Boekhoudplaza.nl

Decimaal rekeningschema - RGS MKB

RGS MKB > Decimaal rekeningschema MKB

Selectie
rekeninggroepen tonen

MKB Uitgebreid tonen
Filter
ZZP
Eenmanszaak / VOF (EZ)
BV (Micro en klein)
Stichting / vereniging (SV)
MKB alles (bovenstaand)
ALLE RGS codes


[ 1 ] tot [ 300 ] van totaal [ 469 ] RGS codes, inclusief groepen
Rekening Naam rekening D / C Omslagcode RGS-code ZZP
EZ
BV
SV
+ Branche
RUBRIEK 0
101000 Kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen BIvaKou J N.v.t.
101010 - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen D BIvaKouVvp J N.v.t.
101020 - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen      C BIvaKouCae J N.v.t.
210000 Machines en installaties BMvaMei J J J J N.v.t.
210010 - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs D BMvaMeiVvp J J J J N.v.t.
210020 - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen      C BMvaMeiCae J J J J N.v.t.
210030 - Cumulatieve herwaarderingen D BMvaMeiCuh J J N.v.t.
213000 Automobielen en overige transportmiddelen BMvaTev J J J J N.v.t.
213010 - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs D BMvaTevVvp J J J J N.v.t.
213020 - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen      C BMvaTevCae J J J J N.v.t.
215000 Inventaris BMvaBei J J J J N.v.t.
215010 - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs D BMvaBeiVvp J J J J N.v.t.
215020 - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen      C BMvaBeiCae J J J J N.v.t.
215030 - Cumulatieve herwaarderingen D BMvaBeiCuh J J N.v.t.
308000 Latente belastingvorderingen BFvaLbv J J N.v.t.
308010 - Compensabele verliezen D BFvaLbvBll J J N.v.t.
308020 - Verrekenbare tijdelijke verschillen D BFvaLbvVtv J J N.v.t.
309025 - Hoofdsom vorderingen uit hoofde van leningen en voorschotten houders van aandelen op naam D BFvaOvrHva J N.v.t.
309125 - Cumulatieve aflossingen en waardeverminderingen leningen en voorschotten houders van aandelen op naam (langlopend)      C BFvaOvrHvc J N.v.t.
320000 Leningen u/g (langlopend) BFvaLen J J N.v.t.
320010 - Leningen u/g (langlopend) D BFvaLenLen J J N.v.t.
501000 Aandelenkapitaal BEivGok J N.v.t.
501010 - Normale aandelen      C BEivGokGea J N.v.t.
502000 Agio BEivAgi J N.v.t.
502010 - Agioreserve      C BEivAgiAgi J N.v.t.
503000 Herwaarderingsreserves BEivHer J J N.v.t.
503010 - Herwaarderingsreserve      C BEivHerHew J J N.v.t.
504000 Wettelijke reserves BEivWer J N.v.t.
504050 - Wettelijke reserve voor geactiveerde kosten van oprichting en uitgifte van aandelen      C BEivWerRvg J N.v.t.
504060 - Wettelijke reserve voor geactiveerde kosten van ontwikkeling      C BEivWerRgk J N.v.t.
505019 Bestemmingsreserves BEivBer J N.v.t.
505020 - Bestemmingsreserve      C BEivBerBer J N.v.t.
506000 Overige reserves BEivOvr J J N.v.t.
506001 - Algemene reserve      C BEivOvrAlr J J N.v.t.
506006 - Continuïteitsreserve      C BEivOvrCor J N.v.t.
506009 Onverdeelde winst BEivOre J J J J N.v.t.
506010 - Niet verdeelde winst      C BEivOreOvw J J N.v.t.
506020 - Resultaat van het boekjaar      C BEivOreRvh J J J J N.v.t.
507000 Bestemmingsfondsen BEivBef J N.v.t.
507020 - Bestemmingsfondsen      C BEivBefBef J N.v.t.
509000 Eigen vermogen onderneming natuurlijke personen BEivKap J J N.v.t.
509010 - Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal      C BEivKapOnd J J N.v.t.
509030 - Privé-stortingen      C BEivKapPrs J J N.v.t.
509040 - Privé-opnamen D BEivKapPro J J N.v.t.
509040.2    > Privé-opname kapitaal D BEivKapProPok J N.v.t.
509040.3    > Privé-gebruik materiële vaste activa D BEivKapProPmv J N.v.t.
509040.4    > Privé-verbruik goederen D BEivKapProPrg J N.v.t.
509040.5    > Privé-aandeel in zakelijke lasten D BEivKapProPiz J N.v.t.
509040.6    > Privé-premies D BEivKapProPpr J N.v.t.
509040.7    > Privé-belastingen D BEivKapProPri J N.v.t.
509040.8    > Privé-aflossingen en rente D BEivKapProPer J N.v.t.
509040.9    > Privé-aftrekbare kosten D BEivKapProPrk J N.v.t.
509040.11    > Overige privé-opnamen D BEivKapProOvp J N.v.t.
509049 Kapitaal stichting, coöperatie en vereniging BEivSev J N.v.t.
509050 - Stichtingskapitaal      C BEivSevSti J N.v.t.
509060 - Verenigingskapitaal      C BEivSevVnk J N.v.t.
509065 - Kapitaal participatie coöperatie      C BEivSevCoo J N.v.t.
509079 Overige kapitaalcomponenten BEivOkc J N.v.t.
509100 Eigen vermogen firmant 2 BEivKa2 J N.v.t.
509110 - Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal      C BEivKa2Ond J N.v.t.
509130 - Privé-stortingen firmant 2      C BEivKa2Prs J N.v.t.
509140 - Privé-opnamen firmant 2 D BEivKa2Pro J N.v.t.
509200 Eigen vermogen firmant 3 BEivKa3 J N.v.t.
509210 - Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal      C BEivKa3Ond J N.v.t.
509230 - Privé-stortingen firmant 3      C BEivKa3Prs J N.v.t.
509240 - Privé-opnamen firmant 3 D BEivKa3Pro J N.v.t.
509300 Eigen vermogen firmant 4 BEivKa4 J N.v.t.
509310 - Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal      C BEivKa4Ond J N.v.t.
509330 - Privé-stortingen firmant 4      C BEivKa4Prs J N.v.t.
509340 - Privé-opnamen firmant 4 D BEivKa4Pro J N.v.t.
509400 Eigen vermogen firmant 5 BEivKa5 J N.v.t.
509410 - Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal      C BEivKa5Ond J N.v.t.
509430 - Privé-stortingen firmant 5      C BEivKa5Prs J N.v.t.
509440 - Privé-opnamen firmant 5 D BEivKa5Pro J N.v.t.
510050 - Kosten egalisatiereserve fiscaal      C BEivOkcKeg J N.v.t.
804000 Financiële lease verplichtingen (langlopend) BLasFlv J J J J N.v.t.
804010 - Hoofdsom financiële lease verplichtingen      C BLasFlvFlv J J J J N.v.t.
804020 - Cumulatieve aflossingen financiële lease verplichtingen D BLasFlvCla J J J J N.v.t.
805000 Schulden aan banken (langlopend) BLasSak J J J J N.v.t.
805010 - Hoofdsom hypotheken      C BLasSakHvl J J J J N.v.t.
805015 - Cumulatieve aflossingen hypotheken D BLasSakCla J J J J N.v.t.
805030 - Hoodsom leningen      C BLasSakLvl J J J J N.v.t.
805035 - Cumulatieve aflossingen leningen D BLasSakLca J J J J N.v.t.
806049 Schulden ter zake van pensioenen (langlopend) BLasStz J J J N.v.t.
806050 - Hoofdsom schulden ter zake van pensioenen      C BLasStzStz J J J N.v.t.
806051 - Cumulatieve aflossingen schulden ter zake van pensioenen D BLasStzStc J J J N.v.t.
806129 Overige schulden (Langlopend) BLasOls J J J J N.v.t.
806130 - Hoofdsom overige schulden      C BLasOlsOsl J J J J N.v.t.
806135 - Cumulatieve aflossingen overige schulden D BLasOlsAfl J J J J N.v.t.
RUBRIEK 1
1001000 Kasmiddelen BLimKas J J J J N.v.t.
1001010 - Kas D BLimKasKas J J J J N.v.t.
1002000 Tegoeden op bankgirorekeningen BLimBan J J J J N.v.t.
1002010 - Rekening-courant bank D BLimBanRba J J J J N.v.t.
1002030 - Depositorekening D BLimBanDep J J J J N.v.t.
1002050 - Internetrekening D BLimBanInb J J J J N.v.t.
1002060 - G-rekening D BLimBanGrb J J N.v.t.
1002070 - (Bedrijfs)spaarrekening D BLimBanSpa J J J N.v.t.
1003000 Kruisposten BLimKru J J J J N.v.t.
1003010 - Stortingen onderweg D BLimKruSto J J J J N.v.t.
1003015 - Tussenrekening kluis D BLimKruKlu J J J J N.v.t.
1003020 - PIN betalingen D BLimKruPib J J J J N.v.t.
1003030 - Creditcard afrekening D BLimKruCra J J J J N.v.t.
1101000 Vorderingen op handelsdebiteuren BVorDeb J J J J N.v.t.
1101010 - Handelsdebiteuren nominaal D BVorDebHad J J J J N.v.t.
1101030 - Voorziening voor oninbaarheid op vorderingen op handelsdebiteuren      C BVorDebVdd J J N.v.t.
1101050 - Tussenrekening ontvangsten debiteuren (ontvangsten onderweg) D BVorDebTus J J J J N.v.t.
1102010 - Terug te vorderen Omzetbelasting D BSchBepBtw BVorVbkTvo J J J J N.v.t.
1102020 - Terug te vorderen Loonheffing D BSchBepLhe BVorVbkTvl J J N.v.t.
1102030 - Terug te vorderen Vennootschapsbelasting D BSchBepVpb BVorVbkTvv J J N.v.t.
1102040 - Terug te vorderen Dividendbelasting D BSchBepOvbTdb BVorVbkTtv J N.v.t.
1102050 - Ingehouden dividendbelasting D BVorVbkInd J N.v.t.
1102060 - Terug te vorderen overige belastingen D BSchBepOvbOvb BVorVbkTtb J J J J N.v.t.
1103000 Overige vorderingen BVorOvr J J J J N.v.t.
1103090 - Vooruitbetalingen D BVorOvrVrb J J J J N.v.t.
1103129 Van aandeelhouders opgevraagde stortingen BVorVao J N.v.t.
1103130 - Nog te verrichten stortingen op aandelen D BVorVaoNtv J N.v.t.
1103140 - Rekening-courant bestuurders D BSchOvsRcb BVorOvrRcb J J N.v.t.
1103143 - Rekening-courant aandeelhouders D BSchOvsSaa BVorOvrRca J N.v.t.
1103149 Vorderingen uit hoofde van pensioenen BVorVpk J J J N.v.t.
1103150 - Terug te ontvangen pensioenpremies D BSchStzPen BVorVpkTto J J J N.v.t.
1103159 Vorderingen uit hoofde van belastingen BVorVbk J J J J N.v.t.
1103160 - Vorderingen uit hoofde van belastingen D BVorVbkVbk J J J J N.v.t.
1103169 Latente belastingvorderingen (kortlopend) BVorLbv J J N.v.t.
1103170 - Latente belastingvorderingen (kortlopend) D BVorLbvBlk J J N.v.t.
1103171 - Te verrekenen met verliezen uit het verleden D BVorLbvCba J J N.v.t.
1103172 - Te verrekenen met toekomstige verliezen D BVorLbvCfo J J N.v.t.
1103190 - Overige vorderingen D BSchOvsOvs BVorOvrOvk J J J J N.v.t.
1103300 Vorderingen op leden van de coöperatie BVorVlc J N.v.t.
1103310 - Vorderingen op lid A van de coöperatie D BSchSlcLi1 BVorVlcLi1 J N.v.t.
1103320 - Vorderingen op lid B van de coöperatie D BSchSlcLi2 BVorVlcLi2 J N.v.t.
1103330 - Vorderingen op lid C van de coöperatie D BSchSlcLi3 BVorVlcLi3 J N.v.t.
1103340 - Vorderingen op lid D van de coöperatie D BSchSlcLi4 BVorVlcLi4 J N.v.t.
1103350 - Vorderingen op lid E van de coöperatie D BSchSlcLi5 BVorVlcLi5 J N.v.t.
1104000 Overlopende activa BVorOva J J J J N.v.t.
1104010 - Vooruitbetaalde facturen D BVorOvaVof J J J N.v.t.
1104030 - Nog te factureren of nog te verzenden facturen D BVorOvaNtf J J J J N.v.t.
1104040 - Te ontvangen rente D BSchOpaTbr BVorOvaTor J J J J N.v.t.
1104050 - Vooruitbetaalde rente D BSchOpaVor BVorOvaVbr J J J N.v.t.
1104060 - Overige overlopende activa D BSchOpaOop BVorOvaOoa J J J J N.v.t.
1104100 - Nog te ontvangen vergoedingen D BVorOvaNov J J J J N.v.t.
1104120 - Vooruitbetaalde personeelskosten D BSchOpaNpe BVorOvaVop J J J N.v.t.
1104130 - Vooruitbetaalde huisvestingskosten D BSchOpaNhv BVorOvaVoh J J J N.v.t.
1104140 - Vooruitbetaalde exploitatie- en machinekosten D BSchOpaNee BVorOvaVem J J J N.v.t.
1104150 - Vooruitbetaalde verkoopkosten D BSchOpaNvk BVorOvaVov J J J N.v.t.
1104160 - Vooruitbetaalde autokosten D BSchOpaNak BVorOvaVak J J J N.v.t.
1104180 - Vooruitbetaalde kantoorkosten D BSchOpaNkk BVorOvaVok J J J N.v.t.
1104200 - Vooruitbetaalde assurantiekosten D BSchOpaNas BVorOvaVas J J J N.v.t.
1104210 - Vooruitbetaalde accountants- en advieskosten D BSchOpaNaa BVorOvaVae J J N.v.t.
1104220 - Vooruitbetaalde administratiekosten D BSchOpaNad BVorOvaVoa J J J J N.v.t.
1104240 - Vooruitbetaalde andere kosten D BSchOpaNtb BVorOvaVan J J J J N.v.t.
1105000 Tussenrekeningen BVorTus J J J J N.v.t.
1105100 - Tussenrekeningen betalingen D BSchTusTbt BVorTusTbt J J J J N.v.t.
1105300 - Tussenrekeningen inkopen D BSchTusTin BVorTusTin J J J N.v.t.
1105800 - Tussenrekeningen verkopen D BSchTusTvk BVorTusTvk J J J N.v.t.
1203000 Schulden aan leveranciers en handelskredieten BSchCre J J J J N.v.t.
1203010 - Handelscrediteuren nominaal      C BSchCreHac J J J J N.v.t.
1203050 - Tussenrekening betalingen crediteuren (betalingen onderweg)      C BSchCreTus J J J J N.v.t.
1203060 - Tussenrekening te fiatteren facturen      C BSchCreTtf J J J J N.v.t.
1204000 Salarisverwerking BSchSal J J J N.v.t.
1204010 - Netto lonen      C BSchSalNet J J J N.v.t.
1204020 - Voorschotten personeel      C BSchSalVpe J J J N.v.t.
1204030 - Tantièmes      C BSchSalTan J J J N.v.t.
1204040 - Te betalen vakantiegeld      C BSchSalTvg J J J N.v.t.
1204050 - Reservering vakantiedagen      C BSchSalTbv J J J N.v.t.
1204100 - Personeelsfonds / personeelsvereniging      C BSchSalPer J J J N.v.t.
1204110 - Overige netto-afdrachten      C BSchSalOna J J J N.v.t.
1204120 - Gratificaties      C BSchSalGra J J J N.v.t.
1204130 - Te betalen overige sociale fondsen      C BSchSalOsf J J J N.v.t.
1205009 Belastingen en premies sociale verzekeringen BSchBep J J J J N.v.t.
1205010 - Te betalen Omzetbelasting      C BVorVbkTvo BSchBepBtw J J J J N.v.t.
1205010.2    > 1a. Omzetbelasting leveringen/diensten belast met hoog tarief      C BSchBepBtwOla J J J J N.v.t.
1205010.3    > 1b. Omzetbelasting leveringen/diensten belast met laag tarief      C BSchBepBtwOlv J J J J N.v.t.
1205010.4    > 1c. Omzetbelasting leveringen/diensten belast met overige tarieven, behalve 0%      C BSchBepBtwOlo J J J J N.v.t.
1205010.5    > 1d. Omzetbelasting over privégebruik      C BSchBepBtwOop J J J J N.v.t.
1205010.9    > 5b. Voorbelasting D BSchBepBtwVoo J J J J N.v.t.
1205010.13    > Afgedragen omzetbelasting D BSchBepBtwAfo J J J J N.v.t.
1206010 - Te betalen Loonheffing      C BVorVbkTvl BSchBepLhe J J J N.v.t.
1207010 - Te betalen Vennootschapsbelasting      C BVorVbkTvv BSchBepVpb J J N.v.t.
1208000 - Overige belastingen      C BSchBepOvb J J J J N.v.t.
1208500 Kortlopende financiële lease verplichtingen BSchFlk J J J J N.v.t.
1208510 - Financiële lease verplichtingen      C BSchFlkFlk J J J J N.v.t.
1209000 Overige schulden BSchOvs J J J J N.v.t.
1209010 - Schulden aan aandeelhouders      C BVorOvrRca BSchOvsSaa J J N.v.t.
1209020 - Rekening-courant bestuurders (Kortlopend)      C BVorOvrRcb BSchOvsRcb J J J N.v.t.
1209029 Schulden aan banken BSchSak J J J J N.v.t.
1209030 - Rekening-courant bij kredietinstellingen      C BSchSakRba J J J J N.v.t.
1209110 - Te betalen pensioenpremies      C BSchOvsStp J J J N.v.t.
1209150 - Overige schulden      C BVorOvrOvk BSchOvsOvs J J J J N.v.t.
1210000 Overlopende passiva BSchOpa J J J J N.v.t.
1210010 - Nog te ontvangen facturen      C BSchOpaNto J J J J N.v.t.
1210050 - Overige overlopende passiva      C BVorOvaOoa BSchOpaOop J J J J N.v.t.
1210055 - Nog te betalen servicekosten      C BVorOvaNos BSchOpaNbs J J J J N.v.t.
1210090 - Nog te betalen vergoedingen      C BSchOpaNve J J J J N.v.t.
1210110 - Nog te betalen personeelskosten      C BVorOvaVop BSchOpaNpe J J J N.v.t.
1210120 - Nog te betalen huisvestingskosten      C BVorOvaVoh BSchOpaNhv J J J N.v.t.
1210130 - Nog te betalen exploitatie- en machinekosten      C BVorOvaVem BSchOpaNee J J J N.v.t.
1210140 - Nog te betalen verkoopkosten      C BVorOvaVov BSchOpaNvk J J J N.v.t.
1210150 - Nog te betalen autokosten      C BVorOvaVak BSchOpaNak J J J N.v.t.
1210170 - Nog te betalen kantoorkosten      C BVorOvaVok BSchOpaNkk J J J N.v.t.
1210190 - Nog te betalen assurantiekosten      C BVorOvaVas BSchOpaNas J J J N.v.t.
1210200 - Nog te betalen accountants- en advieskosten      C BVorOvaVae BSchOpaNaa J J N.v.t.
1210210 - Nog te betalen administratiekosten      C BVorOvaVoa BSchOpaNad J J J J N.v.t.
1210260 - Vooruitgefactureerde omzet      C BSchOpaVgo J J J J N.v.t.
1220000 Tussenrekeningen BSchTus J J J J N.v.t.
1220500 - Tussenrekeningen betalingen      C BVorTusTbt BSchTusTbt J J J J N.v.t.
1222000 - Tussenrekeningen inkopen      C BVorTusTin BSchTusTin J J J N.v.t.
1227000 - Tussenrekeningen verkopen      C BVorTusTvk BSchTusTvk J J J N.v.t.
1229000 - Tussenrekeningen overig      C BVorTusTov BSchTusTov J J J J N.v.t.
1229010    > Tussenrekening beginbalans      C BVorTusTovTbb BSchTusTovTbb J J J J N.v.t.
1229020    > Tussenrekening vraagposten      C BVorTusTovTvp BSchTusTovTvp J J J J N.v.t.
1230000 Uit te keren dividend aan houders van aandelen BSchDha J N.v.t.
1231000 - Uit te keren dividend aan houders van aandelen      C BSchDhaDha J N.v.t.
1260000 Schulden aan leden van de coöperatie BSchSlc J N.v.t.
1260100 - Schuld aan lid A van de coöperatie      C BVorVlcLi1 BSchSlcLi1 J N.v.t.
1260200 - Schuld aan lid B van de coöperatie      C BVorVlcLi2 BSchSlcLi2 J N.v.t.
1260300 - Schuld aan lid C van de coöperatie      C BVorVlcLi3 BSchSlcLi3 J N.v.t.
1260400 - Schuld aan lid D van de coöperatie      C BVorVlcLi4 BSchSlcLi4 J N.v.t.
1260500 - Schuld aan lid E van de coöperatie      C BVorVlcLi5 BSchSlcLi5 J N.v.t.
RUBRIEK 3
3001000 Handelsgoederen BVrdHan J J J J N.v.t.
3001010 - Handelsgoederen, bruto D BVrdHanVoo J J J J N.v.t.
3002000 Voorraad grond- en hulpstoffen BVrdGeh J J J J N.v.t.
3002010 - Voorraad grond- en hulpstoffen, bruto D BVrdGehVoo J J J J N.v.t.
3004000 Vooruitbetalingen op voorraden BVrdVrv J J J J N.v.t.
3004010 - Voorraad vooruitbetaald op voorraden, bruto D BVrdVrvVoo J J J J N.v.t.
3103000 Gereed product BVrdGep J J J J N.v.t.
3103010 - Gereed product, bruto D BVrdGepVoo J J J J N.v.t.
RUBRIEK 4
4001000 Lonen en salarissen WPerLes J J J N.v.t.
4001030 - Tantièmes en provisie D WPerLesTep J J J N.v.t.
4001040 - Lonen D WPerLesLon J J J N.v.t.
4001050 - Overwerk D WPerLesOwe J J J N.v.t.
4001060 - Onregelmatigheidstoeslag D WPerLesOnr J J J N.v.t.
4001070 - Vakantiebijslag D WPerLesVag J J J N.v.t.
4001080 - Vakantiedagen D WPerLesVad J J J N.v.t.
4001090 - Gratificaties D WPerLesGra J J J N.v.t.
4001100 - Lonen in natura D WPerLesLin J J J N.v.t.
4001120 - Loonkostenreductie      C WPerLesLoo J J J N.v.t.
4001160 - Overige lonen en salarissen D WPerLesOlr J J J N.v.t.
4002000 Sociale lasten WPerSol J J J N.v.t.
4002010 - Premies sociale verzekeringen D WPerSolPsv J J J N.v.t.
4002020 - Bijdrage ziektekostenverzekering D WPerSolBiz J J J N.v.t.
4002040 - Overige sociale fondsen D WPerSolOsf J J J N.v.t.
4002050 - Overige sociale lasten D WPerSolOss J J J N.v.t.
4003000 Pensioenlasten WPerPen J J J N.v.t.
4003010 - Pensioenpremies D WPerPenPen J J J N.v.t.
4003999 Werkkostenregeling - detail WBedWkr J J J N.v.t.
4004000 - Werkkosten vrije ruimte D WBedWkrWkf J J J N.v.t.
4004008 Overige lasten uit hoofde van personeelsbeloningen WPerOlu J J J N.v.t.
4004009 - Overige lasten met betrekking tot personeelsbeloningen D WPerOluOlp J J J N.v.t.
4006000 - Werkkosten gericht vrijgesteld D WBedWkrWkg J J J N.v.t.
4010000 - Werkkosten geen of vrijgesteld loon D WBedWkrWkv J J J N.v.t.
4012000 Overige personeelsgerelateerde kosten WBedOvp J J J N.v.t.
4012020 - Uitzendbedrijven D WBedOvpUit J J J N.v.t.
4012040 - Ingehuurde ZZP-ers D WBedOvpZzp J J J N.v.t.
4012070 - Wervingskosten D WBedOvpWer J J J N.v.t.
4012080 - Arbodienst D WBedOvpAbd J J J N.v.t.
4012100 - Ziekengeldverzekering D WBedOvpZie J J J N.v.t.
4012110 - Ontvangen ziekengelden      C WBedOvpOzi J J J N.v.t.
4012190 - Overige personeelskosten niet elders genoemd D WBedOvpOvp J J J N.v.t.
4101010 - Afschrijvingen kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen D WAfsAivOek J N.v.t.
4102000 Afschrijvingen op materiële vaste activa WAfsAmv J J J J N.v.t.
4102050 - Afschrijvingen Machines en installaties D WAfsAmvMei J J J J N.v.t.
4102070 - Afschrijvingen Automobielen en overige transportmiddelen D WAfsAmvTev J J J J N.v.t.
4102090 - Afschrijvingen Inventaris D WAfsAmvBei J J J J N.v.t.
4106000 Winsten of verliezen die ontstaan als gevolg van de buitengebruikstelling of afstoting van een materieel vast actief WAfsRvm J J J J N.v.t.
4106050 - Boekresultaat Machines en installaties      C WAfsRvmMei J J J J N.v.t.
4106070 - Boekresultaat Automobielen en overige transportmiddelen      C WAfsRvmTev J J J J N.v.t.
4106090 - Boekresultaat Inventaris      C WAfsRvmBei J J J J N.v.t.
4201000 Huisvestingskosten WBedHui J J J J N.v.t.
4201040 - Betaalde huur D WBedHuiBeh J J J J N.v.t.
4201080 - Onderhoud gebouwen D WBedHuiOng J J J J N.v.t.
4201090 - Schoonmaakkosten D WBedHuiSch J J J J N.v.t.
4201100 - Servicekosten D WBedHuiSer J J J J N.v.t.
4201105 - Gas,water en elektra D WBedHuiGwe J J J J N.v.t.
4201140    > Netdiensten D WBedHuiGweNed J J J N.v.t.
4201160 - Assurantiepremies onroerende zaak D WBedHuiAoz J J J J N.v.t.
4201170 - Onroerende zaakbelasting D WBedHuiOnz J J J J N.v.t.
4201180 - Milieuheffingen en zuiveringsleges D WBedHuiMez J J J J N.v.t.
4201190 - Overige belastingen inzake huisvesting D WBedHuiObh J J J J N.v.t.
4201230 - Dotatie voorziening groot onderhoud gebouwen D WBedHuiDvg J J N.v.t.
4201240 - Vrijval voorziening groot onderhoud gebouwen      C WBedHuiVgb J J N.v.t.
4201270 - Overige huisvestingskosten D WBedHuiOhv J J J J N.v.t.
4202000 Exploitatie- en machinekosten WBedEem J J J J N.v.t.
4202050 - Gereedschapskosten D WBedEemGsk J J J J N.v.t.
4202110 - Reparatie en onderhoud machines D WBedEemRom J J J J N.v.t.
4202120 - Operational leasing machines D WBedEemOlm J J J N.v.t.
4202130 - Huur machines D WBedEemHum J J J J N.v.t.
4202160 - Kleine aanschaffingen machines D WBedEemKam J J J N.v.t.
4202260 - Assurantiepremie machines en inventaris D WBedEemAme J J J J N.v.t.
4202280 - Overige exploitatie- en machinekosten D WBedEemOee J J J J N.v.t.
4203000 Verkoop gerelateerde kosten WBedVkk J J J J N.v.t.
4203010 - Reclame- en advertentiekosten D WBedVkkRea J J J J N.v.t.
4203020 - Kosten sponsoring D WBedVkkKos J J J J N.v.t.
4203030 - Beurskosten D WBedVkkBeu J J J J N.v.t.
4203040 - Relatiegeschenken D WBedVkkRel J J J J N.v.t.
4203060 - Representatiekosten D WBedVkkRep J J J J N.v.t.
4203070 - Reis- en verblijfkosten D WBedVkkRev J J J J N.v.t.
4203090 - Vrachtkosten D WBedVkkVrk J J J J N.v.t.
4203100 - Incassokosten a.g.v. verkoopactiviteiten D WBedVkkInc J J J J N.v.t.
4203110 - Kilometervergoeding zakelijke reizen D WBedVkkKmz J J J J N.v.t.
4203160 - Dotatie voorziening dubieuze debiteuren D WBedVkkDvd J J N.v.t.