Boekhoudplaza.nl

Winstaangifte IB

RGS MKB rapportages > Rapport

Voor de wet- en regelgeving van de winstaangifte Inkomstenbelasting (IB) verwijzen we naar Afdeling 3.2 Wet inkomstenbelasting 2001.
Voor de zekerheid is ook een verwijzing opgenomen naar enkele RGS-codes die niet (nog) toegekend zijn aan de categorie ZZP en/of eenmanszaak / VOF).  


Rapportage item RGS code
Reknr
Naam ZZP EZ BV SV Branche
  Winst-en-verliesrekening
 
  Bedrijfsopbrengsten
 
  Netto omzet fiscaal
WOmz 80000 Netto-omzet J J J J N.v.t.
min  WOmzNooNdd 81110 Opbrengsten uit dividenden J J N.v.t.
  Wijziging voorraad en onderhanden werk fiscaal
WWivWgp 81710 Wijziging in voorraden J J J J N.v.t.
WWivWow 81730 Wijziging in voorraden onderhanden werk J J J J N.v.t.
WWivMrv 81740 Marge-voorraden N.v.t.
WWivWop 81750 Wijziging in onderhanden projecten in opdracht van derden J J J J N.v.t.
  Geactiveerde productie eigen bedrijf fiscaal
WWivGpv 81770 Geactiveerde productie voor het eigen bedrijf J+ J+ J+ J+ N.v.t.
  Overige opbrengsten fiscaal
WOvb 82000 Overige bedrijfsopbrengsten J J J J N.v.t.
  Totaal bedrijfsopbrengsten fiscaal
 
  Bedrijfslasten
 
  Kosten grond- en hulpstoffen, uitbesteed werk en dergelijke
 
  Kosten grond- en hulpstoffen, inkoopprijs van de verkopen fiscaal
WKpr 70000 Kostprijs van de omzet J J J J N.v.t.
min  WKprKuw 70150 Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten J J J N.v.t.
  Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten fiscaal
WKprKuw 70150 Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten J J J N.v.t.
  Totaal Kosten grond- en hulpstoffen, uitbesteed werk en dergelijke
 
  Personeelskosten
 
  Arbeidsbeloning fiscale partner
(Nog) geen RGS koppeling aanwezig.
  Lonen en salarissen fiscaal
WPerLes 40100 Lonen en salarissen J J J N.v.t.
min  WPerLesLks 40230 Loonkostensubsidie (LIV) J J J N.v.t.
min  WPerLesOls 40235 Overige loon(kosten)subsidies J J J N.v.t.
  Sociale lasten fiscaal
WPerSol 40300 Sociale lasten J J J N.v.t.
  Pensioenlasten fiscaal
WPerPen 40400 Pensioenlasten J J J N.v.t.
  Overige personeelskosten fiscaal
WPerOlu 40500 Overige lasten uit hoofde van personeelsbeloningen J J J N.v.t.
WBedWkr 40700 Werkkostenregeling - detail J J J N.v.t.
WBedOvp 40800 Overige personeelsgerelateerde kosten J J J J N.v.t.
  Ontvangen uitkeringen en loonsubsidies fiscaal
WPerLesLks 40230 Loonkostensubsidie (LIV) J J J N.v.t.
WPerLesOls 40235 Overige loon(kosten)subsidies J J J N.v.t.
  Totaal personeelskosten
 
  Afschrijvingen
 
  Goodwill afschrijvingen fiscaal
WAfsAivGoo 43115 Afschrijvingen goodwill - fiscaal aftrekbaar J+ J J J N.v.t.
  Overige immateriële vaste activa afschrijvingen
WAfsAivKoe 43105 Afschrijvingen kosten van ontwikkeling J+ J J J N.v.t.
WAfsAivCev 43110 Afschrijvingen concessies, vergunningen en intellectuele eigendom J+ J+ J+ J+ N.v.t.
  Gebouwen en terreinen afschrijvingen fiscaal
WAfsAmvAft 43201 Afschrijvingen terreinen J+ J+ J+ J+ N.v.t.
WAfsAmvBeg 43205 Afschrijvingen bedrijfsgebouwen J+ J J J N.v.t.
WAfsAmvVeb 43215 Afschrijvingen verbouwingen J J J J N.v.t.
  Afschrijving machines en installaties fiscaal
WAfsAmvMei 43220 Afschrijvingen machines en installaties J J J J N.v.t.
  Andere vaste bedrijfsmiddelen afschrijving
WAfsAmvObe 43225 Afschrijvingen andere vaste bedrijfsmiddelen J J J J N.v.t.
WAfsAmvTev 43230 Afschrijvingen auto's en overige transportmiddelen J J J J N.v.t.
WAfsAmvBei 43240 Afschrijvingen inventaris J J J J N.v.t.
WAfsAmvVbi 43245 Afschrijvingen vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering N.v.t.
  Totaal afschrijvingen
 
  Overige waardeveranderingen van immateriële en materiële vaste activa
WWviWvi 48010 Waardeveranderingen van immateriële vaste activa J+ J+ J+ J+ N.v.t.
WWviWvm 48030 Waardeveranderingen van materiële vaste activa J+ J+ J+ J+ N.v.t.
  Bijzondere waardevermindering van vlottende activa
WBwvObw 48210 Bijzondere waardeverminderingen van vlottende activa J+ J+ J+ J+ N.v.t.
  Overige bedrijfskosten
 
  Auto- en transportkosten fiscaal
WBedAut 45700 Autokosten J J J J N.v.t.
WBedTra 45800 Transportkosten N.v.t.
  Huisvestingskosten fiscaal
WBedHui 45100 Huisvestingskosten J J J J N.v.t.
  Onderhoud overige materiële vaste activa fiscaal
WBedEem 45300 Exploitatie- en machinekosten J J J J N.v.t.
  Verkoopkosten fiscaal
WBedVkk 45600 Verkoop gerelateerde kosten J J J J N.v.t.
WVkf 79100 Verkoopkosten N.v.t.
  Andere kosten fiscaal
WBedKan 46100 Kantoorkosten J J J J N.v.t.
WBedOrg 46200 Organisatiekosten J J J J N.v.t.
WBedAss 46300 Assurantiekosten J J J J N.v.t.
WBedAea 46350 Accountants- en advieskosten J J J J N.v.t.
WBedAdl 46400 Administratieve lasten J J J J N.v.t.
WBedKse 46500 Kosten stamrecht en lijfrentes N.v.t.
WBedDvr 46520 Dotaties en vrijval (fiscale) reserves N.v.t.
WBedDvv 46700 Dotaties en vrijval voorzieningen J+ J+ J+ J+ N.v.t.
WBedAlk 46800 Andere kosten J J J J N.v.t.
WAkf 79200 Algemene beheerskosten J+ J+ N.v.t.
  Totaal overige bedrijfskosten
 
  Totaal bedrijfslasten fiscaal
 
  Financiële baten en lasten
 
  Kwijtscheldingswinst
WFbeRlmKsw 84165 Kwijtscheldingswinst J+ J+ N.v.t.
  Opbrengsten overige vorderingen fiscaal
WOvt 83000 Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten J J N.v.t.
WFbeRlm 84100 Rentebaten en soortgelijke opbrengsten J J J J N.v.t.
min  WFbeRlmObr 84125 Rentebaten bankrekeningen J J J J N.v.t.
min  WFbeRlmKsw 84165 Kwijtscheldingswinst J+ J+ N.v.t.
  Opbrengsten banktegoeden fiscaal
WFbeRlmRlm 84115 Rentebaten liquide middelen J J J J N.v.t.
WFbeRlmOdr 84121 Rentebaten depositorekeningen J J J J N.v.t.
WFbeRlmObr 84125 Rentebaten bankrekeningen J J J J N.v.t.
  Waardeverandering van vorderingen
WWfaBwvFva 83611 Bijzondere waardevermindering financiële vaste activa J+ J+ N.v.t.
WWfaBwvTwf 83617 Terugneming bijzondere waardevermindering financiële vaste activa J+ J+ N.v.t.
  Waardeverandering van effecten
WWfaBwvWse 83613 Bijzondere waardestijging effecten J+ J+ N.v.t.
WWfaBwvOef 83615 Bijzondere waardevermindering effecten J+ J+ N.v.t.
WWfaBwvTwe 83619 Terugneming bijzondere waardevermindering effecten J+ J+ N.v.t.
  Ontvangen dividend (met uitzondering van deelnemingsdividend) fiscaal
WOmzNooNdd 81110 Opbrengsten uit dividenden J J N.v.t.
  Kosten schulden, rentelasten etc. fiscaal
WFbeRls 84300 Rentelasten en soortgelijke kosten J J J J N.v.t.
WFbeOrl 84400 Overige rentelasten J J J J N.v.t.
WFbeWis 84600 Wisselkoersverschillen J J J J N.v.t.
WFbeKvb 84620 Kosten van beleggingen J+ J+ N.v.t.
WFbeKba 84640 Kosten van beheer en administratie N.v.t.
WFbeDfb 84800 Doorberekende financiële baten en lasten N.v.t.
WFbeAlp 84840 Aflossingspremies N.v.t.
WFbeKva 84880 Kosten bij vervroegde aflossing (eenmalig) J+ J+ J+ J+ N.v.t.
WFbeBkf 84900 Bijkomende kosten ter afsluiting van een financiering J J J J N.v.t.
WFbeRfl 84940 Rentekosten begrepen in de leasetermijn in geval van financiële leasing J+ J J J N.v.t.
  Totaal financiële baten en lasten fiscaal
 
  Resultaat gewone bedrijfsuitoefening fiscaal
 
  Buitengewone resultaten
 
  Buitengewone bedrijfsbaten
 
  Opheffing terugkeerreserve positief fiscaal
(Nog) geen RGS koppeling aanwezig.
  Boekwinst op activa fiscaal
WAfsRvi   43500 Boekresultaat op immateriële vaste activa J+ J+ J+ J+ N.v.t.
WAfsRvm   43600 Boekresultaat materiële vaste activa J J J J N.v.t.
  Overige buitengewone baten fiscaal
WBedBno 46830 Baten uit niet-ondernemingsactiviteiten J+ N.v.t.
  Totaal buitengewone bedrijfsbaten
 
  Buitengewone bedrijfslasten
 
  Afboeking herinvesteringsreserve fiscaal
(Nog) geen RGS koppeling aanwezig.
  Opheffing terugkeerreserve negatief fiscaal
(Nog) geen RGS koppeling aanwezig.
  Boekverlies op activa fiscaal
WAfsRvi   43500 Boekresultaat op immateriële vaste activa J+ J+ J+ J+ N.v.t.
WAfsRvm   43600 Boekresultaat materiële vaste activa J J J J N.v.t.
  Overige buitengewone lasten fiscaal
WBedLno 46840 Lasten uit niet-ondernemingsactiviteiten J+ N.v.t.
  Totaal buitengewone bedrijfslasten
 
  Buitengewone resultaten fiscaal
 
  Saldo fiscale winstberekening
 
  Balans
 
  Activa
 
  Vaste activa
 
  Immateriële vaste activa
 
  Goodwill fiscaal
BIvaGoo 1400 Goodwill J+ J J J N.v.t.
BLasNeg 1410 Negatieve goodwill J+ J+ J+ N.v.t.
  Overige immateriële vaste activa fiscaal
BIvaKoo 1200 Kosten van ontwikkeling J+ J J J N.v.t.
BIvaCev 1300 Concessies, vergunningen en intellectuele eigendom J+ J+ J+ J+ N.v.t.
BIvaOiv 1900 Overige immateriële vaste activa J+ J J J N.v.t.
  Totaal immateriële vaste activa fiscaal
 
  Materiële vaste activa
 
  Gebouwen en terreinen fiscaal
BMvaTer 2010 Terreinen J+ J J J N.v.t.
BMvaBeg 2050 Bedrijfsgebouwen J+ J J J N.v.t.
  Machines en installaties fiscaal
BMvaMei 2150 Machines en installaties J J J J N.v.t.
  Andere vaste bedrijfsmiddelen fiscaal
BMvaVer 2100 Verbouwingen J J J J N.v.t.
BMvaBei 2250 Inventaris J J J J N.v.t.
BMvaHuu 2400 Huurdersinvesteringen J+ J J J N.v.t.
BMvaVmv 2550 Vooruitbetalingen op materiële vaste activa J+ J+ J+ J+ N.v.t.
BMvaNad 2570 Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa J+ J+ N.v.t.
  Totaal materiële vaste activa fiscaal
 
  Totaal financiële vaste activa fiscaal
BFva 4000 Financiële vaste activa J J J N.v.t.
  Vlottende activa
 
  Voorraden vlottende activa
 
  Voorraden, exclusief onderhanden werk
BVrd 30000 Voorraden J J J J N.v.t.
min  BVrdOweVoo 32510 Voorraad onderhanden werk J J J J N.v.t.
  Onderhanden werk fiscaal
BVrdOwe 32500 Onderhanden werk J J J J N.v.t.
BPro 35000 Onderhanden projecten (activa) J J J J N.v.t.
  Totaal voorraden fiscaal
 
  Vorderingen
 
  Vorderingen op handelsdebiteuren fiscaal
BVorDeb 13010 Vorderingen op handelsdebiteuren J J J J N.v.t.
  Vorderingen omzetbelasting fiscaal
BVorVbkTvo 13305 Terug te vorderen Omzetbelasting J J J J N.v.t.
BVorVbkEob 13307 Terug te vorderen EU omzetbelasting J J J J N.v.t.
  Overige vorderingen fiscaal
BVorTsk 13200 Te vorderen subsidies J J J J N.v.t.
BVorVbk 13300 Vorderingen uit hoofde van belastingen J J J J N.v.t.
min  BVorVbkTvo 13305 Terug te vorderen Omzetbelasting J J J J N.v.t.
min  BVorVbkEob 13307 Terug te vorderen EU omzetbelasting J J J J N.v.t.
BVorOvr 13800 Overige vorderingen J J J J N.v.t.
BVorOva 14000 Overlopende activa J J J J N.v.t.
BVorTus 14500 Tussenrekeningen J J J J N.v.t.
  Totaal vorderingen fiscaal
 
  Vorderingen toelichting
 
  Nominaal handelsdebiteuren fiscaal
BVorDeb 13010 Vorderingen op handelsdebiteuren J J J J N.v.t.
  Effecten fiscaal
BEff 11000 Effecten (kortlopend) J+ J+ N.v.t.
  Liquide middelen fiscaal
BLim 10000 Liquide middelen J J J J N.v.t.
  Totaal activa fiscaal
 
  Passiva
 
  Ondernemingsvermogen
 
  Kosten egalisatiereserve fiscaal
BEivOkcKeg 5755 Kosten egalisatiereserve fiscaal J N.v.t.
  Herinvesteringsreserve fiscaal
BEivFirHer 5301 Herinvesteringsreserve fiscaal J+ J J J N.v.t.
  Fiscale oudedagsreserve
BEivFirFor 5305 Fiscale oudedagsreserve J+ J+ N.v.t.
  Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal
BIva 1000 Immateriële vaste activa J+ J J J N.v.t.
BMva 2000 Materiële vaste activa J J J J N.v.t.
BVas 3000 Vastgoedbeleggingen J+ N.v.t.
BFva 4000 Financiële vaste activa J J J N.v.t.
min  BEivFirHer 5301 Herinvesteringsreserve fiscaal J+ J J J N.v.t.
min  BEivFirFor 5305 Fiscale oudedagsreserve J+ J+ N.v.t.
min  BEivOkcKeg 5755 Kosten egalisatiereserve fiscaal J N.v.t.
BVrz 7000 Voorzieningen J+ J+ J+ J+ N.v.t.
BLas 8000 Langlopende schulden J J J J N.v.t.
BLim 10000 Liquide middelen J J J J N.v.t.
BEff 11000 Effecten (kortlopend) J+ J+ N.v.t.
BVor 13000 Vorderingen J J J J N.v.t.
BSch 16000 Kortlopende schulden J J J J N.v.t.
BVrd 30000 Voorraden J J J J N.v.t.
BPro 35000 Onderhanden projecten (activa) J J J J N.v.t.
  Eigen vermogen/fiscaal ondernemingsvermogen
 
  Terugkeerreserve fiscaal
BEivFirTer 5330 Terugkeerreserve fiscaal J+ J+ N.v.t.
  Voorzieningen
 
  Garantievoorziening fiscaal
BVrzOvzGar 7540 Garantievoorziening J+ J+ J+ J+ N.v.t.
  Overige voorzieningen fiscaal
BVrz 7000 Voorzieningen J+ J+ J+ J+ N.v.t.
min  BVrzOvzGar 7540 Garantievoorziening J+ J+ J+ J+ N.v.t.
  Totaal voorzieningen fiscaal
 
  Langlopende schulden
 
  Schulden aan kredietinstellingen fiscaal
BLasSak 8200 Schulden aan banken J J J J N.v.t.
  Overige langlopende schulden
BLas 8000 Langlopende schulden J J J J N.v.t.
min  BLasSak 8200 Schulden aan banken J J J J N.v.t.
  Totaal langlopende schulden
 
  Kortlopende schulden
 
  Schulden aan leveranciers en handelskredieten
BSchCre 16010 Schulden aan leveranciers en handelskredieten J J J J N.v.t.
  Schulden omzetbelasting fiscaal
BSchBepBtw 16221 Te betalen Omzetbelasting J J J J N.v.t.
BSchBepEob 16222 Te betalen EU omzetbelasting J J J J N.v.t.
BSchBepBaf 16225 Omzetbelasting afdracht J J J J N.v.t.
  Loonheffingen
BSchBepLhe 16230 Te betalen Loonheffing J J J N.v.t.
  Overige kortlopende schulden
BSchKol 16050 Kortlopende leningen-schulden-verplichtingen J+ N.v.t.
BSchAos 16070 Aflossingsverplichtingen van langlopende leningen N.v.t.
BSchSal 16100 Salarisverwerking J J J N.v.t.
BSchStz 16150 Schulden ter zake van pensioenen N.v.t.
BSchBepOvb 16245 Overige belastingen J J J J N.v.t.
BSchSak 16300 Schulden aan banken J J J J N.v.t.
BSchTbw 16330 Te betalen wissels en cheques N.v.t.
BSchFlk 16350 Kortlopende financiële lease verplichtingen J+ J J J N.v.t.
BSchOvs 16500 Overige schulden J J J J N.v.t.
BSchOpp 16700 Onderhanden projecten (passiva) overige schulden J J J J N.v.t.
BSchVob 16750 Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen J J J J N.v.t.
BSchOpa 17000 Overlopende passiva J J J J N.v.t.
BSchTus 17500 Tussenrekeningen J J J J N.v.t.
  Totaal kortlopende schulden
 
  Totaal passiva fiscaal
 
  Fiscale winstberekening
 
  Ondernemingsvermogen einde boekjaar
BIva 1000 Immateriële vaste activa J+ J J J N.v.t.
BMva 2000 Materiële vaste activa J J J J N.v.t.
BVas 3000 Vastgoedbeleggingen J+ N.v.t.
BFva 4000 Financiële vaste activa J J J N.v.t.
BVrz 7000 Voorzieningen J+ J+ J+ J+ N.v.t.
BLas 8000 Langlopende schulden J J J J N.v.t.
BLim 10000 Liquide middelen J J J J N.v.t.
BEff 11000 Effecten (kortlopend) J+ J+ N.v.t.
BVor 13000 Vorderingen J J J J N.v.t.
BSch 16000 Kortlopende schulden J J J J N.v.t.
BVrd 30000 Voorraden J J J J N.v.t.
BPro 35000 Onderhanden projecten (activa) J J J J N.v.t.
  Ondernemingsvermogen begin boekjaar [ Beginsaldo ]
BIva 1000 Immateriële vaste activa J+ J J J N.v.t.
BMva 2000 Materiële vaste activa J J J J N.v.t.
BVas 3000 Vastgoedbeleggingen J+ N.v.t.
BFva 4000 Financiële vaste activa J J J N.v.t.
BVrz 7000 Voorzieningen J+ J+ J+ J+ N.v.t.
BLas 8000 Langlopende schulden J J J J N.v.t.
BLim 10000 Liquide middelen J J J J N.v.t.
BEff 11000 Effecten (kortlopend) J+ J+ N.v.t.
BVor 13000 Vorderingen J J J J N.v.t.
BSch 16000 Kortlopende schulden J J J J N.v.t.
BVrd 30000 Voorraden J J J J N.v.t.
BPro 35000 Onderhanden projecten (activa) J J J J N.v.t.
  Saldo ondernemingsvermogen
 
  Privé onttrekkingen
BEivKapPoc 5511 Privé-onttrekking contanten J J N.v.t.
BEivKapPng 5513 Privé-onttrekking in natura en goederen J J N.v.t.
BEivKapPbe 5515 Privé-belastingen J J N.v.t.
BEivKapPpr 5517 Privé-premies J J N.v.t.
BEivKapPro 5519 Privé-opnamen J J N.v.t.
  Tussentotaal
 
  Privé stortingen
BEivKapPrs 5503 Privé-stortingen J J N.v.t.
  WInstberekening
 
  Toelichting balans
 
  Toelichting immateriële activa
 
  Kosten aanschaf goodwill fiscaal
BIvaGooVvp 1401 Goodwill J+ J J J N.v.t.
  Aanschaf/voortbrengingskosten overige immateriële vaste activa fiscaal
BIvaKooVvp 1210 Kosten van ontwikkeling J+ J J J N.v.t.
BIvaCevVvp 1310 Concessies, vergunningen en intellectuele eigendom J+ J+ J+ J+ N.v.t.
BLasNegBrw 1411 Bruto waarde negatieve goodwill J+ J+ J+ N.v.t.
BIvaVoiVvp 1710 Vooruitbetaling op immateriële vaste activa J+ J+ J+ J+ N.v.t.
BIvaOivVvp 1910 Overige immateriële vaste activa J+ J J J N.v.t.
  Toelichting materiële activa
 
  Bedrijfsgebouwen en -terreinen
 
  Gebouwen zonder bodemwaarde
 
  Aanschafkosten milieu-bedrijfsmiddelen fiscaal
(Nog) geen RGS koppeling aanwezig.
  Milieu-bedrijfsmiddelen fiscaal
(Nog) geen RGS koppeling aanwezig.
  Restwaarde milieu-bedrijfsmiddelen fiscaal
(Nog) geen RGS koppeling aanwezig.
  Gebouwen met bodemwaarde
 
  Aanschafkosten gebouwen in eigen gebruik fiscaal
(Nog) geen RGS koppeling aanwezig.
  Gebouwen in eigen gebruik fiscaal
(Nog) geen RGS koppeling aanwezig.
  Restwaarde gebouwen in eigen gebruik fiscaal
(Nog) geen RGS koppeling aanwezig.
  Bodemwaarde gebouwen in eigen gebruik fiscaal
(Nog) geen RGS koppeling aanwezig.
  Aanschafkosten gebouwen ter belegging fiscaal
(Nog) geen RGS koppeling aanwezig.
  Gebouwen ter belegging fiscaal
(Nog) geen RGS koppeling aanwezig.
  Restwaarde gebouwen ter belegging fiscaal
(Nog) geen RGS koppeling aanwezig.
  Bodemwaarde gebouwen ter belegging fiscaal
(Nog) geen RGS koppeling aanwezig.
  Aanschafkosten gebouwen zonder afschrijving fiscaal
(Nog) geen RGS koppeling aanwezig.
  Gebouwen zonder afschrijving fiscaal
(Nog) geen RGS koppeling aanwezig.
  Bedrijfsterreinen
 
  Kosten aanschaf bedrijfsterreinen fiscaal
BMvaTerVvp 2011 Terreinen J+ J J J N.v.t.
  Bedrijfsterreinen fiscaal
BMvaTer 2010 Terreinen J+ J J J N.v.t.
  Restwaarde bedrijfsterreinen fiscaal
(Nog) geen RGS koppeling aanwezig.
  Kosten aanschaf machines fiscaal
BMvaMei 2150 Machines en installaties J J J J N.v.t.
  Restwaarde machines fiscaal
(Nog) geen RGS koppeling aanwezig.
  Andere vaste bedrijfsmiddelen aanschafwaarde fiscaal
BMvaVer 2100 Verbouwingen J J J J N.v.t.
BMvaObe 2200 Andere vaste bedrijfsmiddelen J J J J N.v.t.
BMvaBei 2250 Inventaris J J J J N.v.t.
BMvaTev 2300 Automobielen en overige transportmiddelen J J J J N.v.t.
BMvaVmv 2550 Vooruitbetalingen op materiële vaste activa J+ J+ J+ J+ N.v.t.
  Andere vaste bedrijfsmiddelen restwaarde fiscaal
(Nog) geen RGS koppeling aanwezig.
  Toelichting voorzieningen
 
  Garantievoorziening specificatie
 
  Dotatie garantievoorziening
WBedVkkDog 45665 Dotatie garantievoorziening J+ J+ J+ J+ N.v.t.
  Onttrekking garantievoorziening
WBedVkkVgv 45666 Vrijval garantievoorziening J+ J+ J+ J+ N.v.t.
  Garantievoorziening fiscaal einde boekjaar
BVrzOvzGar 7540 Garantievoorziening J+ J+ J+ J+ N.v.t.
  Overige voorzieningen, specificatie
 
  Dotatie overige voorziening
WBedOvpDvr 40940 Dotatie voorziening reorganisaties J+ J+ N.v.t.
WBedOvpDlb 40944 Dotatie loopbaan begeleiding voorziening J+ J+ J+ N.v.t.
WBedOvpDvp 40946 Dotatie voorziening personeelsbeloningen J+ J+ J+ N.v.t.
WBedOvpDoa 40950 Dotatie arbeidsongeschiktheidsvoorziening N.v.t.
WBedOvpDva 40952 Dotatie voorziening verzekering ziekte of arbeidsongeschiktheid N.v.t.
WBedOvpDvz 40954 Dotatie voorziening verplichtingen ziekte of arbeidsongeschiktheid J+ J+ J+ N.v.t.
WBedOvpDoj 40960 Dotatie jubileumvoorziening J+ J+ J+ N.v.t.
WBedHuiDvg 45175 Dotatie voorziening groot onderhoud gebouwen J+ J+ N.v.t.
WBedEemDvi 45325 Dotatie voorziening groot onderhoud inventaris J+ J+ N.v.t.
WBedEemDvm 45360 Dotatie voorziening groot onderhoud machines J+ J+ J+ J+ N.v.t.
WBedVkkDvd 45660 Dotatie voorziening dubieuze debiteuren J J N.v.t.
WBedAutDvv 45770 Dotatie voorziening groot onderhoud auto's J+ J+ J+ J+ N.v.t.
WBedDvvDvu 46705 Dotatie voorziening claims, geschillen en rechtsgedingen J+ J+ J+ J+ N.v.t.
WBedDvvDvh 46710 Dotatie voorziening herstelkosten J+ J+ J+ J+ N.v.t.
WBedDvvDvo 46715 Dotatie voorziening opruiming milieuvervuiling J+ J+ J+ N.v.t.
WBedDvvDvc 46720 Dotatie voorziening verlieslatende contracten J+ J+ J+ J+ N.v.t.
WBedDvvDvw 46725 Dotatie voorziening verwijderingsverplichtingen J+ J+ J+ J+ N.v.t.
WBedDvvDov 46730 Dotatie overige voorzieningen J+ J+ J+ J+ N.v.t.
  Onttrekking overige voorziening
WBedOvpVvr 40941 Vrijval voorziening reorganisaties J+ J+ N.v.t.
WBedOvpVlb 40945 Vrijval loopbaan begeleiding voorziening J+ J+ J+ N.v.t.
WBedOvpVvp 40947 Vrijval voorziening personeelsbeloningen J+ J+ J+ N.v.t.
WBedOvpVva 40951 Vrijval arbeidsongeschiktheidsvoorziening N.v.t.
WBedOvpVvv 40953 Vrijval voorziening verzekering ziekte of arbeidsongeschiktheid N.v.t.
WBedOvpVvz 40955 Vrijval voorziening verplichting ziekte of arbeidsongeschiktheid J+ J+ J+ N.v.t.
WBedOvpVrj 40961 Vrijval jubileumvoorziening J+ J+ J+ N.v.t.
WBedHuiVgb 45176 Vrijval voorziening groot onderhoud gebouwen J+ J+ N.v.t.
WBedEemVoi 45326 Vrijval voorziening groot onderhoud inventaris J+ J+ N.v.t.
WBedEemVgo 45361 Vrijval voorziening groot onderhoud machines J+ J+ J+ J+ N.v.t.
WBedAutVoa 45772 Vrijval voorziening groot onderhoud auto's J+ J+ J+ J+ N.v.t.
WBedDvvVvu 46735 Vrijval voorziening claims, geschillen en rechtsgedingen J+ J+ J+ J+ N.v.t.
WBedDvvVvh 46740 Vrijval voorziening herstelkosten J+ J+ J+ J+ N.v.t.
WBedDvvVvm 46745 Vrijval voorziening aanwezige milieuvervuiling J+ J+ J+ N.v.t.
WBedDvvVvc 46750 Vrijval voorziening voor verlieslatende contracten J+ J+ J+ J+ N.v.t.
WBedDvvVvw 46755 Vrijval voorziening verwijderingsverplichtingen J+ J+ J+ J+ N.v.t.
WBedDvvVov 46760 Vrijval overige voorzieningen J+ J+ J+ J+ N.v.t.
  Overige voorziening einde boekjaar
BVrz 7000 Voorzieningen J+ J+ J+ J+ N.v.t.
min  BVrzOvzGar 7540 Garantievoorziening J+ J+ J+ J+ N.v.t.
BVorDebVdd 13021 Voorziening oninbaarheid vorderingen debiteuren J J N.v.t.
BVrdHanVic 30150 Voorziening incourante handelsgoederen J+ J+ N.v.t.
BVrdGehVic 30550 Voorziening incourante grond- en hulpstoffen J+ J+ N.v.t.
BVrdHalVic 31030 Voorziening incourante halffabrikaten J+ J+ N.v.t.
BVrdGepVic 31530 Voorziening incourantie gereed product J+ J+ N.v.t.
  Specificatie omzetbelasting aan het einde van het boekjaar
 
  Schuld/vordering over dit boekjaar
[ Mutatie (eind -/- beginsaldo ]
BVorVbkTvo 13305 Terug te vorderen Omzetbelasting J J J J N.v.t.
BVorVbkEob 13307 Terug te vorderen EU omzetbelasting J J J J N.v.t.
BSchBepBtw 16221 Te betalen Omzetbelasting J J J J N.v.t.
BSchBepEob 16222 Te betalen EU omzetbelasting J J J J N.v.t.
BSchBepBaf 16225 Omzetbelasting afdracht J J J J N.v.t.
  Schuld/vordering over het vorig boekjaar [ Beginsaldo ]
BVorVbkTvo 13305 Terug te vorderen Omzetbelasting J J J J N.v.t.
BVorVbkEob 13307 Terug te vorderen EU omzetbelasting J J J J N.v.t.
BSchBepBtw 16221 Te betalen Omzetbelasting J J J J N.v.t.
BSchBepEob 16222 Te betalen EU omzetbelasting J J J J N.v.t.
BSchBepBaf 16225 Omzetbelasting afdracht J J J J N.v.t.
  Schuld/vordering over oudere boekjaren
(Nog) geen RGS koppeling aanwezig.
  Toelichting verlies en winstrekening
 
  Afschrijving bedrijfsgebouwen, toelichting
 
  Afschrijving milieu-bedrijfsmiddelen fiscaal
(Nog) geen RGS koppeling aanwezig.
  Afschrijving gebouwen met bodemwaarde
 
  Afschrijving gebouwen in eigen gebruik fiscaal
(Nog) geen RGS koppeling aanwezig.
  Afschrijving gebouwen ter belegging fiscaal
(Nog) geen RGS koppeling aanwezig.
  Afschrijving bedrijfsterreinen fiscaal
(Nog) geen RGS koppeling aanwezig.
  Toelichting op de winstberekening vermogensvergelijking
 
  Specificatie privéonttrekkingen
 
  Totaal prive-onttrekking in contanten
[ Mutatie (eind -/- beginsaldo ]
BEivKapPoc 5511 Privé-onttrekking contanten J J N.v.t.
  Privé onttrekking in natura en goederen
 
  Privé onttrekking in natura en goederen boekwaarde
[ Mutatie (eind -/- beginsaldo ]
BEivKapPng 5513 Privé-onttrekking in natura en goederen J J N.v.t.
  Privé onttrekking in natura en goederen overdrachtsprijs
[ Mutatie (eind -/- beginsaldo ]
BEivKapPng 5513 Privé-onttrekking in natura en goederen J J N.v.t.
  Bijtelling prive-gebruik woning, specificatie
 
  Onttrekking in verband met bijtelling prive-gebruik woning
WBedHuiHuw 45115 Huurwaarde woongedeelte J J N.v.t.
  Specificatie privégebruik auto
 
  Berekend prive-gebruik auto
(Nog) geen RGS koppeling aanwezig.
  Bedrag overige prive onttrekkingen
[ Mutatie (eind -/- beginsaldo ]
BEivKapPbe 5515 Privé-belastingen J J N.v.t.
BEivKapPpr 5517 Privé-premies J J N.v.t.
BEivKapPro 5519 Privé-opnamen J J N.v.t.
  Kosten en lasten die niet of gedeeltelijk aftrekbaar zijn
 
  Van aftrek uitgesloten boetes
WBedAutBeb 45750 Boetes en bekeuringen auto's J J J J N.v.t.
  Overige van aftrek uitgesloten en of in aftrek beperkte kosten en lonen bedrag
(Nog) geen RGS koppeling aanwezig.

Toelichting van eventueel gebruikte symbolen

Alleen opnemen als saldo positief
Alleen opnemen als saldo negatief

 

min Saldo wordt in mindering gebracht