Boekhoudplaza.nl

Rapportages met RGS-codes

RGS SBR Rapportages > RGS rapportages op basis van SBR (standard business reporting)

Filter
ZZP
Eenmanszaak / VOF
BV (Micro en klein)
Stichting / vereniging
MKB alles (bovenstaand)
ALLE RGS codes


[ 1 ] tot [ 159 ] van totaal [ 159 ] RGS codes
Naam rapportageregel en ID RGS code Naam ZZP EZ BV SV Branche
Activa / jenv-bw2-i:Assets BIva - Immateriële vaste activa J J J J N.v.t.
BVas - Vastgoedbeleggingen N.v.t.
BMva - Materiële vaste activa J J J J N.v.t.
BFva - Financiële vaste activa J J J N.v.t.
BEff - Effecten (kortlopend) J J N.v.t.
BLim - Liquide middelen J J J J N.v.t.
BVor - Vorderingen J J J J N.v.t.
BVrd - Voorraden J J J J N.v.t.
BPro - Onderhanden projecten (activa) J J J J N.v.t.
Vlottende activa / jenv-bw2-i:AssetsCurrent BEff - Effecten (kortlopend) J J N.v.t.
BLim - Liquide middelen J J J J N.v.t.
BVor - Vorderingen J J J J N.v.t.
BVrd - Voorraden J J J J N.v.t.
BPro - Onderhanden projecten (activa) J J J J N.v.t.
Overige vlottende activa / jenv-bw2-i:AssetsCurrentOther BEff - Effecten (kortlopend) J J N.v.t.
BLim - Liquide middelen J J J J N.v.t.
BVor - Vorderingen J J J J N.v.t.
BVrd - Voorraden J J J J N.v.t.
BPro - Onderhanden projecten (activa) J J J J N.v.t.
Vaste activa / jenv-bw2-i:AssetsNoncurrent BIva - Immateriële vaste activa J J J J N.v.t.
BMva - Materiële vaste activa J J J J N.v.t.
BVas - Vastgoedbeleggingen N.v.t.
BFva - Financiële vaste activa J J J N.v.t.
Overige vaste activa / jenv-bw2-i:AssetsNoncurrentOther BMva - Materiële vaste activa J J J J N.v.t.
BVas - Vastgoedbeleggingen N.v.t.
BFva - Financiële vaste activa J J J N.v.t.
BIvaKoo - Kosten van ontwikkeling J J J J N.v.t.
BIvaBou - Bouwclaims Wonen
BIvaCev - Concessies, vergunningen en intellectuele eigendom J J J J N.v.t.
BIvaGoo - Goodwill J J J J N.v.t.
BIvaVoi - Vooruitbetalingen op immateriële vaste activa J J J J N.v.t.
BIvaOiv - Overige immateriële vaste activa J J J J N.v.t.
Opgevraagde stortingen van geplaatst kapitaal / jenv-bw2-i:CalledUpShareCapital BVorVao - Van aandeelhouders opgevraagde stortingen J N.v.t.
Kosten die verband houden met de oprichting en met de uitgifte van aandelen / jenv-bw2-i:CostsIncorporationShareIssue BIvaKou - Kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen J N.v.t.
Kosten van grond- en hulpstoffen / jenv-bw2-i:CostsRawMaterialsConsumables WKpr - Kostprijs van de omzet J J J J N.v.t.
Afschrijvingen op en waardeverminderingen van activa / jenv-bw2-i:DepreciationAmortisationAndDecreaseInValueAssets WWvi - Waardeveranderingen van immateriële en materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen J J J J N.v.t.
WAfs - Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa J J J J N.v.t.
WBwv - Overige waardeveranderingen N.v.t.
Eigen vermogen / jenv-bw2-i:Equity BEiv - Groepsvermogen - Eigen vermogen - Kapitaal J J J J N.v.t.
Passiva / jenv-bw2-i:EquityAndLiabilities BEiv - Groepsvermogen - Eigen vermogen - Kapitaal J J J J N.v.t.
BVrz - Voorzieningen J J J J N.v.t.
BLas - Langlopende schulden J J J J N.v.t.
BSch - Kortlopende schulden J J J J N.v.t.
BLimBanRbb - Rekening-courant bank - Naam A - tegoeden op bankgirorekeningen J J J N.v.t.
Lasten / jenv-bw2-i:Expenses WPer - Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen J J J N.v.t.
WAfs - Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa J J J J N.v.t.
WWvi - Waardeveranderingen van immateriële en materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen J J J J N.v.t.
WBwv - Overige waardeveranderingen N.v.t.
WBed - Overige bedrijfskosten J J J J N.v.t.
WWfa - Waardeveranderingen van financiële vaste activa en van effecten J J N.v.t.
WKpr - Kostprijs van de omzet J J J J N.v.t.
WFbeRls - Rentelasten en soortgelijke kosten J J J J N.v.t.
WFbeOrl - Overige rentelasten J J J J N.v.t.
WFbeWis - Wisselkoersverschillen J J J J N.v.t.
WFbeKvb - Kosten van beleggingen J J N.v.t.
WFbeKba - Kosten van beheer en administratie N.v.t.
WFbeDfb - Doorberekende financiële baten en lasten N.v.t.
WFbeDer - Derivaten Wonen
WFbeAad - (Amortisatie van) agio en disagio N.v.t.
WFbeNol - Negatieve verschil tussen het ontvangen bedrag en de bij het aangaan van de lening als schuld erkende hoofdsom N.v.t.
WFbeNhp - Negatieve herwaarderingen van puttable financiële instrumenten N.v.t.
WFbeAlp - Aflossingspremies N.v.t.
WFbeEmk - Emissiekosten J J N.v.t.
WFbeKva - Kosten bij vervroegde aflossing (eenmalig) J J J J N.v.t.
WFbeBkf - Bijkomende kosten ter afsluiting van een financiering J J J J N.v.t.
WFbeVlr - Valutaverschillen op leningen voor zover zij als een correctie van de verschuldigde rentekosten kunnen worden aangemerkt N.v.t.
WFbeRfl - Rentekosten begrepen in de leasetermijn in geval van financiële leasing J J J J N.v.t.
Andere lasten / jenv-bw2-i:ExpensesOther WWfa - Waardeveranderingen van financiële vaste activa en van effecten J J N.v.t.
WPerLesLiv - Op aandelen gebaseerde betalingen opgenomen onder lonen en salarissen N.v.t.
WPerSol - Sociale lasten J J J N.v.t.
WPerPen - Pensioenlasten J J J N.v.t.
WPerOlu - Overige lasten uit hoofde van personeelsbeloningen J J J N.v.t.
WKprKuw - Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten J J J N.v.t.
WFbeRls - Rentelasten en soortgelijke kosten J J J J N.v.t.
WFbeOrl - Overige rentelasten J J J J N.v.t.
WFbeWis - Wisselkoersverschillen J J J J N.v.t.
WFbeKvb - Kosten van beleggingen J J N.v.t.
WFbeKba - Kosten van beheer en administratie N.v.t.
WFbeDfb - Doorberekende financiële baten en lasten N.v.t.
WFbeDer - Derivaten Wonen
WFbeAad - (Amortisatie van) agio en disagio N.v.t.
WFbeNol - Negatieve verschil tussen het ontvangen bedrag en de bij het aangaan van de lening als schuld erkende hoofdsom N.v.t.
WFbeNhp - Negatieve herwaarderingen van puttable financiële instrumenten N.v.t.
WFbeAlp - Aflossingspremies N.v.t.
WFbeEmk - Emissiekosten J J N.v.t.
WFbeKva - Kosten bij vervroegde aflossing (eenmalig) J J J J N.v.t.
WFbeBkf - Bijkomende kosten ter afsluiting van een financiering J J J J N.v.t.
WFbeVlr - Valutaverschillen op leningen voor zover zij als een correctie van de verschuldigde rentekosten kunnen worden aangemerkt N.v.t.
WFbeRfl - Rentekosten begrepen in de leasetermijn in geval van financiële leasing J J J J N.v.t.
Baten / jenv-bw2-i:Income WOvt - Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten J J N.v.t.
WVhe - Vrijval herwaarderingsreserve J J N.v.t.
WFbe - Financiële baten en lasten J J J J N.v.t.
WWvv - Waardeveranderingen vastgoedportefeuille Wonen
WOmz - Netto-omzet J J J J N.v.t.
WWiv - Wijziging voorraden J J J J N.v.t.
WOvb - Overige bedrijfsopbrengsten J J J J N.v.t.
WRed - Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen J J N.v.t.
Andere baten / jenv-bw2-i:IncomeOther WOvt - Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten J J N.v.t.
WVhe - Vrijval herwaarderingsreserve J J N.v.t.
WFbe - Financiële baten en lasten J J J J N.v.t.
WWvv - Waardeveranderingen vastgoedportefeuille Wonen
WWiv - Wijziging voorraden J J J J N.v.t.
WRed - Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen J J N.v.t.
WOvbOnm - Ontvangen managementvergoeding N.v.t.
WOvbOdp - Ontvangen doorbelasting personeelskosten N.v.t.
WOvbBue - Baten en giften uit fondsenwerving J N.v.t.
WOvbBug - Baten uit gezamenlijke acties N.v.t.
WOvbBua - Baten uit acties van derden N.v.t.
WOvbVez - Verzekeringsuitkeringen J J N.v.t.
WOvbHuo - Huurontvangsten N.v.t.
WOvbOps - Opbrengsten servicecontracten N.v.t.
WOvbNvv - Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille N.v.t.
WOvbCcl - College-, cursus-, les- en examengelden N.v.t.
WOvbBwi - Baten werk in opdracht van derden N.v.t.
WOvbOvo - Overige opbrengsten J J J J N.v.t.
WOvbSgb - Bijdragen van donateurs J N.v.t.
WOvbDob - Doorberekening overige bedrijfsopbrengsten Wonen
Belastingen over de winst of het verlies / jenv-bw2-i:IncomeTaxExpense WBel - Belastingen J J N.v.t.
Schulden / jenv-bw2-i:Liabilities BLas - Langlopende schulden J J J J N.v.t.
BSch - Kortlopende schulden J J J J N.v.t.
BLimBanRbb - Rekening-courant bank - Naam A - tegoeden op bankgirorekeningen J J J N.v.t.
Schulden met een looptijd langer dan een jaar / jenv-bw2-i:LiabilitiesMaturityExceedingOneYear BLas - Langlopende schulden J J J J N.v.t.
Schulden met een looptijd van ten hoogste een jaar / jenv-bw2-i:LiabilitiesMaturityLessThanOneYear BSch - Kortlopende schulden J J J J N.v.t.
BLimBanRbb - Rekening-courant bank - Naam A - tegoeden op bankgirorekeningen J J J N.v.t.
Netto-omzet / jenv-bw2-i:NetRevenue WOmz - Netto-omzet J J J J N.v.t.
Overige bedrijfskosten / jenv-bw2-i:OperatingExpensesOther WBed - Overige bedrijfskosten J J J J N.v.t.
Overige bedrijfsopbrengsten / jenv-bw2-i:OperatingIncomeOther WOvb - Overige bedrijfsopbrengsten J J J J N.v.t.
Voorzieningen / jenv-bw2-i:Provisions BVrz - Voorzieningen J J J J N.v.t.
Resultaat na belastingen / jenv-bw2-i:ResultAfterTax WPer - Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen J J J N.v.t.
WAfs - Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa J J J J N.v.t.
WBwv - Overige waardeveranderingen N.v.t.
WWvi - Waardeveranderingen van immateriële en materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen J J J J N.v.t.
WBed - Overige bedrijfskosten J J J J N.v.t.
WOvt - Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten J J N.v.t.
WVhe - Vrijval herwaarderingsreserve J J N.v.t.
WWfa - Waardeveranderingen van financiële vaste activa en van effecten J J N.v.t.
WFbe - Financiële baten en lasten J J J J N.v.t.
WBel - Belastingen J J N.v.t.
WKpr - Kostprijs van de omzet J J J J N.v.t.
WOmz - Netto-omzet J J J J N.v.t.
WWvv - Waardeveranderingen vastgoedportefeuille Wonen
WWiv - Wijziging voorraden J J J J N.v.t.
WOvb - Overige bedrijfsopbrengsten J J J J N.v.t.
WRed - Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen J J N.v.t.
Resultaat voor belastingen / jenv-bw2-i:ResultBeforeTax WPer - Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen J J J N.v.t.
WBwv - Overige waardeveranderingen N.v.t.
WAfs - Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa J J J J N.v.t.
WWvi - Waardeveranderingen van immateriële en materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen J J J J N.v.t.
WBed - Overige bedrijfskosten J J J J N.v.t.
WOvt - Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten J J N.v.t.
WVhe - Vrijval herwaarderingsreserve J J N.v.t.
WWfa - Waardeveranderingen van financiële vaste activa en van effecten J J N.v.t.
WFbe - Financiële baten en lasten J J J J N.v.t.
WKpr - Kostprijs van de omzet J J J J N.v.t.
WWvv - Waardeveranderingen vastgoedportefeuille Wonen
WOmz - Netto-omzet J J J J N.v.t.
WWiv - Wijziging voorraden J J J J N.v.t.
WOvb - Overige bedrijfsopbrengsten J J J J N.v.t.
Lonen / jenv-bw2-i:WagesSalaries WPerLes - Lonen en salarissen J J J N.v.t.