Boekhoudplaza.nl

RGS Solvabiliteitsratio (EV/TV)

RGS kengetallen > Solvabiliteit > Solvabiliteitsratio (EV/TV)

Toelichting

Dit solvabiliteitskengetal laat zien in welke mate betalingsverplichtingen op lange(re) termijn voldaan kan worden met eigen vermogen. 

Elementen en RGS codes

Element Plaats Reknr RGS-code Naam rekening Beginsaldo Eindsaldo
Eigen vermogen Noemer 5000 BEiv Groepsvermogen - Eigen vermogen - Kapitaal -50.000 -70.000
Eigen vermogen Teller 5000 BEiv Groepsvermogen - Eigen vermogen - Kapitaal -50.000 -70.000
Vreemd vermogen Teller 7000 BVrz Voorzieningen -4.000 -5.000
    8000 BLas Langlopende schulden -30.000 -25.000
    16000 BSch Kortlopende schulden -20.000 -23.000

Kengetal Solvabiliteitsratio (EV/TV)

Eigen vermogen
--------------------------------
Totaal vermogen

70.000
-------------- = 0,57
123.000