Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS Dashboard > RGS Codes > [ WOvb ]

RGS code WOvb
Referentienummer 8200000
Omschrijving Overige bedrijfsopbrengsten

Kenmerken RGS code

Sortering R
Omslagcode
D/C C
Niveau 2
Status Actief

Toegekend aan soort bedrijf

ZZP'er Ja
Eenmanszaak / VOF Ja
BV (micro / klein) Ja
Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Naam item Toelichting
Jaarrekening inrichtingsmodel klein jenv-bw2-i:GrossMargin Bruto-bedrijfsresultaat
Jaarrekening inrichtingsmodel klein jenv-bw2-i:NetResultAfterTax Nettoresultaat na belastingen
Jaarrekening inrichtingsmodel klein jenv-bw2-i:OperatingResult Bedrijfsresultaat
Jaarrekening inrichtingsmodel klein jenv-bw2-i:ResultAfterTax Resultaat na belastingen
Jaarrekening inrichtingsmodel klein jenv-bw2-i:ResultBeforeTax Resultaat voor belastingen
Jaarrekening inrichtingsmodel micro jenv-bw2-i:Income Baten
Jaarrekening inrichtingsmodel micro jenv-bw2-i:OperatingIncomeOther Overige bedrijfsopbrengsten
Jaarrekening inrichtingsmodel micro jenv-bw2-i:ResultAfterTax Resultaat na belastingen
Jaarrekening inrichtingsmodel micro jenv-bw2-i:ResultBeforeTax Resultaat voor belastingen
Winstaangifte IB bd-i:BalanceProfitCalculationForTaxPurposesFiscal Saldo fiscale winstberekening
Winstaangifte IB bd-i:BusinessRevenuesFiscalTotal Totaal bedrijfsopbrengsten fiscaal
Winstaangifte IB bd-i:NormalBusinessActivitiesBusinessResultTotalFiscal Resultaat gewone bedrijfsuitoefening fiscaal
Winstaangifte IB bd-i:RevenuesOtherFiscal Overige opbrengsten fiscaal

Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 94 ]

RGS code Omschrijving Referentienr Nivo ZZP EZ BV + Omslagcode D/C Branche
WOvbLpd Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten 8215000 3 C N.v.t.
WOvbLpdLpd - Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten 8215010 4 C N.v.t.
WOvbLpdLpdDnb   > Deelnemersbijdragen 8215010.1 5 C N.v.t.
WOvbLpdLpdAbg   > Abonnementsgelden 8215010.2 5 C N.v.t.
WOvbLpdLpdHuo   > Huuropbrengsten 8215010.3 5 C N.v.t.
WOvbLpdLpdRec   > Recettes 8215010.4 5 C N.v.t.
WOvbOrs Subsidiebaten 8207000 3 J J J C N.v.t.
WOvbOrsOel - Overheidssubsidies exclusief loonkostensubsidies 8207010 4 J J J C N.v.t.
WOvbOrsOre - Ontvangen restituties en subsidies 8207015 4 J J J C N.v.t.
WOvbOrsOreOsa   > Ontvangen loonsubsidies 8207020 5 C N.v.t.
WOvbOrsOreOar   > Ontvangen afdrachtrestituties 8207030 5 C N.v.t.
WOvbOrsOreEeo   > Export- en overige restituties en subsidies ingevolge EU-regelingen 8207040 5 C N.v.t.
WOvbOrsOsu - Overige ontvangen subsidies 8207050 4 C N.v.t.
WOvbOrsOsuSro   > Subsidiebaten van rijksoverheden 8207050.1 5 C N.v.t.
WOvbOrsOsuSov   > Subsidiebaten van overheden 8207050.2 5 C N.v.t.
WOvbOrsOsuSoo   > Subsidiebaten van overige overheden 8207050.3 5 C N.v.t.
WOvbOrsOsuSeu   > Subsidiebaten van de Europese Unie 8207050.4 5 C N.v.t.
WOvbOrsOsuSbd   > Subsidiebaten van bedrijven 8207050.5 5 C N.v.t.
WOvbOrsOsuSpo   > Subsidiebaten van private organisaties 8207050.6 5 C N.v.t.
WOvbOrsOsuSop   > Subsidiebaten van overige private organisaties 8207050.7 5 C N.v.t.
WOvbSpd Sponsorbijdragen 8214000 3 C N.v.t.
WOvbSpdSpd - Sponsorbijdragen 8214010 4 C N.v.t.
WOvbBue Baten en giften uit fondsenwerving 8203000 3 C N.v.t.
WOvbBueCol - Collecten 8203010 4 C N.v.t.
WOvbBueDeg - Donaties en giften 8203020 4 C N.v.t.
WOvbBueCtb - Contributies 8203030 4 C N.v.t.
WOvbBueSpo - Sponsoring 8203040 4 C N.v.t.
WOvbBueNal - Nalatenschappen 8203050 4 C N.v.t.
WOvbBueEle - Eigen loterijen en prijsvragen 8203060 4 C N.v.t.
WOvbBueVeg - Verkoop goederen 8203070 4 C N.v.t.
WOvbBueObu - Overige baten uit fondsenwerving 8203080 4 C N.v.t.
WOvbBug Baten uit gezamenlijke acties 8204000 3 C N.v.t.
WOvbBugCol - Collecten 8204010 4 C N.v.t.
WOvbBugDeg - Donaties en giften 8204020 4 C N.v.t.
WOvbBugCtb - Contributies 8204030 4 C N.v.t.
WOvbBugSpo - Sponsoring 8204040 4 C N.v.t.
WOvbBugNal - Nalatenschappen 8204050 4 C N.v.t.
WOvbBugEle - Eigen loterijen en prijsvragen 8204060 4 C N.v.t.
WOvbBugVeg - Verkoop goederen 8204070 4 C N.v.t.
WOvbBugObu - Overige baten uit fondsenwerving 8204080 4 C N.v.t.
WOvbBua Baten uit acties van derden 8205000 3 C N.v.t.
WOvbBuaCol - Collecten 8205010 4 C N.v.t.
WOvbBuaDeg - Donaties en giften 8205020 4 C N.v.t.
WOvbBuaCtb - Contributies 8205030 4 C N.v.t.
WOvbBuaSpo - Sponsoring 8205040 4 C N.v.t.
WOvbBuaNal - Nalatenschappen 8205050 4 C N.v.t.
WOvbBuaEle - Eigen loterijen en prijsvragen 8205060 4 C N.v.t.
WOvbBuaVeg - Verkoop goederen 8205070 4 C N.v.t.
WOvbBuaObu - Overige baten uit fondsenwerving 8205080 4 C N.v.t.
WOvbHuo Huurontvangsten 8208000 3 C N.v.t.
WOvbHuoHuo - Huurontvangsten 8208010 4 C N.v.t.
WOvbOps Opbrengsten servicecontracten 8209000 3 C N.v.t.
WOvbOpsOps - Opbrengsten servicecontracten 8209010 4 C N.v.t.
WOvbCcl College-, cursus-, les- en examengelden 8211000 3 C N.v.t.
WOvbCclCcl - College-, cursus-, les- en examengelden 8211010 4 C N.v.t.
WOvbNvv Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille 8210000 3 C N.v.t.
WOvbNvvNvv - Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille 8210010 4 C N.v.t.
WOvbBwi Baten werk in opdracht van derden 8212000 3 C N.v.t.
WOvbBwiBwi - Baten werk in opdracht van derden 8212010 4 C N.v.t.
WOvbOnm Ontvangen managementvergoeding 8201000 3 C N.v.t.
WOvbOnmOnm - Ontvangen managementvergoeding 8201010 4 C N.v.t.
WOvbOdp Ontvangen doorbelasting personeelskosten 8202000 3 C N.v.t.
WOvbOdpOdp - Ontvangen doorbelasting personeelskosten 8202010 4 C N.v.t.
WOvbOvo Overige opbrengsten 8213000 3 J J J C N.v.t.
WOvbOvoOvo - Overige opbrengsten niet elders genoemd 8213010 4 J J J C N.v.t.
WOvbVez Verzekeringsuitkeringen 8206000 3 C N.v.t.
WOvbVezUib - Uitkering bedrijfsschadeverzekering 8206010 4 C N.v.t.
WOvbVezOvu - Overige verzekeringsuitkeringen 8206020 4 C N.v.t.
WOvbSgb Som van de (geworven) baten 8214000 3 C N.v.t.
WOvbSgbBvd - Bijdragen van donateurs 8214100 4 C N.v.t.
WOvbSgbBvdBvd   > Bijdragen van donateurs 8214110 5 C N.v.t.
WOvbSgbBvl - Bijdragen van leden 8214200 4 C N.v.t.
WOvbSgbBvlBvl   > Bijdragen van leden 8214210 5 C N.v.t.
WOvbSgbBvp - Baten van particulieren 8214300 4 C N.v.t.
WOvbSgbBvpBvp   > Baten van particulieren 8214310 5 C N.v.t.
WOvbSgbBvb - Baten van bedrijfsleven 8214400 4 C N.v.t.
WOvbSgbBvbBvb   > Baten van bedrijfsleven 8214410 5 C N.v.t.
WOvbSgbBlo - Baten van loterijorganisaties 8214500 4 C N.v.t.
WOvbSgbBloBlo   > Baten van loterijorganisaties 8214510 5 C N.v.t.
WOvbSgbBso - Baten van subsidies van overheden 8214600 4 C N.v.t.
WOvbSgbBsoBso   > Baten van subsidies van overheden 8214610 5 C N.v.t.
WOvbSgbBvo - Baten van verbonden organisaties zonder winststreven 8214600 4 C N.v.t.
WOvbSgbBvoBvo   > Baten van verbonden organisaties zonder winststreven 8214610 5 C N.v.t.
WOvbSgbBao - Baten van andere organisaties zonder winststreven 8214700 4 C N.v.t.
WOvbSgbBaoBao   > Baten van andere organisaties zonder winststreven 8214710 5 C N.v.t.
WOvbSgbAnb - Andere baten 8214900 4 C N.v.t.
WOvbSgbAnbAnb   > Andere baten 8214910 5 C N.v.t.
WOvbDob Doorberekening overige bedrijfsopbrengsten 8207000 3 C Wonen
WOvbDobEvp - Doorberekening overige bedrijfsopbrengsten exploitatie 8207010 4 C Wonen
WOvbDobVvo - Doorberekening overige bedrijfsopbrengsten in ontwikkeling 8207020 4 C Wonen
WOvbDobGrv - Doorberekening overige bedrijfsopbrengsten verkoop 8207030 4 C Wonen
WOvbDobWvp - Doorberekening overige bedrijfsopbrengsten waardeverandering 8207040 4 C Wonen
WOvbDobOac - Doorberekening overige bedrijfsopbrengsten overige activiteiten 8207050 4 C Wonen
WOvbDobLbh - Doorberekening overige bedrijfsopbrengsten leefbaarheid 8207060 4 C Wonen

Audittrail (wijzigingen en uitbreidingen RGS schema)

Soort mutatie Inhoud Datum/tijd
Gewijzigd (handmatig) RGS Referentienr was: 82. Wordt: 8200000.
Wijziging in versie: 3.1.1
Toelichting mutatie: Door Boekhoudplaza.nl zelf gewijzigd
14-02-2021 20:06:37