Boekhoudplaza.nl

Jaarrekening klein (inrichtingsmodel)

RGS MKB rapportages > Rapport

Met de balans en winst- en verliesrekening.
Balans overeenkomstig model D van Besluit modellen jaarrekening. Ook wel horizontale indeling genoemd, waarbij de activa- en passivazijde naast elkaar weergegeven worden. Omwille van de leesbaarheid hebben we onderstaand de activa- en passivazijde van de balans onder elkaar weergegeven. De Winst- en verliesrekening is weergegeven overeenkomstig model I van Besluit modellen jaarrekening (categoriale indeling). Zie Wiki RGS en de Kleine onderneming (Kleine rechtspersoon) voor nadere uitleg.


Rapportage item RGS code
Reknr
Naam ZZP EZ BV SV Branche
  Balans
 
  Activa
 
  Vaste activa
 
  Immateriële vaste activa
BIva 1000 Immateriële vaste activa J+ J J J N.v.t.
  Materiële vaste activa
BMva 2000 Materiële vaste activa J J J J N.v.t.
  Vastgoedbeleggingen
BVas 3000 Vastgoedbeleggingen J+ N.v.t.
  Financiële vaste activa
BFva 4000 Financiële vaste activa J J J N.v.t.
  Totaal van vaste activa
 
  Vlottende activa
 
  Voorraden
BVrd 30000 Voorraden J J J J N.v.t.
  Onderhanden projecten (activa)
BPro 35000 Onderhanden projecten (activa) J J J J N.v.t.
  Vorderingen
BVor 13000 Vorderingen J J J J N.v.t.
  Kortlopende effecten
BEff 11000 Effecten (kortlopend) J+ J+ N.v.t.
  Liquide middelen
BLim 10000 Liquide middelen J J J J N.v.t.
  Totaal van vlottende activa
 
  Totaal van activa
 
  Passiva
 
  Eigen vermogen
 
  Gestort en opgevraagd aandelenkapitaal
BEivGok 5010 Aandelenkapitaal J N.v.t.
  Agio
BEivAgi 5050 Agio J N.v.t.
  Herwaarderingsreserves
BEivHer 5100 Herwaarderingsreserves J J N.v.t.
  Andere wettelijke reserves
BEivWer 5150 Wettelijke reserves J J N.v.t.
  Statutaire reserves
BEivStr 5200 Statutaire reserves J+ J+ N.v.t.
  Fiscale herinvesteringsreserve
BEivFirHer 5301 Herinvesteringsreserve fiscaal J+ J J J N.v.t.
  Overige reserves
BEivOvr 5250 Overige reserves J J N.v.t.
BEivFij 5480 Financiële instrumenten op basis van juridische vorm geclassificeerd als eigen vermogen N.v.t.
  Overige fiscale reserves
 
  Resultaat na belastingen van het boekjaar
BEivOreRvh 5403 Resultaat van het boekjaar J J J J N.v.t.
BEivOreVde 5405 Voorgestelde bedrag aan dividenduitkeringen aan houders van eigenvermogensinstrumenten (geclassificeerd als eigen vermogen) N.v.t.
BEivOreUpd 5407 Uit te keren preferent dividend die in mindering wordt gebracht op het resultaat na belastingen N.v.t.
  Niet verdeelde winsten
BEivOreOvw 5401 Niet verdeelde winst J J N.v.t.
  Totaal van eigen vermogen
 
  Voorzieningen
BVrz 7000 Voorzieningen J+ J+ J+ J+ N.v.t.
  Langlopende schulden
BLas 8000 Langlopende schulden J J J J N.v.t.
  Kortlopende schulden
BSch 16000 Kortlopende schulden J J J J N.v.t.
  Totaal van passiva
 
 
Winst-en-verliesrekening
 
  Bruto-bedrijfsresultaat
WKpr 70000 Kostprijs van de omzet J J J J N.v.t.
WVkf 79100 Verkoopkosten J+ J+ N.v.t.
WAkf 79200 Algemene beheerskosten J+ J+ N.v.t.
WOmz 80000 Netto-omzet J J J J N.v.t.
WWiv 81700 Wijziging voorraden J J J J N.v.t.
WOvb 82000 Overige bedrijfsopbrengsten J J J J N.v.t.
  Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen
WPer 40000 Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen J J J N.v.t.
  Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
WAfs 43000 Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa J J J J N.v.t.
  Waardeveranderingen van immateriële en materiële vaste activa
WWviWvi 48010 Waardeveranderingen van immateriële vaste activa J+ J+ J+ J+ N.v.t.
WWviWvm 48030 Waardeveranderingen van materiële vaste activa J+ J+ J+ J+ N.v.t.
  Wijziging in de reële waarde van vastgoedbeleggingen
WWviWvb 48050 Wijziging in de reële waarde van vastgoedbeleggingen N.v.t.
  Waardevermindering van vlottende activa
WBwvObw 48210 Bijzondere waardeverminderingen van vlottende activa J+ J+ J+ J+ N.v.t.
  Overige bedrijfskosten
WBed 45000 Overige bedrijfskosten J J J J N.v.t.
  Totaal van som der kosten
 
  Bedrijfsresultaat
 
  Vrijval uit herwaarderingsreserve
WVhe 83300 Vrijval herwaarderingsreserve J J N.v.t.
  Financiële baten en lasten
WBwvGwb 48230 Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen N.v.t.
WBwvNwb 48250 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen N.v.t.
WOvt 83000 Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten J J N.v.t.
WWfa 83600 Waardeveranderingen van financiële vaste activa en van effecten J+ J+ N.v.t.
WFbe 84000 Financiële baten en lasten J J J J N.v.t.
  Resultaat voor belastingen
 
  Belastingen over de winst of het verlies
WBel 91000 Belastingen J J N.v.t.
  Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen
WRed 85000 Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen J+ J+ N.v.t.
  Resultaat na belastingen
 

Toelichting van eventueel gebruikte symbolen

Alleen opnemen als saldo positief
Alleen opnemen als saldo negatief

 

min Saldo wordt in mindering gebracht