Boekhoudplaza.nl

RGS Omloopsnelheid (netto) werkkapitaal

RGS kengetallen > Activiteiten > Omloopsnelheid (netto) werkkapitaal

Toelichting

Het gaat erom hoe doelmatig werkkapiaal (vlottende activa minus kort vreemd vermogen) ingezet wordt om omzet te genereren. Een hoge ratio duidt op het efficiënt inzetten van het werkkapitaal.

Elementen en RGS codes

Element Plaats Reknr RGS-code Naam rekening Beginsaldo Eindsaldo
Omzet Teller 80000 WOmz Netto-omzet -250.000
    81700 WWiv Wijziging voorraden
Vlottende activa Noemer 10000 BLim Liquide middelen 6.000 8.000
    13000 BVor Vorderingen 12.000 14.000
    11000 BEff Effecten (kortlopend)
    30000 BVrd Voorraden 16.000 13.000
    35000 BPro Onderhanden projecten (activa)
Kort vreemd vermogen Noemer 16000 BSch Kortlopende schulden -20.000 -23.000

Kengetal Omloopsnelheid (netto) werkkapitaal

Omzet
--------------------------------
Werkkapitaal

250.000
-------------- = 20,83
12.000