Boekhoudplaza.nl

Decimaal rekeningschema - RGS MKB

RGS MKB > Decimaal rekeningschema MKB

Selectie
rekeninggroepen tonen

MKB Uitgebreid tonen
Filter
ZZP
Eenmanszaak / VOF (EZ)
BV (Micro en klein)
Stichting / vereniging (SV)
MKB alles (bovenstaand)
ALLE RGS codes


[ 1 ] tot [ 300 ] van totaal [ 738 ] RGS codes, inclusief groepen
Rekening Naam rekening D / C Omslagcode RGS-code ZZP
EZ
BV
SV
+ Branche
RUBRIEK 0
101000 Kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen BIvaKou J N.v.t.
101010 - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen D BIvaKouVvp J N.v.t.
101020 - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen      C BIvaKouCae J N.v.t.
102000 Kosten van ontwikkeling BIvaKoo J J J J J N.v.t.
102010 - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs D BIvaKooVvp J J J J J N.v.t.
102020 - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen      C BIvaKooCae J J J J J N.v.t.
102030 - Cumulatieve herwaarderingen D BIvaKooCuh J J J N.v.t.
106000 Concessies, vergunningen en intellectuele eigendom BIvaCev J J J J J N.v.t.
106010 - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs D BIvaCevVvp J J J J J N.v.t.
106020 - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen      C BIvaCevCae J J J J J N.v.t.
106030 - Cumulatieve herwaarderingen D BIvaCevCuh J J J N.v.t.
107000 Goodwill BIvaGoo J J J J N.v.t.
107010 - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs D BIvaGooVvp J J J J N.v.t.
107020 - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen      C BIvaGooCae J J J J N.v.t.
109000 Vooruitbetalingen op immateriële vaste activa BIvaVoi J J J J J N.v.t.
109010 - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs D BIvaVoiVvp J J J J J N.v.t.
201000 Terreinen BMvaTer J J J J J N.v.t.
201010 - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs D BMvaTerVvp J J J J J N.v.t.
201020 - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen      C BMvaTerCae J J J J J N.v.t.
201030 - Cumulatieve herwaarderingen D BMvaTerCuh J J J N.v.t.
202000 Bedrijfsgebouwen BMvaBeg J J J J J N.v.t.
202010 - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs D BMvaBegVvp J J J J J N.v.t.
202020 - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen      C BMvaBegCae J J J J J N.v.t.
202030 - Cumulatieve herwaarderingen D BMvaBegCuh J J J N.v.t.
203000 Verbouwingen BMvaVer J J J J J N.v.t.
203010 - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs D BMvaVerVvp J J J J J N.v.t.
203020 - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen      C BMvaVerCae J J J J J N.v.t.
203030 - Cumulatieve herwaarderingen D BMvaVerCuh J J J N.v.t.
210000 Machines en installaties BMvaMei J J J J N.v.t.
210010 - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs D BMvaMeiVvp J J J J N.v.t.
210020 - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen      C BMvaMeiCae J J J J N.v.t.
210030 - Cumulatieve herwaarderingen D BMvaMeiCuh J J N.v.t.
213000 Automobielen en overige transportmiddelen BMvaTev J J J J N.v.t.
213010 - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs D BMvaTevVvp J J J J N.v.t.
213020 - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen      C BMvaTevCae J J J J N.v.t.
214000 Andere vaste bedrijfsmiddelen BMvaObe J J J J J N.v.t.
214010 - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs D BMvaObeVvp J J J J J N.v.t.
214020 - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen      C BMvaObeCae J J J J J N.v.t.
214030 - Cumulatieve herwaarderingen D BMvaObeCuh J J J N.v.t.
215000 Inventaris BMvaBei J J J J N.v.t.
215010 - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs D BMvaBeiVvp J J J J N.v.t.
215020 - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen      C BMvaBeiCae J J J J N.v.t.
215030 - Cumulatieve herwaarderingen D BMvaBeiCuh J J N.v.t.
216100 Vooruitbetalingen op materiële vaste activa BMvaVmv J J J J J N.v.t.
216110 - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs D BMvaVmvVvp J J J J J N.v.t.
301000 Deelnemingen in groepsmaatschappijen BFvaDig J J N.v.t.
301010 - Verkrijgingsprijs D BFvaDigNev J J N.v.t.
301030 - Cumulatieve herwaarderingen D BFvaDigCuh J J N.v.t.
303000 Overige deelnemingen BFvaAnd J J J N.v.t.
303010 - Verkrijgingsprijs D BFvaAndKpr J J J N.v.t.
303030 - Cumulatieve herwaarderingen D BFvaAndCuh J J J N.v.t.
305000 Vorderingen op groepsmaatschappijen BFvaVog J J N.v.t.
305010 - Verkrijgingsprijs D BFvaVogVgl J J N.v.t.
306000 Vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen BFvaVop J J J N.v.t.
306010 - Verkrijgingsprijs D BFvaVopVpl J J J N.v.t.
308000 Latente belastingvorderingen BFvaLbv J J N.v.t.
308010 - Compensabele verliezen D BFvaLbvBll J J N.v.t.
308020 - Verrekenbare tijdelijke verschillen D BFvaLbvVtv J J N.v.t.
309000 Overige vorderingen (langlopend) BFvaOvr J J J J N.v.t.
309009 - Hoofdsom te vorderen subsidies (langlopend) D BFvaOvrTsl J J J J N.v.t.
309019 - Cumulatieve aflossingen en waardeverminderingen te vorderen subsidies (langlopend)      C BFvaOvrTsc J J J J N.v.t.
309020 - Hoofdsom leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van bestuurders D BFvaOvrVob J J J N.v.t.
309025 - Hoofdsom vorderingen uit hoofde van leningen en voorschotten houders van aandelen op naam D BFvaOvrHva J N.v.t.
309120 - Cumulatieve aflossingen en waardeverminderingen leningen, voorschotten en garanties bestuurders      C BFvaOvrVoa J J J N.v.t.
309125 - Cumulatieve aflossingen en waardeverminderingen leningen en voorschotten houders van aandelen op naam (langlopend)      C BFvaOvrHvc J N.v.t.
320000 Leningen u/g (langlopend) BFvaLen J J N.v.t.
320010 - Leningen u/g (langlopend) D BFvaLenLen J J N.v.t.
401000 Aandelen BEffAan J J N.v.t.
401010 - Aandelen beursgenoteerd D BEffAanAbe J J N.v.t.
401020 - Aandelen niet beursgenoteerd D BEffAanAnb J J N.v.t.
402000 Obligaties BEffObl J J J N.v.t.
402010 - Obligaties beursgenoteerd D BEffOblObb J J J N.v.t.
402020 - Obligaties niet beursgenoteerd D BEffOblOnb J J J N.v.t.
403000 Overige effecten BEffOve J J J N.v.t.
403010 - Overige effecten beursgenoteerd D BEffOveOeb J J J N.v.t.
403020 - Overige effecten niet beursgenoteerd D BEffOveOen J J J N.v.t.
501000 Aandelenkapitaal BEivGok J N.v.t.
501010 - Normale aandelen      C BEivGokGea J N.v.t.
502000 Agio BEivAgi J N.v.t.
502010 - Agioreserve      C BEivAgiAgi J N.v.t.
503000 Herwaarderingsreserves BEivHer J J N.v.t.
503010 - Herwaarderingsreserve      C BEivHerHew J J N.v.t.
504000 Wettelijke reserves BEivWer J N.v.t.
504050 - Wettelijke reserve voor geactiveerde kosten van oprichting en uitgifte van aandelen      C BEivWerRvg J N.v.t.
504060 - Wettelijke reserve voor geactiveerde kosten van ontwikkeling      C BEivWerRgk J N.v.t.
504070 - Wettelijke reserve deelnemingen      C BEivWerRed J J N.v.t.
505019 Bestemmingsreserves BEivBer J N.v.t.
505020 - Bestemmingsreserve      C BEivBerBer J N.v.t.
506000 Overige reserves BEivOvr J J N.v.t.
506001 - Algemene reserve      C BEivOvrAlr J J N.v.t.
506006 - Continuïteitsreserve      C BEivOvrCor J N.v.t.
506009 Onverdeelde winst BEivOre J J J J N.v.t.
506010 - Niet verdeelde winst      C BEivOreOvw J J N.v.t.
506020 - Resultaat van het boekjaar      C BEivOreRvh J J J J N.v.t.
507000 Bestemmingsfondsen BEivBef J N.v.t.
507020 - Bestemmingsfondsen      C BEivBefBef J N.v.t.
509000 Eigen vermogen onderneming natuurlijke personen BEivKap J J N.v.t.
509010 - Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal      C BEivKapOnd J J N.v.t.
509030 - Privé-stortingen      C BEivKapPrs J J N.v.t.
509040 - Privé-opnamen D BEivKapPro J J N.v.t.
509040.2    > Privé-opname kapitaal D BEivKapProPok J N.v.t.
509040.3    > Privé-gebruik materiële vaste activa D BEivKapProPmv J N.v.t.
509040.4    > Privé-verbruik goederen D BEivKapProPrg J N.v.t.
509040.5    > Privé-aandeel in zakelijke lasten D BEivKapProPiz J N.v.t.
509040.6    > Privé-premies D BEivKapProPpr J N.v.t.
509040.7    > Privé-belastingen D BEivKapProPri J N.v.t.
509040.8    > Privé-aflossingen en rente D BEivKapProPer J N.v.t.
509040.9    > Privé-aftrekbare kosten D BEivKapProPrk J N.v.t.
509040.11    > Overige privé-opnamen D BEivKapProOvp J N.v.t.
509049 Kapitaal stichting, coöperatie en vereniging BEivSev J N.v.t.
509050 - Stichtingskapitaal      C BEivSevSti J N.v.t.
509060 - Verenigingskapitaal      C BEivSevVnk J N.v.t.
509065 - Kapitaal participatie coöperatie      C BEivSevCoo J N.v.t.
509069 Commanditair kapitaal BEivCok J J N.v.t.
509070 - Commanditair kapitaal      C BEivCokCok J J N.v.t.
509079 Overige kapitaalcomponenten BEivOkc J N.v.t.
509100 Eigen vermogen firmant 2 BEivKa2 J N.v.t.
509110 - Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal      C BEivKa2Ond J N.v.t.
509130 - Privé-stortingen firmant 2      C BEivKa2Prs J N.v.t.
509140 - Privé-opnamen firmant 2 D BEivKa2Pro J N.v.t.
509200 Eigen vermogen firmant 3 BEivKa3 J N.v.t.
509210 - Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal      C BEivKa3Ond J N.v.t.
509230 - Privé-stortingen firmant 3      C BEivKa3Prs J N.v.t.
509240 - Privé-opnamen firmant 3 D BEivKa3Pro J N.v.t.
509300 Eigen vermogen firmant 4 BEivKa4 J N.v.t.
509310 - Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal      C BEivKa4Ond J N.v.t.
509330 - Privé-stortingen firmant 4      C BEivKa4Prs J N.v.t.
509340 - Privé-opnamen firmant 4 D BEivKa4Pro J N.v.t.
509400 Eigen vermogen firmant 5 BEivKa5 J N.v.t.
509410 - Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal      C BEivKa5Ond J N.v.t.
509430 - Privé-stortingen firmant 5      C BEivKa5Prs J N.v.t.
509440 - Privé-opnamen firmant 5 D BEivKa5Pro J N.v.t.
510000 Fiscale reserves BEivFir J J J N.v.t.
510010 - Fiscale oudedagsreserve      C BEivFirFor J J J N.v.t.
510020 - Herinvesteringsreserve fiscaal      C BEivFirHer J J J N.v.t.
510050 - Kosten egalisatiereserve fiscaal      C BEivOkcKeg J N.v.t.
510090 - Overige fiscale reserves      C BEivFirOfr J J J N.v.t.
702000 Voorziening voor belastingen BVrzVvb J J J N.v.t.
702010 - Voorziening voor latente belastingverplichtingen      C BVrzVvbVlb J J J N.v.t.
703010 - Voorziening voor groot onderhoud      C BVrzOvzVvg J J J J J N.v.t.
704000 Overige voorzieningen BVrzOvz J J J J J N.v.t.
704010 - Garantievoorziening      C BVrzOvzGar J J J J J N.v.t.
704020 - Voorziening voor herstelkosten      C BVrzOvzVhe J J J J J N.v.t.
704040 - Voorziening uit hoofde van claims, geschillen en rechtsgedingen      C BVrzOvzVuc J J J J J N.v.t.
704080 - Voorziening in verband met deelnemingen      C BVrzOvzVid J J J N.v.t.
704120 - Overige voorzieningen      C BVrzOvzOvz J J J J J N.v.t.
704191 - Voorziening voor verplichtingen uit hoofde van ziekte of arbeidsongeschiktheid      C BVrzOvzVza J J J J N.v.t.
705000 Negatieve goodwill BLasNeg J J J J N.v.t.
705010 - Bruto waarde      C BLasNegBrw J J J J N.v.t.
705015 - Cumulatief bedrag die ten gunste van de winst- en verliesrekening is gebracht      C BLasNegCbd J J J J N.v.t.
801000 Achtergestelde schulden (langlopend) BLasAcl J J J J J N.v.t.
801010 - Hoofdsom achtergestelde schulden      C BLasAclAll J J J J J N.v.t.
801020 - Cumulatieve aflossingen achtergestelde schulden D BLasAclCla J J J J J N.v.t.
804000 Financiële lease verplichtingen (langlopend) BLasFlv J J J J N.v.t.
804010 - Hoofdsom financiële lease verplichtingen      C BLasFlvFlv J J J J N.v.t.
804020 - Cumulatieve aflossingen financiële lease verplichtingen D BLasFlvCla J J J J N.v.t.
805000 Schulden aan banken (langlopend) BLasSak J J J J N.v.t.
805010 - Hoofdsom hypotheken      C BLasSakHvl J J J J N.v.t.
805015 - Cumulatieve aflossingen hypotheken D BLasSakCla J J J J N.v.t.
805030 - Hoodsom leningen      C BLasSakLvl J J J J N.v.t.
805035 - Cumulatieve aflossingen leningen D BLasSakLca J J J J N.v.t.
806009 Schulden aan groepsmaatschappijen (langlopend) BLasSag J J N.v.t.
806010 - Hoofdsom schulden aan groepsmaatschappijen      C BLasSagHoo J J N.v.t.
806015 - Aflossingen schulden aan groepsmaatschappijen D BLasSagAfl J J N.v.t.
806029 Schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen (langlopend) BLasSap J J J N.v.t.
806030 - Hoofdsom schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen      C BLasSapHoo J J J N.v.t.
806035 - Aflossingen schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen D BLasSapAfl J J J N.v.t.
806044 Schulden uit hoofde van belastingen (langlopend) BLasSuh J J J J J N.v.t.
806045 - Hoofdsom schulden uit hoofde van belastingen      C BLasSuhSuh J J J J J N.v.t.
806046 - Cumulatieve aflossingen schulden uit hoofde van belastingen D BLasSuhSuc J J J J J N.v.t.
806049 Schulden ter zake van pensioenen (langlopend) BLasStz J J J N.v.t.
806050 - Hoofdsom schulden ter zake van pensioenen      C BLasStzStz J J J N.v.t.
806051 - Cumulatieve aflossingen schulden ter zake van pensioenen D BLasStzStc J J J N.v.t.
806069 Schulden aan leveranciers en handelskredieten (langlopend) BLasSal J J J J J N.v.t.
806070 - Hoofdsom schulden aan leveranciers en handelskredieten      C BLasSalSal J J J J J N.v.t.
806071 - Cumulatieve aflossingen schulden aan leveranciers en handelskredieten D BLasSalSac J J J J J N.v.t.
806129 Overige schulden (Langlopend) BLasOls J J J J N.v.t.
806130 - Hoofdsom overige schulden      C BLasOlsOsl J J J J N.v.t.
806135 - Cumulatieve aflossingen overige schulden D BLasOlsAfl J J J J N.v.t.
806148 Oudedagsverplichting BLasOdv J J N.v.t.
806149 - Oudedagsverplichting      C BLasOdvOdv J J N.v.t.
807000 Participaties (geclassificeerd als vreemd vermogen) (langlopend) BLasPar J J N.v.t.
807010 - Hoofdsom participaties      C BLasParPar J J N.v.t.
807020 - Cumulatieve aflossingen participaties D BLasParCla J J N.v.t.
RUBRIEK 1
1001000 Kasmiddelen BLimKas J J J J N.v.t.
1001010 - Kas D BLimKasKas J J J J N.v.t.
1002000 Tegoeden op bankgirorekeningen BLimBan J J J J N.v.t.
1002010 - Rekening-courant bank D BLimBanRba J J J J N.v.t.
1002011 - Rekening-courant bank- Naam A D BSchSakRbb BLimBanRbb J J J J N.v.t.
1002012 - Rekening-courant bank- Naam B D BSchSakRbc BLimBanRbc J J J J N.v.t.
1002030 - Depositorekening D BLimBanDep J J J J N.v.t.
1002050 - Internetrekening D BLimBanInb J J J J N.v.t.
1002060 - G-rekening D BLimBanGrb J J N.v.t.
1002070 - (Bedrijfs)spaarrekening D BLimBanSpa J J J N.v.t.
1003000 Kruisposten BLimKru J J J J N.v.t.
1003010 - Stortingen onderweg D BLimKruSto J J J J N.v.t.
1003015 - Tussenrekening kluis D BLimKruKlu J J J J N.v.t.
1003020 - PIN betalingen D BLimKruPib J J J J N.v.t.
1003030 - Creditcard afrekening D BLimKruCra J J J J N.v.t.
1101000 Vorderingen op handelsdebiteuren BVorDeb J J J J N.v.t.
1101010 - Handelsdebiteuren nominaal D BVorDebHad J J J J N.v.t.
1101030 - Voorziening voor oninbaarheid op vorderingen op handelsdebiteuren      C BVorDebVdd J J N.v.t.
1101050 - Tussenrekening ontvangsten debiteuren (ontvangsten onderweg) D BVorDebTus J J J J N.v.t.
1102010 - Terug te vorderen Omzetbelasting D BSchBepBtw BVorVbkTvo J J J J N.v.t.
1102020 - Terug te vorderen Loonheffing D BSchBepLhe BVorVbkTvl J J N.v.t.
1102030 - Terug te vorderen Vennootschapsbelasting D BSchBepVpb BVorVbkTvv J J N.v.t.
1102040 - Terug te vorderen Dividendbelasting D BSchBepOvbTdb BVorVbkTtv J N.v.t.
1102050 - Ingehouden dividendbelasting D BVorVbkInd J N.v.t.
1102060 - Terug te vorderen overige belastingen D BSchBepOvbOvb BVorVbkTtb J J J J N.v.t.
1103000 Overige vorderingen BVorOvr J J J J N.v.t.
1103039 Te vorderen subsidies BVorTsk J J J J J N.v.t.
1103040 - Te vorderen overheidssubsidies D BVorTskTos J J J J J N.v.t.
1103050 - Te vorderen loonsubsidie D BVorTskTls J J J J N.v.t.
1103060 - Te vorderen overige subsidies D BVorTskTvs J J J J J N.v.t.
1103090 - Vooruitbetalingen D BVorOvrVrb J J J J N.v.t.
1103099 Vorderingen op groepsmaatschappijen (kortlopend) BVorVog J J J N.v.t.
1103100 - Rekening-courant groepsmaatschappij 1 D BSchSagSg1 BVorVogVr1 J J J N.v.t.
1103100.4    > Te vorderen dividend D BVorVogVr1Tvd J J J N.v.t.
1103119 Vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen (kortlopend) BVorVop J J J N.v.t.
1103120 - Rekening-courant participant en op maatschappij waarin wordt deelgenomen 1 (kortlopend) D BSchSapSp1 BVorVopVr1 J J J N.v.t.
1103120.4    > Te vorderen dividend D BVorVopVr1Tvd J J J N.v.t.
1103129 Van aandeelhouders opgevraagde stortingen BVorVao J N.v.t.
1103130 - Nog te verrichten stortingen op aandelen D BVorVaoNtv J N.v.t.
1103140 - Rekening-courant bestuurders D BSchOvsRcb BVorOvrRcb J J N.v.t.
1103143 - Rekening-courant aandeelhouders D BSchOvsSaa BVorOvrRca J N.v.t.
1103149 Vorderingen uit hoofde van pensioenen BVorVpk J J J N.v.t.
1103150 - Terug te ontvangen pensioenpremies D BSchStzPen BVorVpkTto J J J N.v.t.
1103159 Vorderingen uit hoofde van belastingen BVorVbk J J J J N.v.t.
1103160 - Vorderingen uit hoofde van belastingen D BVorVbkVbk J J J J N.v.t.
1103169 Latente belastingvorderingen (kortlopend) BVorLbv J J N.v.t.
1103170 - Latente belastingvorderingen (kortlopend) D BVorLbvBlk J J N.v.t.
1103171 - Te verrekenen met verliezen uit het verleden D BVorLbvCba J J N.v.t.
1103172 - Te verrekenen met toekomstige verliezen D BVorLbvCfo J J N.v.t.
1103190 - Overige vorderingen D BSchOvsOvs BVorOvrOvk J J J J N.v.t.
1103300 Vorderingen op leden van de coöperatie BVorVlc J N.v.t.
1103310 - Vorderingen op lid A van de coöperatie D BSchSlcLi1 BVorVlcLi1 J N.v.t.
1103320 - Vorderingen op lid B van de coöperatie D BSchSlcLi2 BVorVlcLi2 J N.v.t.
1103330 - Vorderingen op lid C van de coöperatie D BSchSlcLi3 BVorVlcLi3 J N.v.t.
1103340 - Vorderingen op lid D van de coöperatie D BSchSlcLi4 BVorVlcLi4 J N.v.t.
1103350 - Vorderingen op lid E van de coöperatie D BSchSlcLi5 BVorVlcLi5 J N.v.t.
1104000 Overlopende activa BVorOva J J J J N.v.t.
1104010 - Vooruitbetaalde facturen D BVorOvaVof J J J N.v.t.
1104030 - Nog te factureren of nog te verzenden facturen D BVorOvaNtf J J J J N.v.t.
1104040 - Te ontvangen rente D BSchOpaTbr BVorOvaTor J J J J N.v.t.
1104050 - Vooruitbetaalde rente D BSchOpaVor BVorOvaVbr J J J N.v.t.
1104060 - Overige overlopende activa D BSchOpaOop BVorOvaOoa J J J J N.v.t.
1104075 - Vooruitbetaalde erfpacht D BSchOpaErf BVorOvaErf J J J J J N.v.t.
1104080 - Nog te ontvangen provisies D BVorOvaNtp J J J J J N.v.t.
1104100 - Nog te ontvangen vergoedingen D BVorOvaNov J J J J N.v.t.
1104120 - Vooruitbetaalde personeelskosten D BSchOpaNpe BVorOvaVop J J J N.v.t.
1104130 - Vooruitbetaalde huisvestingskosten D BSchOpaNhv BVorOvaVoh J J J N.v.t.
1104140 - Vooruitbetaalde exploitatie- en machinekosten D BSchOpaNee BVorOvaVem J J J N.v.t.
1104150 - Vooruitbetaalde verkoopkosten D BSchOpaNvk BVorOvaVov J J J N.v.t.
1104160 - Vooruitbetaalde autokosten D BSchOpaNak BVorOvaVak J J J N.v.t.
1104180 - Vooruitbetaalde kantoorkosten D BSchOpaNkk BVorOvaVok J J J N.v.t.
1104200 - Vooruitbetaalde assurantiekosten D BSchOpaNas BVorOvaVas J J J N.v.t.
1104210 - Vooruitbetaalde accountants- en advieskosten D BSchOpaNaa BVorOvaVae J J N.v.t.
1104220 - Vooruitbetaalde administratiekosten D BSchOpaNad BVorOvaVoa J J J J N.v.t.
1104240 - Vooruitbetaalde andere kosten D BSchOpaNtb BVorOvaVan J J J J N.v.t.
1105000 Tussenrekeningen BVorTus J J J J N.v.t.
1105100 - Tussenrekeningen betalingen D BSchTusTbt BVorTusTbt J J J J N.v.t.
1105300 - Tussenrekeningen inkopen D BSchTusTin BVorTusTin J J J N.v.t.
1105800 - Tussenrekeningen verkopen D BSchTusTvk BVorTusTvk J J J N.v.t.
1203000 Schulden aan leveranciers en handelskredieten BSchCre J J J J N.v.t.
1203010 - Handelscrediteuren nominaal      C BSchCreHac J J J J N.v.t.
1203050 - Tussenrekening betalingen crediteuren (betalingen onderweg)      C BSchCreTus J J J J N.v.t.
1203060 - Tussenrekening te fiatteren facturen      C BSchCreTtf J J J J N.v.t.
1204000 Salarisverwerking BSchSal J J J N.v.t.
1204010 - Netto lonen      C BSchSalNet J J J N.v.t.
1204020 - Voorschotten personeel      C BSchSalVpe J J J N.v.t.
1204030 - Tantièmes      C BSchSalTan J J J N.v.t.
1204040 - Te betalen vakantiegeld      C BSchSalTvg J J J N.v.t.
1204050 - Reservering vakantiedagen      C BSchSalTbv J J J N.v.t.
1204060 - Vakantiebonnen      C BSchSalVab J J J J N.v.t.
1204100 - Personeelsfonds / personeelsvereniging      C BSchSalPer J J J N.v.t.
1204110 - Overige netto-afdrachten      C BSchSalOna J J J N.v.t.
1204120 - Gratificaties      C BSchSalGra J J J N.v.t.
1204130 - Te betalen overige sociale fondsen      C BSchSalOsf J J J N.v.t.
1205009 Belastingen en premies sociale verzekeringen BSchBep J J J J N.v.t.
1205010 - Te betalen Omzetbelasting      C BVorVbkTvo BSchBepBtw J J J J N.v.t.
1205010.2    > 1a. Omzetbelasting leveringen/diensten belast met hoog tarief      C BSchBepBtwOla J J J J N.v.t.
1205010.3    > 1b. Omzetbelasting leveringen/diensten belast met laag tarief      C BSchBepBtwOlv J J J J N.v.t.
1205010.4    > 1c. Omzetbelasting leveringen/diensten belast met overige tarieven, behalve 0%      C BSchBepBtwOlo J J J J N.v.t.
1205010.5    > 1d. Omzetbelasting over privégebruik      C BSchBepBtwOop J J J J N.v.t.
1205010.6    > 2a. Omzetbelasting leveringen/diensten waarbij de omzetbelasting naar u is verlegd      C BSchBepBtwOlw J J J J J N.v.t.
1205010.7    > 4a. Omzetbelasting leveringe/diensten uit landen buiten de EU      C BSchBepBtwOlb J J J J J N.v.t.
1205010.8    > 4b. Omzetbelasting leveringen/diensten uit landen binnen EU      C BSchBepBtwOlu J J J J J N.v.t.
1205010.9    > 5b. Voorbelasting D BSchBepBtwVoo J J J J N.v.t.
1205010.13    > Afgedragen omzetbelasting D BSchBepBtwAfo J J J J N.v.t.
1206010 - Te betalen Loonheffing      C BVorVbkTvl BSchBepLhe J J J N.v.t.
1207010 - Te betalen Vennootschapsbelasting      C BVorVbkTvv BSchBepVpb J J N.v.t.
1208000 - Overige belastingen      C BSchBepOvb J J J J N.v.t.
1208100 Schulden aan groepsmaatschappijen BSchSag J J N.v.t.
1208110 - Schuld aan groepsmaatschappij 1      C BVorVogVr1 BSchSagSg1 J J N.v.t.
1208300 Schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen BSchSap J J J N.v.t.
1208310 - Schulden aan participant en aan maatschappij waarin wordt deelgenomen 1      C BVorVopVr1 BSchSapSp1 J J J N.v.t.
1208500 Kortlopende financiële lease verplichtingen BSchFlk J J J J N.v.t.
1208510 - Financiële lease verplichtingen      C BSchFlkFlk J J J J N.v.t.
1209000 Overige schulden BSchOvs J J J J N.v.t.
1209010 - Schulden aan aandeelhouders      C BVorOvrRca BSchOvsSaa J J N.v.t.