Boekhoudplaza.nl

Begrippen > Tussenrekeningen

Tussenrekeningen is vaak een bonte verzameling van rekeningen waarop tjdelijk geboekt wordt. De bedoeling is dat een tussenrekening uiteindelijk weer glad loopt. Het persé glad lopen van een tussenrekening aan het eind van een boekingsperiode of zelfs een boekjaar is, zoals weleens beweerd wordt, niet altijd nodig. 

Nadere toelichting:

De rekening "Kruisposten" kan ook als tussenrekening beschouwd worden. Stel dat op 31-12 van enig jaar einde van de dag kasgeld gestort wordt op een bankrekening. Dan kan het zo zijn dat de bijstorting op de betreffende bankrekening pas op 1-1 van het volgende jaar zichtbaar is. Op de rekening "Kruisposten" staat dan op 31-12 het saldo dat gestort is.  

RGS in de praktijk over [ Tussenrekeningen ]
Silverfin: controles en jaarrekening op basis van RGS (10-06-2020)
Silverfin biedt een scala aan software voor de accountantspraktijk. De inrichting binnen SIlverfin vindt volledig plaats op basis van RGS-codes. Enkele voorbeelden zijn: 1) Controle tussenrekeningen, vraagposten en overlopende activa c.q. passiva. 2) Controle in de afschrijvingsstaat en 3) Controle overige bedrijfskosten.
Analys.io: Data-analyse op basis van RGS (22-05-2020)
Analys.io voert automatische controles uit op basis van RGS labels in een administratie. Zou wordt bijvoorbeeld automatisch gekeken naar zaken als investeringen en onderhoudskosten. Maar ook voor zaken als controle op de salarisverwerking of tussenrekeningen wordt RGS gebruikt.
RGS openstaand en opgelost over [ Tussenrekeningen ]
RGS en Handelsgoederen onderweg, zowel inkoop als verkoop tussenrekeningen niet juist (06-03-2022)
Tussenrekeningen in RGS om handelsgoederen onderweg te boeken zijn niet consequent opgenomen op RGS niveau 4 en 5 en bevatten fouten door toewijzen van Schulden op korte termijn aan Woningcorporaties en Vorderingen juist weer niet.
RGS en tussenrekeningen voorraden (19-07-2021)
Een tussenrekening voorraad kan bijvoorbeeld gebruikt worden bij voorraad onderweg. In de zin van bijvoorbeeld een ontvangen inkoopfactuur en nog te ontvangen voorraad. RGS kent tussenrekeningen voorraad in de 1 rubriek (vlottende activa) en in de 3 rubriek (voorraad).
Grootboekrekening vraagposten ontbreekt in RGS op niveau 4 en dubbel op niveau 5 (30-06-2019)
Accountants- en administratiekantoren werken met de rekening "vraagposten" als klanten zelf boeken en ze kunnen een bepaalde boeking zelf niet kwijt. De grootboekrekening vraagposten biedt dan uitkomst. Nu kent RGS vele tussenrekeningen, maar niet expliciet de rekening "vraagposten".
WIKI's over [ Tussenrekeningen ]
Casus RGS via de Loon- en salarisadministratie

Met onder andere een uitgebreid voorbeeld van de loonjournaalpost op basis van RGS. Maar ook: uitkering van verlofdagen en verlofuren, tantièmes en gratificaties, personeelsvereniging en personeelsfonds, voorschotten aan personeel en auto- en reiskosten. En de (loon)kosten in relatie tot de werkkostenregeling. 

ReferentieGrootboekSchema RGS versie 3.0

RGS 2.0 lijkt een kort leven beschoren, want 2016 is nog niet voorbij of er wordt alweer gesproken over RGS 3.0.

RGS en BTW boeken in de boekhouding

Het gaat hier om rekeningen met betrekking tot het boeken van BTW, voornamelijk bij inkoop-, verkoopfacturen en (kassa)bonnen en  bijzondere BTW-regelingen. En om de aangifte en betaling van de BTW aan de Belastingdienst. 

RGS en Handelsgoederen onderweg, zowel inkoop als verkoop, boeken

Een handelsbedrijf heeft te maken met inkoop en verkoop van goederen. Aan de inkoopzijde vindt de ontvangst van de goederen (in het magazijn) niet altijd op hetzelfde moment plaats als de ontvangst van de inkoopfactuur. En aan de verkoopzijde vindt de aflevering van de goederen (bij de klant) niet altijd op hetzelfde moment plaats als het versturen van de verkoopfactuur. We spreken dan van goederen- en facturen onderweg, zowel aan de inkoop- als verkoopkant. Deze Wiki is bedoeld uitleg te geven van de mogelijkheden die RGS biedt aan het boekhoudkundig registreren van goederen- en facturen onderweg in het grootboek. Verder aan te duiden als goederen onderweg.

RGS en Kostprijs van de omzet in de boekhouding

De kostprijs van de omzet (ook wel inkoopwaarde van de omzet genoemd) zijn die kosten die direct zijn toe te rekenen aan de omzet. 
Omzet minus kostprijs wordt aangeduid als brutomarge. Hetgeen wat overblijft moet dan voldoende zijn om de overige kosten (overhead) te dekken en om voldoende inkomen aan over te houden. Bij overige kosten kan gedacht worden aan abonnementen (telefoon, internet, branche organisatie), software, externe boekhouder, kantoorinventaris en verzekering.

Kostprijs van de omzet is binnen RGS uitgesplitst naar groepen voor: Kosten van grond- en hulpstoffen, Kosten van personeel, Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten, Kosten van rente en afschrijvingen, Inkoopwaarde handelsgoederen, Inkoopwaarde productiegoederen, Inkoopkortingen en bonussen, Betalingskortingen, Kostprijs intercompany transacties, Mutatie omzetvorderingen, Voorraadmutatie, Privé-gebruik goederen en Privé-gebruik diensten. Tot slot is er nog branchegerichte kostprijs van de omzet.

RGS en Omzetrekeningen in de boekhouding

Omzet is binnen RGS verdeeld naar omzetgroepen voor: Geproduceerde goederen (eigen productie), Handelsgoederen en Diensten. Hierbinnen onderverdeeld naar BTW regeling. Daarnaast kent RGS omzetgroepen voor: Overige netto-omzet, Netto-omzet intercompany transacties en Kortingen en bonussen en provisies. Tot slot is er nog branchegerichte omzet.

RGS en Vraagposten

Accountants- en administratiekantoren weten regelmatig niet wat hun klanten wel weten over bijvoorbeeld een bankmutatie. Is  sprake van een zakelijke uitgave of een privé uitgave. Deze kantoren zetten daarom een post regelmatig even op ‘vraagposten’ om daarna met de klant af te stemmen waarop de bankmutatie specifiek betrekking heeft.

RGS Omslagcodes toegelicht

Omslagcodes kennen een lange historie en zijn bedoeld om grootboeksaldi binnen de juiste rubriek op bepaalde rapportages weer te geven, De meest bekende omslagcode is ongetwijfeld de grootboekrekening "bank". Bij een debet saldo is sprake van rubricering onder liquide middelen en bij een creditsaldo is sprake van schulden op korte termijn. Een ander voorbeeld is te betalen versus terug te vorden BTW als resultaat van een BTW-aangifte. Niet te verwarren met af te dragen BTW en voorheffing BTW op de aangifte zelf.
Opvragen ALLE omslagcodes...  
  

RGS-codes met [ Tussenrekeningen ]
Referentienr Referentiecode Naam (lang) Nivo ZZP EZ BV Branche
1105000 BVorTus Tussenrekeningen 3 J J J
1105100 BVorTusTbt Tussenrekeningen betalingen 4 J J J
1105110 BVorTusTbtTca Tussenrekening contante aanbetalingen tussenrekeningen betalingen 5
1105120 BVorTusTbtTcb Tussenrekening creditcardbetalingen tussenrekeningen betalingen 5
1105200 BVorTusTsa Tussenrekeningen salarissen 4
1105210 BVorTusTsaTbn Tussenrekening brutoloon tussenrekeningen salarissen 5
1105220 BVorTusTsaTgb Tussenrekening brutoinhouding tussenrekeningen salarissen 5
1105230 BVorTusTsaTnl Tussenrekening nettoloon tussenrekeningen salarissen 5
1105240 BVorTusTsaTni Tussenrekening nettoinhoudingen tussenrekeningen salarissen 5
1105300 BVorTusTin Tussenrekeningen inkopen 4 J J
1105310 BVorTusTinTog Tussenrekening nog te ontvangen goederen tussenrekeningen inkopen 5
1105320 BVorTusTinTof Tussenrekening nog te ontvangen facturen tussenrekeningen inkopen 5
1105330 BVorTusTinTiv Tussenrekening inkoopverschillen tussenrekeningen inkopen 5
1105400 BVorTusTpj Tussenrekeningen projecten 4
1105410 BVorTusTpjTpk Tussenrekening projectkosten tussenrekeningen projecten 5
1105420 BVorTusTpjTpo Tussenrekening projectopbrengsten tussenrekeningen projecten 5
1105430 BVorTusTpjTpv Tussenrekening projectverschillen tussenrekeningen projecten 5
1105500 BVorTusTpr Tussenrekeningen productie 4
1105510 BVorTusTprTmv Tussenrekening materiaalverbruik tussenrekeningen productie 5
1105520 BVorTusTprTmu Tussenrekening manuren tussenrekeningen productie 5
1105530 BVorTusTprTau Tussenrekening machineuren tussenrekeningen productie 5
1105540 BVorTusTprTbu Tussenrekening te dekken budget tussenrekeningen productie 5
1105550 BVorTusTprTbg Tussenrekening budget tussenrekeningen productie 5
1105600 BVorTusTdv Tussenrekeningen dienstverlening 4
1105610 BVorTusTdvTcp Tussenrekening capaciteit tussenrekeningen dienstverlening 5
1105620 BVorTusTdvTma Tussenrekening materialen tussenrekeningen dienstverlening 5
1105630 BVorTusTdvTuu Tussenrekening uren tussenrekeningen dienstverlening 5
1105640 BVorTusTdvInv Inkomende verschotten tussenrekeningen dienstverlening 5
1105650 BVorTusTdvVso Voorschotten onbelast tussenrekeningen dienstverlening 5
1105660 BVorTusTdvVsb Voorschotten belast tussenrekeningen dienstverlening 5
1105670 BVorTusTdvDvo Doorberekende voorschotten onbelast tussenrekeningen dienstverlening 5
1105680 BVorTusTdvDvb Doorberekende voorschotten belast tussenrekeningen dienstverlening 5
1105800 BVorTusTvk Tussenrekeningen verkopen 4 J J
1105810 BVorTusTvkTnf Tussenrekening nog te factureren tussenrekeningen verkopen 5
1105820 BVorTusTvkTng Tussenrekening nog te verzenden goederen tussenrekeningen verkopen 5
1105830 BVorTusTvkTve Tussenrekening verkoopverschillen tussenrekeningen verkopen 5
1105900 BVorTusTon Tussenrekeningen ontvangsten 4
1105910 BVorTusTonTco Tussenrekening contante ontvangsten tussenrekeningen ontvangsten 5
1105920 BVorTusTonTcv Tussenrekening creditcardverkopen tussenrekeningen ontvangsten 5
1106000 BVorTusTov Tussenrekeningen overig 4
1106010 BVorTusTovTbb Tussenrekening beginbalans tussenrekeningen overig 5
1106020 BVorTusTovTvp Tussenrekening vraagposten tussenrekeningen overig 5
1106030 BVorTusTovTov Tussenrekening overige tussenrekeningen overig 5
1107000 BVorTusLen Tussenrekeningen leningen 4
1220000 BSchTus Tussenrekeningen 3 J J J
1220010 BSchTusTbtTca Tussenrekening contante aanbetalingen tussenrekeningen betalingen 5
1220030 BSchTusTbtTcb Tussenrekening creditcardbetalingen tussenrekeningen betalingen 5
1220500 BSchTusTbt Tussenrekeningen betalingen 4 J J J
1221000 BSchTusTsa Tussenrekeningen salarissen 4
1221010 BSchTusTsaTbn Tussenrekening brutoloon tussenrekeningen salarissen 5
1221020 BSchTusTsaTgb Tussenrekening brutoinhouding tussenrekeningen salarissen 5
1221030 BSchTusTsaTnl Tussenrekening nettoloon tussenrekeningen salarissen 5
1221040 BSchTusTsaTni Tussenrekening nettoinhoudingen tussenrekeningen salarissen 5
1222000 BSchTusTin Tussenrekeningen inkopen 4 J J
1222010 BSchTusTinTog Tussenrekening nog te ontvangen goederen tussenrekeningen inkopen 5
1222020 BSchTusTinTof Tussenrekening nog te ontvangen facturen tussenrekeningen inkopen 5
1222030 BSchTusTinTiv Tussenrekening inkoopverschillen tussenrekeningen inkopen 5
1223000 BSchTusTpj Tussenrekeningen projecten 4
1223010 BSchTusTpjTpk Tussenrekening projectkosten tussenrekeningen projecten 5
1223020 BSchTusTpjTpo Tussenrekening projectopbrengsten tussenrekeningen projecten 5
1223030 BSchTusTpjTpv Tussenrekening projectverschillen tussenrekeningen projecten 5
1224000 BSchTusTpr Tussenrekeningen productie 4
1224010 BSchTusTprTmv Tussenrekening materiaalverbruik tussenrekeningen productie 5
1224020 BSchTusTprTmu Tussenrekening manuren tussenrekeningen productie 5
1224030 BSchTusTprTau Tussenrekening machineuren tussenrekeningen productie 5
1224040 BSchTusTprTbu Tussenrekening te dekken budget tussenrekeningen productie 5
1224050 BSchTusTprTbg Tussenrekening budget tussenrekeningen productie 5
1225000 BSchTusTdv Tussenrekeningen dienstverlening 4
1225010 BSchTusTdvTcp Tussenrekening capaciteit tussenrekeningen dienstverlening 5
1225020 BSchTusTdvTma Tussenrekening materialen tussenrekeningen dienstverlening 5
1225030 BSchTusTdvTuu Tussenrekening uren tussenrekeningen dienstverlening 5
1225040 BSchTusTdvInv Inkomende verschotten tussenrekeningen dienstverlening 5
1225050 BSchTusTdvVso Voorschotten onbelast tussenrekeningen dienstverlening 5
1225060 BSchTusTdvVsb Voorschotten belast tussenrekeningen dienstverlening 5
1225070 BSchTusTdvDvo Doorberekende voorschotten onbelast tussenrekeningen dienstverlening 5
1225080 BSchTusTdvDvb Doorberekende voorschotten belast tussenrekeningen dienstverlening 5
1227000 BSchTusTvk Tussenrekeningen verkopen 4 J J
1227010 BSchTusTvkTnf Tussenrekening nog te factureren tussenrekeningen verkopen 5
1227020 BSchTusTvkTng Tussenrekening nog te verzenden goederen tussenrekeningen verkopen 5
1227030 BSchTusTvkTve Tussenrekening verkoopverschillen tussenrekeningen verkopen 5
1228000 BSchTusTon Tussenrekeningen ontvangsten 4
1228010 BSchTusTonTco Tussenrekening contante ontvangsten tussenrekeningen ontvangsten 5
1228030 BSchTusTonTcv Tussenrekening creditcardverkopen tussenrekeningen ontvangsten 5
1228500 BSchTusLen Tussenrekeningen leningen 4
1229000 BSchTusTov Tussenrekeningen overig 4 J J J
1229010 BSchTusTovTbb Tussenrekening beginbalans tussenrekeningen overig 5 J J J
1229020 BSchTusTovTvp Tussenrekening vraagposten tussenrekeningen overig 5 J J J
1229030 BSchTusTovTov Tussenrekening overige tussenrekeningen overig 5
3004000 BVrdVrv Vooruitbetalingen op voorraden 3 J J J