Boekhoudplaza.nl

Wiki RGS MKB

Wiki RGS MKB > Implementatie

RGS MKB implementatie voor eindgebruikers

De implementatie van RGS MKB voor eindgebruikers (in boekhoudsoftware) is 100% afhankelijk van de mate van aanwezigheid van RGS MKB in gebruikte boekhoudsoftware. 

Voor nieuwe administraties leveren leveranciers van boekhoudsoftware veelal een eigen standaard rekeningschema mee dat dan ook al gekoppeld is aan RGS. Alleen nieuw toe te voegen 'eigen' rekeningen hoeven dan nog aan RGS gekoppeld te worden.

Voor een nieuwe administratie of als basisschema's voor een accountants- of administratiekantoor kan RGS MKB ook gebruikt worden als decimaal rekeningschema. RGS MKB is daarvoor speciaal voorzien van een RGS-(grootboek)rekeningnummer, gebaseerd op een 5-cijferig decimaal rekeningschema. 
Zie ook RGS als decimaal rekeningschema gebruiken binnen je eigen organisatie.

En RGS MKB kent een selectie voor zzp'ers, eenmanszaken en bv's in de categorie micro en klein. Ook is rekening gehouden met (kleine) stichtingen en verenigingen (al dan niet in de vorm van een coöperatie). 
Zie Waaruit bestaat het RGS MKB schema

Niveau 1-3, 4 en 5
RGS kent meerdere niveaus, te weten:

 • Niveau 1 t/m 3 voor groepscodes; bijvoorbeeld:
  - Balans (B) > Materiële vaste activa (BMva) > Machines en installaties (BMvaMei);
  - Balans (B) > Liquide middelen (BLim) > Tegoeden op bankrekeningen (BLimBan);
  - W&V rekening (W) > Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen (WPer) > Lonen en salarissen (WPerLes);
  - W&V rekening (W) > Overige bedrijfskosten (WBed) > Huisvestingskosten (WBedHui).
    
 • Niveau 4 voor (grootboek)rekeningen), bijvoorbeeld:
  - Machines en installaties aanschaf (02151 / BMvaMeiVvp);
  - Depositorekening (10230 / BLimBanDep);
  - Loonkosten (40110 / WPerLesLon);
  - Huurkosten (45105 / WBedHuiBeh).
  (Bovenstaand is ter illustratie zowel het RGS MKB decimaal rekeningnummer als de RGS referentiecode vermeld).
    
 • Niveau 5 voor mutaties, bijvoorbeeld:
  Een onderverdeling van de rekening "Compensabele verliezen, Latente belastingvorderingen", naar:
  - Saldo per begin boekjaar;
  - Toename;
  - Afname.
  Dit niveau wordt niet ondersteund door RGS MKB.

Leveranciers van boekhoudsoftware bepalen zelf op welke RGS-niveaus grootboekrekeningen gekoppeld kunnen worden aan RGS. In de praktijk komen we dan ook meerdere mogelijkheden tegen, zoals het koppelen van grootboekrekeningen aan:

 • Niveaus 2 t/m 5;
 • Niveaus 3 t/m 5;
 • Niveaus 3 en 4.

RGS MKB
Vanuit RGS MKB ondersteunen we t/m RGS niveau 4.
En we geven er nadrukkelijk de voorkeur aan om grootboekrekeningen altijd te koppelen aan RGS niveau 4 (grootboekrekeningen). 

Maar...
Voor onze rapportage is niveau 2 of 3 voldoende. Dus waarom zou ik koppelen op niveau 4 of 5?
Het is een terechte constatering dat rapportages voor een belangrijk deel werken met RGS op niveau 3. 
Op korte termijn valt daar dan ook iets voor zeggen. 

Op wat langere termijn denken we vanuit RGS MKB dat steeds meer mogelijk wordt op niveau 4 van RGS. 
Zo hebben we vanuit RGS MKB al kengetallen, zoals "Energiekosten versus omzet". 
En wat te denken van benchmarken.
Ons advies is dan ook zowel nieuwe als bestaande rekeningschema's te baseren c.q. te koppelen op niveau 4 van RGS.

Het voordeel van het gebruik van RGS MKB is dat je te maken hebt met een uitgewerkte selectie van RGS-codes die stuk voor stuk gedocumenteerd zijn. Je hoeft dus niet te kiezen uit ruim 4.700 standaard RGS codes, waardoor je al snel door de bomen het bos niet meer ziet. RGS MKB bevat zo'n 20% van het complete RGS en is volledig afgestemd op de MKB administratie. 
Oordeel zelf:

Zie het volledige standaard RGS MKB rekeningschema. Dus zonder specifieke brancherekeningen en niveau 5.
Daar kun je ook het RGS MKB rekeningschema opvragen in PDF-formaat.

Schema in Csv/Excel en Json
Het RGS MKB schema is voor eindgebruikers desgewenst ook beschikbaar in Csv/Excel en Json formaat. 
Zie daarvoor de 'Implementatie van RGS MKB voor softwareleveranciers" met een toelichting van het schema (de velden). 

Check je huidige RGS koppelingen met RGS MKB
Met een RGS brugstaat kun je eenvoudig een export maken van je eigen grootboek(saldi), voorzien van RGS codes. Steeds meer boekhoudpakketten ondersteunen standaard de RGS brugstaat. 

Via de RGS brugstaat kun je nu controleren in hoeverre de koppeling tussen je grootboek en RGS overeenstemt met RGS MKB.
Naar controle grootboek met RGS MKB.

In hoeverre ondersteunt je boekhoudpakket RGS
Vraag aan de leverancier van je boekhoudsoftware naar ondersteuning van RGS MKB én de RGS brugstaat met alle voordelen van dien.
  


Deze WIKI RGS is continu in ontwikkeling.

Suggesties en meewerken aan de ontwikkeling van deze WIKI is van harte welkom.
 

Om een compleet beeld te krijgen, zie ook:

RGS Niet Ready
Openstaande punten RGS.