Boekhoudplaza.nl

RGS Current ratio

RGS kengetallen > Liquiditeit > Current ratio

Toelichting

De current ratio geeft de verhouding weer tussen de Vlottende activa en het vreemd vermogen op korte termijn (schulden). Bij een uitkomst gelijk of groter dan 1 wordt in theorie aangetoond dat een onderneming haar schulden op korte termijn kan voldoen op basis van de beschikbare vlottende activa, zoals liquide middelen, debiteuren vorderingen en (handels)voorraad. In theorie omdat het niet altijd zeker is dat uitstaande debiteuren vorderingen en (handels)voorraad altijd snel om te zetten is in liquide middelen. Vanwege dat laatste kennen we ook de Quick ratio waar voorraad geen deel van uitmaakt en de acid test waarbij alleen liquide middelen deel uitmaakt van de vlottende activa.

Elementen en RGS codes

Element Plaats Reknr RGS-code Naam rekening Beginsaldo Eindsaldo
Vlottende activa Noemer 10000 BLim Liquide middelen 6.000 8.000
    13000 BVor Vorderingen 12.000 14.000
    11000 BEff Effecten (kortlopend)
    30000 BVrd Voorraden 16.000 13.000
    35000 BPro Onderhanden projecten (activa)
Kort vreemd vermogen Teller 16000 BSch Kortlopende schulden -20.000 -23.000

Kengetal Current ratio

Vlottende activa
--------------------------------
Kort vreemd vermogen

35.000
-------------- = 1,52
23.000