Boekhoudplaza.nl

Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO)

RGS MKB rapportages > Rapport


Rapportage item RGS code
Reknr
Naam ZZP EZ BV SV Branche
  Balans
 
  Activa
 
  Vaste activa
 
  Immateriële vaste activa
BIva 1000 Immateriële vaste activa J+ J J J N.v.t.
  Materiële vaste activa
BMva 2000 Materiële vaste activa J J J J N.v.t.
  Financiële vaste activa
BFva 4000 Financiële vaste activa J J J N.v.t.
  Totaal van vaste activa
 
  Vlottende activa
 
  Voorraden
BVrd 30000 Voorraden J J J J N.v.t.
  Vorderingen en overlopende activa
BVor 13000 Vorderingen J J J J N.v.t.
BPro 35000 Onderhanden projecten (activa) J J J J N.v.t.
  Effecten
BEff 11000 Effecten (kortlopend) J+ J+ N.v.t.
  Liquide middelen
BLim 10000 Liquide middelen J J J J N.v.t.
  Totaal van vlottende activa
 
  Totaal van activa
 
  Passiva
 
  Reserves en fondsen
 
  Reserves
 
  Bestemmingsreserves
BEivBer 5370 Bestemmingsreserves J N.v.t.
  Overige reserves
BEivHer 5100 Herwaarderingsreserves J J N.v.t.
BEivWer 5150 Wettelijke reserves J J N.v.t.
BEivStr 5200 Statutaire reserves J+ J+ N.v.t.
BEivOvr 5250 Overige reserves J J N.v.t.
BEivFir 5300 Fiscale reserves J+ J J J N.v.t.
BEivOre 5400 Onverdeelde winst J J J J N.v.t.
BEivSev 5650 Kapitaal stichting, coöperatie en vereniging J N.v.t.
  Totaal van reserves
 
  Fondsen
 
  Bestemmingsfondsen
BEivBef 5350 Bestemmingsfondsen J N.v.t.
  Totaal van fondsen
 
  Totaal van reserves en fondsen
 
  Voorzieningen
BVrz 7000 Voorzieningen J+ J+ J+ J+ N.v.t.
  Langlopende schulden
BLas 8000 Langlopende schulden J J J J N.v.t.
  Kortlopende schulden
BSch 16000 Kortlopende schulden J J J J N.v.t.
  Totaal van passiva
 
 
Staat van baten en lasten
 
  Baten en lasten
 
  Baten
 
  Geworven baten
 
  Baten van particulieren
WOvbSgbBvp 82310 Baten van particulieren J N.v.t.
  Baten van bedrijven
WOvbSgbBvb 82315 Baten van bedrijfsleven J N.v.t.
  Baten van loterijen
WOvbSgbBlo 82320 Baten van loterijorganisaties J N.v.t.
  Baten van subsidies van overheden
WOvbSgbBso 82325 Baten van subsidies van overheden J N.v.t.
  Baten van verbonden (internationale) organisaties
(Nog) geen RGS koppeling aanwezig.
  Baten van verbonden organisaties zonder winststreven
WOvbSgbBvo 82330 Baten van verbonden organisaties zonder winststreven J N.v.t.
  Baten van andere organisaties zonder winststreven
WOvbSgbBao 82335 Baten van andere organisaties zonder winststreven J N.v.t.
  Som van de geworven baten
 
  Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten
WKpr 70000 Kostprijs van de omzet J J J J N.v.t.
min  WKprTvlLbd 74030 Lasten besteed aan doelstellingen J N.v.t.
min  WKprTvlWko 74040 Wervingskosten J N.v.t.
WOmz 80000 Netto-omzet J J J J N.v.t.
WOvbLpd 82010 Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten J+ N.v.t.
  Wijziging in de reële waarde van vastgoedbeleggingen
WWviWvb 48050 Wijziging in de reële waarde van vastgoedbeleggingen N.v.t.
  Overige baten
WOvbOrs 82050 Subsidiebaten J+ J+ J+ J+ N.v.t.
WOvbSpd 82100 Sponsorbijdragen J N.v.t.
WOvbBue 82150 Baten en giften uit fondsenwerving J N.v.t.
WOvbBug 82200 Baten uit gezamenlijke acties N.v.t.
WOvbBua 82250 Baten uit acties van derden N.v.t.
WOvbSgbBvl 82305 Bijdragen van leden J N.v.t.
WOvbSgbAnb 82345 Andere (geworven) baten J N.v.t.
WOvbHuo 82400 Huurontvangsten J J J N.v.t.
WOvbOvo 82700 Overige opbrengsten J J J J N.v.t.
WOvbVez 82750 Verzekeringsuitkeringen J+ J+ N.v.t.
WLbe 82800 Ledenbetalingen (inclusief reeds betaalde voorschotten) J N.v.t.
WLbe 82800 Ledenbetalingen (inclusief reeds betaalde voorschotten) J N.v.t.
WOvt 83000 Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten J J N.v.t.
WOvt 83000 Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten J J N.v.t.
  Totaal van baten
 
  Lasten
 
  Lasten besteed aan doelstellingen
WKprTvlLbd 74030 Lasten besteed aan doelstellingen J N.v.t.
  Wervingskosten
WKprTvlWko 74040 Wervingskosten J N.v.t.
  Kosten van beheer en administratie
WPer 40000 Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen J J J N.v.t.
WAfs 43000 Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa J J J J N.v.t.
WBed 45000 Overige bedrijfskosten J J J J N.v.t.
WAkf 79200 Algemene beheerskosten J+ J+ N.v.t.
  Totaal van lasten
 
  Saldo financiële baten en lasten
WFbe 84000 Financiële baten en lasten J J J J N.v.t.
  Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen
WRed 85000 Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen J+ J+ N.v.t.
  Totaal van Saldo baten en lasten
 

Toelichting van eventueel gebruikte symbolen

Alleen opnemen als saldo positief
Alleen opnemen als saldo negatief

 

min Saldo wordt in mindering gebracht