Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS Dashboard > RGS Codes > [ WFbe ]

RGS code WFbe
Rekeningnummer (decimaal) 84000
Referentienummer 50
Omschrijving (kort) Financiële baten en lasten
Omschrijving lang Financiële baten en lasten

Kenmerken RGS code

Sortering Z.02
Omslagcode
D/C C
Niveau 2
Status Actief
Sinds RGS versie 3.1 of ouder

Toegekend aan soort bedrijf

ZZP'er Ja
Eenmanszaak / VOF Ja
BV (micro / klein) Ja
Stichting / vereniging Ja
Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Direct of indirect (bovenliggend niveau)
Jaarrekening klein (inrichtingsmodel) Financiële baten en lasten Directe koppeling
Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) Saldo financiële baten en lasten Directe koppeling
Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) Saldo financiële baten en lasten Directe koppeling
Productie JaarStatistiek over 2022 Saldo financiële baten / lasten Directe koppeling

Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 100 ]

RGS code Omschrijving Reknr Nivo ZZP EZ BV SVC UITG Omslagcode D/C Branche
WFbeRlm Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 84100 3 J J J J C N.v.t.
WFbeRlmRgi - Rentebaten vorderingen groepsmaatschappijen binnenland 84101 4 J+ WFbeRlsRgi C N.v.t.
WFbeRlmRgu - Rentebaten vorderingen groepsmaatschappijen buitenland 84102 4 J WFbeRlsRgu C N.v.t.
WFbeRlmRmi - Rentebaten vorderingen overige verbonden maatschappijen binnenland 84105 4 J+ WFbeRlsRmi C N.v.t.
WFbeRlmRmu - Rentebaten vorderingen overige verbonden maatschappijen buitenland 84106 4 J WFbeRlsRmu C N.v.t.
WFbeRlmRdi - Rentebaten vorderingen deelnemingen binnenland 84111 4 J+ J+ WFbeRlsRdi C N.v.t.
WFbeRlmRdu - Rentebaten vorderingen deelnemingen buitenland 84112 4 J WFbeRlsRdu C N.v.t.
WFbeRlmRlm - Rentebaten liquide middelen 84115 4 J J J J WFbeOrlRkb C N.v.t.
WFbeRlmOdr - Rentebaten depositorekeningen 84121 4 J J J J C N.v.t.
WFbeRlmObr - Rentebaten bankrekeningen 84125 4 J J J J C N.v.t.
WFbeRlmRva - Rentebaten vorderingen op aandeelhouders 84131 4 J WFbeRlsRsa C N.v.t.
WFbeRlmRvf - Rentebaten vorderingen op firmanten 84135 4 J WFbeRlsRsf C N.v.t.
WFbeRlmRrb - Rentebaten rekeningen-courant bestuurders 84141 4 J J WFbeRlsRsd C N.v.t.
WFbeRlmRrc - Rentebaten rekeningen-courant commissarissen 84143 4 J WFbeRlsRsc C N.v.t.
WFbeRlmRbb - Rentebaten belastingen 84145 4 J J J J WFbeOrlRlb C N.v.t.
WFbeRlmRil - Rentebaten interne lening 84151 4 J J J WFbeRlsRil C N.v.t.
WFbeRlmKgd - Rentebaten kasgeld 84155 4 J C N.v.t.
WFbeRlmCol - Rente baten collateral 84161 4 J C N.v.t.
WFbeRlmCfv - Rentebaten CFV 84163 4 J C N.v.t.
WFbeRlmKsw - Kwijtscheldingswinst 84165 4 J+ J+ C N.v.t.
WFbeRlmAre - Overige rentebaten 84171 4 J J J J WFbeOrlOrl C N.v.t.
WFbeRlmInc - Rentebaten incasso 84175 4 J+ J J J C N.v.t.
WFbeRlmMvl - Marktwaardecorrectie van de vastrentende lening 0 4 C Wonen
WFbeRls Rentelasten en soortgelijke kosten 84300 3 J J J J D N.v.t.
WFbeRlsRal - Rentelasten achtergestelde leningen 84301 4 J D N.v.t.
WFbeRlsRcl - Rentelasten converteerbare leningen 84303 4 J+ D N.v.t.
WFbeRlsRob - Rentelasten obligatieleningen 84305 4 J+ D N.v.t.
WFbeRlsRol - Rentelasten onderhandse leningen 84307 4 J J J J D N.v.t.
WFbeRlsRhl - Rentelasten hypethecaire leningen 84309 4 J+ J J J D N.v.t.
WFbeRlsRle - Rentelasten overige leningen 84311 4 J J J J D N.v.t.
WFbeRlsRef - Rentelasten financieringen 84313 4 J J J J D N.v.t.
WFbeRlsRlk - Rentelasten kredietinstellingen 84315 4 J J J J D N.v.t.
WFbeRlsRlv - Rentelasten leaseverplichtingen 84321 4 J J J J D N.v.t.
WFbeRlsRlo - Rentelasten overheid 84325 4 J D N.v.t.
WFbeRlsRgi - Rentelasten schulden groepsmaatschappijen binnenland 84331 4 J+ WFbeRlmRgi D N.v.t.
WFbeRlsRgu - Rentelasten schulden groepsmaatschappijen buitenland 84332 4 J WFbeRlmRgu D N.v.t.
WFbeRlsRmi - Rentelasten schulden overige verbonden maatschappijen 84335 4 J+ WFbeRlmRmi D N.v.t.
WFbeRlsRmu - Rentelasten schulden overige verbonden maatschappijen buitenland 84336 4 J WFbeRlmRmu D N.v.t.
WFbeRlsRdi - Rentelasten schulden op deelnemingen binnenland 84341 4 J+ J+ WFbeRlmRdi D N.v.t.
WFbeRlsRdu - Rentelasten schulden op deelnemingen buitenland 84342 4 J WFbeRlmRdu D N.v.t.
WFbeRlsRsa - Rentelasten schulden aan aandeelhouders 84345 4 J WFbeRlmRva D N.v.t.
WFbeRlsRsf - Rentelasten schulden aan firmanten 84351 4 J WFbeRlmRvf D N.v.t.
WFbeRlsRsd - Rentelasten schulden aan bestuurders 84353 4 J J WFbeRlmRrb D N.v.t.
WFbeRlsRsc - Rentelasten schulden aan commissarissen 84355 4 J WFbeRlmRrc D N.v.t.
WFbeRlsRil - Rentelasten interne lening 0 4 WFbeRlmRil D Wonen
WFbeRlsRps - Rente payerswaps 0 4 D Wonen
WFbeRlsNhr - Nog toe te rekenen hedgeresultaat renteswaps 0 4 D Wonen
WFbeOrl Overige rentelasten 84400 3 J J J J D N.v.t.
WFbeOrlRpe - Rentelasten pensioenverplichtingen 84401 4 J+ D N.v.t.
WFbeOrlRli - Rentelasten lijfrenteverplichtingen 84405 4 J D N.v.t.
WFbeOrlRlb - Rentelasten belastingen 84411 4 J J J J WFbeRlmRbb D N.v.t.
WFbeOrlRos - Rentelasten overige schulden 84415 4 J+ J J J D N.v.t.
WFbeOrlRkb - Rentelasten en kosten bank 84421 4 J J J J WFbeRlmRlm D N.v.t.
WFbeOrlWbs - Rentelasten waarborgsommen 84425 4 J D N.v.t.
WFbeOrlRld - Rentelasten disagio 84431 4 J D N.v.t.
WFbeOrlRls - Rentelasten steun 0 4 D Wonen
WFbeOrlOrl - Overige rentelasten 84441 4 J J J J WFbeRlmAre D N.v.t.
WFbeOrlWsw - Borgstellingsvergoeding WSW 0 4 D Wonen
WFbeOrlObl - Bereidstellingsprovisie Obligolening WSW 0 4 D Wonen
WFbeWis Wisselkoersverschillen 84600 3 J J J J D N.v.t.
WFbeWisWis - Valutakoersverschillen 84601 4 J J J J D N.v.t.
WFbeKvb Kosten van beleggingen 84620 3 J+ J+ D N.v.t.
WFbeKvbKvb - Kosten van beleggingen 84621 4 J+ J+ D N.v.t.
WFbeKba Kosten van beheer en administratie 84640 3 J D N.v.t.
WFbeKbaKba - Kosten van beheer en administratie 84641 4 J D N.v.t.
WFbeOnn Opbrengsten uit niet op netto-vermogenswaarde e.d. gewaardeerde deelnemingen 84660 3 J C N.v.t.
WFbeOnnOnn - Opbrengsten uit niet op netto-vermogenswaarde e.d. gewaardeerde deelnemingen 84661 4 J C N.v.t.
WFbeWnn Waardeveranderingen van niet op netto-vermogenswaarde e.d. gewaardeerde deelnemingen 84680 3 J C N.v.t.
WFbeWnnWnn - Waardeveranderingen van niet op netto-vermogenswaarde e.d. gewaardeerde deelnemingen 84681 4 J C N.v.t.
WFbeDer Derivaten 0 3 D Wonen
WFbeDerMmd - Mutatie marktwaarde derivaten 0 4 D Wonen
WFbeDerMal - Mutatie amortisatie leningen 0 4 D Wonen
WFbeDerMme - Mutatie marktwaarde embedded derivaten 0 4 D Wonen
WFbeDerMae - Mutatie amortisatie embedded leningen 0 4 D Wonen
WFbePol Positieve verschil tussen het ontvangen bedrag en de bij het aangaan van de lening als schuld erkende hoofdsom 84720 3 J C N.v.t.
WFbePolPol - Positieve verschil tussen het ontvangen bedrag en de bij het aangaan van de lening als schuld erkende hoofdsom 84721 4 J C N.v.t.
WFbePhp Positieve herwaarderingen van puttable financiële instrumenten 84740 3 J C N.v.t.
WFbePhpPhp - Positieve herwaarderingen van puttable financiële instrumenten 84741 4 J C N.v.t.
WFbeAad (Amortisatie van) agio en disagio 84760 3 J D N.v.t.
WFbeAadAad - (Amortisatie van) agio en disagio 84761 4 J D N.v.t.
WFbeNol Negatieve verschil tussen het ontvangen bedrag en de bij het aangaan van de lening als schuld erkende hoofdsom 84780 3 J D N.v.t.
WFbeNolNol - Negatieve verschil tussen het ontvangen bedrag en de bij het aangaan van de lening als schuld erkende hoofdsom 84781 4 J D N.v.t.
WFbeDfb Doorberekende financiële baten en lasten 84800 3 J C N.v.t.
WFbeDfbDrb - Doorberekende financiële baten 84801 4 J D N.v.t.
WFbeDfbDrl - Doorberekende financiële lasten 84803 4 J C N.v.t.
WFbeDfbDof - Doorberekende overige financiële baten en lasten 84805 4 J C N.v.t.
WFbeNhp Negatieve herwaarderingen van puttable financiële instrumenten 84820 3 J D N.v.t.
WFbeNhpNhp - Negatieve herwaarderingen van puttable financiële instrumenten 84821 4 J D N.v.t.
WFbeAlp Aflossingspremies 84840 3 J D N.v.t.
WFbeAlpAlp - Aflossingspremies 84841 4 J D N.v.t.
WFbeEmk Emissiekosten 84860 3 J J D N.v.t.
WFbeEmkEmk - Emissiekosten 84861 4 J J D N.v.t.
WFbeKva Kosten bij vervroegde aflossing (eenmalig) 84880 3 J+ J+ J+ J+ D N.v.t.
WFbeKvaKva - Kosten bij vervroegde aflossing (eenmalig) 84881 4 J+ J+ J+ J+ D N.v.t.
WFbeBkf Bijkomende kosten ter afsluiting van een financiering 84900 3 J J J J D N.v.t.
WFbeBkfBkf - Bijkomende kosten afsluiten financiering 84901 4 J J J J D N.v.t.
WFbeVlr Valutaverschillen op leningen voor zover zij als een correctie van de verschuldigde rentekosten kunnen worden aangemerkt 84920 3 J D N.v.t.
WFbeVlrVlr - Valutaverschillen leningen zijnde correctie verschuldigde rentekosten 84921 4 J D N.v.t.
WFbeRfl Rentekosten begrepen in de leasetermijn in geval van financiële leasing 84940 3 J+ J J J D N.v.t.
WFbeRflRfl - Rentekosten in leasetermijn financiële leasing 84941 4 J+ J J J D N.v.t.