Boekhoudplaza.nl

Jaarrekening micro publicatie KVK

RGS MKB rapportages > Rapport

Balans zoals gepubliceerd wordt bij de Kamer van Koophandel.
Zie Wiki RGS en de Micro onderneming (Micro rechtspersoon) voor nadere uitleg.


Rapportage item RGS code
Reknr
Naam ZZP EZ BV SV Branche
  Balans
 
  Activa
 
  Vaste activa
 
  Kosten van oprichting en uitgifte van aandelen
BIvaKou 1100 Kosten van oprichting en uitgifte van aandelen J N.v.t.
  Overige vaste activa
BIvaKoo 1200 Kosten van ontwikkeling J+ J J J N.v.t.
BIvaCev 1300 Concessies, vergunningen en intellectuele eigendom J+ J+ J+ J+ N.v.t.
BIvaGoo 1400 Goodwill J+ J J J N.v.t.
BIvaVoi 1700 Vooruitbetalingen op immateriële vaste activa J+ J+ J+ J+ N.v.t.
BIvaOiv 1900 Overige immateriële vaste activa J+ J J J N.v.t.
BMva 2000 Materiële vaste activa J J J J N.v.t.
BVas 3000 Vastgoedbeleggingen J+ N.v.t.
BFva 4000 Financiële vaste activa J J J N.v.t.
  Totaal van vaste activa
 
  Vlottende activa
 
  Opgevraagde stortingen van geplaatst kapitaal
BVorVao 13400 Van aandeelhouders opgevraagde stortingen J N.v.t.
  Overige vlottende activa
BLim 10000 Liquide middelen J J J J N.v.t.
BEff 11000 Effecten (kortlopend) J+ J+ N.v.t.
BVor 13000 Vorderingen J J J J N.v.t.
min  BVorVao 13400 Van aandeelhouders opgevraagde stortingen J N.v.t.
BVrd 30000 Voorraden J J J J N.v.t.
BPro 35000 Onderhanden projecten (activa) J J J J N.v.t.
  Totaal van vlottende activa
 
  Totaal van activa
 
  Passiva
 
  Eigen vermogen
BEiv 5000 Groepsvermogen - Eigen vermogen - Kapitaal J J J J N.v.t.
  Voorzieningen
BVrz 7000 Voorzieningen J+ J+ J+ J+ N.v.t.
  Schulden
 
  Schulden met een looptijd langer dan een jaar
BLas 8000 Langlopende schulden J J J J N.v.t.
  Schulden met een looptijd van ten hoogste een jaar
BSch 16000 Kortlopende schulden J J J J N.v.t.
  Totaal van schulden
 
  Totaal van passiva
 

Toelichting van eventueel gebruikte symbolen

Alleen opnemen als saldo positief
Alleen opnemen als saldo negatief

 

min Saldo wordt in mindering gebracht