Boekhoudplaza.nl

Decimaal rekeningschema - RGS MKB

RGS MKB > Decimaal rekeningschema MKB

Selectie
rekeninggroepen tonen
Filter
ZZP
Eenmanszaak / VOF
BV (Micro en klein)

Totaal aantal RGS codes [ 231 ], inclusief groepen
Rekening Naam rekening D / C Omlagcode RGS-code Branche
RUBRIEK 0
100000 Immateriële vaste activa BIva N.v.t.
107000 Goodwill BIvaGoo N.v.t.
107010 - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs D BIvaGooVvp N.v.t.
107020 - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen      C BIvaGooCae N.v.t.
200000 Materiële vaste activa BMva N.v.t.
202000 Bedrijfsgebouwen BMvaBeg N.v.t.
202010 - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs D BMvaBegVvp N.v.t.
202020 - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen      C BMvaBegCae N.v.t.
210000 Machines en installaties BMvaMei N.v.t.
210010 - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs D BMvaMeiVvp N.v.t.
210020 - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen      C BMvaMeiCae N.v.t.
213000 Automobielen en overige transportmiddelen BMvaTev N.v.t.
213010 - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs D BMvaTevVvp N.v.t.
213020 - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen      C BMvaTevCae N.v.t.
214000 Andere vaste bedrijfsmiddelen BMvaObe N.v.t.
214010 - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs D BMvaObeVvp N.v.t.
214020 - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen      C BMvaObeCae N.v.t.
215000 Inventaris BMvaBei N.v.t.
215010 - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs D BMvaBeiVvp N.v.t.
215020 - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen      C BMvaBeiCae N.v.t.
500000 Groepsvermogen - Eigen vermogen - Kapitaal BEiv N.v.t.
509000 Eigen vermogen onderneming natuurlijke personen BEivKap N.v.t.
509010 - Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal      C BEivKapOnd N.v.t.
509030 - Privé-stortingen      C BEivKapPrs N.v.t.
509040 - Privé-opnamen D BEivKapPro N.v.t.
510000 Fiscale reserves BEivFir N.v.t.
510010 - Fiscale oudedagsreserve      C BEivFirFor N.v.t.
510020 - Herinvesteringsreserve fiscaal      C BEivFirHer N.v.t.
510090 - Overige fiscale reserves      C BEivFirOfr N.v.t.
800000 Langlopende schulden BLas N.v.t.
804000 Financiële lease verplichtingen (langlopend) BLasFlv N.v.t.
804010 - Hoofdsom financiële lease verplichtingen      C BLasFlvFlv N.v.t.
804020 - Cumulatieve aflossingen financiële lease verplichtingen D BLasFlvCla N.v.t.
805000 Schulden aan banken (langlopend) BLasSak N.v.t.
805010 - Hoofdsom hypotheken      C BLasSakHvl N.v.t.
805015 - Cumulatieve aflossingen hypotheken D BLasSakCla N.v.t.
805030 - Hoodsom leningen      C BLasSakLvl N.v.t.
805035 - Cumulatieve aflossingen leningen D BLasSakLca N.v.t.
806129 Overige schulden (Langlopend) BLasOls N.v.t.
806130 - Hoofdsom overige schulden      C BLasOlsOsl N.v.t.
806135 - Aflossingen D BLasOlsAfl N.v.t.
RUBRIEK 1
1000000 Liquide middelen BLim N.v.t.
1001000 Kasmiddelen BLimKas N.v.t.
1001010 - Kas D BLimKasKas N.v.t.
1002000 Tegoeden op bankgirorekeningen BLimBan N.v.t.
1002010 - Rekening-courant bank D BLimBanRba N.v.t.
1002030 - Depositorekening D BLimBanDep N.v.t.
1002050 - Internetrekening D BLimBanInb N.v.t.
1003000 Kruisposten BLimKru N.v.t.
1003010 - Stortingen onderweg D BLimKruSto N.v.t.
1100000 Vorderingen BVor N.v.t.
1101000 Vorderingen op handelsdebiteuren BVorDeb N.v.t.
1101010 - Handelsdebiteuren nominaal D BVorDebHad N.v.t.
1101050 - Tussenrekening ontvangsten debiteuren (ontvangsten onderweg) D BVorDebTus N.v.t.
1102010 - Terug te vorderen Omzetbelasting D BSchBepBtw BVorVbkTvo N.v.t.
1103000 Overige vorderingen BVorOvr N.v.t.
1103159 Vorderingen uit hoofde van belastingen BVorVbk N.v.t.
1103190 - Overige vorderingen D BSchOvsOvs BVorOvrOvk N.v.t.
1104000 Overlopende activa BVorOva N.v.t.
1104030 - Nog te factureren of nog te verzenden facturen D BVorOvaNtf N.v.t.
1104240 - Vooruitbetaalde andere kosten D BSchOpaNtb BVorOvaVan N.v.t.
1105000 Tussenrekeningen BVorTus N.v.t.
1105100 - Tussenrekeningen betalingen D BSchTusTbt BVorTusTbt N.v.t.
1106000 - Tussenrekeningen overig D BSchTusTov BVorTusTov N.v.t.
1200000 Kortlopende schulden BSch N.v.t.
1203000 Schulden aan leveranciers en handelskredieten BSchCre N.v.t.
1203010 - Handelscrediteuren nominaal      C BSchCreHac N.v.t.
1203050 - Tussenrekening betalingen crediteuren (betalingen onderweg)      C BSchCreTus N.v.t.
1205009 Belastingen en premies sociale verzekeringen BSchBep N.v.t.
1205010 - Te betalen Omzetbelasting      C BVorVbkTvo BSchBepBtw N.v.t.
1209000 Overige schulden BSchOvs N.v.t.
1209029 Schulden aan banken BSchSak N.v.t.
1209030 - Rekening-courant bij kredietinstellingen      C BSchSakRba N.v.t.
1209150 - Overige schulden      C BVorOvrOvk BSchOvsOvs N.v.t.
1210000 Overlopende passiva BSchOpa N.v.t.
1210020 - Nog te betalen andere kosten      C BVorOvaVan BSchOpaNtb N.v.t.
1210260 - Vooruitgefactureerde omzet      C BSchOpaVgo N.v.t.
1220000 Tussenrekeningen BSchTus N.v.t.
1220500 - Tussenrekeningen betalingen      C BVorTusTbt BSchTusTbt N.v.t.
1229000 - Tussenrekeningen overig      C BVorTusTov BSchTusTov N.v.t.
RUBRIEK 3
3000000 Voorraden BVrd N.v.t.
3001000 Handelsgoederen BVrdHan N.v.t.
3001010 - Handelsgoederen, bruto D BVrdHanVoo N.v.t.
3002000 Voorraad grond- en hulpstoffen BVrdGeh N.v.t.
3002010 - Voorraad grond- en hulpstoffen, bruto D BVrdGehVoo N.v.t.
3101000 Onderhanden werk BVrdOwe N.v.t.
3101010 - Onderhanden werk, bruto D BVrdOweVoo N.v.t.
3500000 Onderhanden projecten (activa) BPro N.v.t.
3501000 Onderhanden projecten in opdracht van derden BProOnp N.v.t.
3501010 - Onderhanden projecten in opdracht van derden, geactiveerde kosten voor nog niet geleverde diensten D BProOnpGkn N.v.t.
3501020 - Gefactureerde termijnen      C BProOnpGet N.v.t.
RUBRIEK 4
4100000 Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa WAfs N.v.t.
4101000 Afschrijvingen op immateriële vaste activa WAfsAiv N.v.t.
4101070 - Afschrijvingen goodwill D WAfsAivGoo N.v.t.
4102000 Afschrijvingen op materiële vaste activa WAfsAmv N.v.t.
4102010 - Afschrijvingen Bedrijfsgebouwen D WAfsAmvBeg N.v.t.
4102050 - Afschrijvingen Machines en installaties D WAfsAmvMei N.v.t.
4102070 - Afschrijvingen Automobielen en overige transportmiddelen D WAfsAmvTev N.v.t.
4102080 - Afschrijvingen Andere vaste bedrijfsmiddelen D WAfsAmvObe N.v.t.
4102090 - Afschrijvingen Inventaris D WAfsAmvBei N.v.t.
4106000 Winsten of verliezen die ontstaan als gevolg van de buitengebruikstelling of afstoting van een materieel vast actief WAfsRvm N.v.t.
4106010 - Boekresultaat Bedrijfsgebouwen      C WAfsRvmBeg N.v.t.
4106050 - Boekresultaat Machines en installaties      C WAfsRvmMei N.v.t.
4106070 - Boekresultaat Automobielen en overige transportmiddelen      C WAfsRvmTev N.v.t.
4106080 - Boekresultaat Andere vaste bedrijfsmiddelen      C WAfsRvmObe N.v.t.
4106090 - Boekresultaat Inventaris      C WAfsRvmBei N.v.t.
4200000 Overige bedrijfskosten WBed N.v.t.
4201000 Huisvestingskosten WBedHui N.v.t.
4201040 - Betaalde huur D WBedHuiBeh N.v.t.
4201060 - Huurwaarde woongedeelte      C WBedHuiHuw N.v.t.
4201080 - Onderhoud gebouwen D WBedHuiOng N.v.t.
4201100 - Servicekosten D WBedHuiSer N.v.t.
4201105 - Gas,water en elektra D WBedHuiGwe N.v.t.
4201150 - Privé-gebruik energie      C WBedHuiPre N.v.t.
4201160 - Assurantiepremies onroerende zaak D WBedHuiAoz N.v.t.
4201170 - Onroerende zaakbelasting D WBedHuiOnz N.v.t.
4201180 - Milieuheffingen en zuiveringsleges D WBedHuiMez N.v.t.
4201190 - Overige belastingen inzake huisvesting D WBedHuiObh N.v.t.
4201270 - Overige huisvestingskosten D WBedHuiOhv N.v.t.
4202000 Exploitatie- en machinekosten WBedEem N.v.t.
4202050 - Gereedschapskosten D WBedEemGsk N.v.t.
4202140 - Onderhoud machines en installaties D WBedEemOme N.v.t.
4202280 - Overige exploitatie- en machinekosten D WBedEemOee N.v.t.
4203000 Verkoop gerelateerde kosten WBedVkk N.v.t.
4203010 - Reclame- en advertentiekosten D WBedVkkRea N.v.t.
4203060 - Representatiekosten D WBedVkkRep N.v.t.
4203070 - Reis- en verblijfkosten D WBedVkkRev N.v.t.
4203110 - Kilometervergoeding zakelijke reizen D WBedVkkKmz N.v.t.
4203170 - Afboeking dubieuze debiteuren D WBedVkkAdd N.v.t.
4203200 - Websitekosten D WBedVkkWeb N.v.t.
4203220 - Overige verkoopkosten D WBedVkkOvr N.v.t.
4204000 Autokosten WBedAut N.v.t.
4204010 - Brandstofkosten auto's D WBedAutBra N.v.t.
4204020 - Reparatie en onderhoud auto's D WBedAutRoa N.v.t.
4204030 - Assurantiepremie auto's D WBedAutAsa N.v.t.
4204040 - Motorrijtuigenbelasting auto's D WBedAutMot N.v.t.
4204050 - Operational leasing auto's D WBedAutOpa N.v.t.
4204070 - Privé-gebruik auto's      C WBedAutPga N.v.t.
4204080 - BTW op privé-gebruik auto's D WBedAutBop N.v.t.
4204190 - Parkeerkosten auto's D WBedAutPar N.v.t.
4204200 - Overige autokosten D WBedAutOak N.v.t.
4206000 Kantoorkosten WBedKan N.v.t.
4206010 - Kantoorbenodigdheden D WBedKanKan N.v.t.
4206020 - Porti D WBedKanPor N.v.t.
4206030 - Telefoonkosten D WBedKanTef N.v.t.
4206040 - Privé-gebruik telefoon      C WBedKanPrt N.v.t.
4206050 - Drukwerk D WBedKanDru N.v.t.
4206060 - Kleine aanschaffingen kantoorinventaris D WBedKanKak N.v.t.
4206070 - Contributies en abonnementen D WBedKanCea N.v.t.
4206080 - Vakliteratuur D WBedKanVak N.v.t.
4206090 - Boekhouding D WBedKanBoe N.v.t.
4206110 - Kosten automatisering D WBedKanKoa N.v.t.
4206150 - Overige kantoorkosten D WBedKanOka N.v.t.
4208000 Assurantiekosten WBedAss N.v.t.
4208010 - Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering D WBedAssBea N.v.t.
4208020 - Overige assurantiepremies D WBedAssOva N.v.t.
4210000 Administratieve lasten WBedAdl N.v.t.
4210020 - Overige belastingen D WBedAdlOvb N.v.t.
4210030 - Kasverschillen D WBedAdlKav N.v.t.
4210040 - Bankkosten D WBedAdlBan N.v.t.
4210060 - Boekingsverschillen D WBedAdlBov N.v.t.
4210070 - Betalingsverschillen D WBedAdlBet N.v.t.
4210110 - BTW kleine-ondernemers-regeling      C WBedAdlBtk N.v.t.
4210120 - Overige administratieve lasten D WBedAdlOad N.v.t.
4215000 Andere kosten WBedAlk N.v.t.
4215010 - Algemene kosten D WBedAlkOal N.v.t.
RUBRIEK 7
7000000 Kostprijs van de omzet WKpr N.v.t.
7001000 Kosten van grond- en hulpstoffen WKprKvg N.v.t.
7001010 - Kosten van grond- en hulpstoffen, ingekocht in Nederland D WKprKvgKvg N.v.t.
7005000 Inkoopwaarde handelsgoederen WKprInh N.v.t.
7005010 - Inkoopwaarde handelsgoederen D WKprInhInh N.v.t.
7008000 Betalingskortingen WKprBtk N.v.t.
7008010 - Betalingskorting debiteuren D WKprBtkBed N.v.t.
7008020 - Betalingskortingen op inkopen D WKprBtkBec N.v.t.
7011000 Voorraadmutatie WKprVom N.v.t.
7011010 - Voorraadmutatie D WKprVomVom N.v.t.
7012000 Privé-gebruik goederen WKprPrg N.v.t.
7012010 - Privé-gebruik goederen      C WKprPrgPrg N.v.t.
RUBRIEK 8
8000000 Netto-omzet WOmz N.v.t.
8001000 Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen opbrengsten uit de verkoop van goederen WOmzNop N.v.t.
8001010 - 1a. Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen belast met hoog tarief      C WOmzNopOlh N.v.t.
8001020 - 1b. Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen belast met laagd tarief      C WOmzNopOlv N.v.t.
8001030 - 1c. Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen belast met overige tarieven, behalve 0%      C WOmzNopOlo N.v.t.
8001040 - 1d. Netto-omzet uit privégebruik geproduceerde goederen      C WOmzNopOpg N.v.t.
8001070 - 3a. Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen naar landen buiten EU (uitvoer)      C WOmzNopOln N.v.t.
8001080 - 3b. Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen naar landen binnen EU      C WOmzNopOli N.v.t.
8001090 - 3c. Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen via installatie/afstandsverkopen binnen de EU      C WOmzNopOla N.v.t.
8002000 Netto-omzet uit verkoop van handelsgoederen opbrengsten uit de verkoop van goederen WOmzNoh N.v.t.
8002010 - 1a. Netto-omzet uit verkoop van handelsgoederen belast met hoog tarief      C WOmzNohOlh N.v.t.
8002020 - 1b. Netto-omzet uit verkoop van handelsgoederen belast met laag tarief      C WOmzNohOlv N.v.t.
8002030 - 1c. Netto-omzet uit verkoop van handelsgoederen belast met overige tarieven, behalve 0%      C WOmzNohOlo N.v.t.
8002035 - Margeinkopen D WOmzNohMai N.v.t.
8002040 - Margeverkopen      C WOmzNohOmr N.v.t.
8002050 - 1d. Netto-omzet uit privégebruik handelsgoederen      C WOmzNohOpg N.v.t.
8002070 - 2a. Netto-omzet uit leveringen handelsgoederen waarbij de omzetbelasting naar u is verlegd      C WOmzNohOll N.v.t.
8002080 - 3a. Netto-omzet uit leveringen handelsgoederen naar landen buiten de EU (uitvoer)      C WOmzNohOln N.v.t.
8002090 - 3b. Netto-omzet uit leveringen handelsgoederen naar landen binnen de EU      C WOmzNohOli N.v.t.
8002100 - 3c. Netto-omzet uit leveringen handelsgoederen via installatie/afstandsverkopen binnen de EU      C WOmzNohOla N.v.t.
8003000 Opbrengsten uit het verlenen van diensten WOmzNod N.v.t.
8003010 - 1a. Netto-omzet uit verleende diensten belast met hoog tarief      C WOmzNodOdh N.v.t.
8003020 - 1b. Netto-omzet uit verleende diensten belast met laag tarief      C WOmzNodOdl N.v.t.
8003030 - 1c. Netto-omzet uit verleende diensten belast met overige tarieven, behalve 0%      C WOmzNodOdo N.v.t.
8003040 - 1d Netto-omzet uit privégebruik verleende diensten      C WOmzNodOpd N.v.t.
8003060 - 2a. Netto-omzet uit verleende diensten waarbij de omzetbelasting naar u is verlegd      C WOmzNodOdv N.v.t.
8003070 - 3a. Netto-omzet uit verleende diensten naar landen buiten de EU (uitvoer)      C WOmzNodOdb N.v.t.
8003080 - 3b. Netto-omzet uit verleende diensten naar landen binnen de EU      C WOmzNodOdi N.v.t.
8003090 - 3c. Netto-omzet uit verleende diensten via installatie/afstandsverkopen binnen de EU      C WOmzNodOda N.v.t.
8100000 Wijziging voorraden WWiv N.v.t.
8103000 Wijziging in onderhanden projecten in opdracht van derden WWivWop N.v.t.
8103010 - Wijziging in onderhanden projecten      C WWivWopWop N.v.t.
8200000 Overige bedrijfsopbrengsten WOvb N.v.t.
8213000 Overige opbrengsten WOvbOvo N.v.t.
8213010 - Overige opbrengsten niet elders genoemd      C WOvbOvoOvo N.v.t.
8400000 Financiële baten en lasten WFbe N.v.t.
8402000 Rentebaten en soortgelijke opbrengsten WFbeRlm N.v.t.
8402110 - Rente liquide middelen      C WFbeOrlRkb WFbeRlmRlm N.v.t.
8403020 - Overige rentebaten      C WFbeOrlOrl WFbeRlmAre N.v.t.
8404000 Rentelasten en soortgelijke kosten WFbeRls N.v.t.
8404030 - Rentelasten onderhandse leningen D WFbeRlsRol N.v.t.
8404040 - Rentelasten hypethecaire leningen D WFbeRlsRhl N.v.t.
8404060 - Rentelasten financieringen D WFbeRlsRef N.v.t.
8404070 - Rentelasten leaseverplichtingen D WFbeRlsRlv N.v.t.
8406000 Overige rentelasten WFbeOrl N.v.t.
8406050 - Rente en kosten bank D WFbeRlmRlm WFbeOrlRkb N.v.t.
8406090 - Overige rentelasten D WFbeRlmAre WFbeOrlOrl N.v.t.
8407000 Wisselkoersverschillen WFbeWis N.v.t.
8407010 - Valutakoersverschillen D WFbeWisWis N.v.t.
8518000 Bijkomende kosten ter afsluiting van een financiering WFbeBkf N.v.t.
8518100 - Bijkomende kosten ter afsluiting van een financiering D WFbeBkfBkf N.v.t.
8520000 Rentekosten begrepen in de leasetermijn in geval van financiële leasing WFbeRfl N.v.t.
8520100 - Rentekosten begrepen in de leasetermijn in geval van financiële leasing D WFbeRflRfl N.v.t.