Boekhoudplaza.nl

Begrippen > Voorschotten

Een voorschot is een bedrag dat vooruit betaald wordt. Bijvoorbeeld bij de aanvaarding van een opdracht wordt vooraf een aanbetaling gevraagd. In de regel wordt voor een voorschot gewoon een factuur gestuurd met de daarbij behorende BTW-regelgeving. Een voorschot wordt dan weer verrekend bij een eindafrekening. 

WIKI's over [ Voorschotten ]
Casus RGS via de Loon- en salarisadministratie

Met onder andere een uitgebreid voorbeeld van de loonjournaalpost op basis van RGS. Maar ook: uitkering van verlofdagen en verlofuren, tantièmes en gratificaties, personeelsvereniging en personeelsfonds, voorschotten aan personeel en auto- en reiskosten. En de (loon)kosten in relatie tot de werkkostenregeling. 

RGS en de Coöperatie / Bedrijfs- en Ondernemerscoöperatie in de boekhouding

Een coöperatie is een speciale vorm van een vereniging waarin (minimaal 2) personen samenwerken. Het doel is te profiteren van de voordelen van een collectief. Bijvoorbeeld gezamenlijke inkoop of marketing. De coöperatie bestaat, net als een gewone vereniging, uit leden en wordt aangemerkt als een rechtspersoon. 

RGS en de Kleine onderneming > Toelichting jaarrekening

Voor een onderneming in de categorie klein heeft de wetgever een selectie gemaakt van gegevens die opgenomen worden in een jaarrekening. Het gaat hierbij om een balans en resultatenrekening met toelichting. Hier geven we inzicht in de specificatie die, met name volgens Artikel 396 Burgerlijk Wetboek Boek 2 opgenomen moet worden.

RGS en de Loonjournaalpost en uitbetaling van lonen

Uitgangspunt zijn boekingen op basis van de loonjournaalpost met als basis de loonjournaalpost van de (periodieke) verloning.
Daarnaast kan sprake zijn van:

 • Uitbetaling van de lonen;
 • Vakantiegeld;
 • Verlofdagen en verlofuren;
 • 13e maand / eindejaar uitkering;
 • Tantièmes en gratificaties;
 • Personeelsvereniging en personeelsfonds;
 • Voorschotten aan personeel;
 • Auto- en reiskostenvergoeding aan personeel.

Bij de uitwerking van de boekingen gaan we alleen uit van RGS rekeningen op niveau 4 (grootboekrekeningen). 
   

RGS en Leningen aan bestuurders, commissarissen en aandeelhouders in de boekhouding

Voor leningen tussen een onderneming en haar bestuurders, comissarissen en/of aandeelhouders maken we onderscheid tussen 1) leningen met een looptijd langer dan een jaar en daarmee vallend onder de Financiële vaste activa en 2) lengingen met een looptijd korter dan één jaar. Voor bestuurders is er ook nog de Rekening Courant (RC) rekening. Hier behandelen we met name de leningen met een looptijd langer dan één jaar.
     

RGS en Organisaties zonder winststreven (OZW) in de boekhouding

De organisatie zonder winststreven (OZW) heeft niet als primaire doelstelling het behalen van winst, maar is primair gericht op een kerkelijke, levensbeschouwelijke, maatschappelijke, charitatieve, culturele of wetenschappelijke doelstelling, of streeft anderszins een maatschappelijk doel of algemeen nut na. In het kader van deze doelstelling kan zij zich (tevens) bezighouden met het leveren van
producten en/of diensten (bron RJ 640). In de praktijk hebben we het dan over een stichting of vereniging.

RGS en Verenigingen in de boekhouding

Volgens de wet is een vereniging (net als een stichting) een rechtspersoon. In dit geval met leden. Een vereniging organiseert maatschappelijke activiteiten om samen met haar leden een wens of doel te bereiken, zoals sport en een gezamelijke activiteit.

Een vereniging mag wel winst maken, maar dan niet om uit te keren aan haar leden, maar louter voor het doel waarvoor de vereniging is opgericht.

RGS Omschrijving toegelicht

Iedere RGS-code kent een omschrijving. In de praktijk blijkt deze omschrijving in veel gevallen best ‘lang’ te zijn.

Bijvoorbeeld voor de grootboekrekening “Omzet geproduceerde goederen hoog tarief”:
- 1a. Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen belast met hoog tarief

En wat te denken van de volgende rekeningen:

 • Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa;
 • Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen;
 • Vorderingen uit hoofde van leningen en voorschotten aan leden of houders van aandelen op naam (kortlopend) van aandeelhouders opgevraagde stortingen.

Er zijn ook voorbeelden van korte omschrijvingen, zoals:
- Tussenrekening voorraden
- Overige voorraden
- Eigen aandelen.

De reden van de vaak lange(re) omschrijving is gelegen in het feit dat niet standaard (grootboek)rekeningschema’s model hebben gestaan voor RGS, maar de omschrijvingen uit rapportagesoftware voor externe verslaggeving. Vandaar dat binnen RGS vaak sprake is van wat formelere en langere omschrijvingen.

In uw grootboekschema kunt u eigen benamingen gebruiken.

RGS MKB
Binnen RGS MKB wordt gewerkt met een rekeningnaam, regelmatig gelijk aan bovenstaande omschrijving, maar waar nodig afgestemd op het gebruik in de praktijk. Zo wordt voor de hiervoor genoemde omschrijving "1a. Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen belast met hoog tarief" binnen RGS MKB gebruik gemaakt van de rekeningnaam "Omzet geproduceerde goederen hoog tarief".
Zie Waaruit bestaat het RGS MKB schema.

RGS-codes en onderhanden projecten

Onderstaand hebben we de RGS-codes m.b.t. onderhanden projecten op een rij gezet.
Alleen de vetgedrukte codes hebben we gebruikt bij de uitgewerkte boekingsvoorbeelden van onderhanden projecten.

RGS-codes met [ Voorschotten ]
Referentiecode Reknr Naam (lang) Nivo ZZP EZ BV SV Branche
BFva 4000 Financiële vaste activa 2 J J J N.v.t.
BFvaOvrHva 4435 Hoofdsom vorderingen uit hoofde van leningen en voorschotten houders van aandelen op naam (langlopend) 4 J N.v.t.
BFvaOvrHvc 4436 Cumulatieve aflossingen en waardeverminderingen leningen en voorschotten houders van aandelen op naam (langlopend) 4 J N.v.t.
BFvaOvrLvc 4431 Cumulatieve aflossingen en waardeverminderingen leningen en voorschotten aan leden (Langlopend) 4 N.v.t.
BFvaOvrLvcBea Aflossing / afname leningen en voorschotten lid 1 5 N.v.t.
BFvaOvrLvcBeb Aflossing / afname leningen en voorschotten lid 2 5 N.v.t.
BFvaOvrLvcBec Aflossing / afname leningen en voorschotten lid 3 5 N.v.t.
BFvaOvrLvcBed Aflossing / afname leningen en voorschotten lid 4 5 N.v.t.
BFvaOvrLvcBee Aflossing / afname leningen en voorschotten lid 5 5 N.v.t.
BFvaOvrLvl 4430 Hoofdsom vorderingen uit hoofde van leningen en voorschotten aan leden (langlopend) 4 N.v.t.
BFvaOvrVaw 4421 Cumulatieve aflossingen en waardeverminderingen leningen, voorschotten en garanties gewezen commissarissen (langlopend) 4 N.v.t.
BFvaOvrVawBea Aflossing / afname leningen, voorschotten en garanties gewezen commissaris 1 5 N.v.t.
BFvaOvrVawBeb Aflossing / afname leningen, voorschotten en garanties gewezen commissaris 2 5 N.v.t.
BFvaOvrVawBec Aflossing / afname leningen, voorschotten en garanties gewezen commissaris 3 5 N.v.t.
BFvaOvrVawBed Aflossing / afname leningen, voorschotten en garanties gewezen commissaris 4 5 N.v.t.
BFvaOvrVawBee Aflossing / afname leningen, voorschotten en garanties gewezen commissaris 5 5 N.v.t.
BFvaOvrVca 4416 Cumulatieve aflossingen en waardeverminderingen leningen, voorschotten en garanties commissarissen (langlopend) 4 N.v.t.
BFvaOvrVcaBea Aflossing / afname leningen, voorschotten en garanties commissaris 1 5 N.v.t.
BFvaOvrVcaBeb Aflossing / afname leningen, voorschotten en garanties commissaris 2 5 N.v.t.
BFvaOvrVcaBec Aflossing / afname leningen, voorschotten en garanties commissaris 3 5 N.v.t.
BFvaOvrVcaBed Aflossing / afname leningen, voorschotten en garanties commissaris 4 5 N.v.t.
BFvaOvrVcaBee Aflossing / afname leningen, voorschotten en garanties commissaris 5 5 N.v.t.
BFvaOvrVga 4411 Cumulatieve aflossingen en waardeverminderingen leningen, voorschotten en garanties gewezen bestuurders (langlopend) 4 N.v.t.
BFvaOvrVgaBea Aflossing / afname leningen, voorschotten en garanties gewezen bestuurders 1 5 N.v.t.
BFvaOvrVgaBeb Aflossing / afname leningen, voorschotten en garanties gewezen bestuurders 2 5 N.v.t.
BFvaOvrVgaBec Aflossing / afname leningen, voorschotten en garanties gewezen bestuurders 3 5 N.v.t.
BFvaOvrVgaBed Aflossing / afname leningen, voorschotten en garanties gewezen bestuurders 4 5 N.v.t.
BFvaOvrVgaBee Aflossing / afname leningen, voorschotten en garanties gewezen bestuurders 5 5 N.v.t.
BFvaOvrVgb 4410 Hoofdsom leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van gewezen bestuurders (langlopend) 4 N.v.t.
BFvaOvrVgbBea Toename leningen, voorschotten en garanties van gewezen bestuurders 1 5 N.v.t.
BFvaOvrVgbBeb Toename leningen, voorschotten en garanties van gewezen bestuurders 2 5 N.v.t.
BFvaOvrVgbBec Toename leningen, voorschotten en garanties van gewezen bestuurders 3 5 N.v.t.
BFvaOvrVgbBed Toename leningen, voorschotten en garanties van gewezen bestuurders 4 5 N.v.t.
BFvaOvrVgbBee Toename leningen, voorschotten en garanties van gewezen bestuurders 5 5 N.v.t.
BFvaOvrVgbBef Overige mutaties leningen, voorschotten en garanties van gewezen bestuurders 1 5 N.v.t.
BFvaOvrVgbBeg Overige mutaties leningen, voorschotten en garanties van gewezen bestuurders 2 5 N.v.t.
BFvaOvrVgbBeh Overige mutaties leningen, voorschotten en garanties van gewezen bestuurders 3 5 N.v.t.
BFvaOvrVgbBei Overige mutaties leningen, voorschotten en garanties van gewezen bestuurders 4 5 N.v.t.
BFvaOvrVgbBej Overige mutaties leningen, voorschotten en garanties van gewezen bestuurders 5 5 N.v.t.
BFvaOvrVgc 4420 Hoofdsom leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van gewezen commissarissen (langlopend) 4 N.v.t.
BFvaOvrVgcBea Toename leningen, voorschotten en garanties gewezen commissaris 1 5 N.v.t.
BFvaOvrVgcBeb Toename leningen, voorschotten en garanties gewezen commissaris 2 5 N.v.t.
BFvaOvrVgcBec Toename leningen, voorschotten en garanties gewezen commissaris 3 5 N.v.t.
BFvaOvrVgcBed Toename leningen, voorschotten en garanties gewezen commissaris 4 5 N.v.t.
BFvaOvrVgcBee Toename leningen, voorschotten en garanties gewezen commissaris 5 5 N.v.t.
BFvaOvrVgcBef Overige mutaties leningen, voorschotten en garanties gewezen commissaris 1 5 N.v.t.
BFvaOvrVgcBeg Overige mutaties leningen, voorschotten en garanties gewezen commissaris 2 5 N.v.t.
BFvaOvrVgcBeh Overige mutaties leningen, voorschotten en garanties gewezen commissaris 3 5 N.v.t.
BFvaOvrVgcBei Overige mutaties leningen, voorschotten en garanties gewezen commissaris 4 5 N.v.t.
BFvaOvrVgcBej Overige mutaties leningen, voorschotten en garanties gewezen commissaris 5 5 N.v.t.
BFvaOvrVoa 4406 Cumulatieve aflossingen en waardeverminderingen leningen, voorschotten en garanties bestuurders (langlopend) 4 J J N.v.t.
BFvaOvrVoaBea Aflossing / afname leningen, voorschotten en garanties bestuurders 1 (langlopend) 5 N.v.t.
BFvaOvrVoaBeb Aflossing / afname leningen, voorschotten en garanties bestuurders 2 (langlopend) 5 N.v.t.
BFvaOvrVoaBec Aflossing / afname leningen, voorschotten en garanties bestuurders 3 (langlopend) 5 N.v.t.
BFvaOvrVoaBed Aflossing / afname leningen, voorschotten en garanties bestuurders 4 (langlopend) 5 N.v.t.
BFvaOvrVoaBee Aflossing / afname leningen, voorschotten en garanties bestuurders 5 (langlopend) 5 N.v.t.
BFvaOvrVob 4405 Hoofdsom leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van bestuurders (langlopend) 4 J J N.v.t.
BFvaOvrVobBea Toename leningen, voorschotten en garanties van bestuurders 1 (langlopend) 5 N.v.t.
BFvaOvrVobBeb Toename leningen, voorschotten en garanties van bestuurders 2 (langlopend) 5 N.v.t.
BFvaOvrVobBec Toename leningen, voorschotten en garanties van bestuurders 3 (langlopend) 5 N.v.t.
BFvaOvrVobBed Toename leningen, voorschotten en garanties van bestuurders 4 (langlopend) 5 N.v.t.
BFvaOvrVobBee Toename leningen, voorschotten en garanties van bestuurders 5 (langlopend) 5 N.v.t.
BFvaOvrVobBef Overige mutaties leningen, voorschotten en garanties van bestuurders 1 (langlopend) 5 N.v.t.
BFvaOvrVobBeg Overige mutaties leningen, voorschotten en garanties van bestuurders 2 (langlopend) 5 N.v.t.
BFvaOvrVobBeh Overige mutaties leningen, voorschotten en garanties van bestuurders 3 (langlopend) 5 N.v.t.
BFvaOvrVobBei Overige mutaties leningen, voorschotten en garanties van bestuurders 4 (langlopend) 5 N.v.t.
BFvaOvrVobBej Overige mutaties leningen, voorschotten en garanties van bestuurders 5 (langlopend) 5 N.v.t.
BFvaOvrVoc 4415 Hoofdsom leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van commissarissen (langlopend) 4 N.v.t.
BFvaOvrVocBea Toename leningen, voorschotten en garanties commissaris 1 5 N.v.t.
BFvaOvrVocBeb Toename leningen, voorschotten en garanties commissaris 2 5 N.v.t.
BFvaOvrVocBec Toename leningen, voorschotten en garanties commissaris 3 5 N.v.t.
BFvaOvrVocBed Toename leningen, voorschotten en garanties commissaris 4 5 N.v.t.
BFvaOvrVocBee Toename leningen, voorschotten en garanties commissaris 5 5 N.v.t.
BFvaOvrVocBef Overige mutaties leningen, voorschotten en garanties commissaris 1 5 N.v.t.
BFvaOvrVocBeg Overige mutaties leningen, voorschotten en garanties commissaris 2 5 N.v.t.
BFvaOvrVocBeh Overige mutaties leningen, voorschotten en garanties commissaris 3 5 N.v.t.
BFvaOvrVocBei Overige mutaties leningen, voorschotten en garanties commissaris 4 5 N.v.t.
BFvaOvrVocBej Overige mutaties leningen, voorschotten en garanties commissaris 5 5 N.v.t.
BProOnpOpv 35150 Onderhanden projecten in opdracht van derden, voorschotten onderhanden projecten in opdracht van derden 4 J J J J N.v.t.
BSchOppOppOpv Onderhanden projecten in opdracht van derden, voorschotten 5 N.v.t.
BSchSalVpe 16105 Voorschotten personeel 4 J J J N.v.t.
BSchTusTdvDvb Doorberekende voorschotten belast tussenrekeningen dienstverlening 5 Wonen
BSchTusTdvDvo Doorberekende voorschotten onbelast tussenrekeningen dienstverlening 5 Wonen
BSchTusTdvVsb Voorschotten belast tussenrekeningen dienstverlening 5 Wonen
BSchTusTdvVso Voorschotten onbelast tussenrekeningen dienstverlening 5 Wonen
BVor 13000 Vorderingen 2 J J J J N.v.t.
BVorOvrLvb 13801 Leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van bestuurders en gewezen bestuurders overige vorderingen (kortlopend) 4 J J N.v.t.
BVorOvrLvc 13805 Leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van commissarissen en gewezen commissarissen overige vorderingen (kortlopend) 4 N.v.t.
BVorTusTdvDvb Doorberekende voorschotten belast tussenrekeningen dienstverlening 5 Wonen
BVorTusTdvDvo Doorberekende voorschotten onbelast tussenrekeningen dienstverlening 5 Wonen
BVorTusTdvVsb Voorschotten belast tussenrekeningen dienstverlening 5 Wonen
BVorTusTdvVso Voorschotten onbelast tussenrekeningen dienstverlening 5 Wonen
BVorVaoVuh 13405 Vorderingen uit hoofde van leningen en voorschotten aan leden of houders van aandelen op naam (kortlopend) van aandeelhouders opgevraagde stortingen 4 N.v.t.
WLbe 82800 Ledenbetalingen (inclusief reeds betaalde voorschotten) 2 J N.v.t.
WLbeLbv 82810 Ledenbetalingen (inclusief reeds betaalde voorschotten) 3 J N.v.t.
WLbeLbvLbv 82811 Ledenbetalingen (inclusief reeds betaalde voorschotten) 4 J N.v.t.