Boekhoudplaza.nl

Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW)

RGS MKB rapportages > Rapport


Rapportage item RGS code
Reknr
Naam ZZP EZ BV SV Branche
  Balans
 
  Activa
 
  Vaste activa
 
  Immateriële vaste activa
BIva 1000 Immateriële vaste activa J+ J J J N.v.t.
  Materiële vaste activa
BMva 2000 Materiële vaste activa J J J J N.v.t.
  Vastgoedbeleggingen
BVas 3000 Vastgoedbeleggingen J+ N.v.t.
  Financiële vaste activa
BFva 4000 Financiële vaste activa J J J N.v.t.
  Totaal van vaste activa
 
  Vlottende activa
 
  Voorraden
BVrd 30000 Voorraden J J J J N.v.t.
  Onderhanden projecten
BPro 35000 Onderhanden projecten (activa) J J J J N.v.t.
  Vorderingen
BVor 13000 Vorderingen J J J J N.v.t.
  Effecten
BEff 11000 Effecten (kortlopend) J+ J+ N.v.t.
  Liquide middelen
BLim 10000 Liquide middelen J J J J N.v.t.
  Totaal van vlottende activa
 
  Totaal van activa
 
  Passiva
 
  Eigen vermogen
 
  Herwaarderingsreserves
BEivHer 5100 Herwaarderingsreserves J J N.v.t.
  Andere wettelijke reserves
BEivWer 5150 Wettelijke reserves J J N.v.t.
  Statutaire reserves
BEivStr 5200 Statutaire reserves J+ J+ N.v.t.
  Fiscale herinvesteringsreserve
BEivFirHer 5301 Herinvesteringsreserve fiscaal J+ J J J N.v.t.
  Bestemmingsfondsen
BEivBef 5350 Bestemmingsfondsen J N.v.t.
  Bestemmingsreserves
BEivBer 5370 Bestemmingsreserves J N.v.t.
  Algemene reserve
(Nog) geen RGS koppeling aanwezig.
  Overige reserves
BEivOvr 5250 Overige reserves J J N.v.t.
BEivFir 5300 Fiscale reserves J+ J J J N.v.t.
min  BEivFirHer 5301 Herinvesteringsreserve fiscaal J+ J J J N.v.t.
BEivOre 5400 Onverdeelde winst J J J J N.v.t.
BEivSev 5650 Kapitaal stichting, coöperatie en vereniging J N.v.t.
  Totaal van eigen vermogen
 
  Voorzieningen
BVrz 7000 Voorzieningen J+ J+ J+ J+ N.v.t.
  Langlopende schulden
BLas 8000 Langlopende schulden J J J J N.v.t.
  Kortlopende schulden
BSch 16000 Kortlopende schulden J J J J N.v.t.
  Totaal van passiva
 
 
Resultaat van baten en lasten
 
  Winst- en verliesrekening
 
  Baten
 
  Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten
WOmz 80000 Netto-omzet J J J J N.v.t.
WOvbLpd 82010 Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten J+ N.v.t.
  Subsidiebaten
WOvbOrs 82050 Subsidiebaten J+ J+ J+ J+ N.v.t.
  Sponsorbijdragen
WOvbSpd 82100 Sponsorbijdragen J N.v.t.
  Baten en giften uit fondsenwerving
WOvbBue 82150 Baten en giften uit fondsenwerving J N.v.t.
  Andere baten
WOvbBug 82200 Baten uit gezamenlijke acties N.v.t.
WOvbBua 82250 Baten uit acties van derden N.v.t.
WOvbSgb 82300 Som van de (geworven) baten J N.v.t.
WOvbHuo 82400 Huurontvangsten J J J N.v.t.
WOvbOvo 82700 Overige opbrengsten J J J J N.v.t.
WOvbVez 82750 Verzekeringsuitkeringen J+ J+ N.v.t.
WLbe 82800 Ledenbetalingen (inclusief reeds betaalde voorschotten) J N.v.t.
WOvt 83000 Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten J J N.v.t.
  Totaal van baten
 
  Lasten
 
  Inkoopwaarde van geleverde producten
WKpr 70000 Kostprijs van de omzet J J J J N.v.t.
min  WKprTvlVsg 74020 Verstrekte subsidies of giften J N.v.t.
min  WKprTvlAla 74060 Andere lasten J N.v.t.
  Verstrekte subsidies of giften
WKprTvlVsg 74020 Verstrekte subsidies of giften J N.v.t.
  Andere lasten
WKprTvlAla 74060 Andere lasten J N.v.t.
  Totaal van lasten
 
  Verkoopkosten
WBedVkk 45600 Verkoop gerelateerde kosten J J J J N.v.t.
WVkf 79100 Verkoopkosten N.v.t.
  Kosten van beheer en administratie
WAkf 79200 Algemene beheerskosten J+ J+ N.v.t.
  Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen
WPer 40000 Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen J J J N.v.t.
  Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
WAfs 43000 Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa J J J J N.v.t.
  Waardeveranderingen van immateriële en materiële vaste activa
WWvi 48000 Waardeveranderingen van immateriële en materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen J+ J+ J+ J+ N.v.t.
min  WWviWvb 48050 Wijziging in de reële waarde van vastgoedbeleggingen N.v.t.
  Wijziging in de reële waarde van vastgoedbeleggingen
WWviWvb 48050 Wijziging in de reële waarde van vastgoedbeleggingen N.v.t.
  Waardeverminderingen van vlottende activa
WBwvObw 48210 Bijzondere waardeverminderingen van vlottende activa J+ J+ J+ J+ N.v.t.
  Overige bedrijfskosten
WBed 45000 Overige bedrijfskosten J J J J N.v.t.
min  WBedVkk 45600 Verkoop gerelateerde kosten J J J J N.v.t.
  Totaal van som der kosten
 
  Totaal van bedrijfsresultaat
 
  Vrijval uit herwaarderingsreserve
WVhe 83300 Vrijval herwaarderingsreserve J J N.v.t.
  Saldo financiële baten en lasten
WFbe 84000 Financiële baten en lasten J J J J N.v.t.
  Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen
WRed 85000 Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen J+ J+ N.v.t.
  Totaal van resultaat
 
  Belastingen
WBel 91000 Belastingen J J N.v.t.
  Resultaat na belastingen
 

Toelichting van eventueel gebruikte symbolen

Alleen opnemen als saldo positief
Alleen opnemen als saldo negatief

 

min Saldo wordt in mindering gebracht