Boekhoudplaza.nl

RGS Quick ratio

RGS kengetallen > Liquiditeit > Quick ratio

Toelichting

De Quick ratio geeft de verhouding weer tussen de vlottende activa (minus voorraad en onderhanden projecten) en het kort vreemd vermogen (schulden op korte termijn). Bij een uitkomst gelijk of groter dan 1 wordt aangetoond dat een onderneming haar schulden op korte termijn kan voldoen op basis van de beschikbare vlottende activa, zoals effecten (die direct verhandelbaar zijn), liquide middelen en debiteuren vorderingen.

(Handels)voorraad en onderhanden projecten worden, in tegenstelling tot de current ratio, niet meegenomen bij de quick ratio. Uitgaande van de veronderstelling dat (handels)voorraad en onderhanden projecten minder snel liquide zijn te maken. Als bijvoorbeeld wordt gewerkt met (handels)voorraad die wél snel liquide is te maken, dan geeft de Quick ratio geen extra inzicht t.o.v. de current ratio. 

Onderhanden projecten
Opvallend is dat in literatuur (waaronder studieboeken) regelmatig wordt gesproken over vlottende activa minus voorraad als het gaat om de noemer van dit kengetal. Terwijl onderhanden projecten al jaren niet meer meegenomen wordt in de voorraad. Zeker voor projectmatig werkende bedrijven verdient het wellicht aanbeveling te spreken over "voorraad en onderhanden projecten" als noemer van dit kengetal. 

Onderhanden projecten moet niet verward worden met "Onderhanden werk" (dus werk voor eigen rekening en risico) dat wel als voorraad wordt behandeld voor verslaggeving.

Elementen en RGS codes

Element Plaats Reknr RGS-code Naam rekening Beginsaldo Eindsaldo
Vlottende activa minus voorraad en onderhanden projecten Noemer 10000 BLim Liquide middelen 6.000 8.000
    13000 BVor Vorderingen 12.000 14.000
    11000 BEff Effecten (kortlopend)
Kort vreemd vermogen Teller 16000 BSch Kortlopende schulden -20.000 -23.000

Kengetal Quick ratio

Vlottende activa minus voorraden
--------------------------------
Kort vreemd vermogen

22.000
-------------- = 0,96
23.000