Boekhoudplaza.nl

Begrippen > Tussenrekeningen

Tussenrekeningen is vaak een bonte verzameling van rekeningen waarop tjdelijk geboekt wordt. De bedoeling is dat een tussenrekening uiteindelijk weer glad loopt. Het persé glad lopen van een tussenrekening aan het eind van een boekingsperiode of zelfs een boekjaar is, zoals weleens beweerd wordt, niet altijd nodig. 

Nadere toelichting:

De rekening "Kruisposten" kan ook als tussenrekening beschouwd worden. Stel dat op 31-12 van enig jaar einde van de dag kasgeld gestort wordt op een bankrekening. Dan kan het zo zijn dat de bijstorting op de betreffende bankrekening pas op 1-1 van het volgende jaar zichtbaar is. Op de rekening "Kruisposten" staat dan op 31-12 het saldo dat gestort is.  

RGS in de praktijk over [ Tussenrekeningen ]
Silverfin: controles en jaarrekening op basis van RGS (10-06-2020)
Silverfin biedt een scala aan software voor de accountantspraktijk. De inrichting binnen SIlverfin vindt volledig plaats op basis van RGS-codes. Enkele voorbeelden zijn: 1) Controle tussenrekeningen, vraagposten en overlopende activa c.q. passiva. 2) Controle in de afschrijvingsstaat en 3) Controle overige bedrijfskosten.
Analys.io: Data-analyse op basis van RGS (22-05-2020)
Analys.io voert automatische controles uit op basis van RGS labels in een administratie. Zou wordt bijvoorbeeld automatisch gekeken naar zaken als investeringen en onderhoudskosten. Maar ook voor zaken als controle op de salarisverwerking of tussenrekeningen wordt RGS gebruikt.
RGS openstaand en opgelost over [ Tussenrekeningen ]
BVorTusTsa Tussenrekeningen salarissen WEL/NIET WONEN niveau 5 (24-12-2022)
De Tussenrekeningen salarissen (BVorTusTsa) in op niveau 5 onderverdeeld naar 4 rekeningen ZONDER branche WONEN. Deze rekening kent een omslagcode (BSchTusTsa) Tussenrekening salarissen. Deze laatste rekening is op niveau 5 onderverdeeld naar 4 rekeningen MET branche WONEN.
RGS en Handelsgoederen onderweg, tussenrekeningen niet juist (06-03-2022)
Tussenrekeningen in RGS om handelsgoederen onderweg te boeken zijn niet consequent opgenomen op RGS niveau 4 en 5 en bevatten fouten door toewijzen van Schulden op korte termijn aan Woningcorporaties en Vorderingen juist weer niet.
RGS en tussenrekeningen voorraden (19-07-2021)
Een tussenrekening voorraad kan bijvoorbeeld gebruikt worden bij voorraad onderweg. In de zin van bijvoorbeeld een ontvangen inkoopfactuur en nog te ontvangen voorraad. RGS kent tussenrekeningen voorraad in de 1 rubriek (vlottende activa) en in de 3 rubriek (voorraad).
Grootboekrekening vraagposten ontbreekt in RGS op niveau 4 en dubbel op niveau 5 (30-06-2019)
Accountants- en administratiekantoren werken met de rekening "vraagposten" als klanten zelf boeken en ze kunnen een bepaalde boeking zelf niet kwijt. De grootboekrekening vraagposten biedt dan uitkomst. Nu kent RGS vele tussenrekeningen, maar niet expliciet de rekening "vraagposten".
WIKI's over [ Tussenrekeningen ]
ReferentieGrootboekSchema RGS versie 3.0

RGS 2.0 lijkt een kort leven beschoren, want 2016 is nog niet voorbij of er wordt alweer gesproken over RGS 3.0.

RGS en Handelsgoederen onderweg, zowel inkoop als verkoop, boeken

Een handelsbedrijf heeft te maken met inkoop en verkoop van goederen. Aan de inkoopzijde vindt de ontvangst van de goederen (in het magazijn) niet altijd op hetzelfde moment plaats als de ontvangst van de inkoopfactuur. En aan de verkoopzijde vindt de aflevering van de goederen (bij de klant) niet altijd op hetzelfde moment plaats als het versturen van de verkoopfactuur. We spreken dan van goederen- en facturen onderweg, zowel aan de inkoop- als verkoopkant. Deze Wiki is bedoeld uitleg te geven van de mogelijkheden die RGS biedt aan het boekhoudkundig registreren van goederen- en facturen onderweg in het grootboek. Verder aan te duiden als goederen onderweg.

RGS en Kostprijs van de omzet in de boekhouding

Kostprijs van de omzet is hier breder gedefinieerd dan alleen de inkoopwaarde van de omzet. Deze laatste zien we als alleen betaalde kosten voor inkoop (van bijvoorbeeld handelsartikelen) en eventuele inkoopkosten. Hiernaast zijn er dan nog de overige kosten, zols voor personeel en kosten uitbesteed werk. Deze kosten tesamen beschouwen we dan als kostprijs van de omzet. Zie ook hierna.

 

RGS en Omzetrekeningen in de boekhouding

Omzet is binnen RGS verdeeld naar omzetgroepen voor: Geproduceerde goederen (eigen productie), Handelsgoederen en Diensten. Hierbinnen onderverdeeld naar BTW regeling. Daarnaast kent RGS omzetgroepen voor: Overige netto-omzet, Netto-omzet intercompany transacties en Kortingen en bonussen en provisies. Tot slot is er nog branchegerichte omzet.

RGS en Vraagposten boeken

Accountants- en administratiekantoren weten regelmatig niet wat hun klanten wel weten over bijvoorbeeld een bankmutatie. Is  sprake van een zakelijke uitgave of een privé uitgave. Deze kantoren zetten daarom een post regelmatig even op ‘vraagposten’ om daarna met de klant af te stemmen waarop de bankmutatie specifiek betrekking heeft.

RGS Omslagcodes toegelicht

Omslagcodes kennen een lange historie en zijn bedoeld om grootboeksaldi binnen de juiste rubriek op bepaalde rapportages weer te geven, De meest bekende omslagcode is ongetwijfeld de grootboekrekening "bank". Bij een debet saldo is sprake van rubricering onder liquide middelen en bij een creditsaldo is sprake van schulden op korte termijn. 

Naar ons idee is het opnemen van omslagcodes in standaard RGS mogelijk te uitgebreid. Zo zijn er omslagcodes bij tientallen tussenrekeningen. Wij vragen ons af of dit in de praktijk wel nodig is en daarmee het RGS schema zelf onnodig te uitgebreid maakt. 
Maar oordeel zelf.
Opvragen ALLE omslagcodes...  
  

RGS-codes en onderhanden projecten

Onderstaand hebben we de RGS-codes m.b.t. onderhanden projecten op een rij gezet.
Alleen de vetgedrukte codes hebben we gebruikt bij de uitgewerkte boekingsvoorbeelden van onderhanden projecten.

RGS-codes met [ Tussenrekeningen ]
Referentiecode Reknr Naam (lang) Nivo ZZP EZ BV SV Branche
BSchTus 17500 Tussenrekeningen 3 J J J J N.v.t.
BSchTusLen 17560 Tussenrekeningen leningen 4 N.v.t.
BSchTusTbt 17510 Tussenrekeningen betalingen 4 J J J J N.v.t.
BSchTusTbtTca Tussenrekening contante aanbetalingen tussenrekeningen betalingen 5 Wonen
BSchTusTbtTcb Tussenrekening creditcardbetalingen tussenrekeningen betalingen 5 Wonen
BSchTusTdv 17540 Tussenrekeningen dienstverlening 4 N.v.t.
BSchTusTdvDvb Doorberekende voorschotten belast tussenrekeningen dienstverlening 5 Wonen
BSchTusTdvDvo Doorberekende voorschotten onbelast tussenrekeningen dienstverlening 5 Wonen
BSchTusTdvInv Inkomende verschotten tussenrekeningen dienstverlening 5 Wonen
BSchTusTdvTcp Tussenrekening capaciteit tussenrekeningen dienstverlening 5 Wonen
BSchTusTdvTma Tussenrekening materialen tussenrekeningen dienstverlening 5 Wonen
BSchTusTdvTuu Tussenrekening uren tussenrekeningen dienstverlening 5 Wonen
BSchTusTdvVsb Voorschotten belast tussenrekeningen dienstverlening 5 Wonen
BSchTusTdvVso Voorschotten onbelast tussenrekeningen dienstverlening 5 Wonen
BSchTusTin 17520 Tussenrekeningen inkopen 4 J J J N.v.t.
BSchTusTinTiv Tussenrekening inkoopverschillen tussenrekeningen inkopen 5 Wonen
BSchTusTinTof Tussenrekening nog te ontvangen facturen tussenrekeningen inkopen 5 Wonen
BSchTusTinTog Tussenrekening nog te ontvangen goederen tussenrekeningen inkopen 5 Wonen
BSchTusTon 17555 Tussenrekeningen ontvangsten 4 N.v.t.
BSchTusTonTco Tussenrekening contante ontvangsten tussenrekeningen ontvangsten 5 Wonen
BSchTusTonTcv Tussenrekening creditcardverkopen tussenrekeningen ontvangsten 5 Wonen
BSchTusTov 17590 Tussenrekeningen overig (Vraagposten) 4 J J J J N.v.t.
BSchTusTovTbb Tussenrekening beginbalans tussenrekeningen overig 5 Wonen
BSchTusTovTov Tussenrekening overige tussenrekeningen overig 5 Wonen
BSchTusTovTvp Tussenrekening vraagposten tussenrekeningen overig 5 Wonen
BSchTusTpj 17525 Tussenrekeningen projecten 4 N.v.t.
BSchTusTpjTpk Tussenrekening projectkosten tussenrekeningen projecten 5 Wonen
BSchTusTpjTpo Tussenrekening projectopbrengsten tussenrekeningen projecten 5 Wonen
BSchTusTpjTpv Tussenrekening projectverschillen tussenrekeningen projecten 5 Wonen
BSchTusTpr 17530 Tussenrekeningen productie 4 N.v.t.
BSchTusTprTau Tussenrekening machineuren tussenrekeningen productie 5 Wonen
BSchTusTprTbg Tussenrekening budget tussenrekeningen productie 5 Wonen
BSchTusTprTbu Tussenrekening te dekken budget tussenrekeningen productie 5 Wonen
BSchTusTprTmu Tussenrekening manuren tussenrekeningen productie 5 Wonen
BSchTusTprTmv Tussenrekening materiaalverbruik tussenrekeningen productie 5 Wonen
BSchTusTsa 17515 Tussenrekeningen salarissen 4 N.v.t.
BSchTusTsaTbn Tussenrekening brutoloon tussenrekeningen salarissen 5 Wonen
BSchTusTsaTgb Tussenrekening brutoinhouding tussenrekeningen salarissen 5 Wonen
BSchTusTsaTni Tussenrekening nettoinhoudingen tussenrekeningen salarissen 5 Wonen
BSchTusTsaTnl Tussenrekening nettoloon tussenrekeningen salarissen 5 Wonen
BSchTusTvk 17550 Tussenrekeningen verkopen 4 J J J N.v.t.
BSchTusTvkTnf Tussenrekening nog te factureren tussenrekeningen verkopen 5 Wonen
BSchTusTvkTng Tussenrekening nog te verzenden goederen tussenrekeningen verkopen 5 Wonen
BSchTusTvkTve Tussenrekening verkoopverschillen tussenrekeningen verkopen 5 Wonen
BVorTus 14500 Tussenrekeningen 3 J J J J N.v.t.
BVorTusLen 14560 Tussenrekeningen leningen 4 N.v.t.
BVorTusTbt 14510 Tussenrekeningen betalingen 4 J J J J N.v.t.
BVorTusTbtTca Tussenrekening contante aanbetalingen tussenrekeningen betalingen 5 Wonen
BVorTusTbtTcb Tussenrekening creditcardbetalingen tussenrekeningen betalingen 5 Wonen
BVorTusTdv 14540 Tussenrekeningen dienstverlening 4 N.v.t.
BVorTusTdvDvb Doorberekende voorschotten belast tussenrekeningen dienstverlening 5 Wonen
BVorTusTdvDvo Doorberekende voorschotten onbelast tussenrekeningen dienstverlening 5 Wonen
BVorTusTdvInv Inkomende verschotten tussenrekeningen dienstverlening 5 Wonen
BVorTusTdvTcp Tussenrekening capaciteit tussenrekeningen dienstverlening 5 Wonen
BVorTusTdvTma Tussenrekening materialen tussenrekeningen dienstverlening 5 Wonen
BVorTusTdvTuu Tussenrekening uren tussenrekeningen dienstverlening 5 Wonen
BVorTusTdvVsb Voorschotten belast tussenrekeningen dienstverlening 5 Wonen
BVorTusTdvVso Voorschotten onbelast tussenrekeningen dienstverlening 5 Wonen
BVorTusTin 14520 Tussenrekeningen inkopen 4 J J J N.v.t.
BVorTusTinTiv Tussenrekening inkoopverschillen tussenrekeningen inkopen 5 Wonen
BVorTusTinTof Tussenrekening nog te ontvangen facturen tussenrekeningen inkopen 5 Wonen
BVorTusTinTog Tussenrekening nog te ontvangen goederen tussenrekeningen inkopen 5 Wonen
BVorTusTon 14555 Tussenrekeningen ontvangsten 4 N.v.t.
BVorTusTonTco Tussenrekening contante ontvangsten tussenrekeningen ontvangsten 5 Wonen
BVorTusTonTcv Tussenrekening creditcardverkopen tussenrekeningen ontvangsten 5 Wonen
BVorTusTov 14590 Tussenrekeningen overig 4 J J J J N.v.t.
BVorTusTovTbb Tussenrekening beginbalans tussenrekeningen overig 5 Wonen
BVorTusTovTov Tussenrekening overige tussenrekeningen overig 5 Wonen
BVorTusTovTvp Tussenrekening vraagposten tussenrekeningen overig 5 Wonen
BVorTusTpj 14525 Tussenrekeningen projecten 4 N.v.t.
BVorTusTpjTpk Tussenrekening projectkosten tussenrekeningen projecten 5 Wonen
BVorTusTpjTpo Tussenrekening projectopbrengsten tussenrekeningen projecten 5 Wonen
BVorTusTpjTpv Tussenrekening projectverschillen tussenrekeningen projecten 5 Wonen
BVorTusTpr 14530 Tussenrekeningen productie 4 N.v.t.
BVorTusTprTau Tussenrekening machineuren tussenrekeningen productie 5 Wonen
BVorTusTprTbg Tussenrekening budget tussenrekeningen productie 5 Wonen
BVorTusTprTbu Tussenrekening te dekken budget tussenrekeningen productie 5 Wonen
BVorTusTprTmu Tussenrekening manuren tussenrekeningen productie 5 Wonen
BVorTusTprTmv Tussenrekening materiaalverbruik tussenrekeningen productie 5 Wonen
BVorTusTsa 14515 Tussenrekeningen salarissen 4 N.v.t.
BVorTusTsaTbn Tussenrekening brutoloon tussenrekeningen salarissen 5 Wonen
BVorTusTsaTgb Tussenrekening brutoinhouding tussenrekeningen salarissen 5 Wonen
BVorTusTsaTni Tussenrekening nettoinhoudingen tussenrekeningen salarissen 5 Wonen
BVorTusTsaTnl Tussenrekening nettoloon tussenrekeningen salarissen 5 Wonen
BVorTusTvk 14550 Tussenrekeningen verkopen 4 J J J N.v.t.
BVorTusTvkTnf Tussenrekening nog te factureren tussenrekeningen verkopen 5 Wonen
BVorTusTvkTng Tussenrekening nog te verzenden goederen tussenrekeningen verkopen 5 Wonen
BVorTusTvkTve Tussenrekening verkoopverschillen tussenrekeningen verkopen 5 Wonen