Boekhoudplaza.nl

RGS Omloopsnelheid activa

RGS kengetallen > Activiteiten > Omloopsnelheid activa

Toelichting

Het gaat erom hoe doelmatig de totale activa (vaste- en vlottende activa) ingezet wordt om omzet te genereren. Een hoge ratio duidt op het efficiënt inzetten van de materiële vaste activa.

Wij gaan bij dit kengetal uit van alle activa op de balans. Zowel de vaste- als vlottende activa.

Elementen en RGS codes

Element Plaats Reknr RGS-code Naam rekening Beginsaldo Eindsaldo
Omzet Teller 80000 WOmz Netto-omzet -250.000
    81700 WWiv Wijziging voorraden
Materiële vaste activa Noemer 2000 BMva Materiële vaste activa 80.000 75.000
Vastgoed beleggngen Noemer 3000 BVas Vastgoedbeleggingen
Immateriële vaste activa Noemer 1000 BIva Immateriële vaste activa
Financiële vaste activa Noemer 4000 BFva Financiële vaste activa
Vlottende activa Noemer 10000 BLim Liquide middelen 6.000 8.000
    13000 BVor Vorderingen 12.000 14.000
    11000 BEff Effecten (kortlopend)
    30000 BVrd Voorraden 16.000 13.000
    35000 BPro Onderhanden projecten (activa)

Kengetal Omloopsnelheid activa

Omzet
--------------------------------
Totale gemiddelde activa

250.000
-------------- = 2,23
112.000