Boekhoudplaza.nl

Jaarrekening micro (inrichtingsmodel)

RGS MKB rapportages > Rapport

Balans en winst- en verliesrekening.
Zie Wiki RGS en de Micro onderneming (Micro rechtspersoon) voor nadere uitleg.


Rapportage item RGS code
Reknr
Naam ZZP EZ BV SV Branche
  Balans
 
  Activa
 
  Vaste activa
 
  Kosten van oprichting en uitgifte van aandelen
BIvaKou 1100 Kosten van oprichting en uitgifte van aandelen J N.v.t.
  Overige vaste activa
BIvaKoo 1200 Kosten van ontwikkeling J+ J J J N.v.t.
BIvaCev 1300 Concessies, vergunningen en intellectuele eigendom J+ J+ J+ J+ N.v.t.
BIvaGoo 1400 Goodwill J+ J J J N.v.t.
BIvaVoi 1700 Vooruitbetalingen op immateriële vaste activa J+ J+ J+ J+ N.v.t.
BIvaOiv 1900 Overige immateriële vaste activa J+ J J J N.v.t.
BMva 2000 Materiële vaste activa J J J J N.v.t.
BVas 3000 Vastgoedbeleggingen J+ N.v.t.
BFva 4000 Financiële vaste activa J J J N.v.t.
  Totaal van vaste activa
 
  Vlottende activa
 
  Opgevraagde stortingen van geplaatst kapitaal
BVorVao 13400 Van aandeelhouders opgevraagde stortingen J N.v.t.
  Overige vlottende activa
BLim 10000 Liquide middelen J J J J N.v.t.
BEff 11000 Effecten (kortlopend) J+ J+ N.v.t.
BVor 13000 Vorderingen J J J J N.v.t.
min  BVorVao 13400 Van aandeelhouders opgevraagde stortingen J N.v.t.
BVrd 30000 Voorraden J J J J N.v.t.
BPro 35000 Onderhanden projecten (activa) J J J J N.v.t.
  Totaal van vlottende activa
 
  Totaal van activa
 
  Passiva
 
  Eigen vermogen
BEiv 5000 Groepsvermogen - Eigen vermogen - Kapitaal J J J J N.v.t.
  Voorzieningen
BVrz 7000 Voorzieningen J+ J+ J+ J+ N.v.t.
  Schulden
 
  Schulden met een looptijd langer dan een jaar
BLas 8000 Langlopende schulden J J J J N.v.t.
  Schulden met een looptijd van ten hoogste een jaar
BSch 16000 Kortlopende schulden J J J J N.v.t.
  Totaal van schulden
 
  Totaal van passiva
 
 
Winst-en-verliesrekening
 
  Baten
 
  Netto-omzet
WOmz 80000 Netto-omzet J J J J N.v.t.
  Overige bedrijfsopbrengsten
WOvb 82000 Overige bedrijfsopbrengsten J J J J N.v.t.
  Andere baten
WWiv 81700 Wijziging voorraden J J J J N.v.t.
WOvt 83000 Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten J J N.v.t.
WVhe 83300 Vrijval herwaarderingsreserve J J N.v.t.
WFbeRlm 84100 Rentebaten en soortgelijke opbrengsten J J J J N.v.t.
WFbeWis   84600 Wisselkoersverschillen J J J J N.v.t.
WFbeOnn 84660 Opbrengsten uit niet op netto-vermogenswaarde e.d. gewaardeerde deelnemingen N.v.t.
WFbeWnn   84680 Waardeveranderingen van niet op netto-vermogenswaarde e.d. gewaardeerde deelnemingen N.v.t.
WFbePol 84720 Positieve verschil tussen het ontvangen bedrag en de bij het aangaan van de lening als schuld erkende hoofdsom N.v.t.
WFbePhp 84740 Positieve herwaarderingen van puttable financiële instrumenten N.v.t.
WFbeAad   84760 (Amortisatie van) agio en disagio N.v.t.
WFbeDfb   84800 Doorberekende financiële baten en lasten N.v.t.
WRed 85000 Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen J+ J+ N.v.t.
  Lasten
 
  Kosten van grond- en hulpstoffen
WKpr 70000 Kostprijs van de omzet J J J J N.v.t.
  Lonen
WPerLes 40100 Lonen en salarissen J J J N.v.t.
WPerSol 40300 Sociale lasten J J J N.v.t.
WPerPen 40400 Pensioenlasten J J J N.v.t.
WPerOlu 40500 Overige lasten uit hoofde van personeelsbeloningen J J J N.v.t.
  Afschrijvingen op en waardeverminderingen van activa
WAfs 43000 Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa J J J J N.v.t.
WWvi 48000 Waardeveranderingen van immateriële en materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen J+ J+ J+ J+ N.v.t.
WBwv 48200 Overige waardeveranderingen J+ J+ J+ J+ N.v.t.
  Overige bedrijfskosten
WBed 45000 Overige bedrijfskosten J J J J N.v.t.
  Andere lasten
WWfa 83600 Waardeveranderingen van financiële vaste activa en van effecten J+ J+ N.v.t.
WFbeRls 84300 Rentelasten en soortgelijke kosten J J J J N.v.t.
WFbeOrl 84400 Overige rentelasten J J J J N.v.t.
WFbeWis   84600 Wisselkoersverschillen J J J J N.v.t.
WFbeKvb 84620 Kosten van beleggingen J+ J+ N.v.t.
WFbeKba 84640 Kosten van beheer en administratie N.v.t.
WFbeWnn   84680 Waardeveranderingen van niet op netto-vermogenswaarde e.d. gewaardeerde deelnemingen N.v.t.
WFbeAad   84760 (Amortisatie van) agio en disagio N.v.t.
WFbeNol 84780 Negatieve verschil tussen het ontvangen bedrag en de bij het aangaan van de lening als schuld erkende hoofdsom N.v.t.
WFbeDfb   84800 Doorberekende financiële baten en lasten N.v.t.
WFbeNhp 84820 Negatieve herwaarderingen van puttable financiële instrumenten N.v.t.
WFbeAlp 84840 Aflossingspremies N.v.t.
WFbeEmk 84860 Emissiekosten J J N.v.t.
WFbeKva 84880 Kosten bij vervroegde aflossing (eenmalig) J+ J+ J+ J+ N.v.t.
WFbeBkf 84900 Bijkomende kosten ter afsluiting van een financiering J J J J N.v.t.
WFbeVlr 84920 Valutaverschillen op leningen voor zover zij als een correctie van de verschuldigde rentekosten kunnen worden aangemerkt N.v.t.
WFbeRfl 84940 Rentekosten begrepen in de leasetermijn in geval van financiële leasing J+ J J J N.v.t.
  Resultaat voor belastingen
 
  Belastingen over de winst of het verlies
WBel 91000 Belastingen J J N.v.t.
  Resultaat na belastingen
 

Toelichting van eventueel gebruikte symbolen

Alleen opnemen als saldo positief
Alleen opnemen als saldo negatief

 

min Saldo wordt in mindering gebracht