Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS code BMvaMeiVvp
Rekeningnummer (decimaal) 2151
Referentienummer 210010
Omschrijving rgs mkb Machines en installaties
Omschrijving standaard Verkrijgings- of vervaardigingsprijs machines en installaties
Engels machinery and installations
Hiërarchie BMva (2000) Materiële vaste activa
BMvaMei (2150) Machines en installaties
Wiki uitleg RGS en Vaste activa en afschrijvingen boeken met herwaardering en bijzondere waardevermindering

Hier wordt uitleg gegeven hoe vaste activa wordt geregistreerd op basis van RGS op basis van de historische kostprijs en op basis van actuele kostprijs. Met afschrijvingen, herinvestering, herwaardering en bijzondere  waardevermindering. Het betreft zowel de immateriële vaste activa (goodwill, kosten van ontwikkeling) als de materiële vaste activa (zoals gebouwen, machines, transportmiddelen en inventaris). 
  

Lees verder

Toelichting c.q. uitleg RGS code

Op de corresponderende grootboekrekening wordt de aanschafwaarde van een actief, zijnde machine en installatie, geboekt.
Deze rekening wordt hierna alleen nog geboekt ingeval van:

  1. Correctie; denk aan een foute vastlegging in de administratie.
  2. Bij herwaardering van een actief. Als bijvoorbeeld de actuele (kost)prijs van een actief na verloop van tijd significant verandert.
  3. Bij buiten bebruikstelling van een actief, al dan niet door voorkoop.

Zie voor nadere toelichting Wiki RGS en Vaste activa en afschrijvingen in de boekhouding.

Toelichting c.q. uitleg [BMvaMei]

Vennootschappen
Materiële vaste activa en groot onderhoud, zie Wiki RGS en de verwerking van kosten van Groot onderhoud van Materiele vaste activa.

Kenmerken RGS code

Sortering B.D.A
Omslagcode
D/C D
Niveau 4
Status Actief
Sinds RGS versie 3.1 of ouder

Toegekend aan soort bedrijf

ZZP'er Ja
Eenmanszaak / VOF Ja
BV (micro / klein) Ja
Stichting / vereniging Ja
Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Direct of indirect (bovenliggend niveau)
Jaarrekening micro (inrichtingsmodel) Overige vaste activa Via BMva (2000) Materiële vaste activa
Jaarrekening micro publicatie KVK Overige vaste activa Via BMva (2000) Materiële vaste activa
Jaarrekening klein (inrichtingsmodel) Materiële vaste activa Via BMva (2000) Materiële vaste activa
Jaarrekening klein publicatie KVK Materiële vaste activa Via BMva (2000) Materiële vaste activa
Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) Materiële vaste activa Via BMva (2000) Materiële vaste activa
Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) Materiële vaste activa Via BMva (2000) Materiële vaste activa
Winstaangifte IB Machines en installaties fiscaal Via BMvaMei (2150) Machines en installaties
Winstaangifte IB Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal Via BMva (2000) Materiële vaste activa
Winstaangifte IB Ondernemingsvermogen einde boekjaar Via BMva (2000) Materiële vaste activa
Winstaangifte IB Ondernemingsvermogen begin boekjaar Via BMva (2000) Materiële vaste activa
Winstaangifte IB Kosten aanschaf machines fiscaal Via BMvaMei (2150) Machines en installaties
Kasstroomoverzicht indirecte methode (BV) Investeringen materiële vaste activa Directe koppeling