Boekhoudplaza.nl

RGS Netto winstmarge

RGS kengetallen > Rentabiliteit > Netto winstmarge

Toelichting

Het gaat hier om het behaalde rendement voor eigen vermogen verschaffers.
De netto winstmarge geeft de verhouding aan tussen het netto resultaat (winst na belasting en rente) en de behaalde omzet. Er wordt dan gesproken over netto omzet, oftewel de omzet die tevens de grondslag is voor de BTW. Hoe hoger de netto winstmarge, hoe hoger ook de uiteindelijke nettowinst die overblijft voor de eigenaren van een onderneming. 

Elementen en RGS codes

Element Plaats Reknr RGS-code Naam rekening Beginsaldo Eindsaldo
Omzet Teller 80000 WOmz Netto-omzet -250.000
    81700 WWiv Wijziging voorraden
Kostprijs van de omzet Teller 70000 WKpr Kostprijs van de omzet 80.000
Bedrijfskosten Teller 79100 WVkf Verkoopkosten
    79200 WAkf Algemene beheerskosten
    40000 WPer Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen 50.000
    45000 WBed Overige bedrijfskosten 30.000
Afschrijvingen Teller 43000 WAfs Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 7.500
Rente (lasten en baten) Teller 84000 WFbe Financiële baten en lasten 750
Belastingen Teller 91000 WBel Belastingen 12.000
Omzet Noemer 80000 WOmz Netto-omzet -250.000
    81700 WWiv Wijziging voorraden

Kengetal Netto winstmarge

Nettowinst
--------------------------------
Omzet

69.750
-------------- = 0,28
250.000