Boekhoudplaza.nl

Begrippen > Voorschotten

Een voorschot is een bedrag dat vooruit betaald wordt. Bijvoorbeeld bij de aanvaarding van een opdracht wordt vooraf een aanbetaling gevraagd. In de regel wordt voor een voorschot gewoon een factuur gestuurd met de daarbij behorende BTW-regelgeving. Een voorschot wordt dan weer verrekend bij een eindafrekening. 

WIKI's over [ Voorschotten ]
Casus RGS via de Loon- en salarisadministratie

Met onder andere een uitgebreid voorbeeld van de loonjournaalpost op basis van RGS. Maar ook: uitkering van verlofdagen en verlofuren, tantièmes en gratificaties, personeelsvereniging en personeelsfonds, voorschotten aan personeel en auto- en reiskosten. En de (loon)kosten in relatie tot de werkkostenregeling. 

RGS en de Loonjournaalpost en uitbetaling van lonen

Uitgangspunt zijn boekingen op basis van de loonjournaalpost met als basis de loonjournaalpost van de (periodieke) verloning.
Daarnaast kan sprake zijn van:

 • Uitbetaling van de lonen;
 • Vakantiegeld;
 • Verlofdagen en verlofuren;
 • Personeelsvereniging en personeelsfonds;
 • Voorschotten aan personeel;
 • Auto- en reiskostenvergoeding aan personeel.

Bij de uitwerking van de boekingen gaan we alleen uit van RGS rekeningen op niveau 4 (grootboekrekeningen). 
   

RGS en Leningen aan bestuurders en aandeelhouders in de boekhouding

Voor leningen tussen een onderneming en haar bestuurders en/of aandeelhouders maken we onderscheid tussen 1) leningen met een looptijd langer dan een jaar en daarmee vallend onder de Financiële vaste activa en 2) lengingen met een looptijd korter dan één jaar, aangeduid als Rekening Courant (RC) rekening. Hier behandelen we de leningen met een looptijd langer dan één jaar.
     

RGS Omschrijving toegelicht

Iedere RGS-code kent een tweetal omschrijvingen, te weten 1) een korte omschrijving en 2) een lange omschrijving. In de praktijk blijken deze omschrijvingen in veel gevallen beide best ‘lang’ te zijn.

De grootboekrekening “bank” kent de volgende omschrijvingen (resp. kort en lang):

 • Rekening-courant bank;
 • Rekening-courant bank tegoeden op bankgirorekeningen. 
  (RGS-code is BLimBanRba en referentienummer is 1002010).

In een aantal gevallen zijn de korte en lange omschrijving gelijk aan elkaar.
Bijvoorbeeld voor de grootboekrekening “omzet hoog”:

 • 1a. Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen belast met hoog tarief
  (RGS-code is WOmzNopOlh en referentienummer is 8001010).

En wat te denken van de volgende rekeningen:

 • Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen niet aan de bedrijfsuitoefening
  dienstbare materiële vaste activa;
 • Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen vorderingen op participanten en op
  maatschappijen waarin wordt deelgenomen;
 • Vorderingen uit hoofde van leningen en voorschotten aan leden of houders van aandelen
  op naam (kortlopend) van aandeelhouders opgevraagde stortingen.

Er zijn ook voorbeelden van korte omschrijvingen, zoals:

 • Tussenrekening voorraden;
 • Overige voorraden;
 • Eigen aandelen.

De reden van de vaak lange(re) omschrijvingen is gelegen in het feit dat niet standaard (grootboek)rekeningschema’s model hebben gestaan voor RGS, maar de omschrijvingen uit rapportagesoftware voor externe verslaggeving. Vandaar dat binnen RGS vaak sprake is van wat formelere en langere omschrijvingen.

Gelukkig kunt u in uw grootboekschema eigen benamingen gebruiken.

RGS-codes met [ Voorschotten ]
Referentienr Referentiecode Naam (lang) Nivo ZZP EZ BV Branche
88 WLbe Ledenbetalingen (inclusief reeds betaalde voorschotten) 2
300000 BFva Financiƫle vaste activa 2 J J
309020 BFvaOvrVob Hoofdsom leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van bestuurders (langlopend) 4 J
309020.6 BFvaOvrVobBea Toename leningen, voorschotten en garanties van bestuurders 1 (langlopend) 5
309020.7 BFvaOvrVobBeb Toename leningen, voorschotten en garanties van bestuurders 2 (langlopend) 5
309020.8 BFvaOvrVobBec Toename leningen, voorschotten en garanties van bestuurders 3 (langlopend) 5
309020.9 BFvaOvrVobBed Toename leningen, voorschotten en garanties van bestuurders 4 (langlopend) 5
309020.10 BFvaOvrVobBee Toename leningen, voorschotten en garanties van bestuurders 5 (langlopend) 5
309020.11 BFvaOvrVobBef Overige mutaties leningen, voorschotten en garanties van bestuurders 1 (langlopend) 5
309020.12 BFvaOvrVobBeg Overige mutaties leningen, voorschotten en garanties van bestuurders 2 (langlopend) 5
309020.13 BFvaOvrVobBeh Overige mutaties leningen, voorschotten en garanties van bestuurders 3 (langlopend) 5
309020.14 BFvaOvrVobBei Overige mutaties leningen, voorschotten en garanties van bestuurders 4 (langlopend) 5
309020.15 BFvaOvrVobBej Overige mutaties leningen, voorschotten en garanties van bestuurders 5 (langlopend) 5
309021 BFvaOvrVgb Hoofdsom leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van gewezen bestuurders (langlopend) 4
309021.6 BFvaOvrVgbBea Toename leningen, voorschotten en garanties van gewezen bestuurders 1 5
309021.7 BFvaOvrVgbBeb Toename leningen, voorschotten en garanties van gewezen bestuurders 2 5
309021.8 BFvaOvrVgbBec Toename leningen, voorschotten en garanties van gewezen bestuurders 3 5
309021.9 BFvaOvrVgbBed Toename leningen, voorschotten en garanties van gewezen bestuurders 4 5
309021.10 BFvaOvrVgbBee Toename leningen, voorschotten en garanties van gewezen bestuurders 5 5
309021.11 BFvaOvrVgbBef Overige mutaties leningen, voorschotten en garanties van gewezen bestuurders 1 5
309021.12 BFvaOvrVgbBeg Overige mutaties leningen, voorschotten en garanties van gewezen bestuurders 2 5
309021.13 BFvaOvrVgbBeh Overige mutaties leningen, voorschotten en garanties van gewezen bestuurders 3 5
309021.14 BFvaOvrVgbBei Overige mutaties leningen, voorschotten en garanties van gewezen bestuurders 4 5
309021.15 BFvaOvrVgbBej Overige mutaties leningen, voorschotten en garanties van gewezen bestuurders 5 5
309022 BFvaOvrVoc Hoofdsom leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van commissarissen (langlopend) 4
309022.6 BFvaOvrVocBea Toename leningen, voorschotten en garanties commissaris 1 5
309022.7 BFvaOvrVocBeb Toename leningen, voorschotten en garanties commissaris 2 5
309022.8 BFvaOvrVocBec Toename leningen, voorschotten en garanties commissaris 3 5
309022.9 BFvaOvrVocBed Toename leningen, voorschotten en garanties commissaris 4 5
309022.10 BFvaOvrVocBee Toename leningen, voorschotten en garanties commissaris 5 5
309022.11 BFvaOvrVocBef Overige mutaties leningen, voorschotten en garanties commissaris 1 5
309022.12 BFvaOvrVocBeg Overige mutaties leningen, voorschotten en garanties commissaris 2 5
309022.13 BFvaOvrVocBeh Overige mutaties leningen, voorschotten en garanties commissaris 3 5
309022.14 BFvaOvrVocBei Overige mutaties leningen, voorschotten en garanties commissaris 4 5
309022.15 BFvaOvrVocBej Overige mutaties leningen, voorschotten en garanties commissaris 5 5
309023 BFvaOvrVgc Hoofdsom leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van gewezen commissarissen (langlopend) 4
309023.6 BFvaOvrVgcBea Toename leningen, voorschotten en garanties gewezen commissaris 1 5
309023.7 BFvaOvrVgcBeb Toename leningen, voorschotten en garanties gewezen commissaris 2 5
309023.8 BFvaOvrVgcBec Toename leningen, voorschotten en garanties gewezen commissaris 3 5
309023.9 BFvaOvrVgcBed Toename leningen, voorschotten en garanties gewezen commissaris 4 5
309023.10 BFvaOvrVgcBee Toename leningen, voorschotten en garanties gewezen commissaris 5 5
309023.11 BFvaOvrVgcBef Overige mutaties leningen, voorschotten en garanties gewezen commissaris 1 5
309023.12 BFvaOvrVgcBeg Overige mutaties leningen, voorschotten en garanties gewezen commissaris 2 5
309023.13 BFvaOvrVgcBeh Overige mutaties leningen, voorschotten en garanties gewezen commissaris 3 5
309023.14 BFvaOvrVgcBei Overige mutaties leningen, voorschotten en garanties gewezen commissaris 4 5
309023.15 BFvaOvrVgcBej Overige mutaties leningen, voorschotten en garanties gewezen commissaris 5 5
309024 BFvaOvrLvl Hoofdsom vorderingen uit hoofde van leningen en voorschotten aan leden (langlopend) 4
309025 BFvaOvrHva Hoofdsom vorderingen uit hoofde van leningen en voorschotten houders van aandelen op naam (langlopend) 4 J
309120 BFvaOvrVoa Cumulatieve aflossingen en waardeverminderingen leningen, voorschotten en garanties bestuurders (langlopend) 4
309120.6 BFvaOvrVoaBea Aflossing / afname leningen, voorschotten en garanties bestuurders 1 (langlopend) 5