Boekhoudplaza.nl

EBITDA t/m Nettowinst (o.b.v. categoriaal model)

RGS MKB rapportages > Rapport

Opbouw van resultaat operationele activiteiten van een onderneming t/m de nettowinst, volgens de formule van EBITDA.. 
Op basis van het categoriale model samengesteld. 
 


Rapportage item RGS code
Reknr
Naam ZZP EZ BV SV Branche
  Omzet
WOmz 80000 Netto-omzet J J J J N.v.t.
  Kostprijs van de omzet
WKpr 70000 Kostprijs van de omzet J J J J N.v.t.
  Bruto marge
 
  Verkoopkosten
WBedVkk 45600 Verkoop gerelateerde kosten J J J J N.v.t.
  Algemene (beheers)kosten
WPer 40000 Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen J J J N.v.t.
WBedWkr 40700 Werkkostenregeling - detail J J J N.v.t.
WBedOvp 40800 Overige personeelsgerelateerde kosten J J J J N.v.t.
WBedHui 45100 Huisvestingskosten J J J J N.v.t.
WBedEem 45300 Exploitatie- en machinekosten J J J J N.v.t.
WBedAut 45700 Autokosten J J J J N.v.t.
WBedKan 46100 Kantoorkosten J J J J N.v.t.
WBedOrg 46200 Organisatiekosten J J J J N.v.t.
WBedAss 46300 Assurantiekosten J J J J N.v.t.
WBedAeaAea 46351 Accountants- en advieskosten J J J J N.v.t.
WBedAdl 46400 Administratieve lasten J J J J N.v.t.
WBedDvv 46700 Dotaties en vrijval voorzieningen J+ J+ J+ J+ N.v.t.
  EBITDA
 
  Afschrijving materiële vaste activa
WAfsAmv 43200 Afschrijvingen op materiële vaste activa J J J J N.v.t.
WAfsRvm 43600 Boekresultaat materiële vaste activa J J J J N.v.t.
WWviWvm 48030 Waardeveranderingen van materiële vaste activa J+ J+ J+ J+ N.v.t.
  EBITA
 
  Afschrijvingen immateriële vaste activa
WAfsAiv 43100 Afschrijvingen op immateriële vaste activa J+ J J J N.v.t.
WAfsRvi 43500 Boekresultaat op immateriële vaste activa J+ J+ J+ J+ N.v.t.
WWviWvi 48010 Waardeveranderingen van immateriële vaste activa J+ J+ J+ J+ N.v.t.
  EBIT
 
  Rente
WFbeRlm 84100 Rentebaten en soortgelijke opbrengsten J J J J N.v.t.
WFbeRls 84300 Rentelasten en soortgelijke kosten J J J J N.v.t.
WFbeOrl 84400 Overige rentelasten J J J J N.v.t.
  Belastingen
WBelBgrBgr 91120 Belastingen uit huidig boekjaar J J N.v.t.
  Nettowinst (berekend)
 
  Nettowinst geboekt
WNer 97500 Nettoresultaat J J J N.v.t.

Toelichting van eventueel gebruikte symbolen

Alleen opnemen als saldo positief
Alleen opnemen als saldo negatief

 

min Saldo wordt in mindering gebracht