Boekhoudplaza.nl

Wiki RGS in de boekhouding

Wiki RGS in de boekhouding > RGS in de boekhouding soorten van boekingen

RGS en Kostprijs van de omzet in de boekhouding

Kostprijs van de omzet is hier breder gedefinieerd dan alleen de inkoopwaarde van de omzet. Deze laatste zien we als alleen betaalde kosten voor inkoop (van bijvoorbeeld handelsartikelen) en eventuele inkoopkosten. Hiernaast zijn er dan nog de overige kosten, zols voor personeel en kosten uitbesteed werk. Deze kosten tesamen beschouwen we dan als kostprijs van de omzet. Zie ook hierna.

 

De Kostprijs van de omzet wordt ook geduid bij de Bruto marge en de Bruto winstmarge

Kostprijs van de omzet is binnen RGS uitgesplitst naar groepen voor: Kosten van grond- en hulpstoffen, Kosten van personeel, Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten, Kosten van rente en afschrijvingen, Inkoopwaarde handelsgoederen, Inkoopwaarde productiegoederen, Inkoopkortingen en bonussen, Betalingskortingen, Kostprijs intercompany transacties, Mutatie omzetvorderingen, Voorraadmutatie, Privé-gebruik goederen en Privé-gebruik diensten. Tot slot is er nog branchegerichte kostprijs van de omzet.

Kostprijs van de omzet bestaat dus niet altijd louter uit inkoopkosten, zijnde de inkoopwaarde handelsgoederen zoals hierna ook genoemd. Met name bij producerende bedrijven, maar ook bij dienstverlenende bedrijven wordt de kostprijs van de omzet aangevuld met andere kosten. 

Kosten van grond- en hulpstoffen (WKprKvg)
Er wordt onderscheid gemaakt tussen grond- en hulpstoffen, te weten:
Grondstoffen worden gebruikt in het te vervaardigen product en maken daar feitelijk onderdeel van uit.
Hulpstoffen worden gebruikt tijdens de productie, maar maken geen onderdeel uit van het uiteindelijk te vervaardigen product.
Voorbeelden van grondstoffen zijn ruwe olie voor het maken van benzine, tarwe voor het maken van brood, melk voor het maken van ijs.
Voorbeelden van hulpstoffen zijn koelwater en elektriciteit.

Voor prijsverschillen en voorraadverschillen zie ook Wiki RGS en voorraad grond- en hulpstoffen.

Kosten van personeel (WKprKvp)
Doorberekende personele kosten als onderdeel van de kostprijs van de omzet per verkocht product. Dergelijk kosten zijn tot stand gekomen op basis van een calculatie van de vervaardigingskosten per product. Deze kosten vormen bij producerende bedrijven een dekking van de loonkosten voor wat betreft personeel dat op een productie afdeling werkt, al dan niet verhoogd met een opslag voor ander personeel.  

Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten (WKprKuw)
Denk bij dienstverlenende bedrijven aan kosten voor de inhuur van personeel dat uitgezonden wordt. Het verschil tussen kosten voor inhuur en de opbrengst voor verhuur van dergelijk personeel vormt dan de 'bruto marge'.   

Kosten van rente en afschrijvingen (WKprKra)
Toegerekende kosten van rente en afschrijvingen aan de kostprijs van verkopen.

Inkoopwaarde handelsgoederen (WKprInh)
Inclusief voorraadverschillen en prijsverschillen op de inkoop.
Bij handelsbedrijven gaat het om de kostprijs, oftewel de inkoopwaarde van de verkochte handelsgoederen. Afhankelijk van het voorraad waarderingssysteem, zoals VVP (vaste verrekenprijs) en GIP (gemiddelde inkoopprijs).

Voor prijsverschillen en voorraadverschillen zie ook Wiki RGS en voorraad handelsgoederen met prijs- en voorraadverschillen.

Inkoopwaarde productiegoederen (WKprInp)
Inclusief voorraadverschillen en prijsverschillen op de inkoop.
Bij productiebedrijven gaat het om de kostprijs van de geproduceerde goederen. Ook van geproduceerde goederen is het mogelijk dat er intern voorraad gereed product wordt bijgehouden. Denk in het laatste geval vooral aan serieproductie op voorraad. 

Voor prijsverschillen en voorraadverschillen zie ook Wiki RGS en voorraad gereed product.

Inkoopkortingen en bonussen (WKprLeb)
We gaan hier uit van kortingen en bonussen die veelal achteraf worden verkregen van een leverancier en verlagend zijn voor de kostprijs.  

Betalingskortingen (WKprBtk)
Betalingskorting is binnen RGS onderverdeeld naar:

Betalingskorting debiteuren (WKprBtkBed); 

In dit geval kan een debiteur verleende betalingskorting in mindering brengen op het factuurbedrag. In de regel is betalingskorting rond de 2% bij betaling binnen enkele dagen. Bij  ontvangst van de betaling van de factuur door de debiteur wordt de afgetrokken betalingskorting dan geboekt op deze RGS-code "Betalingskorting debiteuren" als kostprijs verkopen (debet).  

Betalingskorting inkopen (WKprBtkBec);
Voor het boeken van betalingskorting op inkopen zijn meerdere oplossingen.
Zo kun je eerst de volledige inkoopfactuur boeken en pas bij betaling besluiten de betalingskorting in mindering te brengen.Deze betalingskorting is dan feitelijk een verlaging van de kosten (of inkoopwaarde). In dit geval wordt de betalingskorting geboekt op deze RGS-code "Betalingskorting inkopen" aan de credit zijde. De vraag is dan wel waarom deze RGS-code de indicatie D/C op debet heeft staan. 

Een andere mogelijkheid is de betalingskorting direct in mindering te brengen bij het boeken van de inkoopfactuur. Je boekt dan op dezelfde RGS-code, alleen eerder.  
Zie ook Wiki Elektronisch factureren UBL Binnenlandse BTW, BTW en betalingskorting.

Kostprijs intercompany transacties (WKprKit)
Denk aan de kostprijs van handelsgoederen die binnen een intercompany transactie worden geleverd.
Voor de kostprijs van intercompany transacties is alleen deze RGS-code beschikbaar. Dit in tegenstelling tot de "Netto-omzet intercompany transacties (WOmzOit)" die onderverdeeld is naar 1) Verkopen aan groepsmaatschappijen, 2) Omzet verkopen aan overige verbonden maatschappijen en 3) Omzet verkopen aan andere deelnemingen. 

Mutatie omzetvorderingen (WKprMuo)
Graag vernemen we uit de praktijk welke boekingen plaatsvinden op deze RGS-code Mutatie omzetvorderingen. Waarbij indicatie D/C dan op debet staat.

Voorraadmutatie (WKprVom)
Deze rekening heeft betrekking op ondernemingen (veelal zzp'ers) die de voorraad ééns per jaar *meestal 31-12" bijwerken in de boekhouding. Hier wordt dan het verschil op geboekt tussen de beginbalans (1-1) en de eindbalans van de voorraad (31-12). 

Privé-gebruik goederen (WKprPrg)
Binnen RGS wordt dit credit geboekt onder de Kostprijs van de omzet. De kostprijs wordt als het ware verlaagd. 
Wij zien graag een voorbeeld van deze werkwijze, omdat we zelf uitgaan van het boeken van privé gebruik als opbrengst. Voor dit laatste is een aparte RGS-code beschikbaar.

Privé-gebruik diensten (WKprPrd)
Dit werkt analoog aan privé gebruik van goederen. 
Binnen RGS wordt dit credit geboekt onder de Kostprijs van de omzet. De kostprijs wordt als het ware verlaagd. 
Wij zien graag een voorbeeld van deze werkwijze, omdat we zelf uitgaan van het boeken van privé gebruik als opbrengst. Voor dit laatste is een aparte RGS-code beschikbaar.

Branchegericht

Branchegericht zijn bovenstaande kostprijs rekeningen als volgt uitgebreid:

Voor de agrarische sector;

  1. Toegerekende kosten (WKprAkl);
  2. Inkoopwaarde agrarisch (WKprIna);
  3. Agrarische bedrijfskosten veeteelt (WKprAkv).
      

Aanvullend vrij in te delen Kostprijs - inkoopwaarde groepen in RGS

Daarnaast kent RGS, volledig los van genoemde kostprijs groepen, ook nog de volgende Kostprijs - inkoopwaarde groepen op niveau 4:(rekeningen):
- Kostprijs - inkoopwaarde groep 1 (WKprGrpGr1);
- Kostprijs - inkoopwaarde groep 2 (WKprGrpGr2);
- Kostprijs - inkoopwaarde groep 3 (WKprGrpGr3);
- Kostprijs - inkoopwaarde groep 4 (WKprGrpGr4);
- Kostprijs - inkoopwaarde groep 5 (WKprGrpGr5).

En elk van deze omzetrekeningen zijn op niveau 5 (mutaties) ook nog eens uitgesplist naar:
- Kostprijs - inkoopwaarde groep X product A (van WKprGrpGr1Pra t/m WKprGrpGr5Pra);
- Kostprijs - inkoopwaarde groep X product B (van WKprGrpGr1Prb t/m WKprGrpGr5Prb);
- Kostprijs - inkoopwaarde groep X product C (van WKprGrpGr1Prc t/m WKprGrpGr5Prc);
- Kostprijs - inkoopwaarde groep X product D (van WKprGrpGr1Prd t/m WKprGrpGr5Prd);
- Kostprijs - inkoopwaarde groep X product E (van WKprGrpGr1Pre t/m WKprGrpGr5Pre);

Een zelfde soort RGS-codes zijn aanwezig voor de Omzetrekeningen.

Reactie RGS Beheergroep (30 juni 2020 definitief)
"Deze specifieke groepen zijn ontstaan in RGS 3.0. RGS is niet alleen t.b.v. de SBR rapportages, maar ook voor uitwisseling in de keten. Vanuit diverse marktpartijen is het verzoek gekomen om de omzet en inkoopwaarde zo in te kunnen delen dat men de mogelijkheid heeft, b.v. via een Dashboard, om brutomarges per omzetgroep te kunnen presenteren. Men kan overigens 'twee' heren dienen middels boekingen via tussenrekeningen. Dit vraagt wel extra aandacht van de gebruiker."

Wij adviseren zoveel als mogelijk gebruik te maken van de standaard kostprijs rekeningen.
Een verbijzondering in een administratie kan dan plaatsvinden via:

  • Extra rekeningen in het interne grootboekschema die dan verwijzen naar dezelfde RGS-code;
  • Extra boekingsdimensies, zoals kostenplaatsen, kostendragers, divisies, etc. 

Andere suggesties zijn meer dan welkom. 

Zie ook:


Deze WIKI RGS is continu in ontwikkeling.

Suggesties en meewerken aan de ontwikkeling van deze WIKI is van harte welkom.
 

Om een compleet beeld te krijgen, zie ook:

RGS Niet Ready
Openstaande punten RGS.