Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS code BVrd
Rekeningnummer (decimaal) 30000
Referentienummer 30
Omschrijving (kort) Voorraden
Omschrijving lang Voorraden

Toelichting c.q. uitleg RGS code

Artikel 369 Burgerlijk Wetboek Boek 2

Onder de tot de vlottende activa behorende voorraden worden afzonderlijk opgenomen:

  1. grond- en hulpstoffen;
  2. onderhanden werk; niet te verwarren met onderhanden projecten.
  3. gereed produkt en handelsgoederen;
  4. vooruitbetalingen op voorraden.

De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) omschrijft voorraden als volgt:
"Voorraden omvatten onder meer goederen die worden gekocht en aangehouden om te worden verkocht, bijvoorbeeld handelswaar aangekocht door een detaillist en aangehouden voor verkoop, of grond en andere onroerende zaken die worden aangehouden voor verkoop. Voorraden omvatten ook gereed product of onderhanden werk zijnde halffabricaten en grond- en hulpstoffen die bestemd zijn voor verwerking in het productieproces en agrarische voorraden.

De classificatie van goederen als voorraden is afhankelijk van de aanwending ervan. Goederen die worden aangehouden voor de in het eigen bedrijf duurzaam aangewende materiële vaste activa, behoren tot de materiële vaste activa."

Waardering van voorraad (Artikel 385 Burgerlijk Wetboek Boek 2 lid 2) 
"De waardering van gelijksoortige bestanddelen van voorraden en effecten mag geschieden met toepassing van gewogen gemiddelde prijzen, van de regels 'eerst-in, eerst-uit' (Fifo), 'laatst-in, eerst-uit' (Lifo), of van soortgelijke regels."

"De toepassing van Lifo leidt ertoe dat voorraden tegen relatief oude prijzen worden gewaardeerd, waardoor het eigen vermogen te laag wordt weergegeven, uitgaande van een algemene prijsstijging. Ook zal bij een vermindering van voorraden het resultaat hoger worden weergegeven dan op grond van de van toepassing zijnde kostprijs van dat moment", aldus de RJ. 

De toepassing van de Fifo-methode (First-in, first-out) of de methode waarbij gemiddelde inkoopprijzen (GIP) gelden, wordt dan ook aanbevolen.

Voor grond- en hulpstoffen wordt nog verwezen naar Artikel 385 Burgerlijk Wetboek Boek 2 (lid 3) 
"Materiële vaste activa en voorraden van grond- en hulpstoffen die geregeld worden vervangen en waarvan de gezamenlijke waarde van ondergeschikte betekenis is, mogen tegen een vaste hoeveelheid en waarde worden opgenomen, indien de hoeveelheid, samenstelling en waarde slechts aan geringe veranderingen onderhevig zijn.".

Zie ook het begrip "Voorraadwaardering" met voorbeelden van de vaste verrekenprijs (VVP), gemiddelde inkoopprijs (GIP), First-in First-out (FIFO) en Last-in First-out (LIFO).
   

Kenmerken RGS code

Sortering E
Omslagcode
D/C D
Niveau 2
Status Actief
Sinds RGS versie 3.1 of ouder

Toegekend aan soort bedrijf

ZZP'er Ja
Eenmanszaak / VOF Ja
BV (micro / klein) Ja
Stichting / vereniging Ja
Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Direct of indirect (bovenliggend niveau)
Jaarrekening micro (inrichtingsmodel) Overige vlottende activa Directe koppeling
Jaarrekening micro publicatie KVK Overige vlottende activa Directe koppeling
Jaarrekening klein (inrichtingsmodel) Voorraden Directe koppeling
Jaarrekening klein publicatie KVK Voorraden Directe koppeling
Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) Voorraden Directe koppeling
Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) Voorraden Directe koppeling
Winstaangifte IB Voorraden, exclusief onderhanden werk Directe koppeling
Winstaangifte IB Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal Directe koppeling
Winstaangifte IB Ondernemingsvermogen einde boekjaar Directe koppeling
Winstaangifte IB Ondernemingsvermogen begin boekjaar Directe koppeling
Kasstroomoverzicht indirecte methode (BV) Mutatie voorraden Directe koppeling

Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 43 ]

RGS code Omschrijving Reknr Nivo ZZP EZ BV SVC UITG Omslagcode D/C Branche
BVrdGeh Voorraad grond- en hulpstoffen 30500 3 J J J J D N.v.t.
BVrdGehVoo - Voorraad grond- en hulpstoffen 30510 4 J J J J D N.v.t.
BVrdGehTus - Tussenrekening voorraad grond- en hulpstoffen 30530 4 J D N.v.t.
BVrdGehVic - Voorziening incourante grond- en hulpstoffen 30550 4 J+ J+ C N.v.t.
BVrdGehHvv - Herwaardering voorraad grond- en hulpstoffen 30570 4 J D N.v.t.
BVrdGehHvi - Herclassificatie van en naar vastgoedbelegging in ontwikkeling 0 4 D Wonen
BVrdHal Voorraad halffabrikaten 31000 3 J+ J+ J+ J+ D N.v.t.
BVrdHalVoo - Voorraad halffabrikaat 31010 4 J+ J+ J+ J+ D N.v.t.
BVrdHalVic - Voorziening incourante halffabrikaten 31030 4 J+ J+ C N.v.t.
BVrdHalHvv - Herwaardering voorraad halffabrikaat 31050 4 J D N.v.t.
BVrdOwe Onderhanden werk 32500 3 J J J J D N.v.t.
BVrdOweVoo - Voorraad onderhanden werk 32510 4 J J J J D N.v.t.
BVrdOweGet - Gefactureerde termijnen onderhanden werk 32530 4 J C N.v.t.
BVrdOweVzv - Voorziening verliezen onderhanden werk 32550 4 J C N.v.t.
BVrdGep Gereed product 31500 3 J J J J D N.v.t.
BVrdGepVoo - Voorraad gereed product 31510 4 J J J J D N.v.t.
BVrdGepVic - Voorziening incourantie gereed product 31530 4 J+ J+ C N.v.t.
BVrdGepHvv - Herwaardering voorraad gereed product 31550 4 J D N.v.t.
BVrdHan Handelsgoederen 30100 3 J J J J D N.v.t.
BVrdHanVoo - Voorraad handelsgoederen 30110 4 J J J J D N.v.t.
BVrdHanMgr - Marge-voorraden 30120 4 J J J J D N.v.t.
BVrdHanTus - Tussenrekening voorraad handelsgoederen 30130 4 J D N.v.t.
BVrdHanVic - Voorziening incourante handelsgoederen 30150 4 J+ J+ C N.v.t.
BVrdHanHvv - Herwaardering voorraad handelsgoederen 30170 4 J D N.v.t.
BVrdVrv Vooruitbetalingen op voorraden 34000 3 J J J J D N.v.t.
BVrdVrvVoo - Vooruitbetaald op voorraden 34010 4 J J J J D N.v.t.
BVrdVrvVic - Voorziening incourantie vooruitbetaald op voorraden 34030 4 J C N.v.t.
BVrdVrvHvv - Herwaardering vooruitbetaald op voorraden 34040 4 J D N.v.t.
BVrdEmb Emballage 32000 3 J+ J+ J+ J+ D N.v.t.
BVrdEmbVoo - Voorraad emballage 32010 4 J+ J+ J+ J+ D N.v.t.
BVrdEmbVic - Voorziening incourante emballage 32030 4 J C N.v.t.
BVrdEmbHvv - Herwaardering voorraad emballage 32040 4 J D N.v.t.
BVrdVas Vastgoed 0 3 D Wonen
BVrdVasVio - Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop 0 4 D Wonen
BVrdVasVbv - Vastgoed bestemd voor de verkoop 0 4 D Wonen
BVrdVasVic - Vastgoed, voorziening incourant vastgoed 0 4 C Wonen
BVrdVasHvv - Vastgoed, herwaardering van voorraden vastgoed 0 4 D Wonen
BVrdNig Niet gebruiksvee 36010 3 J J D Agrarisch
BVrdNigVoo - Voorraad niet gebruiksvee 36011 4 J J D Agrarisch
BVrdNigVic - Voorziening incourant niet gebruiksvee 36013 4 J C Agrarisch
BVrdNigHvv - Herwaardering van voorraden niet gebruiksvee 36015 4 J D Agrarisch
BVrdVoo Overige voorraden 0 3 D Wonen
BVrdVooVoo - Overige voorraden 0 4 D Wonen