 C N.v.t.
BVrzOvzUhp  > Voorziening personeelsbeloningen 7570 J+ J+ J+ 4 C N.v.t.
BVrzOvzAgb  > Voorziening op aandelen gebaseerde betalingen 7575 4 C N.v.t.
BVrzOvzVza  > Voorziening verplichtingen ziekte of arbeidsongeschiktheid 7580 J+ J+ J+ 4 C N.v.t.