Boekhoudplaza.nl

Decimaal rekeningschema - RGS MKB

RGS MKB > Decimaal rekeningschema MKB


rekeninggroepen tonen
Filter
ZZP
Eenmanszaak / VOF
BV (Micro en klein)

Totaal aantal RGS codes [ 149 ]
Rekening Naam rekening D / C Omlagcode RGS-code Branche
RUBRIEK 0
107010 - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs goodwill D BIvaGooVvp N.v.t.
107020 - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen goodwill      C BIvaGooCae N.v.t.
202010 - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs bedrijfsgebouwen D BMvaBegVvp N.v.t.
202020 - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen bedrijfsgebouwen      C BMvaBegCae N.v.t.
210010 - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs machines en installaties D BMvaMeiVvp N.v.t.
210020 - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen machines en installaties      C BMvaMeiCae N.v.t.
213010 - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs automobielen en overige transportmiddelen D BMvaTevVvp N.v.t.
213020 - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen automobielen en overige transportmiddelen      C BMvaTevCae N.v.t.
214010 - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs andere vaste bedrijfsmiddelen D BMvaObeVvp N.v.t.
214020 - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen andere vaste bedrijfsmiddelen      C BMvaObeCae N.v.t.
215010 - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs inventaris D BMvaBeiVvp N.v.t.
215020 - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen inventaris      C BMvaBeiCae N.v.t.
509010 - Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal eigen vermogen onderneming natuurlijke personen      C BEivKapOnd N.v.t.
509030 - Privé-stortingen      C BEivKapPrs N.v.t.
509040 - Privé-opnamen D BEivKapPro N.v.t.
510010 - Fiscale oudedagsreserve eigen vermogen onderneming natuurlijke personen      C BEivFirFor N.v.t.
510020 - Herinvesteringsreserve fiscaal eigen vermogen onderneming natuurlijke personen      C BEivFirHer N.v.t.
510090 - Overige fiscale reserves eigen vermogen onderneming natuurlijke personen      C BEivFirOfr N.v.t.
804010 - Hoofdsom financiële lease verplichtingen      C BLasFlvFlv N.v.t.
804020 - Cumulatieve aflossingen converteerbare leningen D BLasFlvCla N.v.t.
805010 - Hoofdsom hypotheken van kredietinstellingen (langlopend)      C BLasSakHvl N.v.t.
805015 - Cumulatieve aflossingen hypotheken van kredietinstellingen (langlopend) D BLasSakCla N.v.t.
805030 - Hoofdsom leningen van kredietinstellingen (langlopend)      C BLasSakLvl N.v.t.
805035 - Cumulatieve aflossingen leningen van kredietinstellingen (langlopend) D BLasSakLca N.v.t.
806130 - Hoofdsom overige schulden (langlopend)      C BLasOlsOsl N.v.t.
806135 - Aflossingen D BLasOlsAfl N.v.t.
RUBRIEK 1
1001010 - Kas kasmiddelen D BLimKasKas N.v.t.
1002010 - Rekening-courant bank tegoeden op bankgirorekeningen D BLimBanRba N.v.t.
1002030 - Depositorekening tegoeden op bankgirorekeningen D BLimBanDep N.v.t.
1002050 - Internetrekening tegoeden op bankgirorekeningen D BLimBanInb N.v.t.
1003010 - Stortingen onderweg kruisposten D BLimKruSto N.v.t.
1101010 - Handelsdebiteuren nominaal D BVorDebHad N.v.t.
1101050 - Tussenrekening ontvangsten debiteuren (ontvangsten onderweg) D BVorDebTus N.v.t.
1102010 - Terug te vorderen Omzetbelasting vorderingen uit hoofde van belastingen D BSchBepBtw BVorVbkTvo N.v.t.
1103190 - Overige vorderingen overige vorderingen D BSchOvsOvs BVorOvrOvk N.v.t.
1104030 - Nog te factureren of nog te verzenden facturen overlopende activa D BVorOvaNtf N.v.t.
1104240 - Vooruitbetaalde andere kosten overlopende activa D BSchOpaNtb BVorOvaVan N.v.t.
1105100 - Tussenrekeningen betalingen D BSchTusTbt BVorTusTbt N.v.t.
1106000 - Tussenrekeningen overig D BSchTusTov BVorTusTov N.v.t.
1203010 - Handelscrediteuren nominaal schulden aan leveranciers en handelskredieten      C BSchCreHac N.v.t.
1203050 - Tussenrekening betalingen crediteuren (betalingen onderweg)      C BSchCreTus N.v.t.
1205010 - Te betalen Omzetbelasting belastingen en premies sociale verzekeringen      C BVorVbkTvo BSchBepBtw N.v.t.
1209030 - Rekening-courant bij kredietinstellingen schulden aan kredietinstellingen      C BSchSakRba N.v.t.
1209150 - Overige schulden overige schulden      C BVorOvrOvk BSchOvsOvs N.v.t.
1210020 - Nog te betalen andere kosten overlopende passiva      C BVorOvaVan BSchOpaNtb N.v.t.
1210260 - Vooruitgefactureerde omzet      C BSchOpaVgo N.v.t.
1220500 - Tussenrekeningen betalingen      C BVorTusTbt BSchTusTbt N.v.t.
1229000 - Tussenrekeningen overig      C BVorTusTov BSchTusTov N.v.t.
RUBRIEK 3
3001010 - Handelsgoederen, bruto handelsgoederen D BVrdHanVoo N.v.t.
3002010 - Voorraad grond- en hulpstoffen, bruto voorraad grond- en hulpstoffen D BVrdGehVoo N.v.t.
3101010 - Onderhanden werk, bruto onderhanden werk D BVrdOweVoo N.v.t.
3501010 - Onderhanden projecten in opdracht van derden, geactiveerde kosten voor nog niet geleverde diensten onderhanden projecten in opdracht van derden D BProOnpGkn N.v.t.
3501020 - Gefactureerde termijnen      C BProOnpGet N.v.t.
RUBRIEK 4
4101070 - Afschrijvingen goodwill afschrijvingen op immateriële vaste activa D WAfsAivGoo N.v.t.
4102010 - Afschrijvingen Bedrijfsgebouwen D WAfsAmvBeg N.v.t.
4102050 - Afschrijvingen Machines en installaties D WAfsAmvMei N.v.t.
4102070 - Afschrijvingen Automobielen en overige transportmiddelen D WAfsAmvTev N.v.t.
4102080 - Afschrijvingen Andere vaste bedrijfsmiddelen D WAfsAmvObe N.v.t.
4102090 - Afschrijvingen Inventaris D WAfsAmvBei N.v.t.
4106010 - Boekresultaat Bedrijfsgebouwen boekresultaat op materiële vaste activa      C WAfsRvmBeg N.v.t.
4106050 - Boekresultaat Machines en installaties boekresultaat op materiële vaste activa      C WAfsRvmMei N.v.t.
4106070 - Boekresultaat Automobielen en overige transportmiddelen boekresultaat op materiële vaste activa      C WAfsRvmTev N.v.t.
4106080 - Boekresultaat Andere vaste bedrijfsmiddelen boekresultaat op materiële vaste activa      C WAfsRvmObe N.v.t.
4106090 - Boekresultaat Inventaris boekresultaat op materiële vaste activa      C WAfsRvmBei N.v.t.
4201040 - Betaalde huur huisvestingskosten D WBedHuiBeh N.v.t.
4201060 - Huurwaarde woongedeelte huisvestingskosten      C WBedHuiHuw N.v.t.
4201080 - Onderhoud gebouwen huisvestingskosten D WBedHuiOng N.v.t.
4201100 - Servicekosten huisvestingskosten D WBedHuiSer N.v.t.
4201105 - Gas,water en elektra D WBedHuiGwe N.v.t.
4201150 - Privé-gebruik energie huisvestingskosten      C WBedHuiPre N.v.t.
4201160 - Assurantiepremies onroerende zaak huisvestingskosten D WBedHuiAoz N.v.t.
4201170 - Onroerende zaakbelasting huisvestingskosten D WBedHuiOnz N.v.t.
4201180 - Milieuheffingen en zuiveringsleges huisvestingskosten D WBedHuiMez N.v.t.
4201190 - Overige belastingen inzake huisvesting huisvestingskosten D WBedHuiObh N.v.t.
4201270 - Overige huisvestingskosten huisvestingskosten D WBedHuiOhv N.v.t.
4202050 - Gereedschapskosten exploitatie- en machinekosten D WBedEemGsk N.v.t.
4202140 - Onderhoud machines en installaties exploitatie- en machinekosten D WBedEemOme N.v.t.
4202280 - Overige exploitatie- en machinekosten D WBedEemOee N.v.t.
4203010 - Reclame- en advertentiekosten verkoop gerelateerde kosten D WBedVkkRea N.v.t.
4203060 - Representatiekosten verkoop gerelateerde kosten D WBedVkkRep N.v.t.
4203070 - Reis- en verblijfkosten verkoop gerelateerde kosten D WBedVkkRev N.v.t.
4203110 - Kilometervergoeding zakelijke reizen verkoop gerelateerde kosten D WBedVkkKmz N.v.t.
4203170 - Afboeking dubieuze debiteuren verkoop gerelateerde kosten D WBedVkkAdd N.v.t.
4203200 - Websitekosten verkoop gerelateerde kosten D WBedVkkWeb N.v.t.
4203220 - Overige verkoopkosten verkoop gerelateerde kosten D WBedVkkOvr N.v.t.
4204010 - Brandstofkosten auto's autokosten D WBedAutBra N.v.t.
4204020 - Reparatie en onderhoud auto's autokosten D WBedAutRoa N.v.t.
4204030 - Assurantiepremie auto's autokosten D WBedAutAsa N.v.t.
4204040 - Motorrijtuigenbelasting auto's autokosten D WBedAutMot N.v.t.
4204050 - Operational leasing auto's autokosten D WBedAutOpa N.v.t.
4204070 - Privé-gebruik auto's autokosten      C WBedAutPga N.v.t.
4204080 - BTW op privé-gebruik auto's autokosten D WBedAutBop N.v.t.
4204190 - Parkeerkosten auto's autokosten D WBedAutPar N.v.t.
4204200 - Overige autokosten autokosten D WBedAutOak N.v.t.
4206010 - Kantoorbenodigdheden kantoorkosten D WBedKanKan N.v.t.
4206020 - Porti kantoorkosten D WBedKanPor N.v.t.
4206030 - Telefoonkosten kantoorkosten D WBedKanTef N.v.t.
4206040 - Privé-gebruik telefoon kantoorkosten      C WBedKanPrt N.v.t.
4206050 - Drukwerk kantoorkosten D WBedKanDru N.v.t.
4206060 - Kleine aanschaffingen kantoorinventaris kantoorkosten D WBedKanKak N.v.t.
4206070 - Contributies en abonnementen kantoorkosten D WBedKanCea N.v.t.
4206080 - Vakliteratuur kantoorkosten D WBedKanVak N.v.t.
4206090 - Boekhouding kantoorkosten D WBedKanBoe N.v.t.
4206110 - Kosten automatisering kantoorkosten D WBedKanKoa N.v.t.
4206150 - Overige kantoorkosten kantoorkosten D WBedKanOka N.v.t.
4208010 - Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering assurantiekosten D WBedAssBea N.v.t.
4208020 - Overige assurantiepremies assurantiekosten D WBedAssOva N.v.t.
4210020 - Overige belastingen administratieve lasten D WBedAdlOvb N.v.t.
4210030 - Kasverschillen administratieve lasten D WBedAdlKav N.v.t.
4210040 - Bankkosten administratieve lasten D WBedAdlBan N.v.t.
4210060 - Boekingsverschillen administratieve lasten D WBedAdlBov N.v.t.
4210070 - Betalingsverschillen administratieve lasten D WBedAdlBet N.v.t.
4210110 - BTW kleine-ondernemers-regeling administratieve lasten      C WBedAdlBtk N.v.t.
4210120 - Overige administratieve lasten administratieve lasten D WBedAdlOad N.v.t.
4215010 - Algemene kosten andere kosten D WBedAlkOal N.v.t.
RUBRIEK 7
7001010 - Kosten van grond- en hulpstoffen, ingekocht in Nederland kosten van grond- en hulpstoffen D WKprKvgKvg N.v.t.
7005010 - Inkoopwaarde handelsgoederen D WKprInhInh N.v.t.
7008010 - Betalingskorting debiteuren D WKprBtkBed N.v.t.
7008020 - Betalingskortingen op inkopen inkoopwaarde handels- en productiegoederen D WKprBtkBec N.v.t.
7011010 - Voorraadmutatie inkoopwaarde handels- en productiegoederen D WKprVomVom N.v.t.
7012010 - Privé-gebruik goederen inkoopwaarde handels- en productiegoederen      C WKprPrgPrg N.v.t.
RUBRIEK 8
8001010 - 1a. Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen belast met hoog tarief      C WOmzNopOlh N.v.t.
8001020 - 1b. Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen belast met laagd tarief      C WOmzNopOlv N.v.t.
8001030 - 1c. Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen belast met overige tarieven, behalve 0%      C WOmzNopOlo N.v.t.
8001040 - 1d. Netto-omzet uit privégebruik geproduceerde goederen      C WOmzNopOpg N.v.t.
8001080 - 3b. Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen naar landen binnen EU      C WOmzNopOli N.v.t.
8002010 - 1a. Netto-omzet uit verkoop van handelsgoederen belast met hoog tarief      C WOmzNohOlh N.v.t.
8002020 - 1b. Netto-omzet uit verkoop van handelsgoederen belast met laag tarief      C WOmzNohOlv N.v.t.
8002030 - 1c. Netto-omzet uit verkoop van handelsgoederen belast met overige tarieven, behalve 0%      C WOmzNohOlo N.v.t.
8002050 - 1d. Netto-omzet uit privégebruik handelsgoederen      C WOmzNohOpg N.v.t.
8002090 - 3b. Netto-omzet uit leveringen handelsgoederen naar landen binnen de EU      C WOmzNohOli N.v.t.
8003010 - 1a. Netto-omzet uit verleende diensten belast met hoog tarief      C WOmzNodOdh N.v.t.
8003020 - 1b. Netto-omzet uit verleende diensten belast met laag tarief      C WOmzNodOdl N.v.t.
8003030 - 1c. Netto-omzet uit verleende diensten belast met overige tarieven, behalve 0%      C WOmzNodOdo N.v.t.
8003040 - 1d Netto-omzet uit privégebruik verleende diensten      C WOmzNodOpd N.v.t.
8003080 - 3b. Netto-omzet uit verleende diensten naar landen binnen de EU      C WOmzNodOdi N.v.t.
8103010 - Wijziging in onderhanden projecten      C WWivWopWop N.v.t.
8213010 - Overige opbrengsten niet elders genoemd baten uit overige activiteiten      C WOvbOvoOvo N.v.t.
8402110 - Rente liquide middelen rentebaten en soortgelijke opbrengsten      C WFbeOrlRkb WFbeRlmRlm N.v.t.
8403020 - Overige rentebaten rentebaten en soortgelijke opbrengsten      C WFbeOrlOrl WFbeRlmAre N.v.t.
8404030 - Rentelasten onderhandse leningen D WFbeRlsRol N.v.t.
8404040 - Rentelasten hypethecaire leningen D WFbeRlsRhl N.v.t.
8404060 - Rentelasten financieringen D WFbeRlsRef N.v.t.
8404070 - Rentelasten leaseverplichtingen D WFbeRlsRlv N.v.t.
8406050 - Rente en kosten bank D WFbeRlmRlm WFbeOrlRkb N.v.t.
8406090 - Overige rentelasten rentelasten en soortgelijke kosten D WFbeRlmAre WFbeOrlOrl N.v.t.
8407010 - Valutakoersverschillen rentelasten en soortgelijke kosten D WFbeWisWis N.v.t.
8518100 - Bijkomende kosten ter afsluiting van een financiering D WFbeBkfBkf N.v.t.
8520100 - Rentekosten begrepen in de leasetermijn in geval van financiële leasing D WFbeRflRfl N.v.t.