Boekhoudplaza.nl

RGS Niet ready: openstaand en opgelost

Branchespecifieke RGS uitbreiding: hoe hiermee om te gaan

Plaatsingsdatum 30-06-2022
Berichtdatum juni 2019

RGS is een enorm uitgebreid schema waarvan de omvang sinds 2017 erg hard is gegroeid:
- Versie 1.1 met > 2.300 RGS-codes; begin 2015.
- Versie 2.0 met > 2.500 RGS-codes; voorjaar 2016.
- Versie 3.0 met > 3.000 RGS-codes; eind 2017.
- Versie 3.1 met > 3.700 RGS-codes; eind 2018.
- Versie 3.2 met > 3.800 RGS-codes; eind 2019.

In de praktijk blijkt er soms behoefte aan branche- of sectorspecifieke uitbreidingen. Een voorbeeld hiervan is de Woningcorporatiesector waarvoor RGS is uitgebreid met een aantal mutaties, rekeningen en zelfs rekeninggroepen. Bij elkaar meer dan 500 RGS-codes (bij alleen al de overgang van RGS 3.0 naar 3.1). Het is natuurlijk de vraag of dit het RGS wel ten goede komt. De vraag is dan ook welke richtlijnen er zijn als behoefte is aan uitbreiding van RGS met branche- of sectorspecifieke rekeningen? Zijn hier normen voor of kunnen RGS extensies hier van betekenis zijn? Vindt er een bewaking plaats op de uitbreiding van standaard RGS en hoe wordt er voor gezorgd dat er geen ondoorzichtige brei aan rekeningen gaat ontstaan waar niemand meer wijs uit kan? Is de huidige gekozen filtermethode afdoende voor de toekomst als er zich meer branche- of sectorspecifieke uitbreidingen aandienen? Kortom: welke afspraken gelden hiervoor en wie bewaakt dit. Stel je hierbij de vraag of het uberhaupt wel verstandig is branche- of sectorspecifieke uitbreidingen op te nemen in RGS. Ligt een oplossing buiten RGS dan niet meer voor de hand?

Verondersteld wordt dat een standaard rekeningschema voor productie-, handels-, dienstverlenende- en projectmatig werkende bedrijven standaard in RGS aanwezig is. Evenals de mogelijkheid tot het voeren van een administratie volgens het factuur- of kasstelsel.

(open RGS beheergroep)
(20 maart 2020 conceptreactie, 30 juni 2020 definitief)
Reactie RGS Beheergroep

 1. Welke richtlijnen zijn er als behoefte is aan uitbreiding van RGS met branche- of sectorspecifieke rekeningen?
  Antwoord RGS Beheergroep:
  "Omdat RGS in eerste instantie bedoeld is als generiek schema zal het daarom te kort schieten voor gebruikers die afwijkende wensen hebben. Daarvoor zijn extensies in het leven geroepen. In sommige gevallen is het toch wenselijk specifieke uitbreidingen toe te voegen, om zo aan de wensen van een branche te kunnen voldoen en zo de implementatie van RGS te stimuleren. Om een wildgroei aan RGS codes te voorkomen wordt dit wel met beleid gedaan.

  Als een branche aangeeft dat zij behoefte hebben aan een uitbreiding op RGS doet de Beheergroep eerst een intake. Daarbij wordt gekeken naar het belang van een succesvolle implementatie en het draagvlak binnen de branche voor een branche-specifieke RGS.

  Voor wat de branche coderingen (nu alleen nog de WoCo’s) betreft, laten wij de betreffende branche in ‘the lead’. Er worden wel afspraken gemaakt over de planning en dat alleen branche specifieke coderingen mogen worden opgesteld. Daarnaast verwachten wij dat de branche zelf een mechanisme bedenkt voor de toetsing van de coderingen. Bij de WoCo’s is dit ook het geval. Onder toezicht van Aedes hebben de WoCo’s een eigen beheergroep en stuurgroep voor RGS opgericht. Eén lid van de stuurgroep is bij de bijeenkomsten van de Beheergroep RGS aanwezig. Hiermee is de verbinding tussen beide gremia gerealiseerd.

  Overigens wordt deze werkwijze toegepast sinds 2018. In eerdere versies van RGS zijn uitbreidingen toegevoegd voor bijvoorbeeld de agro- en bouwsectoren. Voor deze uitbreidingen zijn minder ‘strenge’ eisen gesteld dan de huidige werkwijze."
   
 2. Zijn hier normen voor of kunnen RGS extensies hier van betekenis zijn?
  Antwoord RGS Beheergroep:
  "Een branche zou ook gebruik kunnen maken van extensies (na de punt), hoewel dit niet altijd mogelijk is (zie ook hieronder)".
    
 3. Vindt er een bewaking plaats op de uitbreiding van standaard RGS en hoe wordt er voor gezorgd dat er geen ondoorzichtige brei aan rekeningen gaat ontstaan waar niemand meer wijs uit kan?
  Antwoord RGS Beheergroep:
  "Zie antwoord op de eerste vraag. Er is een intake, afspraken worden gemaakt tussen de brancheorganisatie en de RGS Beheergroep".
    
 4. Is de huidige gekozen filtermethode afdoende voor de toekomst als er zich meer branche- of sectorspecifieke uitbreidingen aandienen?
  Antwoord RGS Beheergroep:
  "In principe wel, als de filter goed wordt toegepast. Er is incidenteel afgeweken van de filtermethode op verzoek van de markt (zie verder). Door sommige gebruikers wordt dit als negatief ervaren".
    
 5. Stel je hierbij de vraag of het überhaupt wel verstandig is branche- of sectorspecifieke uitbreidingen op te nemen in RGS. Ligt een oplossing buiten RGS dan niet meer voor de hand?
  Antwoord RGS Beheergroep:
  Belangrijke criteria zijn dat de branche uitbreiding de implementatie van RGS moet bevorderen en dat het gebruik van eigen extensies niet mogelijk is. Als veel branches de Beheergroep gaan benaderen met wensen voor uitbreiding dan moet wel gekeken worden hoe dit beheersbaar te houden. Tot nu toe zijn alleen de woningcorporaties toegevoegd en er lopen geen gesprekken met andere branches. Mocht dat veranderen is het wel aannemelijk om te onderzoeken hoe hiermee om te gaan."

Opmerking GBNED:
Wij raden sterk aan vooraf op een rij te zetten hoe om te gaan met branche specifieke uitbreidingen en niet, zoals bij de woningcorporaties, achteraf pas de consequenties te ervaren. Als dan een branche zich meldt met voorgestelde uitbreidingen kan vooraf uitgelegd worden hoe daar mee om te gaan.

Voor de Woningcorporaties (Woco's) is pas sinds RGS versie 3.3 (2020) een filter toegevoegd om deze codes uit te sluiten van de standaard RGS-codes, terwijl vele RGS-codes voor de Woco's al sinds RGS versie 3,1 (2018) aanwezig waren. Het toen aanwezige filter betrof de codes voor Woco, zowel standaard als specifiek. Het lijkt me zinvol te waarborgen dat dit in de toekomst wordt voorkomen.

Openstaand
Hoe om te gaan met branche specifieke uitbreidingen.
  

Categorie(n) RGS (technisch) beheer
Bronvermelding RGS Ready onderzoek leveranciers boekhoudsoftware
Internet URL RGS Ready onderzoek leveranciers boekhoudsoftware

Terug