Boekhoudplaza.nl

Wiki RGS in de boekhouding

Wiki RGS in de boekhouding > RGS in de boekhouding soorten van boekingen

RGS en Resultaat c.q. winst verwerken in de boekhouding

Deze Wiki gaat in op de manieren waarop in een boekhouding het resultaat c.q. de winst (en de bestemming daarvan) wordt geboekt en hoe dat in RGS verwerkt kan worden. Onder winst wordt in deze Wiki RGS verstaan de fiscale winstberekening. De belastbare winst na correcties op basis van fiscale regelingen blijft buiten beschouwing. (Zoals investeringsregelingen en verrekenbare verliezen). 

Als ondernemingen komen aan de orde:

  1. Eenmanszaak, waaronder zzp’ers en vennoten binnen een VOF;
      
  2. BV in de categorie micro en klein; met toepassing van de fiscale waarderingsgrondslagen. (Zoals bedoeld voor de waardering van activa en passiva en voor de bepaling van het resultaat, bedoeld in hoofdstuk II van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.)

Direct opvragen complete casus Wiki RGS en winst boeken (PDF).


Deze WIKI RGS is continu in ontwikkeling.

Suggesties en meewerken aan de ontwikkeling van deze WIKI is van harte welkom.

Om een compleet beeld te krijgen, zie ook:

RGS Niet Ready
Openstaande punten RGS.