Boekhoudplaza.nl

Begrippen en hun betekenis

Suggesties voor wijziging of uitbreiding kun je mailen aan boekhoudplaza@gbned.nl.

A B C D E F G H I J K L M  
N O P Q R S T U V W X Y Z  


[ 1] tot [ 100 ] van totaal [ 125] begrippen

Aanloopkosten
Aanneemcontract
Acquirer of merchant bank
Actuele kostprijs / vervangingswaarde
Actuele waarde
Afval
Agio op aandelen
Amortiseren
ANBI
Anticipatieposten
Bedrijfseconomische- of commerciele grondslagen
Bedrijfsresultaat
Bedrijfswaarde
Beginbalans
Belastbare winst
Besluit modellen jaarrekening
Bijzondere waardevermindering
Bruto marge c.q. bruto bedrijfsresultaat
Brutowinst
Buitengewone of diverse baten en lasten
Componenten en onderdelen
Consignatie voorraad en goederen
Contante waarde
Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)
Deelneming volgens VPB en BW
Deelnemingsvrijstelling
Derivaten
Directe kosten
Dividend
Dochtermaatschappij
Downstream sales
Dubbel boekhouden
Dubbele materialiteit
DuPont schema
EBITDA
Effecten
Eindproduct of Gereed product
Eliminatieposten
European Sustainability Reporting Standards (ESRS)
Fabrieksboekhouden
Fiscale reserves
Fiscale waarderingsgrondslagen
Fiscale winstberekening
Geamortiseerde kostprijs
Gratificatie
Greenhouse Gas (GHG) Protocol: CO2 footprint berekenen
Grijpvoorraad
Groep en groepsmaatschappijen
Grond- en hulpstoffen
Grootboek
Halffabricaat
Historische kostprijs
Holding
Impairment
Indirecte kosten
Informeel kapitaal
Intercompany transacties
Intrinsieke waarde
Jaarrekening
Kasstroom c.q. Cashflow
Klantenorderontkoppelpunt - koop
Kolommenbalans
Kortlopend deel aflossingsverplichting langlopende schulden
Kostenplaatsenmethode
Kruisposten
Langlopende schulden
Margegoederen
Margeregeling
Marktwaarde (oftewel reƫle waarde)
Materialiteit
Moedermaatschappij
MRP1 en MRP2
Nederlandse Taxonomie
Netto omzet
Netto vermogenswaarde (NVW)
Nettowinst
Nominale waarde
Obligo
Onderhanden projecten (in opdracht van derden)
Onderhanden werk (OHW)
Onderneming
Opbrengstwaarde
Organisaties van openbaar belang (OOB)
Overige deelnemingen
Overige verbonden maatschappijen
Passiva
Persoonlijke holding (personal holding)
Productiesystemen
Proef- en saldibalans
Quasigoederen
Realiseerbare waarde
Regiecontract
Reserves
Resultatenrekening oftewel winst- en verliesrekening
Retailmethode
RJ - Raad voor de jaarverslaggeving
SBBI
Scontrovorm
Serie- en stukproductie
Sidestream sales