Boekhoudplaza.nl

RGS Niet ready: openstaand en opgelost

Gebruik omslagcode voor bankrekeningen

Plaatsingsdatum 30-10-2019
Berichtdatum Oktober 2019

Afstemmen hoe de omslagcode is bedoeld t.o.v. niveau 4 (rekening) c.q. 5 (mutatie) in RGS.

De RGS-code BLimBanRba “Rekening-courant bank” (op niveau 4 – grootboekrekening) kent GEEN omslagcode.
Wel de onderliggende RGS-codes BLimBanRbaBg1 t/m BLimBanRbaBg5 “Tegoeden op Bankgirorekeningen Rekening-courant bank groep 1 t/m groep 5” (op niveau 5 – mutatieniveau).
De omslagcodes verwijzen in dit geval naar BSchSakRbaBg1 t/m BSchSakRbaBg5 “Schulden aan banken Rekening-courant bank groep 1 t/m groep 5” (op niveau 5 – mutatieniveau).

Dit zou betekenen dat je altijd verplicht bent niveau 5 te gebruiken, ook al werk je maar met één bankrekening. Want op niveau 4 is geen omslagcode aanwezig in de huidige situatie van RGS.

Is bovenstaande werkbaar of is het logischer om de code BLimBanRba “Rekening-courant bank” (op niveau 4 – grootboekrekening) onder te verdelen naar bijvoorbeeld 5 mogelijke bankrekeningen? De huidige code BLimBanRba kan dan blijven (waardoor huidig RGS op niveau 4 volledig intact blijft) en bijvoorbeeld onderverdeeld worden naar BLimBanRb2 t/m BLimBanRb5. Met idem de omslagcodes op het zelfde niveau 4. Niveau 5 is dan niet nodig voor de bank.

Antwoord op deze vraag is mede afhankelijk van wat nu precies het doel en logisch gebruik is van niveau 5 van RGS.

(20 maart 2020 conceptreactie, 30 juni 2020 definitief)
Reactie RGS Beheergroep
Om juist opgebouwde cijfers aan andere applicaties of rapportages aan te bieden zullen bepaalde posten beoordeeld moeten worden op “omslag”. Dit houdt in dat als de telling van een RGS code positief is, code “x” gebruikt dient te worden, indien de telling negatief is code “y”. Een voorbeeld is “Liquide middelen – Bank”
In RGS3.0 hebben we dit vakinhoudelijk standpunt verder doorgevoerd.
Hierdoor is het ook mogelijk om het saldo van verschillende banken, welke niet gesaldeerd mogen worden (ING – ABN – Rabo etc.), juist te laten bepalen. Dit geldt o.a. ook voor vorderingen - schulden (groeps)maatschappijen, belastingvorderingen – schulden per aard (BTW – LH – VpB). De omslagcodes zijn in zaken deze onderdelen gecomplementeerd.

Theoretisch zou het mogelijk zijn om de omslag met meerdere codes dus te regelen op niveau 4, met dien verstande dat er dan geen totaal rekeningen-courant zichtbaar zal zijn. De keuze hierover ligt bij de gebruiker.
BLimBanRba – Rekening-courant bank 1 is dan b.v. ABN AMRO
BLimBanRbb – Rekening-courant bank 2 is dan b.v. ING
BLimBanRbc – Rekening-courant bank 3 is dan b.v. Rabobank
BLimBanRbd – Rekening-courant bank 4 is dan b.v. XX
BLimBanRbe – Rekening-courant bank 5 is dan b.v. YY.

18 mei 2021
Reacties RGS beheergroep op “openstaande punten RGS MKB” d.d. 20210518
Wat betreft de “bank” is in RGS 3.4 nu ook opgenomen dat men deze kan verantwoorden op niveau 4 (met omslag).
De structuur met niveau 5 blijft hiernaast ook bestaan. Dit mede omdat afgesproken is dat er geen codes in RGS verwijderd zullen gaan worden. Op zijn hoogst krijgen ze een status “Niet-actief”.

Nieuw toegevoegd in RGS 3.4
BLimBanRbb Rekening-courant bank- Naam A
BLimBanRbc Enz.
BLimBanRbd
BLimBanRbe
BLimBanRbf Rekening-courant bank- Naam E

En 

BSchSakRbb Rekening-courant bij kredietinstellingen - Naam A
BSchSakRbc Enz.
BSchSakRbd
BSchSakRbe
BSchSakRbf Rekening-courant bij kredietinstellingen - Naam F

Met omslagocdes naar elkaar.
Naast de al aanwezige bankrekeningen BLimBanRba en BSchSakRba met een uitsplitsing op niveau 5.

Februari 2022
Onderzoeksbureau GBNED
Ter overdenking

BLimBanRba en BSchSakRba hebben geen omslagcode naar elkaar. 
Wil je op niveau 4 dus met omslagcodes werken voor de bank, dan moet je de nieuwe codes BLimBanRbb enz. gebruiken met de equivalent BSchSakRbb enz. Met de (wat) onlogische verwijzing b naar Naam A, c naar Naam B, enz.

Vraag:
Had gewoon de omslagcode op niveau 4 bij de bestaande 2 rekeningen geen oplossing geweest? 
En dan een paar extra rekeningen ook prima. Maar wel met een logische verwijzing, dus b naar B, enz. 

Dat er dan een omslagcode is bij BLimBanRba en BSchSakRba op niveau 4 én bij de onderverdeling op niveau 5 is wellicht geen punt. 
Je werkt namelijk op niveau 4 OF niveau 5 en niet door elkaar. Althans, dat is dan de veronderstelling van GBNED. 
Als de omslag geregeld is op het laagste niveau (dus 5) kom je automatisch goed uit op niveau 4.
Feitelijk bied je dan alleen saldi op niveau 5 aan bijvoorbeeld de RGS brugstaat. En niet niveau 4, want dat is in dat geval een groepstotaal.

Dit laatste nog even verduidelijkt door een voorbeeld:
Waarbij gemuteerd wordt op niveau 5.
Stel BLimBanRbaBg1 op niveau 5 heeft een saldo van 500 euro credit.
Dat betekent bij rapportage (en bijvoorbeeld aanleveren aan RGS brugstaat) dat het saldo geteld wordt bij BSchSakRbaBg1.
Als deze laatste rekening geen saldo had (of ook een creditsaldo) is er niets aan de hand. En wordt er keurig geteld bij "schulden op korte termijn". 

Als deze laatste rekening een debet saldo zou hebben (na omslag) dat groter is dan 500 euro, dan wordt dat saldo geteld bij vlottende activa en dus balans debet. 

Dat zal uiteraard in de praktijk getest moeten worden met wellicht nog aanvullende voorbeelden.
Misschien blijkt dan wel dat de voorgestelde oplossing van GBNED niet de juiste is.

Dit laatste is feitelijk wel de moraal van het verhaal. 
Zorg voor adequate documentatie en boekingsvoorbeelden vanuit het SBR/RGS programma.
Nu moet ieder voor zich het maar uitzoeken en dat kan toch niet de bedoeling zijn?

RGS 3.5 (jan 2023)
De RGS beheergroep heeft na 3 jaar een omslagcode toegekend aan de RGS codes BLimBanRba “Rekening-courant bank” en BSchSakRba "Rekening-courant bij kredietinstellingen". Verwijzen nu naar elkaar.
Afgehandeld 

Categorie(n) RGS Opgelost en/of gearchiveerd
Bronvermelding RGS Ready onderzoek leveranciers boekhoudsoftware
Internet URL RGS Ready onderzoek leveranciers boekhoudsoftware

Terug