Boekhoudplaza.nl

Productie JaarStatistiek over 2022

RGS MKB rapportages > Rapport

Gegevens voor de Productie JaarStatistiek worden voor een belangrijk deel jaarlijks (in het voorjaar) verzameld via een steekproef onder ondernemers. Het gaat dan om cijfers uit de winst- verliesrekening over het afgelopen jaar. 

Voor een belangrijk deel kunnen cijfers uit de boekhouding automatisch overgenomen worden op basis van RGS. Via deze rapportage is direct zichtbaar welke RGS rekeningen betrokken zijn bij de uitvraag. Zo kun je als ondernemer (of financieel dienstverlener) al rekening mee houden bij de inrichting van de administratie. Dat scheelt achteraf het nodige uitzoekwerk.


Rapportage item RGS code
Reknr
Naam ZZP EZ BV SV Branche
  Resultaat voor belastingen
 
  Bedrijfsopbrengsten
 
  Netto omzet
WOmzNop 80101 Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen J J J J N.v.t.
WOmzNoh 80300 Omzet uit verkoop van handelsgoederen J J J J N.v.t.
min  WOmzNohMai 80315 Margeinkopen PASSIEF N.v.t.
WOmzNod 80500 Opbrengsten uit het verlenen van diensten J J J J N.v.t.
WOmzGrp 80700 Netto-omzet groepen J J J J N.v.t.
WOmzNoo 81100 Overige netto-omzet J J J J N.v.t.
min  WOmzNooNdl 81101 Overige netto-omzet waarvan licenties J J J J N.v.t.
min  WOmzNooNdy 81105 Opbrengsten uit royalty's J+ J+ J+ J+ N.v.t.
WOmzOit 81300 Netto-omzet intercompany transacties J+ N.v.t.
WOmzKeb 81500 Kortingen, bonussen en provisies J J N.v.t.
  Overige bedrijfsopbrengsten
 
  Subsidies en restituties
min  WOvbOrsOreOsa 0 Ontvangen loonsubsidies N.v.t.
WOvbOrs 82050 Subsidiebaten J+ J+ J+ J+ N.v.t.
WOvbEsu 82770 Exploitatiesubsidies N.v.t.
  Geactiveerde productie
WWivGpv 81770 Geactiveerde productie voor het eigen bedrijf J+ J+ J+ J+ N.v.t.
  Ontvangen schade-uitkeringen
WBedAssSco 46315 Schadevergoedingen ontvangen J J J J N.v.t.
WOvbVezUib 82751 Uitkering bedrijfsschadeverzekering J+ J+ N.v.t.
  Beheersvergoedingen
WOvbOnm 82600 Ontvangen managementvergoeding J N.v.t.
  Vergoedingen uitleen
WOvbOdp 82650 Ontvangen doorbelasting personeelskosten J+ J+ N.v.t.
  Overige bedrijfsopbrengsten
WOmzNooNdl 81101 Overige netto-omzet waarvan licenties J J J J N.v.t.
WOmzNooNdy 81105 Opbrengsten uit royalty's J+ J+ J+ J+ N.v.t.
WOvbLpd 82010 Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten J+ N.v.t.
WOvbSpd 82100 Sponsorbijdragen J N.v.t.
WOvbBue 82150 Baten en giften uit fondsenwerving J N.v.t.
WOvbBug 82200 Baten uit gezamenlijke acties N.v.t.
WOvbBua 82250 Baten uit acties van derden N.v.t.
WOvbHuo 82400 Huurontvangsten J J J N.v.t.
WOvbOps 82420 Opbrengsten servicecontracten J+ J+ N.v.t.
WOvbCcl 82450 College-, cursus-, les- en examengelden N.v.t.
WOvbBwi 82550 Baten werk in opdracht van derden N.v.t.
WOvbOvo 82700 Overige opbrengsten J J J J N.v.t.
WOvbVezOvu 82752 Overige verzekeringsuitkeringen J+ J+ N.v.t.
  Voorraadmutatie gereed product en onderhanden werk
WWivWgp 81710 Wijziging in voorraden J J J J N.v.t.
WWivWow 81730 Wijziging in voorraden onderhanden werk J J J J N.v.t.
WWivMrv 81740 Marge-voorraden N.v.t.
WWivWop 81750 Wijziging in onderhanden projecten in opdracht van derden J J J J N.v.t.
  Totaal van Overige bedrijfsopbrengsten
 
  Totaal van Bedrijfsopbrengsten
 
  Bedrijfslasten
 
  Inkoopwaarde
WKprKvg 70050 Kosten van grond- en hulpstoffen / halffabrikaten J J J J N.v.t.
WKprKvp 70100 Kosten van personeel J J J N.v.t.
WKprKuw 70150 Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten J J J N.v.t.
WKprKra 70200 Kosten van rente en afschrijvingen N.v.t.
WKprInh 70250 Inkoopwaarde handelsgoederen J J J J N.v.t.
WKprInp 70300 Inkoopwaarde productiegoederen J J J J N.v.t.
WKprLeb 70350 Inkoopkortingen en bonussen J J J J N.v.t.
WKprBtk 70400 Betalingskortingen J J J J N.v.t.
WKprKit 70450 Kostprijs intercompany transacties N.v.t.
WKprMuo 70500 Mutatie omzetvorderingen N.v.t.
WKprVom 70550 Voorraadmutatie J+ J+ J+ J+ N.v.t.
WKprPrg 70600 Privé-gebruik goederen N.v.t.
WKprPrd 70650 Privé-gebruik diensten N.v.t.
WKprGrp 72000 Kostprijs - inkoopwaarde groepen J J J J N.v.t.
WOmzNohMai 80315 Margeinkopen PASSIEF N.v.t.
  Personele kosten
 
  Brutolonen / -salarissen
WPerLes 40100 Lonen en salarissen J J J N.v.t.
min  WPerLesLks 40230 Loonkostensubsidie (LIV) J J J N.v.t.
min  WPerLesOls 40235 Overige loon(kosten)subsidies J J J N.v.t.
min  WPerLesBvc 40255 Bezoldiging commissarissen J J N.v.t.
  Sociale voorzieningen en overige sociale lasten
WPerSolPsv 40310 Premies sociale verzekeringen J J J N.v.t.
WPerSolBiz 40320 Bijdrage ziektekostenverzekering J J J N.v.t.
WPerSolOpr 40330 Overige premies sociale lasten N.v.t.
WPerSolOsf 40340 Overige sociale fondsen J J J N.v.t.
WPerSolOss 40350 Overige sociale lasten J J J N.v.t.
WPerSolDsl 40390 Doorberekende sociale lasten J J J N.v.t.
  Pensioenlasten
WPerPen 40400 Pensioenlasten J J J N.v.t.
  Commissarissenbeloning
WPerLesBvc 40255 Bezoldiging commissarissen J J N.v.t.
  Kosten uitzendkrachten
WBedOvpUik 40801 Uitzendkrachten J J J N.v.t.
WBedOvpUit 40805 Uitzendbedrijven N.v.t.
  Kosten overige inleen
WBedOvpZzp 40815 Ingehuurde ZZP-ers J J J N.v.t.
WBedOvpPay 40820 Ingehuurde payrollers N.v.t.
WBedOvpOip 40825 Overig ingeleend personeel J J J N.v.t.
  Opleidingskosten
WBedOvpLbo 40850 Loopbaanontwikkeling J J J N.v.t.
  Overige personeelskosten
WPerOlu 40500 Overige lasten uit hoofde van personeelsbeloningen J J J N.v.t.
WBedWkr 40700 Werkkostenregeling - detail J J J N.v.t.
WBedOvp 40800 Overige personeelsgerelateerde kosten J J J J N.v.t.
min  WBedOvpUik 40801 Uitzendkrachten J J J N.v.t.
min  WBedOvpUit 40805 Uitzendbedrijven N.v.t.
min  WBedOvpMaf 40810 Management fee J N.v.t.
min  WBedOvpZzp 40815 Ingehuurde ZZP-ers J J J N.v.t.
min  WBedOvpPay 40820 Ingehuurde payrollers N.v.t.
min  WBedOvpOip 40825 Overig ingeleend personeel J J J N.v.t.
min  WBedOvpLbo 40850 Loopbaanontwikkeling J J J N.v.t.
min  WBedOvpOzi 40935 Ontvangen ziekengelden J J J N.v.t.
WBedOrgWrc 46240 Bedrijfsrestaurant en verstrekkingen comsumpties werkvloer J+ J+ N.v.t.
  Ontvangen ziekengeld
WBedOvpOzi 40935 Ontvangen ziekengelden J J J N.v.t.
  Loon(kosten)subsidies en afdrachtkortingen
WOvbOrsOreOsa 0 Ontvangen loonsubsidies N.v.t.
WPerLesLks 40230 Loonkostensubsidie (LIV) J J J N.v.t.
WPerLesOls 40235 Overige loon(kosten)subsidies J J J N.v.t.
  Totaal van Personele kosten
 
  Afschrijvingen
WAfs 43000 Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa J J J J N.v.t.
min  WAfsRvi 43500 Boekresultaat op immateriële vaste activa J+ J+ J+ J+ N.v.t.
min  WAfsRvm 43600 Boekresultaat materiële vaste activa J J J J N.v.t.
  Overige bedrijfslasten
 
  Energiekosten
WBedHuiGwe 45140 Gas water en elektra (algemeen) J J J J N.v.t.
WBedHuiElk 45142 Energiekosten elektra J J J J N.v.t.
WBedHuiTrg 45143 Teruglevering elektra J J J J N.v.t.
WBedHuiGas 45145 Energiekosten gas J J J J N.v.t.
WBedHuiPre 45148 Privé-gebruik energie J J N.v.t.
  Kosten vervoermiddelen
WBedAut 45700 Autokosten J J J J N.v.t.
WBedTra 45800 Transportkosten N.v.t.
  Huisvestingkosten
WBedHui 45100 Huisvestingskosten J J J J N.v.t.
min  WBedHuiGwe 45140 Gas water en elektra (algemeen) J J J J N.v.t.
min  WBedHuiElk 45142 Energiekosten elektra J J J J N.v.t.
min  WBedHuiTrg 45143 Teruglevering elektra J J J J N.v.t.
min  WBedHuiGas 45145 Energiekosten gas J J J J N.v.t.
min  WBedHuiPre 45148 Privé-gebruik energie J J N.v.t.
  Apparatuur / inventaris
WBedEem 45300 Exploitatie- en machinekosten J J J J N.v.t.
WBedKanKan 46101 Kantoorbenodigdheden J J J J N.v.t.
WBedKanKak 46125 Kleine aanschaffingen kantoorinventaris J J J J N.v.t.
WBedKanAss 46155 Assurantiepremie J J J J N.v.t.
WBedKanRok 46165 Reparatie en onderhoud kantoorinventaris J J J J N.v.t.
  Verkoopkosten
WBedVkk 45600 Verkoop gerelateerde kosten J J J J N.v.t.
min  WBedVkkVrk 45635 Vrachtkosten J J J J N.v.t.
WVkf 79100 Verkoopkosten J+ J+ N.v.t.
  Communicatie
WBedKanPor 46105 Porti J J J J N.v.t.
WBedKanTef 46110 Telefoonkosten J J J J N.v.t.
WBedKanPrt 46115 Privé-gebruik telefoon J J J J N.v.t.
WBedKanDru 46120 Drukwerk J J J J N.v.t.
WBedKanCom 46175 Communicatie J J J J N.v.t.
  Diensten door derden
WBedVkkVrk 45635 Vrachtkosten J J J J N.v.t.
WBedKanBoe 46140 Boekhouding J J J J N.v.t.
WBedKanInc 46145 Incassokosten a.g.v. kantooractiviteiten J+ J+ J+ J+ N.v.t.
WBedKanKoa 46150 Kosten automatisering J J J J N.v.t.
WBedKanSof 46152 Kosten software abonnementen J J J J N.v.t.
WBedOrgOeo 46215 Kosten onderzoek en ontwikkeling J J J N.v.t.
WBedAss 46300 Assurantiekosten J J J J N.v.t.
min  WBedAssScb 46310 Schadevergoedingen betaald J J J J N.v.t.
min  WBedAssSco 46315 Schadevergoedingen ontvangen J J J J N.v.t.
WBedAea 46350 Accountants- en advieskosten J J J J N.v.t.
WBedAdl 46400 Administratieve lasten J J J J N.v.t.
min  WBedAdlHef 46401 Heffingen administratieve lasten J J J J N.v.t.
min  WBedAdlOvb 46405 Overige belastingen J J J J N.v.t.
  Licenties e.d.
WBedOrgOct 46225 Octrooi en licentiekosten J J J J N.v.t.
  Beheerskosten
WBedOvpMaf 40810 Management fee J N.v.t.
WBedOrgHol 46201 Holdingkosten J+ N.v.t.
WBedOrgDmf 46205 Doorberekende management fee J+ N.v.t.
WBedOrgFra 46210 Franchisefee J+ J+ N.v.t.
WBedOrgDoo 46299 Doorberekende organisatiekosten J+ J+ N.v.t.
WAkf 79200 Algemene beheerskosten J+ J+ N.v.t.
  Overige kostprijsverhogende belastingen
WBedKanOba 46160 Overige administratieve belastingen J J J J N.v.t.
WBedAdlHef 46401 Heffingen administratieve lasten J J J J N.v.t.
WBedAdlOvb 46405 Overige belastingen J J J J N.v.t.
  Overige algemene kosten
WBedKanCea 46130 Contributies en abonnementen J J J J N.v.t.
WBedKanVak 46135 Vakliteratuur J J J J N.v.t.
WBedKanOka 46170 Overige kantoorkosten J J J J N.v.t.
WBedKanDka 46199 Doorberekende kantoorkosten J J J J N.v.t.
WBedOrgLgv 46220 Leges / vergunningen J J J N.v.t.
WBedOrgOok 46230 Overige organisatiekosten J+ J+ N.v.t.
WBedAssScb 46310 Schadevergoedingen betaald J J J J N.v.t.
WBedAlk 46800 Andere kosten J J J J N.v.t.
  Totaal van Overige bedrijfslasten
 
  Totaal van Bedrijfslasten
 
  Financiële resultaten
 
  Saldo reversals / impairments
WWvi 48000 Waardeveranderingen van immateriële en materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen J+ J+ J+ J+ N.v.t.
  Saldo boekwinsten / verliezen
WAfsRvi 43500 Boekresultaat op immateriële vaste activa J+ J+ J+ J+ N.v.t.
WAfsRvm 43600 Boekresultaat materiële vaste activa J J J J N.v.t.
  Saldo financiële baten / lasten
WBwvGwb 48230 Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen N.v.t.
WBwvNwb 48250 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen N.v.t.
WOvtRof 83100 Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten J J N.v.t.
WWfa 83600 Waardeveranderingen van financiële vaste activa en van effecten J+ J+ N.v.t.
WFbe 84000 Financiële baten en lasten J J J J N.v.t.
WRed 85000 Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen J+ J+ N.v.t.
  Dotaties voorzieningen
WBedDvrDfr 46521 Dotatie (fiscale) reserves N.v.t.
WBedDvvDvu 46705 Dotatie voorziening claims, geschillen en rechtsgedingen J+ J+ J+ J+ N.v.t.
WBedDvvDvh 46710 Dotatie voorziening herstelkosten J+ J+ J+ J+ N.v.t.
WBedDvvDvo 46715 Dotatie voorziening opruiming milieuvervuiling J+ J+ J+ N.v.t.
WBedDvvDvc 46720 Dotatie voorziening verlieslatende contracten J+ J+ J+ J+ N.v.t.
WBedDvvDvw 46725 Dotatie voorziening verwijderingsverplichtingen J+ J+ J+ J+ N.v.t.
WBedDvvDov 46730 Dotatie overige voorzieningen J+ J+ J+ J+ N.v.t.
  Vrijval van voorzieningen
WBedKse 46500 Kosten stamrecht en lijfrentes N.v.t.
WBedDvrVfr 46523 Vrijval (fiscale) reserves N.v.t.
WBedDvvVvu 46735 Vrijval voorziening claims, geschillen en rechtsgedingen J+ J+ J+ J+ N.v.t.
WBedDvvVvh 46740 Vrijval voorziening herstelkosten J+ J+ J+ J+ N.v.t.
WBedDvvVvm 46745 Vrijval voorziening aanwezige milieuvervuiling J+ J+ J+ N.v.t.
WBedDvvVvc 46750 Vrijval voorziening voor verlieslatende contracten J+ J+ J+ J+ N.v.t.
WBedDvvVvw 46755 Vrijval voorziening verwijderingsverplichtingen J+ J+ J+ J+ N.v.t.
WBedDvvVov 46760 Vrijval overige voorzieningen J+ J+ J+ J+ N.v.t.
WVheVuh 83310 Vrijval uit herwaarderingsreserve J J N.v.t.
WMfo 98000 Mutatie fiscale oudedagsreserve J+ J+ N.v.t.
  Saldo incidentele baten / lasten
WBwvObw 48210 Bijzondere waardeverminderingen van vlottende activa J+ J+ J+ J+ N.v.t.
  Totaal van Financiële resultaten
 

Toelichting van eventueel gebruikte symbolen

Alleen opnemen als saldo positief
Alleen opnemen als saldo negatief

 

min Saldo wordt in mindering gebracht