Boekhoudplaza.nl

Decimaal rekeningschema - RGS MKB

RGS MKB > Decimaal rekeningschema MKB

Selectie
rekeninggroepen tonen

MKB uitgebreid tonen

Naam uitgebreid tonen
Filter
ZZP
Eenmanszaak / VOF (EZ)
BV (Micro en klein)
Stichting / vereniging (SV)
MKB alles (bovenstaand)
ALLE RGS codes (t/m niveau 4)


Implementatie RGS MKB
(Met schema in Csv/Excel en Json)
Eindgebruikers
Leveranciers boekhoudsoftware

[ 1 ] tot [ 90 ] van totaal [ 90 ] RGS codes, inclusief groepen. Let op: ook niet RGS MKB codes gekozen.
Rekening Naam rekening D / C Omslagcode RGS-code ZZP
EZ
BV
SV
Branche
RUBRIEK 8
84000 Financiële baten en lasten WFbe J J J J N.v.t.
84100 Rentebaten en soortgelijke opbrengsten WFbeRlm J J J J N.v.t.
84101 - Rentebaten vorderingen groepsmaatschappijen binnenland      C WFbeRlsRgi WFbeRlmRgi J+ N.v.t.
84102 - Rentebaten vorderingen groepsmaatschappijen buitenland      C WFbeRlsRgu WFbeRlmRgu J+ N.v.t.
84105 - Rentebaten vorderingen overige verbonden maatschappijen binnenland      C WFbeRlsRmi WFbeRlmRmi J+ N.v.t.
84106 - Rentebaten vorderingen overige verbonden maatschappijen buitenland      C WFbeRlsRmu WFbeRlmRmu J+ N.v.t.
84111 - Rentebaten vorderingen deelnemingen binnenland      C WFbeRlsRdi WFbeRlmRdi J+ J+ N.v.t.
84112 - Rentebaten vorderingen deelnemingen buitenland      C WFbeRlsRdu WFbeRlmRdu J+ J+ N.v.t.
84115 - Rentebaten liquide middelen      C WFbeOrlRkb WFbeRlmRlm J J J J N.v.t.
84121 - Rentebaten depositorekeningen      C WFbeRlmOdr J J J J N.v.t.
84125 - Rentebaten bankrekeningen      C WFbeRlmObr J J J J N.v.t.
84131 - Rentebaten vorderingen op aandeelhouders      C WFbeRlsRsa WFbeRlmRva J N.v.t.
84135 - Rentebaten vorderingen op firmanten      C WFbeRlsRsf WFbeRlmRvf J N.v.t.
84141 - Rentebaten rekeningen-courant bestuurders      C WFbeRlsRsd WFbeRlmRrb J J N.v.t.
84143 - Rentebaten rekeningen-courant commissarissen      C WFbeRlsRsc WFbeRlmRrc N.v.t.
84145 - Rentebaten belastingen      C WFbeOrlRlb WFbeRlmRbb J J J J N.v.t.
84151 - Rentebaten interne lening      C WFbeRlsRil WFbeRlmRil J J J N.v.t.
84155 - Rentebaten kasgeld      C WFbeRlmKgd N.v.t.
84161 - Rente baten collateral      C WFbeRlmCol N.v.t.
84163 - Rentebaten CFV      C WFbeRlmCfv N.v.t.
84165 - Kwijtscheldingswinst      C WFbeRlmKsw J+ J+ N.v.t.
84171 - Overige rentebaten      C WFbeOrlOrl WFbeRlmAre J J J J N.v.t.
84175 - Rentebaten incasso      C WFbeRlmInc J+ J J J N.v.t.
84300 Rentelasten en soortgelijke kosten WFbeRls J J J J N.v.t.
84301 - Rentelasten achtergestelde leningen D WFbeRlsRal N.v.t.
84303 - Rentelasten converteerbare leningen D WFbeRlsRcl J+ N.v.t.
84305 - Rentelasten obligatieleningen D WFbeRlsRob J+ N.v.t.
84307 - Rentelasten onderhandse leningen D WFbeRlsRol J J J J N.v.t.
84309 - Rentelasten hypethecaire leningen D WFbeRlsRhl J+ J J J N.v.t.
84311 - Rentelasten overige leningen D WFbeRlsRle J J J J N.v.t.
84313 - Rentelasten financieringen D WFbeRlsRef J J J J N.v.t.
84315 - Rentelasten kredietinstellingen D WFbeRlsRlk J J J J N.v.t.
84321 - Rentelasten leaseverplichtingen D WFbeRlsRlv J J J J N.v.t.
84325 - Rentelasten overheid D WFbeRlsRlo N.v.t.
84331 - Rentelasten schulden groepsmaatschappijen binnenland D WFbeRlmRgi WFbeRlsRgi J+ N.v.t.
84332 - Rentelasten schulden groepsmaatschappijen buitenland D WFbeRlmRgu WFbeRlsRgu J+ N.v.t.
84335 - Rentelasten schulden overige verbonden maatschappijen D WFbeRlmRmi WFbeRlsRmi J+ N.v.t.
84336 - Rentelasten schulden overige verbonden maatschappijen buitenland D WFbeRlmRmu WFbeRlsRmu J+ N.v.t.
84341 - Rentelasten schulden op deelnemingen binnenland D WFbeRlmRdi WFbeRlsRdi J+ J+ N.v.t.
84342 - Rentelasten schulden op deelnemingen buitenland D WFbeRlmRdu WFbeRlsRdu J+ J+ N.v.t.
84345 - Rentelasten schulden aan aandeelhouders D WFbeRlmRva WFbeRlsRsa J N.v.t.
84351 - Rentelasten schulden aan firmanten D WFbeRlmRvf WFbeRlsRsf J N.v.t.
84353 - Rentelasten schulden aan bestuurders D WFbeRlmRrb WFbeRlsRsd J J N.v.t.
84355 - Rentelasten schulden aan commissarissen D WFbeRlmRrc WFbeRlsRsc N.v.t.
84360 - Rentelasten interne lening D WFbeRlmRil WFbeRlsRil J J J N.v.t.
84400 Overige rentelasten WFbeOrl J J J J N.v.t.
84401 - Rentelasten pensioenverplichtingen D WFbeOrlRpe J+ N.v.t.
84405 - Rentelasten lijfrenteverplichtingen D WFbeOrlRli N.v.t.
84411 - Rentelasten belastingen D WFbeRlmRbb WFbeOrlRlb J J J J N.v.t.
84415 - Rentelasten overige schulden D WFbeOrlRos J+ J J J N.v.t.
84421 - Rentelasten en kosten bank D WFbeRlmRlm WFbeOrlRkb J J J J N.v.t.
84425 - Rentelasten waarborgsommen D WFbeOrlWbs N.v.t.
84431 - Rentelasten disagio D WFbeOrlRld N.v.t.
84441 - Overige rentelasten D WFbeRlmAre WFbeOrlOrl J J J J N.v.t.
84600 Wisselkoersverschillen WFbeWis J J J J N.v.t.
84601 - Valutakoersverschillen D WFbeWisWis J J J J N.v.t.
84620 Kosten van beleggingen WFbeKvb J+ J+ N.v.t.
84621 - Kosten van beleggingen D WFbeKvbKvb J+ J+ N.v.t.
84640 Kosten van beheer en administratie WFbeKba N.v.t.
84641 - Kosten van beheer en administratie D WFbeKbaKba N.v.t.
84660 Opbrengsten uit niet op netto-vermogenswaarde e.d. gewaardeerde deelnemingen WFbeOnn N.v.t.
84661 - Opbrengsten uit niet op netto-vermogenswaarde e.d. gewaardeerde deelnemingen      C WFbeOnnOnn N.v.t.
84680 Waardeveranderingen van niet op netto-vermogenswaarde e.d. gewaardeerde deelnemingen WFbeWnn N.v.t.
84681 - Waardeveranderingen van niet op netto-vermogenswaarde e.d. gewaardeerde deelnemingen      C WFbeWnnWnn N.v.t.
84720 Positieve verschil tussen het ontvangen bedrag en de bij het aangaan van de lening als schuld erkende hoofdsom WFbePol N.v.t.
84721 - Positieve verschil tussen het ontvangen bedrag en de bij het aangaan van de lening als schuld erkende hoofdsom      C WFbePolPol N.v.t.
84740 Positieve herwaarderingen van puttable financiële instrumenten WFbePhp N.v.t.
84741 - Positieve herwaarderingen van puttable financiële instrumenten      C WFbePhpPhp N.v.t.
84760 (Amortisatie van) agio en disagio WFbeAad N.v.t.
84761 - (Amortisatie van) agio en disagio D WFbeAadAad N.v.t.
84780 Negatieve verschil tussen het ontvangen bedrag en de bij het aangaan van de lening als schuld erkende hoofdsom WFbeNol N.v.t.
84781 - Negatieve verschil tussen het ontvangen bedrag en de bij het aangaan van de lening als schuld erkende hoofdsom D WFbeNolNol N.v.t.
84800 Doorberekende financiële baten en lasten WFbeDfb N.v.t.
84801 - Doorberekende financiële baten D WFbeDfbDrb N.v.t.
84803 - Doorberekende financiële lasten      C WFbeDfbDrl N.v.t.
84805 - Doorberekende overige financiële baten en lasten      C WFbeDfbDof N.v.t.
84820 Negatieve herwaarderingen van puttable financiële instrumenten WFbeNhp N.v.t.
84821 - Negatieve herwaarderingen van puttable financiële instrumenten D WFbeNhpNhp N.v.t.
84840 Aflossingspremies WFbeAlp N.v.t.
84841 - Aflossingspremies D WFbeAlpAlp N.v.t.
84860 Emissiekosten WFbeEmk J J N.v.t.
84861 - Emissiekosten D WFbeEmkEmk J J N.v.t.
84880 Kosten bij vervroegde aflossing (eenmalig) WFbeKva J+ J+ J+ J+ N.v.t.
84881 - Kosten bij vervroegde aflossing (eenmalig) D WFbeKvaKva J+ J+ J+ J+ N.v.t.
84900 Bijkomende kosten ter afsluiting van een financiering WFbeBkf J J J J N.v.t.
84901 - Bijkomende kosten afsluiten financiering D WFbeBkfBkf J J J J N.v.t.
84920 Valutaverschillen op leningen voor zover zij als een correctie van de verschuldigde rentekosten kunnen worden aangemerkt WFbeVlr N.v.t.
84921 - Valutaverschillen leningen zijnde correctie verschuldigde rentekosten D WFbeVlrVlr N.v.t.
84940 Rentekosten begrepen in de leasetermijn in geval van financiële leasing WFbeRfl J+ J J J N.v.t.
84941 - Rentekosten in leasetermijn financiële leasing D WFbeRflRfl J+ J J J N.v.t.
        Rekeningen per rubriek tonen  0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | alle

(Alle RGS codes op niveau 4 (grootboekrekening) tonen die (nog) niet aanwezig zijn in RGS MKB).