Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS code BEivOvrCor
Rekeningnummer (decimaal) 5255
Referentienummer 506006
Omschrijving rgs mkb Continuïteitsreserve
Omschrijving standaard Continuïteitsreserve
Engels Continuity reserve
Hiërarchie BEiv (5000) Groepsvermogen - Eigen vermogen - Kapitaal
BEivOvr (5250) Overige reserves

Toelichting c.q. uitleg RGS code

Voor fondswervende organisaties zijn volgens de richtlijn RJ 650 de reserves in de balans als volgt onderverdeeld:
– continuïteitsreserve;
– bestemmingsreserve;
– herwaarderingsreserve; en
– overige reserves.

In de RJ 650 staat onder 306 het volgende:
Een continuïteitsreserve kan worden gevormd voor de dekking van risico’s en om zeker te stellen dat de fondsenwervende organisatie ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen. Indien een continuïteitsreserve wordt gevormd dienen toevoegingen aan en onttrekkingen uit de continuïteitsreserve plaats te vinden uit de bestemming van het saldo van baten en lasten. In dit geval dient de organisatie in de toelichting de door haar noodzakelijk geachte omvang van de continuïteitsreserve alsmede de daaraan ten grondslag liggende veronderstellingen te vermelden.
  

Kenmerken RGS code

Sortering J.K.D
Omslagcode
D/C C
Niveau 4
Status Actief
Sinds RGS versie 3.3

Toegekend aan soort bedrijf

ZZP'er
Eenmanszaak / VOF
BV (micro / klein)
Stichting / vereniging Ja
Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Direct of indirect (bovenliggend niveau)
Jaarrekening micro (inrichtingsmodel) Eigen vermogen Via BEiv (5000) Groepsvermogen - Eigen vermogen - Kapitaal
Jaarrekening micro publicatie KVK Eigen vermogen Via BEiv (5000) Groepsvermogen - Eigen vermogen - Kapitaal
Jaarrekening klein (inrichtingsmodel) Overige reserves Via BEivOvr (5250) Overige reserves
Jaarrekening klein publicatie KVK Overige reserves Via BEivOvr (5250) Overige reserves
Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) Overige reserves Via BEivOvr (5250) Overige reserves
Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) Overige reserves Via BEivOvr (5250) Overige reserves

Audittrail (wijzigingen en uitbreidingen RGS schema)

Soort mutatie Inhoud Versie Datum/tijd
Nieuw ingevoerd (import RGS) Toelichting mutatie: Nieuwe RGS code
3.3 07-05-2021 14:23:08