Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS code WOmzNooNtf
Omschrijving Omzet (nog te factureren)
Referentienummer 8004080
Wiki uitleg RGS en Transitorische posten boeken

Transitorische posten zijn boekingen die betrekking hebben op een andere (boekings)periode. Het principe hierachter is het werken met zuivere rekeningen, waarbij op elk gewenst moment inzicht is in de winst- en verliesrekening en dus het financiële resultaat van een onderneming. We hebben het dan over de boekhoudterm "permanence", hetgeen wil zeggen dat kosten en opbrengsten geboekt worden in de periodes waarop ze betrekking hebben. Bijvoorbeeld in januari vooruitbetaalde huur boeken die betrekking heeft op de maanden januari, februari en maart. Of een verkoopfactuur boeken in december, waarbij de opbrengst betrekking heeft op werkzaamheden die pas in januari (van dus het volgend kalenderjaar) plaatsvinden. Die opbrengst moet dan ook pas in januari tot uitdrukking komen in de winst- en verliesrekening. Bij transitorische posten wordt ook wel gesproken van overlopende posten.

Transitorische boekingen zijn onderverdeeld in:

 1. Vooruitbetaalde kosten;
 2. Nog te betalen kosten;
 3. Vooruit ontvangen opbrengsten;
 4. Nog te ontvangen opbrengsten.

Lees verder

Toelichting c.q. uitleg RGS code

Hier is sprake van een overlopende post. In dit geval is sprake van een nog te ontvangen bedrag, oftewel een nog te factureren bedrag over omzet die al gerealiseerd is. De omzet (credit) wordt dan alvast geboekt met als tegenrekening de balansrekening "nog te factureren" (debet).

 • Nog te factureren (debet)
 • Omzet nog te factureren (credit)

In het nieuwe boekjaar wordt bovenstaande boeking dan direct weer teruggeboekt.

 • Omzet nog te factureren (debet)
 • Nog te factureren (credit)

De later ontvangen factuur kan dan gewoon op de betreffende omzetrekening (credit) geboekt worden. 

 • Debiteuren (debet)
 • Af te dragen BTW (credit)
 • Omzet handelsgoederen hoog (credit)

Bovenstaande klinkt mooi, maar kent wel enkele kanttekeningen, te weten:

In het huidige boekjaar wordt de omzet geboekt op deze speciale omzetrekening (nog te factureren) en niet op een van de standaard omzetrekeningen.
Voordeel is dat dit dan niet de verhouding tussen de andere omzetrekeningen en de af te dragen BTW beïnvloed. 
Nadeel is dat de omzet op een afwijkende rekening staat en niet op bijvoorbeeld handelsomzet hoog of omzet diensten binnen Europa.
Rapportage over de omzetspecificatie op basis van het grootboek geeft dan een verkeerd beeld.

In het nieuwe boekjaar wordt wordt "Omzet handelsgoederen hoog" geboekt. Weliswaar staat daar tegenover de boeking op de rekening "Omzet nog te factureren". 
Ook nu blijft de verhouding tussen de verschillende omzetrekeningen en de af te dragen BTW in stand.
Maar bij rapportage over de omzetspecificatie op basis van het grootboek ontstaat dan eveneens een verkeerd beeld. De "Omzet handelsgoederen hoog" is immers afgelopen jaar al gerealiseerd.

Als maar met één omzetrekening wordt gewerkt in de administratie "bijvoorbeeld omzet handelsgoederen binnenland hoog" is het werken met de tussenrekening "Omzet nog te factureren" een goede optie. In andere gevallen moeten de voor- en nadelen goed afgewogen worden.

Kenmerken RGS code

Sortering O.F.H
Omslagcode
D/C C
Niveau 4
Status Actief

Toegekend aan soort bedrijf

Branchegericht * Niet van toepassing *