Boekhoudplaza.nl

Wiki RGS MKB boekingen

Wiki RGS MKB boekingen > RGS en deelnemingen

RGS en Deelneming in een vennootschap

Deze uitleg heeft betrekking op het opnemen van een deelneming in een Vennootschap (zie Artikel 389 Burgerlijk Wetboek Boek 2). 

De deelnemingen in maatschappijen waarin de rechtspersoon invloed van betekenis uitoefent op het zakelijke en financiële beleid.
Indien de rechtspersoon of een of meer van zijn dochtermaatschappijen alleen of samen een vijfde of meer van de stemmen van de leden, vennoten of aandeelhouders naar eigen inzicht kunnen uitbrengen of doen uitbrengen, wordt vermoed dat de rechtspersoon invloed van betekenis uitoefent.

Download het complete document "RGS: deelnemingen en intercompany transacties" (PDF) .

Relevante begrippen
Deelneming volgens VPB en BW

Volgens de Belastingdienst kan in het kader van de Vennootschapsbelasting sprake zijn van een deelneming in meerdere gevallen. In elk geval wordt genoemd "U bent voor ten minste 5% van het nominaal gestorte kapitaal aandeelhouder van een vennootschap waarvan het kapitaal geheel of gedeeltelijk in aandelen is verdeeld (bijvoorbeeld een naamloze of besloten vennootschap)".

Meer uitleg over Deelneming volgens VPB en BW
Effecten

Naast deelnemingen kennen we Effecten (zoals aandelen en obligaties). Dit zijn dan aandelen die als belegging gekenmerkt worden en niet als deelneming. Komen verder niet aan de orde bij deelnemingen. 
Zie Wiki RGS en Effecten, zoals aandelen en obligaties.

Dividend

Dividend is een, jaarlijkse, vergoeding voor aandeelhouders, veelal gerelateerd aan de gemaakte winst.

Meer uitleg over Dividend
Deelnemingsvrijstelling

Een deelnemingsvrijstelling voorkomt dat winst die al eerder is belast bij een dochtermaatschappij, nog een keer wordt belast bij de moedermaatschappij.

Meer uitleg over Deelnemingsvrijstelling
Groep en groepsmaatschappijen

Een groep is een economische eenheid waarin rechtspersonen en vennootschappen organisatorisch zijn verbonden. Ook het element “centrale leiding” is essentieel. Ook wel Concern of consortium genoemd. 
Groepsmaatschappijen zijn Rechtspersonen en vennootschappen die met elkaar in een groep zijn verbonden.
Zie Artikel 24b Burgerlijk Wetboek Boek 2.

Meer uitleg over Groep en groepsmaatschappijen
Overige verbonden maatschappijen

De Nederlandse Taxonomie meldt het volgende over “deelnemingen in overige verbonden maatschappijen” bij een jaarrekening voor middelgrote ondernemingen:
De kapitaalbelangen in rechtspersonen of vennootschappen, waarin invloed van betekenis op het beleid wordt uitgeoefend, met het doel ten dienste van de eigen werkzaamheid met die rechtspersoon langer dan een jaar verbonden te zijn”.

Meer uitleg over Overige verbonden maatschappijen
Overige deelnemingen

Ondernemingen waarin wordt deelgenomen, en waarbij geen sprake is van een groepsmaatschappij of overige verbonden maatschappij (geassocieerde maatschappij), worden aangeduid als overige deelneming. Dit zijn dan deelnemingen waarin geen invloed van betekenis wordt uitgeoefend. 
Onder de voorwaarde dat deelgenomen wordt met minimaal 5% (van het nominaal gestorte kapitaal). Anders zal veelal sprake zijn van “Effecten”.

Meer uitleg over Overige deelnemingen
Moedermaatschappij

Rechtspersoon die ook wel houdstermaatschappij wordt genoemd. Houdt aandelen in  werkmaatschappijen die zelfstandig opereren. Deze laatste zijn dochtermaatschappijen.

Holding

Een holding is de hoogste vennootschap binnen een groep van ondernemingen. Een holding wordt ook wel een moedervennootschap, een houdstervennootschap of houdstermaatschappij of beheer bv genoemd. Een holding is meestal een bv. (bron: Ondernemersplein)

Meer uitleg over Holding
Dochtermaatschappij

a) een rechtspersoon waarin de rechtspersoon of een of meer van zijn dochtermaatschappijen, al dan niet krachtens overeenkomst met andere stemgerechtigden, alleen of samen meer dan de helft van de stemrechten in de algemene vergadering kunnen uitoefenen;

b).een rechtspersoon waarvan de rechtspersoon of een of meer van zijn dochtermaatschappijen lid of aandeelhouder zijn en, al dan niet krachtens overeenkomst met andere stemgerechtigden, alleen of samen meer dan de helft van de bestuurders of van de commissarissen kunnen benoemen of ontslaan, ook indien alle stemgerechtigden stemmen.
Zie Artikel 24a Burgerlijk Wetboek Boek 2.

Feitelijk de moedermaatschappij.

Meer uitleg over Dochtermaatschappij
Persoonlijke holding (personal holding)

Een persoonlijke holding is een vennootschap waarin één persoon, zijnde Directeur Groot Aandeelhouder (DGA) alle aandelen bezit. De persoonlijke holding houdt vervolgens aandelen in een andere vennootschap (Werk-BV). Bij dit laatste is dan sprake van een deelneming. Een persoonlijke holding maakt geen onderdeel uit van een groepsmaatschappij.

Meer uitleg over Persoonlijke holding (personal holding)
Intercompany transacties

Dit zijn (financiële) transacties tussen twee of meer bedrijfsonderdelen die tot een zelfde groep van bedrijven behoren. Denk aan een transacties tussen een dochter en holding of tussen twee dochters die onder dezelfde holding vallen.

Meer uitleg over Intercompany transacties
Eliminatieposten

Transacties ongedaan maken (elimineren) ter voorkoming van een dubbeltelling bij consolidatie van cijfers bij intercompany transacties.

Upstream sales

Aan een deelnemende rechtspersoon verkochte goederen. Bijvoorbeeld een werkmaatschappij die aan de moedermaatschappij goederen levert. De moedermaatschappij houdt de aandelen van de dochter en is daarmee de deelnemende rechtspersoon.

Downstream sales

Aan een deelneming verkochte goederen. Een moedermaatschappij die goederen levert aan een van haar werkmaatschappijen.

Sidestream sales

Door een deelneming aan een andere deelneming (beide van dezelfde deelnemende rechtspersoon) geleverd. Bijvoorbeeld een werkmaatschappij die goederen aan een andere werkmaatschappij levert. Waarbij beide werkmaatschappijen binnen dezelfde holding vallen.

Bronnen


Deze WIKI RGS is continu in ontwikkeling.

Suggesties en meewerken aan de ontwikkeling van deze WIKI is van harte welkom.
 

Om een compleet beeld te krijgen, zie ook:

RGS Niet Ready
Openstaande punten RGS.