Boekhoudplaza.nl

Jaarrekening klein > Toelichting

RGS MKB rapportages > Rapport

De jaarrekening voor kleine ondernemingen bevat naast de balans en winst- en verliesrekening ook een toelichting. 
Zie Wiki RGS en de Kleine onderneming > Toelichting jaarrekening voor nadere uitleg.
In onderstaand overzicht zijn de posten van de toelichting weergegeven die ontleend zijn aan RGS (t/m niveau 4).


Rapportage item RGS code
Reknr
Naam ZZP EZ BV SV Branche
 
Toelichting op de jaarrekening in relatie tot RGS
 
  Toelichting op balansposten
 
  Immateriële vaste activa: Uitsplitsing
 
  Kosten van oprichting en uitgifte van aandelen
BIvaKou 1100 Kosten van oprichting en uitgifte van aandelen J N.v.t.
  Overige immateriële vaste activa
BIvaKoo 1200 Kosten van ontwikkeling J+ J J J N.v.t.
BIvaCev 1300 Concessies, vergunningen en intellectuele eigendom J+ J+ J+ J+ N.v.t.
BIvaGoo 1400 Goodwill J+ J J J N.v.t.
BIvaVoi 1700 Vooruitbetalingen op immateriële vaste activa J+ J+ J+ J+ N.v.t.
BIvaOiv 1900 Overige immateriële vaste activa J+ J J J N.v.t.
  Totaal van immateriële vaste activa
 
  Vaste activa som van de herwaarderingen
 
  Som der herwaarderingen die betrekking hebben op de immateriële vaste activa
BIvaKouCuh 1170 Herwaardering kosten oprichting en uitgifte aandelen PASSIEF N.v.t.
BIvaKooCuh 1270 Herwaardering kosten van ontwikkeling J J N.v.t.
BIvaCevCuh 1370 Herwaardering concessies, vergunningen en intellectuele eigendom J+ J+ N.v.t.
BIvaGooCuh 1407 Herwaardering goodwill N.v.t.
BIvaVoiCuh 1770 Cumulatieve herwaarderingen N.v.t.
BIvaOivCuh 1970 Herwaardering overige immateriële vaste activa J J N.v.t.
  Som der herwaarderingen die betrekking hebben op de materiële vaste activa
BMvaTerCuh 2017 Herwaardering terreinen J+ J+ N.v.t.
BMvaBegCuh 2057 Herwaardering gebouwen J J N.v.t.
BMvaVerCuh 2107 Herwaardering verbouwingen J J N.v.t.
BMvaMeiCuh 2157 Herwaardering machines en installaties J J N.v.t.
BMvaObeCuh 2207 Herwaardering andere vaste bedrijfsmiddelen J J N.v.t.
BMvaBeiCuh 2257 Herwaardering inventaris J J N.v.t.
BMvaTevCuh 2307 Herwaardering auto's en overige transportmiddelen J J N.v.t.
BMvaHuuCuh 2407 Herwaardering huurdersinvesteringen J J N.v.t.
BMvaVliCuh 2457 Herwaardering vliegtuigen J+ N.v.t.
BMvaSchCuh 2477 Herwaardering schepen J+ N.v.t.
BMvaVbiCuh 2507 Herwaardering vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering N.v.t.
BMvaVmvCuh 2557 Herwaardering vooruitbetalingen op materiële vaste activa N.v.t.
BMvaNadCuh 2577 Herwaardering niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa J+ J+ N.v.t.
  Som der herwaarderingen die betrekking hebben op de financiële vaste activa
BFvaDigCuh 4015 Herwaardering deelneming groepsmaatschappijen J+ N.v.t.
BFvaDioCuh 4035 Herwaardering deelneming overige verbonden maatschappijen J+ N.v.t.
BFvaAndCuh 4055 Herwaardering overige deelnemingen J+ J+ N.v.t.
BFvaVogCuh 4115 Herwaardering vorderingen op groepsmaatschappijen N.v.t.
BFvaVovCuh 4135 Herwaardering vorderingen op overige verbonden maatschappijen N.v.t.
BFvaVopCuh 4155 Herwaardering vorderingen op participanten en maatschappijen waarin deelgenomen N.v.t.
BFvaOveCuh 4305 Herwaardering overige effecten (langlopend) N.v.t.
  Opgevraagde stortingen van geplaatst kapitaal
BVorVao 13400 Van aandeelhouders opgevraagde stortingen J N.v.t.
  Andere wettelijke reserves
 
  Reserve voor inbreng op aandelen anders dan in geld
BEivWerRvi 5155 Wettelijke reserve voor inbreng in natura J+ N.v.t.
  Niet-uitkeerbare reserve voor verstrekte lening ter verkrijging door anderen van aandelen in het kapitaal van de vennootschap of van certificaten daarvan
BEivWerRvl 5157 Wettelijke reserve voor financiering van transacties in eigen aandelen N.v.t.
  Wettelijke reserve voor kosten die verband houden met de oprichting en met de uitgifte van aandelen
BEivWerRvg 5159 Wettelijke reserve geactiveerde kosten oprichting en uitgifte aandelen J N.v.t.
  Wettelijke reserve voor geactiveerde kosten van ontwikkeling
BEivWerRgk 5161 Wettelijke reserve geactiveerde kosten van ontwikkeling J J N.v.t.
  Wettelijke reserve deelnemingen
BEivWerRed 5163 Wettelijke reserve deelnemingen J+ J+ N.v.t.
  Wettelijke reserve omrekeningsverschillen voor omrekening van het geïnvesteerde vermogen en het resultaat van deelnemingen
BEivWerRvo 5165 Wettelijke reserve omrekeningsverschillen N.v.t.
  Reserve omrekeningsverschillen
BEivWerKoe 5167 Reserve omrekeningsverschillen N.v.t.
  Totaal van andere wettelijke reserves
 
  Herwaarderingsreserve: Mutatieoverzicht
 
  Herwaarderingsreserve aan het begin van de periode [ Beginsaldo ]
BEivHerHew 5101 Herwaarderingsreserve J J N.v.t.
  Mutatie in de herwaarderingsreserve gedurende de periode
[ Mutatie (eind -/- beginsaldo ]
BEivHerHew 5101 Herwaarderingsreserve J J N.v.t.
  Herwaarderingsreserve aan het eind van de periode
BEivHerHew 5101 Herwaarderingsreserve J J N.v.t.
 
Toelichting op de winst- en verliesrekening (niet voor publicatie)
 
  Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen: Uitsplitsing
 
  Lonen
WPerLes 40100 Lonen en salarissen J J J N.v.t.
  Sociale lasten
WPerSol 40300 Sociale lasten J J J N.v.t.
  Pensioenlasten
WPerPen 40400 Pensioenlasten J J J N.v.t.
  Overige lasten uit hoofde van personeelsbeloningen
WPerOlu 40500 Overige lasten uit hoofde van personeelsbeloningen J J J N.v.t.
  Totaal van lasten uit hoofde van personeelsbeloningen
 
  Afschrijvingen op immateriële vaste activa
WAfsAiv 43100 Afschrijvingen op immateriële vaste activa J+ J J J N.v.t.
  Afschrijvingen op materiële vaste activa
WAfsAmv 43200 Afschrijvingen op materiële vaste activa J J J J N.v.t.
  Waardeveranderingen van immateriële vaste activa
WWviWvi 48010 Waardeveranderingen van immateriële vaste activa J+ J+ J+ J+ N.v.t.
  Waardeveranderingen van materiële vaste activa
WWviWvm 48030 Waardeveranderingen van materiële vaste activa J+ J+ J+ J+ N.v.t.
  Financiële baten en lasten
 
  Opbrengsten van andere effecten en vorderingen, die tot de vaste activa behoren
WOvt 83000 Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten J J N.v.t.
  Wijzigingen in de waarde van financiële vaste activa en van de effecten die tot de vlottende activa behoren
WWfa 83600 Waardeveranderingen van financiële vaste activa en van effecten J+ J+ N.v.t.
  Overige rentebaten en soortgelijke opbrengsten
WFbeRlm 84100 Rentebaten en soortgelijke opbrengsten J J J J N.v.t.
  Rentelasten en soortgelijke kosten
WFbeRls 84300 Rentelasten en soortgelijke kosten J J J J N.v.t.
  Baten en lasten uit verhouding met groepsmaatschappijen: Uitsplitsing
 
  Resultaat uit deelnemingen in groepsmaatschappijen
WRedAirGrp 85105 Aandeel in winst (verlies) deelnemingen in groepsmaatschappijen J+ J+ N.v.t.
WRedArvGrp 85205 Aandeel in winst (verlies) deelnemingen in groepsmaatschappijen - vrijstelling N.v.t.
  Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten op groepsmaatschappijen
WOvtRofRig 83101 Rentebaten vorderingen groepsmaatschappijen binnenland N.v.t.
WOvtRofRug 83105 Rentebaten vorderingen groepsmaatschappijen buitenland N.v.t.
  Overige rentebaten en soortgelijke opbrengsten uit verhoudingen met groepsmaatschappijen
WFbeRlmRgi 84101 Rentebaten vorderingen groepsmaatschappijen binnenland J+ N.v.t.
WFbeRlmRgu 84102 Rentebaten vorderingen groepsmaatschappijen buitenland N.v.t.
  Wijzigingen in de waarde van de financiële vaste activa en van de effecten die tot de vlottende activa behoren op groepsmaatschappijen
 
  Rentelasten en soortgelijke kosten uit groepsmaatschappijen
WFbeRlsRgi 84331 Rentelasten schulden groepsmaatschappijen binnenland J+ N.v.t.
WFbeRlsRgu 84332 Rentelasten schulden groepsmaatschappijen buitenland N.v.t.

Toelichting van eventueel gebruikte symbolen

Alleen opnemen als saldo positief
Alleen opnemen als saldo negatief

 

min Saldo wordt in mindering gebracht